Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 839

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4. panta otro, trešo, piekto, vienpadsmito un divpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198. nr.; 2012, 117. nr.; 2013, 47., 148., 193., 244. nr.; 2014, 102., 159. nr.; 2015, 115. nr.; 2016, 4., 62. nr.; 2017, 46., 178. nr.; 2018, 49. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 10.6 punktu šādā redakcijā:

"10.6 Īstenojot neformālās izglītības programmu "Latviešu valoda bez starpniekvalodas" bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, apmācību kuponu metode netiek piemērota. Minētās neformālās izglītības programmas īstenotāji nodrošina arī šo noteikumu 74.7 punktā minēto pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējus aģentūra izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem.";

1.2. aizstāt 15.2. apakšpunktā vārdu "atļauja" ar vārdu "karte";

1.3. svītrot 15.4.3. apakšpunktā vārdus "kādā nosakāma bezdarbnieku un darba meklētāju piemērotība un";

1.4. papildināt noteikumus ar 15.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.9. transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu pēdējā gada laikā sekmīgi nokārtojuši ne mazāk kā 50 % no pretendenta apmācīto personu skaita, ja pretendents plāno atkārtoti īstenot transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības programmas.";

1.5. svītrot 19.1 1.4. apakšpunktā vārdus "kādā nosakāma bezdarbnieku un darba meklētāju piemērotība un";

1.6. izteikt 19.1 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1 2. svītrot izglītības iestādes piedāvājumu īstenot konkrētu izglītības programmu konkrētā apmācības īstenošanas vietā no izglītības piedāvājumu saraksta šādos gadījumos:

19.1 2.1. izglītības iestāde gada laikā atkārtoti atsakās īstenot šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā minētās apmācības grupā no sešām līdz 12 personām;

19.1 2.2. divu gadu laikā apmācību īstenošanas vietā netiek organizēta apmācība.";

1.7. izteikt 19.2 punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja izglītības iestāde vai izglītības iestādes piedāvājums atbilstoši šo noteikumu 19.1 punktā noteiktajam ir svītrots no izglītības piedāvājumu saraksta, izglītības iestāde atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai var ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad izglītības iestāde vai tās piedāvājums ir svītrots no izglītības piedāvājumu saraksta. Izglītības iestādei ir pienākums atlīdzināt šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētos izdevumus, kas izlietoti apmācībai, ja konstatēto pārkāpumu dēļ nav pieļaujama turpmāka saistību izpilde un jāpārtrauc uzsākto apmācību grupu mācību process.";

1.8. svītrot 19.3 punktu;

1.9. izteikt 20.7 punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Surdotulka pakalpojumu izmaksas ir ne vairāk kā 11,60 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma darba stundas nedēļā, proporcionāli stundu skaitam, kurās bezdarbnieks, darba meklētājs vai bezdarba riskam pakļautā persona iesaistījusies pasākumā.";

1.10. izteikt 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētās modulārās profesionālās tālākizglītības programmas īsteno profesionālās izglītības iestādes, nodrošinot vienu vai vairāku profesionālās tālākizglītības programmu moduļu apguvi atbilstoši profesionālās kvalifikācijas pamatprasībās noteiktajām profesionālajām kompetencēm, prasmēm un zināšanām. Pēc šajā punktā minēto programmu apguves bezdarbniekam izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi). Modulāro profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksas viena moduļa apguvei sedz, izmantojot likmi 4,50 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 360 euro.";

1.11. papildināt 26. punkta ievaddaļu aiz vārda "apguvē" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad apmācības organizē pēc darba devēja pieprasījuma";

1.12. papildināt 31. punktu aiz vārda "darbu" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad apmācības organizē pēc darba devēja pieprasījuma";

1.13. papildināt noteikumus ar 31.2 punktu šādā redakcijā:

"31.2 Šo noteikumu 21.1. un 21.5. apakšpunktā minēto izglītības programmu apguvē bezdarbnieku un darba meklētāju var iesaistīt atkārtoti, ja bezdarbnieks vai darba meklētājs pēc iepriekšējās šo izglītības programmu apguves ir saņēmis profesionālās kvalifikācijas apliecību vai transportlīdzekļa vai traktortehnikas vadītāja apliecību, bet zaudējis profesionālās prasmes, izņemot gadījumus, kad apmācības organizē pēc darba devēja pieprasījuma.";

