Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 178

Rīgā 2020. gada 31. martā (prot. Nr. 20 27. §)
Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam"
13. panta sestās daļas 4. punktu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtē pašvaldību investīciju projektu iesniegumus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai (turpmāk – investīciju projekts), lai mazinātu bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.

2. Pašvaldības investīciju projektus iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā mēneša laikā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē. Pašvaldība var iesniegt investīciju projektus, ievērojot šādus nosacījumus:

2.1.  2019. gada 1. oktobrī bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, ir lielāks nekā 100 bērnu, un informācija par bērnu rindu ir iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2019. gadā;

2.2. maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs nepārsniedz 12 000 euro par vienas vietas izveidi, tas ir, 75 % no kopējām būvdarbu izmaksām dalītas ar šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minēto jauno vietu skaitu, bet nepārsniedzot likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 13. panta sestās daļas 1. punktā noteikto valsts budžeta aizdevuma apmēru;

2.3. pašvaldība nodrošina budžeta līdzfinansējumu ne mazāk kā 25 % apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām, ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 13. panta sestajā daļā noteikto līdzfinansējuma apmēru un nosacījumus;

2.4. ir izstrādāts tehniskais projekts vai noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi, projekta būvdarbus uzsāk īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim, un tas tiek īstenots līdz 2022. gada beigām. Tehniskajam projektam ir jābūt izstrādātam līdz aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus;

2.5. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 452)

3. Pašvaldība, iesniedzot investīciju projektu, norāda šādu informāciju atbilstoši šo noteikumu pielikumam:

3.1. investīciju projekta mērķis;

3.2. atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam;

3.3. investīciju projekta kopējās būvdarbu izmaksas, tai skaitā šo izmaksu sadalījums pa finanšu avotiem – pašvaldības budžets un valsts budžeta aizdevums sadalījumā pa gadiem (2020.–2022. gads);

3.4. pēc investīciju projekta īstenošanas radīto vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādē;

3.5. investīciju projekta īstenošanas termiņš.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas beigu termiņa atklātā projektu pieteikumu konkursā izvērtē pašvaldības iesniegto investīciju projektu atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem nosacījumiem. Investīciju projekts, kas neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētajiem nosacījumiem, tālāk netiek vērtēts.

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas apkopo projektus, kuri atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajiem nosacījumiem, un sakārto tos prioritārā secībā pēc viszemākās vienas vietas izveides izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī sagatavo atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu sarakstu. Ja vienas vietas izveides izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ir vienādas, priekšroku dod:

5.1. pašvaldībai, kurai ir izstrādāts būvprojekts un noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu;

5.2. ja saskaņā ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto kritēriju vērtējums ir vienāds, – pašvaldībai ar lielāku jaunradīto vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādē.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija mēneša laikā pēc šo noteikumu 4. un 5. punktā minētās izvērtēšanas iesniedz Ministru kabinetā atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu sarakstu.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

7. Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par šo noteikumu 5. punktā minētajiem pašvaldību investīciju projektiem pašvaldības, lai nodrošinātu būvdarbu uzsākšanu līdz 2020. gada 31. decembrim, iesniedz aizņēmuma pieprasījumus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 31. marta
noteikumiem Nr. 178
Informācija par investīciju projektu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas ēkas paplašināšanai pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
1. Investīciju projekta mērķis  
2. Atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam  
3. Investīciju projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas, tai skaitā  
3.1. aizņēmuma kopējais apmērs atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada. 31. marta noteikumu Nr. 178 "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai" 2.2. apakšpunktam, tai skaitā  
3.1.1. 2020. gadam  
3.1.2. 2021. gadam  
3.1.3. 2022. gadam  
3.2. pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada. 31. marta noteikumu Nr. 178."Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai" 2.3. apakšpunktam, tai skaitā  
3.2.1. 2020. gadam  
3.2.2. 2021. gadam  
3.2.3. 2022. gadam  
4. Pēc investīciju projekta īstenošanas radīto vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādē  
5. Investīciju projekta īstenošanas termiņš  
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
18.07.2020