Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Talsos 2019. gada 31. janvārī (prot. Nr. 2, 36. p., lēmums Nr. 52)

Grozījumi Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15) šādus grozījumus:

1. Svītrot saistošo noteikumu 6.3. punktu.

2. Izteikt saistošo noteikumu 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Dome ievēl domes priekšsēdētāja vietnieku, kurš ir politiska amatpersona, tā amats ir algots.

18. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks, kurš pilda domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā."

3. Svītrot saistošo noteikumu 18.1 punktu.

4. Izteikt saistošo noteikumu 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Komandējumu domes priekšsēdētāja vietniekam un deputātiem piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. Atvaļinājumu domes priekšsēdētāja vietniekam piešķir ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. Domes priekšsēdētājam atvaļinājumu un komandējumu piešķir ar domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu. Par pieņemtajiem rīkojumiem domi informē kārtējā domes sēdē."

5. Izteikt saistošo noteikumu 21. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"21. Pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki, kuru atbildības jomas nosaka izpilddirektors ar rīkojumu."

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

 

Saistošo noteikumu Nr. 1 "Grozījumi Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. panta otro daļu pašvaldības nolikumā norāda pašvaldības administrācijas struktūru. Lai mainītu domes priekšsēdētāja vietnieku skaitu, veiktu izmaiņas administrācijas struktūrā, ir nepieciešams veikt grozījumu Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz likvidēt Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieka amatu, 0,5 amata vietu "Priekšsēdētāja padomnieks" un izveidot jaunu 1,0 amata vietu "Izpilddirektora vietnieks".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols