Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/13

Smiltenē 2013. gada 30. oktobrī

Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/10 "Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2013. gada 30. oktobra lēmumu (prot. Nr. 18, 11. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/10 "Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" šādus grozījumus:

1.1 aizstāt 11. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus "LVL 90,00 (deviņdesmit lati)" ar skaitli un vārdu "128,06 euro" un apzīmējumu, skaitli un vārdus "LVL 45,00 (četrdesmit pieci lati) ar skaitli un vārdu "64,03 euro";

1.2 aizstāt 27.9. apakšpunktā vārdus un skaitļus "2007. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 921 "Noteikumi par pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem";

1.3 aizstāt Pielikuma Nr. 4 tekstā vārdu "lati" ar vārdu "euro".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis

01.01.2014