1.14. papildināt 32. punktu aiz vārda "iegūšanas" ar vārdiem "ja bezdarbnieks šajā periodā ir bijis nodarbināts vismaz divus mēnešus, izņemot gadījumus, kad apmācības organizē pēc darba devēja pieprasījuma";

1.15. izteikt 33. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Bezdarbnieku un darba meklētāju viena gada laikā var iesaistīt ne vairāk kā divu neformālās izglītības programmu vai transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību programmu apguvē, izņemot gadījumus, kad apmācības organizē pēc darba devēja pieprasījuma.";

1.16. izteikt 34.6 punktu šādā redakcijā:

"34.6 Šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktā minētās apmācības īsteno grupā no sešām līdz 12 personām vai, ja paredzēts, arī individuāli vai nelielās grupās līdz piecām personām. Šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētās apmācības īsteno saskaņā ar transportlīdzekļu un traktortehnikas apmācību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.";

1.17. izteikt 43.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1. bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības ietvaros īstenoto izglītības programmu izmaksu segšanai (mācību vai studiju maksa), tai skaitā izglītības programmu izmaksu segšanai, kas rodas Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 12. panta piektajā daļā un 15. panta septītajā daļā minētajā gadījumā. Šādā gadījumā stipendijas izmaksu pārtrauc. Īstenojot šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētos pasākumus, izglītības iestāde sedz ar kvalifikācijas prakses organizēšanu saistītās izmaksas un kvalifikācijas prakse netiek organizēta izglītības iestādē, kurā bezdarbnieks apgūst konkrēto izglītības programmu;";

1.18. aizstāt 45. punktā:

1.18.1. skaitli "540" ar skaitli "600";

1.18.2. skaitli "720" ar skaitli "800";

1.18.3. skaitli "1100" ar skaitli "1220";

1.18.4. skaitli "160" ar skaitli "80";

1.18.5. skaitli "360" ar skaitli "400";

1.19. izteikt 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minēto pasākumu īsteno saskaņā ar transportlīdzekļu un traktortehnikas apmācību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un aģentūra viena bezdarbnieka apmācības izmaksas sedz šādā kārtībā:

46.1 1. organizējot transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 8,60 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 670 euro;

46.1 2. organizējot TR1 un TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 6 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 640 euro;

46.1 3. organizējot TR3 kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 6 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 520 euro;

46.1 4. organizējot TR4 kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi 6 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 650 euro.";

1.20. papildināt 69. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Aģentūra neveic bezdarbnieku atlasi šo noteikumu 5. punktā noteiktajā kārtībā, ja darba devējs un bezdarbnieks ir vienojušies par darba tiesisko attiecību nodibināšanu un bezdarbnieks atbilst konkrētā pasākuma iesaistes nosacījumiem.";

1.21. papildināt 70. punktu aiz vārda "bezdarbniekiem" ar vārdiem "vai izglītojamiem";

1.22. izteikt 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Pasākumos noteiktām personu grupām iesaista bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti apmācībā pie darba devēja un aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas paredz darba līguma slēgšanu, un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

80.1. persona ar invaliditāti;

80.2. nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki:

80.2.1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;

80.2.2. persona ir vecāka par 55 gadiem;

80.2.3. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.";

1.23. izteikt 82.2.1. un 82.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.2.1. ja bezdarbniekam ir mazāk nekā trīs mēnešu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā un nav izglītības attiecīgajā profesijā, - pirmos divus mēnešus no dienas, kad bezdarbnieks iesaistīts pasākumā;

82.2.2. ja bezdarbniekam ir ne mazāk kā trīs mēnešu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā vai izglītība attiecīgajā profesijā vai ja bezdarbnieku plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai), - vienu mēnesi no dienas, kad bezdarbnieks iesaistīts pasākumā;";

1.24. svītrot 84. punktā skaitļus un vārdu "80.3., 80.4., 80.5. un 80.6.";

