Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14. nr.; 1995, 22. nr.; 1997, 9. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2001, 15., 24. nr.; 2003, 2., 15., 20., 23. nr.; 2005, 14. nr.; 2007, 8. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65., 204. nr.; 2013, 194. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 156., 242. nr.) šādus grozījumus:

1. 10. pantā:

izteikt sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc pārskata mēneša beigām, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli par pārskata mēnesi. Pārskatu veidlapu paraugus un to aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Izložu un azartspēļu nodokli maksā par pārskata mēnesi līdz nākamā mēneša 23. datumam, iemaksājot vienotajā nodokļu kontā (likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē).";

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"Izložu un azartspēļu nodevu iemaksā valsts budžetā valsts nodevas administrācijas norādītajā budžeta kontā.

Soda naudu par šā likuma pārkāpumiem un nokavējuma naudu, kas saistīta ar izložu un azartspēļu nodokli, izložu un azartspēļu organizētājs iemaksā vienotajā nodokļu kontā."

2. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

"12. pants. Izložu un azartspēļu nodevas ieņēmumi 100 procentu apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

Izložu nodokļa ieņēmumus par valsts mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu 100 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumus par šā likuma 3. panta piektajā daļā minēto objektu 100 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Izložu nodokļa ieņēmumus par vietēja mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu un azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par šā likuma 3. panta piektajā daļā minēto objektu) Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši šā panta piektajai un sestajai daļai sadala pa pašvaldību budžetiem un attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts ieņēmumu dienests divu darba dienu laikā pēc šā likuma 10. panta septītajā daļā noteiktā izložu un azartspēļu nodokļa samaksas termiņa sadala un attiecina nodokļa ieņēmumus šādi:

1) izložu nodokļa ieņēmumus par vietēja mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu - 100 procentu apmērā ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tika organizēta izloze (arī momentloterija);

2) azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par šā likuma 3. panta piektajā daļā minēto objektu) - 25 procentu apmērā ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tika organizēta azartspēle, bet 75 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts ieņēmumu dienests, veicot šā panta piektajā daļā noteikto nodokļa ieņēmumu sadali atbilstoši izložu un azartspēļu organizētāja faktiski veiktajiem nodokļu maksājumiem un saskaņā ar šā likuma 10. panta sestajā daļā minēto pārskatu, uz konkrēto pašvaldību attiecina samaksāto nodokļa summu, tikai pamatojoties uz tā pārskata informāciju, par kuru veikts attiecīgais maksājums, kā arī ievērojot uz konkrēto pašvaldību attiecināmās daļas īpatsvaru procentos no kopējās pārskatā norādītās nodokļa summas. 

Soda naudu par šā likuma pārkāpumiem un nokavējuma naudu, kas saistīta ar izložu un azartspēļu nodokli, Valsts ieņēmumu dienests attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 23. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 12. jūnijā

01.01.2021