Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/5

Carnikavā 2019. gada 20. februārī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 20. februāra lēmumu (prot. Nr. 2, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10. panta trešo daļu un 12. panta pirmās daļas
1., 2., 4., 7., 8., 10. un 11. apakšpunktu un
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas"
3. un 16.1 punktu

Izdarīt Carnikavas novada pašvaldības 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām", kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 10, 11. §) šādus grozījumus:

1. Svītrot no izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu;

2. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Šajos noteikumos noteikto pakalpojumu sniegšanu, kuri tiek aplikti ar pašvaldības nodevām, nodrošina pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienības un Carnikavas novada pašvaldības iestādes atbilstoši to kompetencei:

42.1. nodevu par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu - administrē Administratīvā nodaļa;

42.2. nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās - Centrālās administrācijas amatpersona - administrē Attīstības un plānošanas nodaļa;

42.4. nodevu par tirdzniecību publiskās vietās - administrē Centrālās administrācijas amatpersona - Administratīvās komisijas sekretārs (tā prombūtnē - Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants);

42.5. nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās - administrē Carnikavas novada Būvvalde;

42.6. nodevu par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu - administrē Carnikavas novada pašvaldības policija;

42.7. nodevu par būvatļaujas saņemšanu - administrē Carnikavas novada Būvvalde;

42.8. nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību - administrē Carnikavas novada Būvvalde."

3. Papildināt ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"Visu šajos noteikumos noteikto pašvaldības nodevu iekasēšanu nodrošina pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrs."

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 20. februārī

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/5 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām""

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izmaiņas saistošajos noteikumos nepieciešamas saistībā ar strukturālām izmaiņām Carnikavas novada domes Centrālajā administrācijā.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēta pašvaldību nodevu iekasēšanas kārtība Centrālās administrācijas struktūrvienībās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme nav gaidāma. Nav paredzama.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs sabiedrības mērķgrupu - personas, kuras novada administratīvajā teritorijā vēlas rīkot izklaidējoša rakstura pasākumu publiskā vietā vai nodarboties ar tirdzniecību publiskā vietā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - saskaņā ar pašvaldības nolikumu: priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā mailto: www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

20.03.2019