1.25. izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Finanšu atbalsta sniegšanas laiks viena nelabvēlīgākā situācijā esoša bezdarbnieka nodarbināšanai nepārsniedz:

86.1. 12 mēnešus, nodarbinot šo noteikumu 80.2. apakšpunktā minētos bezdarbniekus;

86.2. 24 mēnešus, nodarbinot šo noteikumu 80.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus.";

1.26. svītrot 87. punktā skaitļus un vārdu "80.3., 80.4., 80.5. un 80.6.";

1.27. izteikt 88.2 punktu šādā redakcijā:

"88.2 Nodibinot darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku, darba devējam un bezdarbniekam ar invaliditāti ir tiesības saņemt šo noteikumu 88.2., 88.3. un 88.4. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu. Finanšu atbalstu nodrošina šādā kārtībā:

88.2 1. ja nepieciešams šo noteikumu 88.2. un 88.3 apakšpunktā minētais atbalsts, darba devējs to pieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas un aģentūra, izvērtējot darba devēja atbilstību normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu. Minēto lēmumu aģentūra pieņem, pirms bezdarbnieks uzsācis darba tiesiskās attiecības;

88.2 2. ja nepieciešams šo noteikumu 88.4 apakšpunktā minētais atbalsts, bezdarbnieks ar invaliditāti to pieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas un aģentūra pieņem lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu, pirms bezdarbnieks uzsācis darba tiesiskās attiecības;

88.2 3. šo noteikumu 88.2. un 88.4. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu nodrošina, ievērojot šo noteikumu 74.2 punktā, 82.2. apakšpunktā, 85. un 86. punktā minētos termiņus.";

1.28. papildināt noteikumus ar 91.1 punktu šādā redakcijā:

"91.1 Aģentūra bezdarbniekam kompensē izmaksas par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja tās veiktas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, bet ne vairāk kā 30 euro apmērā par vienu bezdarbnieku. Izmaksu kompensāciju pieprasa 10 darbdienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas.";

1.29. aizstāt 121.2. apakšpunktā skaitli "3000" ar skaitli "5000";

1.30. izteikt 136. punkta ievaddaļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētā pasākuma īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:";

1.31. izteikt 141.4 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

" Bezdarbnieku algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 12 mēnešu periodā iesaista ne vairāk kā četrus mēnešus (secīgi vai ar pārtraukumiem), bet, ja bezdarbnieks sasniedzis 60 gadu vecumu, ne vairāk kā sešus mēnešus.";

1.32. izteikt 141.8 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"141.8 2. bezdarbnieka iesaistīšanu algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanā ne vairāk kā piecas dienas nedēļā, sešas stundas dienā. Pašvaldība, iepriekš saskaņojot ar aģentūru, var paredzēt gadījumus, kad algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanas laiks var tikt saīsināts, ja atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajam darbu nav iespējams veikt šajā apakšpunktā noteiktajā apjomā;";

1.33. aizstāt 141.9 5. apakšpunktā skaitli "128,06" ar skaitli "150";

1.34. aizstāt 141.10 punktā:

1.34.1. skaitli "150" ar skaitli "200";

1.34.2. vārdu "astoņām" ar vārdu "sešām";

1.35. izteikt 163.1 punktu šādā redakcijā:

"163.1 Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā, piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē) vai pasākumos noteiktām personu grupām, mazinot sociālās atstumtības riskus.";

1.36. svītrot 163.5 1. apakšpunktu;

1.37. papildināt 166.6. apakšpunktu aiz vārdiem "uz nenoteiktu laiku" ar vārdiem "vai uz laiku, kas nav īsāks par astoņiem mēnešiem";

1.38. izteikt 167.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"167.2. informāciju par darbavietu - darba devēja nosaukumu un darba līgumā vai rīkojumā par iecelšanu amatā noteiktās darbavietas adresi, kā arī attālumu kilometros no deklarētās dzīvesvietas līdz darbavietai (attālums tiek noteikts, ņemot vērā sabiedriskā transporta maršrutu, bet, ja tāda nav, tuvākos izbraucamos ceļus). Ja mainās darbavietas adrese, informāciju par darbavietu iesniedz atkārtoti un ikmēneša finanšu atlīdzību par nākamajiem mēnešiem aprēķina, ņemot vērā jauno attālumu no deklarētās dzīvesvietas līdz darbavietai.";

