Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 332

Rīgā 2019. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 33 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda vadības likuma

20. panta 6. un 13. punktu
un Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma
7. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 218. nr.; 2017, 84., 222. nr.; 2018, 23., 172. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 37 863 941 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 30 011 000 euro, valsts budžeta finansējums - 6 088 235 euro un privātais līdzfinansējums - 1 764 706 euro. Projekta iesniegumā pasākuma īstenošanai kopējo attiecināmo finansējumu plāno ne vairāk kā 20 294 118 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu - 17 250 000 euro (rezerves apjoms 12 761 000 euro) apmērā un valsts budžeta finansējumu - 3 044 118 euro (rezerves apjoms 3 044 117 euro) apmērā, paredzot iznākuma rādītāju plānojumu atbilstoši šo noteikumu 8. punktā minētajam apjomam."

2. Papildināt noteikumus ar 18.1.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.15. šo noteikumu 17.1.7. apakšpunktā minētās darbības ietvaros veiktie maksājumi šo noteikumu 46., 46.1 un 46.2 punktā minētajiem pakalpojumu sniedzējiem;".

3. Izteikt 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Pētniecības organizācijas var pretendēt uz atbalstu intelektuālā īpašuma tiesību reģistrācijai vienam ar saimniecisko darbību nesaistītam projektam līdz 25 000 euro ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti līdz 90 %. Finansējuma saņēmējs izstrādā kārtību, kādā pētniecības organizācijām tiek piešķirts šajā punktā minētais atbalsts, un saskaņo to ar atbildīgo iestādi."

4. Papildināt noteikumus ar 36.12. un 36.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.12. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;

36.13. netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 36.10. un 36.12. apakšpunktā minētajām izmaksām, izņemot projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kas noteiktas pēc stundas tarifa likmes."

5. Izteikt 45.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.4. piesaistītais darbinieks nav tiešās pārvaldes iestādes vai pašvaldības iestādes darbinieks;".

6. Izteikt 46.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.2. pētniecības organizācija ir reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;".

7. Izteikt 52.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.1. šo noteikumu 41. punktā minētajām darbībām ir 12 mēneši no dienas, kad komersants ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam;".

8. Papildināt noteikumus ar 52.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.1.1 šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir 12 mēneši no dienas, kad stājies spēkā lēmums par atbalsta piešķiršanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam;".

9. Izteikt 53.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.3. viena pieteikuma ietvaros 50 000 euro šo noteikumu 41.1 punktā minētajai darbībai. Minētās darbības īstenošanai atbalsts tiek piešķirts vienreizējā maksājuma veidā un veikts atbilstoši apstiprinātajai vienreizējā maksājuma metodikai;".

10. Izteikt 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Šo noteikumu 41.1 punktā minētās darbības izmaksas ir attiecināmas, ja līdz noslēguma pārskata iesniegšanas dienai komersants iesniedzis apliecinājumu par projekta pieteikuma iesniegšanu MVK instrumenta 2. fāzē. Minētās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši apstiprinātajai vienreizējā maksājuma metodikai."

11. Izteikt 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Atbalstu komersantiem šo noteikumu 17.1.10. un 17.1.12. apakšpunktā un 41. un 41.1 punktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Sniegtais atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi."

12. Izteikt 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Atbalstu komersantiem šo noteikumu 41.1., 41.2. un 41.3. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 25. pantu, atbalstu šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minētajai darbībai - saskaņā ar regulas 651/2014 28. pantu, bet šo noteikumu 41.8. un 41.9. apakšpunktā minētajām darbībām - saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 18. pantu. Sniegtais atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi."

13. Svītrot 90.1. apakšpunktā, 93. un 98. punktā vārdus un skaitli "un 41.1 punktā".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

20.07.2019