Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 211

Rīgā 2020. gada 14. aprīlī (prot. Nr. 24 21. §)
Kārtība, kādā noteiktas pasažieru kategorijas atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
57. panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes, un kārtību, kādā tās atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. lidostas drošības pārbaude – Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (turpmāk – regula Nr. 300/2008) un Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (turpmāk – regula Nr. 2015/1998), noteiktie drošības pasākumi;

2.2. alternatīvie drošības pasākumi – pasākumu kopums, kas, pamatojoties uz regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 1.3.2.1., 1.4.4.1., 4.1.1.7., 4.1.2.10. un 5.1.5. punktu vai Komisijas 2009. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1254/2009, ar ko nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus (turpmāk – regula Nr. 1254/2009), 1. pantu, ļauj atkāpties no regulas Nr. 300/2008 4. panta 1. punktā minētajiem kopējiem pamatstandartiem;

2.3. atbrīvošana no lidostas drošības pārbaudes – viens no alternatīvajiem drošības pasākumiem, kas ļauj atsevišķām personu kategorijām nepiemērot lidostas drošības pārbaudi, lai iekļūtu lidostas ierobežotas piekļuves drošības zonā;

2.4. atvieglotā drošības pārbaude – viens no alternatīvajiem drošības pasākumiem, kura laikā tiek veikta reģistrētās bagāžas, rokas bagāžas, personas virsdrēbju pārbaude ar rentgena caurskates iekārtu. Atvieglotās drošības pārbaudes laikā netiek veikta personas drošības pārbaude;

2.5. pavadošās personas – personas, kuras pavada šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētās personas līdz gaisa kuģim, bet nelido gaisa kuģī kopā ar tām.

3. Šie noteikumi attiecas uz lidostas drošības pārbaudēm Latvijas Republikas lidostās, kurās piemēro regulu Nr. 300/2008 un regulu Nr. 2015/1998.

4. Šie noteikumi neattiecas uz valsts gaisa kuģu lidojumiem.

5. Lidostas administrācija pasažieriem, kas veic regulas Nr. 1254/2009 1. pantā minētos lidojumus vai lidojumus ar regulas Nr. 1254/2009 1. pantā minētajiem gaisa kuģiem, piemēro alternatīvos drošības pasākumus, pamatojoties uz valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) veikto drošības riska novērtējumu saskaņā ar regulas Nr. 1254/2009 1. pantu.

6. Šajos noteikumos minētos alternatīvos drošības pasākumus lidostās piemēro, pamatojoties uz Civilās aviācijas aģentūras drošības riska novērtējumu.

7. No lidostas drošības pārbaudes atbrīvo šādas personas:

7.1. Latvijas Valsts prezidentu un personas, kas ir bijušas šajā amatā, Saeimas priekšsēdētāju, Ministru prezidentu, ārlietu ministru, kā arī viņu dzīvesbiedrus un nepilngadīgos bērnus, ja viņi ceļo kopā ar minētajām personām;

7.2. augstākās ārvalstu amatpersonas, starptautisko organizāciju un institūciju vadītājus, kā arī viņu dzīvesbiedrus un nepilngadīgos bērnus, ja viņi ceļo kopā ar minētajām personām;

7.3. ārvalstu vēstniekus Latvijas Republikā, kuri veic darba pienākumus valsts, oficiālās, darba, akreditācijas vai atvadu vizītes ietvaros;

7.4. valsts institūciju pārstāvjus, kas veic šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktā minēto personu personiskās apsardzes pienākumus.

8. Izņēmuma gadījumos Latvijas Republikas valsts iestāde, kas organizē vizīti (turpmāk – vizītes organizators), pamatojoties uz Civilās aviācijas aģentūras veikto drošības risku novērtējumu, var pieņemt lēmumu atbrīvot no lidostas drošības pārbaudes:

8.1. personas, kuras nav minētas šo noteikumu 7. punktā, bet kuras ceļo kopā ar tām;

8.2. pavadošās personas vai piemērot tām atviegloto drošības pārbaudi, ja šīs personas tiek nošķirtas no citiem izlidojošiem pasažieriem un uzraudzītas visu laikposmu, kamēr tās atrodas lidostas ierobežotas piekļuves drošības zonā;

8.3. transportlīdzekļus, kuri šo noteikumu 7. un 8. punktā minētās personas nogādā līdz gaisa kuģim, ja tos pavada saskaņā ar regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 1.2.7.3. punktu pilnvarots pavadītājs.

9. Vizītes organizators ne vēlāk kā 48 stundas pirms gaisa kuģa plānotā izlidošanas laika iesniedz lidostas administrācijai pieteikumu par šo noteikumu 7. un 8. punktā minēto personu lidojumu (pielikums).

10. Ja rodas neparedzēti apstākļi, vizītes organizators vienojas ar lidostas administrāciju par īsāku šo noteikumu 9. punktā minēto informācijas iesniegšanas termiņu.