1.39. izteikt 172. punktu šādā redakcijā:

"172. Atlīdzības saņēmējs mobilitātes atbalsta pasākuma ietvaros var saņemt finanšu atlīdzību ne vairāk kā 600 euro apmērā. Finanšu atlīdzību izmaksā par katru darba tiesisko attiecību mēnesi, nepārsniedzot 150 euro mēnesī. Atlīdzību mobilitātes atbalsta pasākuma ietvaros transporta izmaksu segšanai aprēķina, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai, nosakot attālumu kilometros no nodarbinātā izvēlētās reģionālās starppilsētu nozīmes vai reģionālās vietējās nozīmes sabiedriskā transporta maršruta sākuma pieturvietas līdz gala pieturvietai, lai nokļūtu darbavietā un atpakaļ, un reizinot to ar sabiedriskā transporta izmaksu likmi par kilometru, izņemot gadījumus, ja nodarbinātajam piemēro sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas. Attālumu kilometros no nodarbinātā deklarētās dzīvesvietas līdz darbavietai un atpakaļ reizina ar likmi degvielas izmaksu segšanai vieglajam transportlīdzeklim, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

172.1. attālums no nodarbinātā deklarētās dzīvesvietas līdz nokļūšanai darbavietā nepieciešamā sabiedriskā transporta pieturvietai pārsniedz 2 km;

172.2 sabiedriskā transporta kustības grafiks nenodrošina nokļūšanu darbavietā vienas stundas laikā pirms darba sākuma vai nenodrošina izbraukšanu no darbavietas stundas laikā pēc darba beigām;

172.3 pasākumā iesaista nodarbināto ar invaliditāti.";

1.40. papildināt noteikumus ar 172.1 punktu šādā redakcijā:

"172.1 Finanšu atlīdzību transporta izmaksu segšanai izmaksā, pārskaitot to uz atlīdzības saņēmēja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

172.1 1. par darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību pirmo mēnesi avansu līdz 150 euro izmaksā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 170. punktā minētā lēmuma pieņemšanas;

172.1 2. par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem finanšu atlīdzību izmaksā viena mēneša laikā pēc iepriekšējā darba tiesisko vai dienesta attiecību mēneša beigām.";

1.41. izteikt 173. punktu šādā redakcijā:

"173. Ja atlīdzības saņēmējam kompensē dzīvojamās telpas īres izdevumus, pēc pirmā darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēneša beigām, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā kopš otrā darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēneša sākuma atlīdzības saņēmējs iesniedz aģentūrā dzīvojamās telpas īres (īres līguma un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju) izdevumus apliecinošus dokumentus par pirmo darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnesi. Finanšu atlīdzību izmaksā, pārskaitot to uz atlīdzības saņēmēja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

173.1. par darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību pirmo mēnesi piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 170. punktā minētā lēmuma pieņemšanas izmaksā avansu līdz 150 euro;

173.2. par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 150 euro, un to aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas īri;

173.3. ikmēneša finanšu atlīdzību dzīvojamās telpas īres izmaksu segšanai par otro un nākamajiem darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem izmaksā viena mēneša laikā pēc iepriekšējā darba tiesisko vai dienesta attiecību mēneša beigām.";

1.42. svītrot 174. punktu;

1.43. izteikt 174.5 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.5 2.1. apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas, izņemot Rīgu, un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, bet gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Minētais izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja bezdarbnieka deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;";

1.44. izteikt 174.5 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.5 3.1. apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas, izņemot Rīgu, un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, bet gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Minētais izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja bezdarbnieka deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;";

1.45. izteikt 174.6 punktu šādā redakcijā:

"174.6 Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros nepārsniedz 150 euro mēnesī, un to izmaksā, ievērojot šādus nosacījumus:

