Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23. nr.; 1995, 8., 14. nr.; 1996, 9. nr.; 1997, 3., 21. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 5. nr.; 2001, 1., 24. nr.; 2002, 6. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 2., 8., 24. nr.; 2006, 14., 22. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 12. nr.; 2009, 1., 2., 15., 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 82., 131., 178., 206. nr.; 2011, 99., 144., 157., 204. nr.; 2012, 44., 88., 92., 192. nr.; 2013, 194., 232., 234. nr.; 2014, 47., 57., 257. nr.; 2015, 42., 97., 227., 248. nr.; 2016, 123., 241. nr.; 2017, 156., 242. nr.; 2018, 95., 111., 194., 249.nr.; 2019, 66. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.1 panta piecpadsmitajā daļā vārdus "budžetā ne vēlāk kā līdz prasījuma cedēšanas mēnesim sekojošā mēneša piektajam datumam" ar vārdiem un skaitli "vienotajā nodokļu kontā (likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē) līdz prasījuma cedēšanas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam".

2. Izslēgt 11. panta trešās daļas 13. punktā vārdus "valsts vai pašvaldības budžetā".

3. Aizstāt 11.10 panta vienpadsmitajā daļā vārdus "valsts budžeta kontā" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā".

4. 17. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Algas nodokli aprēķina, ietur un iemaksā budžetā darba devējs. Algas nodoklis iemaksājams vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam. Darba devējs no darba samaksas ieturēto algas nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja pēc šā likuma 29. panta pirmās daļas 4. punktā noteiktā ziņojuma iesniegšanas darba devējs darbiniekam aprēķina un izmaksā darba samaksu šādos gadījumos:

1) tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības;

2) tiek izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam;

3) darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā.";

izteikt 5.2 daļu šādā redakcijā:

"5.2 Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli aprēķina, ietur un iemaksā vienotajā nodokļu kontā sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis iemaksājams vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23. datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts.";

aizstāt 7.2 daļā vārdu "budžetā" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā";

izteikt 9.1 daļu šādā redakcijā:

"9.1 Šā likuma 4. panta pirmās daļas 4. un 5. punktā minētais algas nodokļa maksātājs  -  fiziskā persona - paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām, kurā norādīts no kalendāra mēneša darba samaksas aprēķinātais nodoklis, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam reizi ceturksnī līdz ienākuma izmaksas ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam un aprēķināto nodokli ieskaita vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam. Ja minētajai fiziskajai personai - darbiniekam - darba attiecības ar šo darba devēju izbeigušās pirms ienākuma izmaksas ceturkšņa beigām, tad minētā fiziskā persona līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām un līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam ieskaita vienotajā nodokļu kontā par pārskata periodu aprēķināto nodokli no kalendāra mēneša darba samaksas.";

aizstāt desmitajā, divpadsmitajā, 12.2, 12.5, 12.6 un divdesmit trešajā daļā vārdus "budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā" ar vārdiem un skaitli "vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam".

5. Izteikt 18. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Maksātājs patstāvīgi iemaksā vienotajā nodokļu kontā aprēķinātos nodokļa avansa maksājumus par taksācijas gadu šādos termiņos: ne vēlāk kā 23. martā, ne vēlāk kā 23. jūnijā, ne vēlāk kā 23. augustā un ne vēlāk kā 23. novembrī. Ne vēlāk kā 23. martā iemaksājamā avansa maksājuma apmērs ir ceturtā daļa no pirmstaksācijas gadam noteiktās nodokļa avansa summas, bet ne vēlāk kā 23. jūnijā, ne vēlāk kā 23. augustā un ne vēlāk kā 23. novembrī iemaksājamā avansa maksājuma apmērs ir taksācijas gadam noteiktā nodokļa avansa maksājuma un pirmajā ceturksnī veicamā avansa maksājuma starpība, kas dalīta ar trīs."

