Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Cēsu novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Cēsīs 2020. gada 3. aprīlī

Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 03.04.2020. lēmumu Nr. 102

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto un piekto daļu, likuma par "Palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 25. panta pirmo daļu, likuma "Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām
" 12. pantu,
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 "Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību
" 13. punktu, likuma
"Par pašvaldībām"43. panta trešo daļu

Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes (personas) neatkarīgu apstākļu dēļ un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība - līdz vienas valstī noteiktās minimālās algas apmēram.".

2. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt izsniegtas pārtikas komplekta veidā."

3. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Valstī izsludinātas ārkārtējās situācijas gadījumā vecāku maksas atlaides apmērs ir 2,00 euro par katru pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēto dienu vienam bērnam, un pabalsts tiek izsniegts pārtikas kartes veidā pārtikas preču iegādei.".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9 "Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā""
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" valstī izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā veicami vairāki Covid-19 ierobežošanas pasākumi, tostarp mācību procesa pārtraukšana klātienē un bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēs tikai tiem bērniem, kuru vecāki nespēj nodrošināt bērnu uzraudzību. Bērniem neapmeklējot izglītības iestādes Covid-19 ierobežošanas pasākumu dēļ, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kuru bērniem saskaņā ar Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi), piešķirtas brīvpusdienas vai vecāku maksas atlaides, nesaņem minētos pašvaldības sociālos pabalstus. Saistošajos noteikumos noteikta kārtība šo pabalstu saņemšanai, taču tajā nav paredzēts, ka ārkārtējās situācijas apstākļos šo pabalstu izsniegšana pieļaujama, izsniedzot pārtikas preču komplektus brīvpusdienu saņēmējiem vai izsniedzot vecāku maksas atlaidi pārtikas kartes veidā.

Saistošajos noteikumos paredzēts krīzes pabalsts 150,00 euro apmērā, ko piešķir, ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pašreizējos apstākļos Saistošajos noteikumos paredzētais krīzes pabalsta apmērs ir nepietiekams pamatvajadzību nodrošināšanai.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 10. pantā paredzētā tiesiskās paļāvības principa ievērošanu, jānoteic, ka ārkārtējās situācijas apstākļos, kad trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni neapmeklē izglītības iestādes, brīvpusdienu un vecāku maksas atlaides saņēmējiem tiktu nodrošināti piešķirtie sociālie pabalsti (brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs). Lai ģimenes (personas), kas nonākušas krīzes situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un tām ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, spētu nodrošināt savas pamatvajadzības, jāpalielina Saistošo noteikumu 12.2. apakšpunktā paredzētā krīzes pabalsta apmērs.
Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts, ka:

1) krīzes pabalsts, ko piešķir ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, tiek palielināts līdz valstī noteiktās minimālās algas apmēram;

2) Saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm - brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs - ārkārtējās situācijas laikā var nodrošināt, izsniedzot pārtikas komplektus brīvpusdienu saņēmējiem un pārtikas kartes pārtikas preču saņemšanai vecāku maksas atlaides saņēmējiem. Vecāku maksas atlaides apmērs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteikts 2,00 euro apmērā par katru pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēto dienu vienam bērnam.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz 2020. gada budžetu.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā daļa, 35. panta otrā, trešā un ceturtā daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams Vaives pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 6-14, Rīdzene, Cēsu novads, LV-4136, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

07.04.2020