174.6 1. ikmēneša finanšu atbalsts transporta izmaksu segšanai nepārsniedz 150 euro, un to aprēķina proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai, nosakot attālumu kilometros no bezdarbnieka izvēlētā reģionālās starppilsētu nozīmes vai reģionālās vietējās nozīmes sabiedriskā transporta maršruta sākuma pieturvietas līdz gala pieturvietai, lai nokļūtu darba vai apmācību vietā un atpakaļ, un reizinot to ar sabiedriskā transporta izmaksu likmi par kilometru, izņemot gadījumus, ja bezdarbniekam piemēro sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas. Attālumu kilometros no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas līdz darba vai apmācību vietai un atpakaļ reizina ar likmi degvielas izmaksu segšanai vieglajam transportlīdzeklim, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

174.6 1.1. attālums no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas līdz nokļūšanai darba vai apmācību vietā nepieciešamā sabiedriskā transporta pieturvietai pārsniedz 2 km;

174.6 1.2. sabiedriskā transporta kustības grafiks nenodrošina nokļūšanu darba vai apmācību īstenošanas vietā vienas stundas laikā pirms darba vai apmācību sākuma vai nenodrošina izbraukšanu no darba vai apmācību īstenošanas vietas stundas laikā pēc darba vai apmācību beigām;

174.6 1.3. pasākumos iesaista bezdarbnieku ar invaliditāti;

174.6 2. finanšu atbalstu transporta izmaksu segšanai izmaksā šādā kārtībā:

174.6 2.1. avansu līdz 150 euro par pirmo apmācību vai darba tiesisko attiecību mēnesi izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par finanšu atbalsta piešķiršanu. Ja bezdarbnieks nevēlas saņemt avansu, finanšu atlīdzību izmaksā viena mēneša laikā pēc pirmā apmācību, darba tiesisko vai dienesta attiecību mēneša beigām;

174.6 2.2. par nākamajiem apmācību vai trijiem darba tiesisko vai dienesta attiecību mēnešiem finanšu atlīdzību izmaksā viena mēneša laikā pēc iepriekšējā apmācību, darba tiesisko vai dienesta attiecību mēneša beigām;

174.6 3. ja bezdarbniekam kompensē dzīvojamās telpas īres izdevumus vai izdevumus par dzīvošanu dienesta viesnīcā, bezdarbnieks 10 darbdienu laikā pēc pirmā darba tiesisko attiecību vai apmācību mēneša beigām iesniedz aģentūrā izdevumus apliecinošus dokumentus - dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas īres līguma un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju. Ja mainās darba vai apmācību vietas adrese (bezdarbnieks maina dzīvojamo telpu vai dienesta viesnīcu (ja attiecināms)), dokumentus iesniedz atkārtoti. Ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti atkārtoti, ikmēneša finanšu atlīdzību par nākamajiem mēnešiem aprēķina, ņemot vērā attiecīgajā mēnesī radušās dzīvojamo telpu īres vai transporta izmaksas. Finanšu atbalstu dzīvojamo telpu īres izmaksu vai dienesta viesnīcas izdevumu segšanai izmaksā šādā kārtībā:

174.6 3.1. par apmācību vai darba tiesisko vai dienesta attiecību pirmo mēnesi avansu līdz 150 euro izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par finanšu atbalsta piešķiršanu;

174.6 3.2. par nākamajiem apmācību vai trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 150 euro mēnesī, un to aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas īri vai dienesta viesnīcu;

174.6 4. informāciju par bezdarbnieka deklarēto dzīvesvietu, darba vai apmācību vietu iesniedz atkārtoti, ja mainās deklarētās dzīvesvietas, darba vai apmācību vietas adrese;

174.6 5. ja bezdarbniekam iestājas pārejoša darbnespēja, viņa pienākums ir nākamajā darbdienā pēc pārejošas darbnespējas beigām par to paziņot aģentūrai. Par pārejošas darbnespējas laiku finanšu atlīdzības izmaksas netiek veiktas, un finanšu atlīdzības saņemšanas laiks pagarinās par dienām, kurās bezdarbniekam bija jāierodas darbā (tikai darba tiesisko attiecību gadījumā, apmācību gadījumā finanšu atlīdzības saņemšanas laiks nepagarinās);

