Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2020/6

Carnikavā 2020. gada 27. martā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2020. gada 27. marta lēmumu (prot. Nr. 5, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija lēmumu (protokols Nr. 12, 12. §)) šādus grozījumus:

Papildināt ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI.1 Domes darba organizācija ārkārtējā situācijā

108.1 Ja domes deputāts domes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas vai domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

108.2 Klātneesošajiem deputātiem un pašvaldības amatpersonām/darbiniekiem, kuriem atbilstoši nolikumam ir jāpiedalās komitejas vai domes sēdē, ir jāreģistrējas dalībai komitejas vai domes sēdē pašvaldības Elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā, pirms attiecīgās sēdes. Balsošana notiek elektroniski, tiešsaistē, un balsojumi tiek fiksēti Elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā.

108.3 Ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ deputātu reģistrēšana vai balsošana Elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā kļūst neiespējama, deputāts vārdiski nosauc savu balsojumu, vienlaicīgi atsūtot to arī elektroniskā veidā no sava oficiālā e-pasta uz attiecīgās sēdes vadītāja oficiālo e-pastu.

108.4 Par domes sēdes norisi videokonferences veidā, deputātiem paziņo domes priekšsēdētāja, izziņojot domes sēdes darba kārtību. Par komitejas sēdes norisi videokonferences veidā, izziņojot komitejas sēdes darba kārtību, deputātiem paziņo komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.

108.5 Komiteju un domes sēdēs netiek nodrošināta audiovizuālā ieraksta veikšana.

108.6 Komiteju un domes sēdēs nevar būt klāt personas, kuras nav uzaicinātas piedalīties attiecīgajās sēdēs.

108.7 Šajā nodaļā noteiktā kārtība ir piemērojama arī komiteju un domes ārkārtas sēdēm."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un ir spēkā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" darbības laikā, vai gadījumā, ja tiek pagarināts ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu" noteiktais termiņš, vai arī pieņemti jauni valdības normatīvie akti par ārkārtējo situāciju - šo normatīvo aktu darbības laikā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2020. gada 27. martā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/6 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Ministru kabinets 2020. gada 12. martā izdeva rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk tekstā - Rīkojums). Saskaņā ar Rīkojuma 1. punktu visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

1.2. Tā kā Rīkojuma darbības laikā pastāv risks, ka ir apdraudēta jebkura deputāta veselība, šāds stāvoklis pielīdzināms attaisnojošam iemeslam - veselības stāvokļa dēļ un dod tiesisku pamatu domes un komiteju sēdēs rīkot attālināti, proti, videokonferences režīmā.

1.3. Pašvaldības nolikumā šobrīd nav ietverta kārtība par domes sēžu un komitejas sēžu nodrošināšanu attālināti.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Likuma "Par pašvaldībām" 34. panta pirmās un otrās daļas izpratnē, ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Analoģiska pieeja ir domes komiteju sēdēm, atbilstoši šā likuma 56. panta kārtībai.

2.2. 2020. gada 24. marta vēstulē Nr. 1-132/2795 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pauž viedokli, ka, pamatojoties uz Rīkojumu, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos preventīvos pasākumus, pašvaldībām ir nepieciešams pārskatīt pašvaldību nolikumu saturu. Ministrija norāda, ka likuma "Par pašvaldībām" 34. panta pirmajā daļā un 56. panta otrajā daļā izvirzītais priekšnoteikums "veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties sēdes norises vietā" pēc savas jēgas ir pielīdzināms arī situācijās, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar augstu saslimšanas risku. Līdz ar to ministrija aicina pašvaldības, kurām nolikumos nav ietverta kārtība par domes sēžu un komitejas sēžu nodrošināšanu attālināti, pēc iespējas ātrāk, izvērtējot pašvaldību iespējas, veikt grozījumus nolikumos un paredzēt šādu risinājumu. Tā kā Rīkojuma darbības laikā pastāv risks, ka ir apdraudēta jebkura deputāta veselība, šāds stāvoklis pielīdzināms attaisnojošam iemeslam - veselības stāvokļa dēļ un dod tiesisku pamatu domes un komiteju sēdēs rīkot attālināti, proti, videokonferences režīmā. Taču tas piemērojams tikai Rīkojuma darbības laikā.

2.3. Ņemot vērā Rīkojumu, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums", papildinot to ar sadaļu par domes darba organizāciju ārkārtējā situācijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir domes deputāti, domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks.

4.2. Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmas.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

28.03.2020