Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu"

Izdarīt likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3. nr.; 2001, 13. nr.; 2004, 2. nr.; 2009, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2011, 65. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) veicināt kultūras vērtību saglabāšanu teritorijas ilgtspējīgai attīstībai."

2. 8. panta pirmajā daļā:

aizstāt 1. punktā vārdus "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas" ar vārdiem "Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes";

aizstāt 2. punktā vārdus "valsts akciju sabiedrības" ar vārdiem "akciju sabiedrības";

izslēgt 3. punktā teikumu "Attiecīgās biedrības vai nodibinājumi tiek izvirzīti nevalstisko organizāciju forumā, kuru reizi divos gados rīko Dabas aizsardzības pārvaldes Biosfēras rezervāta administrācija."

3. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

"13. pants. Ainavu aizsardzības zona ir noteikta, lai saglabātu Ziemeļvidzemei raksturīgo kultūrvides ainavu, tūrisma un atpūtas resursus un samazinātu antropogēno ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti un Salacas upes baseinu, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu teritorijas attīstību un sabalansētu dabas resursu izmantošanu."

4. Papildināt 15. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Īpašuma lietošanas tiesību papildu aprobežojumus Biosfēras rezervāta teritorijā izveidotajās citu kategoriju īpaši aizsargājamās dabas teritorijās nosaka Ministru kabineta izdoti šo teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi vai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgie aizsardzības un izmantošanas noteikumi."

5. 21. pantā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Zemēs, kas atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, jauni zemes īpašumi izveidojami, ievērojot Aizsargjoslu likuma noteikumus.";

izslēgt otro teikumu;

papildināt trešo teikumu ar vārdiem "izņemot tikai tādus gadījumus, kad zemes gabals tiek atdalīts publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu (stāvlaukumu, veloceliņu, skatu torņu u. tml.) būvniecībai, kā arī inženierbūvju, tai skaitā ceļu, atjaunošanai, pārbūvei vai uzturēšanai".

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 7. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 20. februārī

06.03.2019