Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2019. gada 28. martā

Grozījums Tērvetes novada domes 2019. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu"

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2019. gada 28. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 14. §)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi" 31. punktu

Izdarīt Tērvetes novada domes 2019. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

svītrot saistošo noteikumu 2. punktā vārdus "bet ne mazāk kā 7 euro gadā par katru zemesgabalu".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

 

Saistošo noteikumu Nr. 6 "Grozījums Tērvetes novada domes 2019. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 350), kuru 30.1. apakšpunkts nosaka, ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā Noteikumu Nr. 350 29.1. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir ne mazāka par Noteikumu Nr. 350 5. punktā minēto.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumu tiek precizēts nomas maksas apmērs, kāds nosakāms neapbūvētam zemesgabalam, kas ir starpgabals vai neapbūvētam zemesgabalam, kas netiek iznomāts patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai pieguļošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras veic Tērvetes novada pašvaldības centrālā administrācija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

01.05.2019