Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/14

Carnikavā 2019. gada 19. jūnijā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019.gada 19.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, 8. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu 3. panta pirmo daļu,
1.4, 1.5, 1.6, 3.1 daļu, 5. panta trešo daļu, 9. panta otro daļu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. aizstāt 17.1 punktā skaitli "70" ar "90";

2. papildināt Saistošos noteikumus ar 17.4 punktu, izsakot to šādā redakcijā:

"17.4 Pamata deklarētā dzīvesvieta Noteikumu izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam un kas nav personas papildu adrese Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē.";

3. papildināt Saistošos noteikumus ar 20.2 punktu, izsakot to šādā redakcijā:

"20.2 Piemērojot Noteikumu 17.1 punktu, personai, kura ieguvusi nekustamo īpašumu uz mantojuma tiesību pamata un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā pieteikusies pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, atvieglojumu piešķir ar nākamo mēnesi pēc mantojuma pieņemšanas un apstiprināšanas mantojuma tiesībās.";

4. papildināt Saistošos noteikumus ar 24.1 punktu, izsakot to šādā redakcijā:

"24.1 Ja personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku vai arī apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, pastāv vai pastāvējuši noteiktu laika periodu, atvieglojumu piešķir ar mēnesi, kurā persona atbilst šim statusam, vai arī ar mēnesi, kurā pastāv vai pastāvējuši apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, līdz mēnesim, ar kuru personai izbeidzas atbilstība statusam vai apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojuma piešķiršanai."';

5. aizstāt 26. punktā ciparu, pieturzīmi un vārdu "1. februārim" ar ciparu, pieturzīmi un vārdu "31. decembrim";

6. papildināt Saistošos noteikumus ar 29.1 punktu, izsakot to šādā redakcijā:

"29.1 Gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniegumā norādījis konkrētu nodokļa maksātāju kategoriju, saskaņā ar kuru lūdz piešķirt atvieglojumu un atvieglojuma apjomu no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas, un nodokļa maksātājs atbilst konkrētajai kategorijai un Finanšu vadības nodaļa, pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu par visu taksācijas gadu atbilstoši nodokļa maksātāja norādītajai kategorijai un atvieglojuma apmēram, lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu.";

7. papildināt Saistošos noteikumus ar 29.2 punktu, izsakot to šādā redakcijā:

"29.2 Ja nodokļa maksātājs, kas atbilst 17., 18. un 20. punktā minētajai nodokļa maksātāja kategorijai ir iesniedzis iesniegumu un nepieciešamos dokumentus un ir pieņemts lēmums par atvieglojuma piešķiršanu pirmstaksācijas gadā, tad taksācijas gadā iesniegums un tam pievienojamie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti. Šajā punktā noteikto piemēro Noteikumu 17. punktā noteiktajai kategorijai ieskaitot mēnesi līdz kuram personai noteikta invaliditāte Labklājības ministrijas veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņā. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu.";

8. Noteikumu 17.1 punktu piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

9. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. augustā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 19. jūnijā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/14 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Saistošajos noteikumos tiek pieņemti, lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu īpašniekiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī vienkāršotu atvieglojumu piešķiršanas kārtību atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām.

Šāds regulējums saskan ar pašvaldības līdzšinējo politiku attiecībā uz iedzīvotāju motivēšanu deklarēt savu dzīvesvietu Carnikavas novadā.

2. Īss projekta satura izklāsts Tiesības saņemt atvieglojumu, ja nodokļu maksātājs deklarējis savu dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā (par ēku) - 90 %.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sestā daļa noteic, ka valsts pārvaldes pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonām, līdz ar to samazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem, tāpēc tiek atvieglota atvieglojumu saņemšana kārtība.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas un darba vietas.

Ievērojot, ka noteikumi paredz atvieglojumu piešķiršanu 90 % apmērā nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā, pašvaldība prognozē, ka samazinātie budžeta ieņēmumi tiks kompensēti ar iedzīvotāju deklarēšanos Carnikavas novada teritorijā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu saņemšanu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs sabiedrības mērķgrupu - nodokļu maksātājus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvā nodaļa un Finanšu vadības nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - saskaņā ar pašvaldības nolikumu: priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā mailto: www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

01.08.2019