Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/2

Carnikavā 2019. gada 20.februārī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/2 "Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 20. februāra lēmumu (prot. Nr. 2, 19. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta pirmo daļu

Izdarīt Carnikavas novada pašvaldības domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/2 "Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā" šādus grozījumus:

1. Svītrot no izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13. punktu;

2. Izteikt 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"8. Atļauju izsniedz, ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.

9. Atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

10. Atļauju vai atteikumu izsniegt Atļauju pašvaldības vārdā izsniedz Centrālās administrācijas amatpersona - Administratīvās komisijas sekretārs (tā prombūtnē - Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants). Atļauju vai atteikumu izsniegt Atļauju var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā."

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 20. februārī

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/2 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/2 "Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izmaiņas saistošajos noteikumos nepieciešamas, lai mainītu atļauju izsniegšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīta kārtība atļauju izsniegšanai, nosakot, ka atļaujas izsniedz Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatpersonas - Administratīvās komisijas sekretārs un tā prombūtnē - tūrisma informācijas konsultants.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms, jo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas un darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs sabiedrības mērķgrupu - fiziskās un juridiskās personas, kuras novada administratīvajā teritorijā vēlas pārdot preces ielu tirdzniecībā publiskās vietās vai organizēt ielu tirdzniecību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada Pašvaldības policija un pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot administratīvo sodu par to pārkāpumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - saskaņā ar pašvaldības nolikumu: priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā mailto: www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

28.03.2019