Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/27

Carnikavā 2019. gada 23. oktobrī

Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 23.oktobra
lēmumu (prot. Nr. 14, 9. §)

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"
43. panta ceturto daļu, LR likuma "Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums
" 35. panta trešo,
ceturto un piekto daļu, LR likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 14. panta sesto daļu,
25. panta pirmo daļu un 25.2 panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
"
19.4. apakšpunktu, Ministru kabineta
2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
"
6., 13., 15. punktu un Ministru kabineta
2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu
līmeni
" 3. punktu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā", kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 19.03.2014. domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 18. §), šādus grozījumus:

1.1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. panta pirmo daļu un 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 6., 13., 15. punktu un Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3. punktu".

1.2. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Garantēto minimālo ienākumu līmeni vienai pilngadīgai personai nosaka Ministru kabineta noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni."

1.3. Papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Pašvaldības noteiktais garantēto minimālo ienākumu līmenis vienai nepilngadīgai personai ir 75 euro mēnesī. Minimālā ienākumu līmeņa apmēru nepilngadīgai personai var grozīt ar domes lēmumu, gadījumā, ja tiek izdarīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, ar kuriem tiek palielināts garantēto minimālo ienākumu līmenis pilngadīgai personai."

1.4. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Pabalstu par pirmo mēnesi pabalsta pieprasītājam izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu. Pabalstu par katru nākamo mēnesi izmaksā līdz mēneša 15. datumam."

2. Šo saistošo noteikumu 10.1 punkts stājas spēkā vienlaicīgi ar 2019. gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 454 "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"" spēkā stāšanos.

Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece G. Kozlovska

Carnikavā 2019. gada 23. oktobrī

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/27 "Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izmaiņas saistošajos noteikumos nepieciešamas, lai precizētu izdošanas tiesisko pamatojumu. Bez tam no 2020. gada 1. janvāra garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) plānots paaugstināt no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā. To paredz 2019. gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 454 "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"". Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3. punkts nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāks par noteikumos minēto ienākumu līmeni un nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni. Līdz ar to nepieciešams precizēt saistošo noteikumu III sadaļu, arī attiecībā par pabalsta izmaksas laiku.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts izdošanas tiesiskais pamatojums un III sadaļa, lai tā atbilstu projekta nepieciešamības pamatojumā uzskaitītajiem normatīvajiem aktiem, kā arī precizēts pabalsta izmaksas laiks.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Iespējama ietekme uz pašvaldības budžetu, jo no 2020. gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) paaugstināsies no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā. Kā arī vienlaicīgi saistošie noteikumi paredz garantētā minimālo ienākumu līmeņa paaugstināšanos nepilngadīgai personai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekme uz personām (ģimenēm), kuras pieprasa pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcijas, kurās personas var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

pašvaldības Sociālais dienests;

pašvaldības izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos;

sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece G. Kozlovska

12.11.2019