174.6 6. ja ar bezdarbnieku tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai ja bezdarbnieks pamet apmācības, viņa pienākums ir piecu darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību vai apmācību izbeigšanās dienas atlīdzināt aģentūrai pārmaksāto finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā bezdarbnieks vairs nav bijis darba tiesiskajās attiecībās vai apmācībās. Ja bezdarbnieks pārmaksāto finanšu atlīdzības summu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu aģentūra piedzen, iesniedzot tiesu izpildītājam izpildrīkojumu administratīvā akta piespiedu izpildei.";

1.46. svītrot 174.7 punktu;

1.47. izteikt 6.2 nodaļu šādā redakcijā:

"6.2 Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

192.6 Finanšu atbalstu par šo noteikumu 3.4.2., 3.4.5. un 3.6. apakšnodaļā minēto pasākumu un pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" īstenošanu un atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu vai iegādi šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minēto prakses vai mācību vietu pielāgošanai, aģentūra sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013).

192.7 Sniedzot finanšu atbalstu šo noteikumu 3.4.5. un 3.6. apakšnodaļā minēto pasākumu un pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" ietvaros un atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu vai iegādi šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minēto prakses vai mācību vietu pielāgošanai, lauksaimniecības, akvakultūras un zivsaimniecības nozarē, ievēro Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000, vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013).

192.8 Ja finanšu atbalstu, īstenojot šo noteikumu 3.4.2. apakšnodaļā minētos pasākumus, nepiešķir kā de minimis atbalstu, finanšu atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014).

192.9 Pirms finanšu atbalsta piešķiršanas šo noteikumu 3.4.2., 3.4.5. un 3.6. apakšnodaļā minēto pasākumu un pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" īstenošanai un atbalsta piešķiršanas izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu vai iegādi šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minēto prakses vai mācību vietu pielāgošanai, aģentūra pārbauda, vai minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados darba devēja saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot piešķiramā atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem. Ja finanšu atbalstu, īstenojot šo noteikumu 3.4.2. apakšnodaļā minētos pasākumus, piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, pirms atbalsta piešķiršanas aģentūra pārbauda, vai minētais finanšu atbalsts attiecīgajā fiskālajā gadā viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "o", "p", "q" un "r" apakšpunktā noteiktos paziņošanas robežlielumus dažādām izmaksu pozīcijām.

192.10 Finanšu atbalstu par šo noteikumu 3.4.2., 3.4.5. un 3.6. apakšnodaļā minēto pasākumu un pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" īstenošanu un atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu vai iegādi šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minēto prakses vai mācību vietu pielāgošanai, nepiešķir kā de minimis atbalstu, ja darba devējs ir minēts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā vai veic Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "c" un "d" apakšpunktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā noteiktās darbības, kā arī ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma uzsāktu maksātnespējas procedūru. Finanšu atbalstu, īstenojot šo noteikumu 3.4.2. apakšnodaļā minētos pasākumus saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, nepiešķir darba devējiem, kuri darbojas Komisijas regulas 1. panta 3. punkta "d" apakšpunktā noteiktajā saimniecības nozarē, īsteno Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktos atbalsta pasākumus vai darba devējs atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punktā minētajiem nosacījumiem.

192.11 Finanšu atbalstu, kas piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 šo noteikumu 3.4.2., 3.4.5. un 3.6. apakšnodaļā minēto pasākumu un pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" īstenošanai, un atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu vai iegādi šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minēto prakses vai mācību vietu pielāgošanai, uzskaita saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

192.12 Saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un kurš darbojas nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu.

192.13 Ja finanšu atbalstu mērķa grupas nodarbināšanai, īstenojot šo noteikumu 3.4.2. apakšnodaļā minētos pasākumus, sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, pasākumā iesaista šo noteikumu 80. punktā minētos bezdarbniekus.

192.14 Ja finanšu atbalstu darba devējiem šo noteikumu 80.2. apakšpunktā minēto nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, aģentūra saskaņā ar noslēgto līgumu par pasākumu īstenošanu nodrošina:

192.14 1. šo noteikumu 84. punktā minēto atbalstu ikmēneša dotācijas veidā 50 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 32. panta 6. punktam. Ikmēneša dotācija nedrīkst pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

192.14 2. šo noteikumu 82.2. apakšpunktā minēto atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 35. panta 2. punkta "a" apakšpunktam. Šo noteikumu 87. punktā minēto finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 35. panta 4. punktam.

