Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Energoefektivitātes likumā

Izdarīt Energoefektivitātes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 52., 241. nr.; 2019, 86. nr.) šādus grozījumus:

1. 4. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atbildīgā ministrija izstrādā valsts energoefektivitātes rīcības plānu valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanai un analizē tā izpildes un energoefektivitātes mērķu sasniegšanas gaitu.";

izslēgt ceturto daļu;

izslēgt sestās daļas 5., 6., 7. un 8. punktu;

izslēgt septīto daļu.

2. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Atbildīgās iestādes uzdevumi

(1) Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - atbildīgā iestāde) apkopo un katru gadu līdz 1. martam iesniedz atbildīgajai ministrijai informāciju par valstī īstenotajiem energoefektivitātes politikas pasākumiem un to rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu.

(2) Atbildīgā iestāde savā tīmekļa vietnē informē par:

1) iespējām galapatērētājos, tostarp mazos un vidējos uzņēmumos un valsts un pašvaldību sektorā, ieviest energoaudita veikšanas un energopārvaldības sistēmas;

2) neatkarīgu starpnieku (atjaunošanas projekta vadītāju) darbības iespējām energoefektivitātes pakalpojumu tirgū;

3) energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem pieejamiem finanšu avotiem;

4) pašvaldībām un valsts iestādēm, kuras ieviesušas energopārvaldības sistēmu, publicējot un regulāri atjaunojot attiecīgu sarakstu.

(3) Atbildīgā iestāde savā tīmekļa vietnē publicē:

1) metodiskos ieteikumus energopārvaldības sistēmas ieviešanai;

2) metodiskos ieteikumus energoefektivitātes pakalpojuma līguma izstrādāšanai;

3) energoefektivitātes pakalpojuma līguma paraugu publiskajam sektoram;

4) pārskatu par labās prakses apkopojumu - veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, tai skaitā par energoefektivitātes pakalpojuma līgumiem."

3. Aizstāt 5. panta piektajā daļā vārdu "ministriju" ar vārdu "iestādi".

4. 6. pantā:

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Energoefektivitātes pienākuma shēmu administrē atbildīgā iestāde.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "ministrijai" ar vārdu "iestādei".

5. Aizstāt 8. panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iestāde" (attiecīgā locījumā).

6. Aizstāt 9. panta piektajā daļā vārdus "Ekonomikas ministrijas" ar vārdiem "Būvniecības valsts kontroles biroja".

7. Aizstāt 10. panta septītajā daļā vārdu "ministrijai" ar vārdu "iestādei".

8. Aizstāt 12. panta sestajā un devītajā daļā vārdu "ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iestāde" (attiecīgā locījumā).

9. 13. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Ekonomikas ministrija" ar vārdiem "atbildīgā iestāde";

izslēgt sestajā daļā vārdus "Ekonomikas ministrija".

10. 15. pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "un uztur" un vārdus "kā arī uzskaita enerģijas ietaupījumu";

papildināt pirmo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Atbildīgā iestāde nodrošina energoefektivitātes monitoringu, uztur sistēmu, kā arī uzskaita enerģijas ietaupījumu.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Par finansējuma piešķiršanu atbildīgās iestādes" ar vārdiem "Iestādes, kuras ir atbildīgas par finansējuma piešķiršanu";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja projekts ir pilnībā vai daļēji īstenots, izmantojot tādus atbalsta veidus kā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, valsts vai pašvaldības galvojumi, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, un tajā ir noteikti šā panta trešajā daļā minētie vērtēšanas kritēriji, energoefektivitātes uzlabošanas rezultatīvie rādītāji vai projekta enerģijas patēriņa rādītāju ziņošanas pienākums, tad finansējuma saņēmējs pēc projekta realizācijas turpmākos trīs gadus ik gadu sniedz informāciju šā panta trešajā daļā minētajai iestādei, kura ir atbildīga par finansējuma piešķiršanu, atbilstoši finansējuma saņēmēja un iestādes, kura ir atbildīga par finansējuma piešķiršanu, noslēgtajam līgumam par attiecīgā objekta enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas, izņemot gadījumus, kad finansējuma saņēmēja un iestādes, kura ir atbildīga par finansējuma piešķiršanu, līgumā noteikts cits ziņošanas periods. Iestāde, kura ir atbildīga par finansējuma piešķiršanu, apkopo saņemto informāciju un informē šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minēto atbildīgo iestādi."

11. Izslēgt pārejas noteikumu 11. punktu.

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 14. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 28. novembrī

01.01.2020