11. Lidostas administrācija pēc šo noteikumu 9. punktā minētās informācijas saņemšanas nekavējoties informē gaisa pārvadātāju par gaisa kuģa pasažieriem, kuri tiek atbrīvoti no lidostas drošības pārbaudes, un pasažieriem, kuriem piemēro atviegloto drošības pārbaudi.

12. Ja lidostas administrācija saņem no gaisa pārvadātāja informāciju, ka tas nepiekrīt vai tikai daļēji piekrīt atbrīvojumam no lidostas drošības pārbaudes, lidostas administrācija informē vizītes organizatoru un nepiemēro atbrīvojumu no lidostas drošības pārbaudes vai piemēro to gaisa pārvadātāja norādītajā apmērā.

13. Vizītes organizators nodrošina, ka no lidostas drošības pārbaudes atbrīvotie gaisa kuģa pasažieri ir informēti par civilās aviācijas lidlauka aviācijas drošības procedūrām un ierobežojumiem, kas saistīti ar bīstamo vielu pārvadāšanu gaisa kuģī.

14. Neatkarīgi no tā, vai atbrīvojums no lidostas drošības pārbaudes tiek vai netiek piemērots, šo noteikumu 7. un 8. punktā minēto personu reģistrētajai bagāžai tiek veikta drošības pārbaude.

15. Šo noteikumu 14. punktu nepiemēro, ja vizītes organizators nodrošina, ka šo noteikumu 7. un 8. punktā minēto personu reģistrējamai bagāžai no tās nokomplektēšanas brīža līdz nodošanai lidostā nav piekļuvušas trešās personas.

16. Ja šo noteikumu 7. punktā minēto personu apsardzei ir līdzi dienesta ieroči, to pārvadāšanas kārtību Valsts drošības dienests vai Militārā policija saskaņo ar attiecīgo gaisa pārvadātāju un informē lidostas administrāciju.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 211
Pieteikums noteiktu pasažieru kategoriju atbrīvošanai no lidostas drošības pārbaudes

1. Informācija par gaisa kuģa lidojumu:

1.1. lidojuma mērķis

1.2. gaisa kuģa plānotais izlidošanas laiks

1.3. gaisa kuģa lidojuma numurs

2. Delegācijas locekļu skaits un pavadošo personu skaits:

3. Informācija par nepieciešamajām drošības pārbaudes un piekļuves kontroles procedūrām

3.1. Atbrīvot no drošības pārbaudes:

pasažierus

pavadošās personas

rokas bagāžu

reģistrēto bagāžu

pieteikto transportu

3.2. Nodrošināt atviegloto drošības pārbaudi:

Prasību apraksts

 

3.3. Pasu kontrole bez personas klātbūtnes

4. Delegācijas locekļu saraksts

Nr.
p.k.
VārdsUzvārdsAmatsPiemērojamās drošības pārbaudes
     
     

5. Pavadošo personu saraksts

Nr.
p.k.
VārdsUzvārdsAmatsPiemērojamās drošības pārbaudes
     
     

6. Drošības dienests, kurš nodrošina amatpersonu un delegācijas aizsardzību

Valsts drošības dienests Militārā policija Cits

7. Vizītes organizatora norīkotā atbildīgā amatpersona, kas koordinē vizīti (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts)*

8. To transportlīdzekļu valsts numuri, kuriem nepieciešams iebraukt kontrolējamā teritorijā, un transportlīdzekļu vadītāju saraksts

 
Nr.
p.k.
VārdsUzvārdsAmatsPiemērojamās drošības pārbaudes
     
     

9. Izlidojošo personu saraksts, kurām ir līdzi dienesta ieroči (vārds, uzvārds, informācija par dienesta ieroču veidu un skaitu)

Nr.
p.k.
VārdsUzvārdsAmatsDienesta ieroču veids un skaits
     
     

10. Nepieciešamais papildu aprīkojums un pakalpojumi

Karogi Paklāji Goda sardze Masu informācijas līdzekļu pārstāvji

11. Pakalpojumu apmaksas veicējs

Prezidenta kanceleja Valsts kanceleja Ārlietu ministrija Aizsardzības ministrija Cits

Papildu informācija

Šis pieteikums pēc aizpildīšanas tiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības informācija

Piezīme. * Pēdējā brīža izmaiņas

Atbildīgā amatpersona var veikt nebūtiskas izmaiņas pieteikumā esošajā informācijā.

Vizītes organizators apņemas atbilstoši kompetencei veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pieteikumā minētās personas, kuras lūgts atbrīvot no drošības pārbaudes, neradītu apdraudējumu civilās aviācijas drošībai.

 
(vizītes organizatora pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts)

20____. gada ____. __________________

Satiksmes ministrs T. Linkaits
18.04.2020