192.15 Ja finanšu atbalstu darba devējiem bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, aģentūra pasākumu īstenošanas laikā nodrošina:

192.15 1. šo noteikumu 88.1. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu dotācijas veidā 75 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 33. panta 5. punktam. Ikmēneša dotācijas apmērs nedrīkst pārsniegt pusotras valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ja bezdarbnieku ar invaliditāti plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

192.15 2. šo noteikumu 88.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 34. panta 2. punkta "b" apakšpunktam. Finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 34. panta 3. punktam;

192.15 3. šo noteikumu 88.3. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 34. panta 2. punkta "c" apakšpunktam. Finanšu atbalsta apmēru nosaka atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 34. panta 3. punktam, ievērojot šo noteikumu 88.3. apakšpunktā noteikto izmaksu ierobežojumu.

192.16 Finanšu atbalstu par šo noteikumu 3.4.2., 3.4.5. un 3.6. apakšnodaļā minēto pasākumu un pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" īstenošanu un atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu vai iegādi šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minēto prakses vai mācību vietu pielāgošanai, nekumulē ar citu de minimis atbalstu un citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam.

192.17 Ja finanšu atbalstu darba devējiem šo noteikumu 80. punktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014:

192.17 1. pasākuma īstenošanai var pieteikt no jauna izveidotas darba vietas vai nodarbināt bezdarbniekus tādās amata vietās, kas atbrīvojušās sakarā ar kādu no Komisijas regulas Nr. 651/2014 32. panta 3. punktā un 33. panta 3. punktā minētajiem iemesliem;

192.17 2. bezdarbniekam ir tiesības pabeigt dalību pasākumā atbilstoši šo noteikumu 86. punktā minētajiem termiņiem (izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības izbeigtas darbinieka pārkāpuma dēļ) saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 32. panta 4. punktu un 33. panta 4. punktu.

192.18 Aģentūra nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā minētos publicitātes pasākumus.

192.19 Atbalsta sniedzējs un atbalsta saņēmējs datus par atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu un Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktu.

192.20 Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014, Komisijas regulu Nr. 651/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013 var pieņemt līdz šo regulu darbības beigām jeb līdz 2021. gada 30. jūnijam.";

1.48. papildināt noteikumus ar 6.3 nodaļu šādā redakcijā:

"6.3 EURES partneri

192.21 Biedrība vai nodibinājums ir tiesīgs sniegt pakalpojumus kā EURES partneris atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 13. aprīļa Regulai (ES) 2016/589 par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 (turpmāk - Padomes regula Nr. 2016/589), ja aģentūra to ir uzņēmusi par EURES partneri un tas ir iekļauts aģentūras tīmekļvietnē publicētajā EURES partneru reģistrā.

192.22 Biedrību vai nodibinājumu uzņem par EURES partneri, ja tas atbilst šādām prasībām:

192.22 1. biedrības vai nodibinājuma darbība ir reģistrēta atbilstoši darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

192.22 2. nav pasludināta biedrības vai nodibinājuma maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā;

192.22 3. biedrībai vai nodibinājumam ir vismaz triju gadu pieredze konsultāciju sniegšanā par darba apstākļu un karjeras jautājumiem vai cilvēkresursu plānošanas jautājumiem, kā arī atbalsta konsultāciju sniegšanā darba devējiem vai darba ņēmējiem pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas;

192.22 4. statūtos noteiktais mērķis atbilst Padomes regulas Nr. 2016/589 6. pantā izvirzītajiem mērķiem;

192.22 5. biedrības vai nodibinājuma pārvaldes institūciju locekļi nav bijuši tāda komersanta pārvaldes institūciju locekļi, kuram ir bijusi izsniegta licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai;

192.22 6. biedrība vai nodibinājums atbilst Padomes regulas Nr. 2016/589 11. panta 4. punktā un I pielikumā noteiktajiem minimālajiem atbilstības kritērijiem.