6. 19. pantā:

aizstāt 2.1 daļā vārdus un skaitli "ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā" ar vārdiem un skaitli "līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam iemaksā vienotajā nodokļu kontā";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Ja maksātāja taksācijas gada ienākumi nepārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, maksātājs vienotajā nodokļu kontā aprēķinātā nodokļa summu iemaksā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam, bet, ja maksātāja taksācijas gada ienākumi pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro, maksātājs to var iemaksāt vienotajā nodokļu kontā trijās reizēs, katru reizi iemaksājot trešo daļu no aprēķinātā nodokļa summas, šādos termiņos:

1) ja maksātāja taksācijas gada ienākumi nepārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam;

2) ja maksātāja taksācijas gada ienākumi pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim.";

izteikt 3.2 daļu šādā redakcijā:

"3.2 Maksātājs iemaksā vienotajā nodokļu kontā aprēķinātā nodokļa summu līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegtas šā panta 5.1 vai 5.2 daļā noteiktās deklarācijas (izņemot deklarācijas par ienākumu no kapitāla). Ja maksātājs šā panta 5.1 vai 5.2 daļā noteikto deklarāciju (izņemot deklarācijas par ienākumu no kapitāla), izpildot šīs normas prasības, iesniedzis vēlāk nekā attiecīgā mēneša 20. datumā, viņš iemaksā vienotajā nodokļu kontā aprēķinātā nodokļa summu līdz šīs deklarācijas iesniegšanas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam. Maksātājs iemaksā vienotajā nodokļu kontā aprēķinātā nodokļa summu līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegtas šā panta 5.2 vai 5.3 daļā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla."

7. Papildināt likumu ar 25.1 pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. Vienotajā nodokļu kontā ieskaitīto ieņēmumu attiecināšana uz nodokļu ieņēmumu veidiem un budžetiem

1. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz šā likuma 26. panta nosacījumiem, attiecina vienotajā nodokļu kontā ieskaitītos ieņēmumus uz nodokļu ieņēmumu veidiem.

2. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz šā likuma 26. panta nosacījumiem, attiecina vienotajā nodokļu kontā novirzītos nodokļa ieņēmumus uz valsts budžeta ieņēmumiem un pašvaldību budžetu ieņēmumiem.

3. Pēc šā panta pirmajā un otrajā daļā veiktās attiecināšanas Valsts ieņēmumu dienests:

1) uz pašvaldību budžetu ieņēmumiem attiecināmo nodokļa daļu ieskaita pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales kontā;

2) uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām attiecināmo nodokļa daļu ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontā.

4. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nodrošina vienotajā nodokļu kontā novirzīto ieņēmumu attiecināšanu un ieskaitīšanu sadales kontos."

8. 26. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Nodokļa summas, no kurām atskaitītas šā likuma 19. panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas maksātāja deklarētās dzīvesvietas pašvaldības budžetā un tiek attiecinātas uz valsts budžeta ieņēmumiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam sadalījumam.";

aizstāt piektās daļas ievaddaļā vārdus "tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā un" ar vārdiem "tiek attiecināta uz valsts budžeta ieņēmumiem un ieskaitīta";

izteikt sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"6. Vienotajā nodokļu kontā iemaksāto patentmaksu attiecina un ieskaita šādā sadalījumā:

1) 67 procentus attiecina uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontā;

2) 33 procentus attiecina uz iedzīvotāju ienākuma nodokli un ieskaita maksātāja deklarētās dzīvesvietas pašvaldības budžetā.

7. Vienotajā nodokļu kontā iemaksāto samazināto patentmaksu attiecina uz iedzīvotāju ienākuma nodokli.

8. Vienotajā nodokļu kontā iemaksāto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli attiecina šādā sadalījumā:

1) ja ienākumu kopsumma, ko sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs kalendāra mēnesī ieguvis no viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem, nepārsniedz 70 euro, to attiecina uz iedzīvotāju ienākuma nodokli;

2) ja ienākumu kopsumma, ko sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs kalendāra mēnesī ieguvis no viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem, pārsniedz 70 euro, to attiecina šādā sadalījumā:

a) 90 procentus attiecina uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,

b) 10 procentus attiecina uz iedzīvotāju ienākuma nodokli."

9. Izteikt 29. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) par iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām, kas ieturētas vai aprēķinātas no darbinieku darba ienākuma un iemaksājamas budžetā līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam, iesniegt ziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam termiņā, kāds darba devējam atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ir noteikts ziņojuma iesniegšanai par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;".

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 144. punktu šādā redakcijā:

"144. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. oktobrim izdod šā likuma 25.1 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 23. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 12. jūnijā

01.01.2021