192.23 Biedrība vai nodibinājums, kas vēlas kļūt par EURES partneri, iesniedz aģentūrā iesniegumu (iesnieguma veidlapu publicē aģentūras tīmekļvietnē). Iesniegumā norāda:

192.23 1. biedrības vai nodibinājuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

192.23 2. pārvaldes institūciju locekļu vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī amatu;

192.23 3. pakalpojuma veidu vai veidus atbilstoši Padomes regulas Nr. 2016/589 12. panta 2. punktam;

192.23 4. Padomes regulas Nr. 2016/589 12. panta 4. punktā minētos kontaktpunktus;

192.23 5. pieejamo pašapkalpošanās tīmekļvietni, kurā darba meklētāji un darba devēji var saņemt informāciju par Padomes regulas Nr. 2016/589 12. panta 2. punktā minētiem pakalpojumiem;

192.23 6. pieredzes aprakstu;

192.23 7. ar parakstu apliecinātu informāciju, ka biedrība vai nodibinājums atbilst šo noteikumu 192.22 punktā minētajām prasībām.

192.24 Aģentūra atsaka uzņemt biedrību vai nodibinājumu par EURES partneri, ja tas neatbilst šajos noteikumos EURES partnerim izvirzītajām prasībām.

192.25 Sniedzot pakalpojumu EURES tīklā, EURES partneris:

192.25 1. ievēro Padomes regulā Nr. 2016/589 EURES dalībniekiem noteiktos pienākumus;

192.25 2. līdz nākamā pusgada divdesmit piektajam datumam iesniedz aģentūrā Padomes regulas Nr. 2016/589 32. panta 1. punktā minēto informāciju, aizpildot aģentūras tīmekļvietnē publicēto pārskata veidlapu par EURES pakalpojumu sniegšanu;

192.25 3. nodrošina personāla dalību Padomes regulas Nr. 2016/589 8. panta 1. punkta "a" apakšpunkta "iii" punktā minētās apmācību programmas moduļos.

192.26 EURES partnerim ir tiesības saņemt Padomes regulā Nr. 2016/589 paredzēto atbalstu.

192.27 Aģentūra anulē tiesības darboties kā EURES partnerim, ja tas:

192.27 1. neatbilst šo noteikumu 192.22 punktā EURES partnerim izvirzītajām prasībām;

192.27 2. nepilda šo noteikumu 192.25 punktā minētos pienākumus un pēc aģentūras pieprasījuma nenovērš konstatētos pārkāpumus;

192.27 3. iesniedz aģentūrā iesniegumu par atteikumu darboties kā EURES partnerim.";

1.49. papildināt noteikumus ar 218., 219., 220., 221. un 222. punktu šādā redakcijā:

"218. Grozījumus šo noteikumu 141.8 2. apakšpunktā un 141.10 punktā, kas paredz izmaiņas ikmēneša atlīdzības apmērā par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu un darba stundu apjomā, neattiecina uz līgumiem ar bezdarbniekiem, kas noslēgti līdz 2018. gada 28. decembrim.

219. Stipendiju par dalību šo noteikumu 163.3 4. apakšpunktā minētajā motivācijas programmā izmaksā motivācijas programmā iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuri noslēguši līgumu par dalību pasākumā līdz 2018. gada 28. decembrim.

220. Šo noteikumu 172. punktā un 174.6 1. apakšpunktā paredzēto transporta izmaksu aprēķināšanas kārtību neattiecina uz līgumiem ar nodarbinātajiem un bezdarbniekiem, kas noslēgti līdz 2018. gada 28. decembrim.

221. Finanšu atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem, īstenojot šo noteikumu 3.4.2. apakšnodaļā minētos pasākumus, piešķir no 2019. gada 1. aprīļa.

222. Grozījumus šo noteikumu 192.7 punktā, kas paredz, ka atbalstu šo noteikumu 3.4.2. apakšnodaļā minētā pasākuma ietvaros nepiešķir kā de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 717/2014 un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 nosacījumiem, neattiecina uz līgumiem, kurus aģentūra ar darba devējiem noslēgusi līdz 2019. gada 31. martam."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.18., 1.19., 1.29. 1.31., 1.32., 1.33. un 1.34. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs,
izglītības un zinātnes ministra
pienākumu izpildītājs Jānis Reirs

28.12.2018