Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 818

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 47. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām"

Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
20. panta astoto daļu un likuma
"Par piesārņojumu" 45. panta 1.1 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 103. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām";

1.2. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta astoto daļu un likuma "Par piesārņojumu" 45. panta 1.1 daļu";

1.3. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapas, kā arī to aizpildīšanas, iesniegšanas un pārbaudes kārtību.";

1.4. papildināt 2. punktu aiz vārda "statistikas" ar vārdiem "un piesārņojošās darbības pārskata";

1.5. papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvas 2015/2193/ES par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.";

1.6. izteikt 2. pielikuma 1. tabulu un piezīmes šādā redakcijā:

"1. tabula

Iekārtas darbības uzsākšanas datums Sadedzināšanas iekārtas veids Iekārtas nosaukums
(tips, marka)
Iekārtas

kods

Katras sadedzināšanas tehniskās ierīces nominālā ievadītā siltuma jauda (MW) Emisijas avota kods Kopējā sadedzināšanas iekārtas jeb emisijas avota nominālā ievadītā siltuma jauda (MW) Emisijas
plūsma (m3/s) temperatūra (° C) ilgums (h/g.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Piezīmes.

1.  2. aili aizpilda tikai sadedzināšanas iekārtu operatori.

2.  2. ailē norāda sadedzināšanas iekārtas veidu atbilstoši šādam iedalījumam - standarta sadedzināšanas iekārta, divu kurināmo dzinējs, dīzeļdzinējs, gāzturbīna, cits dzinējs, graudu kaltē izmantojamā iekārta, cita veida sadedzināšanas iekārta. Terminu skaidrojums sniegts normatīvajos aktos par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.

3.  3. ailē norāda tikai sadedzināšanas iekārtas preču zīmi (piemēram, "Buderus", "Vapor" TTKV-100-100).

4.  4. ailē norāda katras tehnoloģiskās iekārtas kodu:

S - sadedzināšanas iekārta, ja kurināmais tiek sadedzināts katlumājā siltumenerģijas ražošanai;

T - tehnoloģiskā iekārta, ja kurināmais tiek patērēts ražošanas procesa uzturēšanai;

G - gaistošos organiskos savienojumus (GOS) emitējošās iekārtas;

P - visas pārējās iekārtas, kuras nav saistītas ar S, T un G, bet kurās emisijas (neorganiskas vielas, putekļi) rodas no izejvielu izmantošanas, produktu ražošanas, atkritumu apglabāšanas, mājdzīvnieku audzēšanas un citām darbībām.

Tādējādi iekārtu kodi būs: S1, S2..sn; T1, T2..tn; G1, G2..gn; P1, P2..pn. Attiecīgo iekārtas kodu uzņēmums piešķir pats, tam jābūt nemainīgam un jābūt norādītam arī atļaujas vai C kategorijas piesārņojošās darbības pieteikumā.

5. Ja vienam emisijas avotam/dūmenim jeb iekārtai ir vairākas tehniskās ierīces (ar kodu S vai T), tad 5. ailē norāda katras tehniskās ierīces nominālo ievadīto siltuma jaudu (katla agregāta nominālā jauda, dalīta ar šā agregāta lietderības koeficientu). Cita tipa tehnoloģiskajām iekārtām (G un P) šī aile nav jāaizpilda.

6.  6. ailē norāda emisijas avota kodu (piemēram, A1, A2), kuru piešķir uzņēmums katram dūmenim vai citam emisijas avotam. Kodam jābūt nemainīgam un jābūt norādītam arī atļaujas vai C kategorijas piesārņojošās darbības pieteikumā. Vienam emisijas avotam jeb iekārtai var būt vairākas tehniskās ierīces.

7.  7. ailē norāda emisijas avota vai dūmeņa (ar kodu S vai T) kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu. Ja emisijas avota izplūdes gāzes izvada caur vienu kopīgu dūmeni, tad saskaita kopā visu iekārtu kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu. Cita tipa tehnoloģiskajām iekārtām (G un P) šī aile nav jāaizpilda.

8.  8. ailē norāda izplūdes gāzu daudzumu kubikmetros sekundē (m3/s).

9.  9. ailē norāda izplūdes gāzu emisijas temperatūru.

10.  10. ailē norāda emisijas ilgumu no emisijas avota - iekārtas darba stundu skaitu gadā.";

1.7. papildināt 2. pielikuma I nodaļu ar 1.1 tabulu šādā redakcijā:

1.1 tabula

Emisijas avota kods Iekārtas kods Ģeogrāfiskās koordinātas Punktveida avota parametri (m) Laukuma avota parametri (m × m × m)
Z platums

o   '   "

A garums

o   '   "

augstums iekšējais diametrs garums platums augstums
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.  3. un 4. ailē norāda emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas (vēlams norādīt ar precizitāti līdz sekundes simtdaļai). Ja emisijas izvade nav punktveida avots, norāda difūzās emisijas laukuma galējo punktu A, B, C un D ģeogrāfiskās koordinātas.

2.  5. un 6. ailē norāda emisijas punktveida avota (piemēram, dūmeņa, ventilācijas caurules vai cita veida izvades) augstumu un iekšējo diametru metros.

3.  7., 8. un 9. ailē norāda emisijas avota - laukuma (piemēram, autostāvvietas, atkritumu izgāztuves) - izmērus (garumu, platumu un augstumu) metros.";

1.8. aizstāt 2. pielikuma 2. tabulas 5., 6. un 7. ailes kopīgajā nosaukumā vārdus "Emisiju limits" ar vārdiem "Emisijas limits vai emisijas robežvērtība (izvēloties stingrāko/zemāko no vērtībām)";

1.9. izteikt 2. pielikuma 2. tabulas 4. un 5. piezīmi šādā redakcijā:

"4.  5., 6. un 7. aile - norāda emisijas limitu gramos sekundē (g/s), miligramos kubikmetrā (mg/m3) un tonnās gadā (t/g.) vai - attiecībā uz atsevišķām piesārņojošām darbībām - emisijas robežvērtību miligramos kubikmetrā (mg/m3), ja šī vērtība ir zemāka par emisijas limitu. Smaku emisijas limitus norāda smaku vienībās sekundē (ouE/s), vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3) un smaku vienībās gadā (ouE/g.). Sadedzināšanas iekārtām ir saistošas emisijas robežvērtības, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām. Atkritumu sadedzināšanas iekārtās ievēro emisijas robežvērtības, kas noteiktas normatīvajos aktos par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai. Iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus, emisijas robežvērtības noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus. Izsniedzot atļauju, Valsts vides dienests A un B kategorijas sadedzināšanas iekārtām var noteikt piesārņojošās vielas emisijas limitu vai limitus, kas ir stingrāki par normatīvajos aktos noteiktajām emisijas robežvērtībām. Emisijas limitu nosaka, izstrādājot emisijas limita projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi.

5.  8., 9. un 10. aile - norāda faktiskās emisijas gramos sekundē (g/s), miligramos kubikmetrā (mg/m3) un tonnās gadā (t/g.). Sadedzināšanas iekārtām norāda visas emisijās esošās vielas, pārrēķinātas uz fiksēto skābekļa saturu. Smaku emisiju norāda smaku vienībās sekundē (ouE/s), vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3) un smaku vienībās gadā (ouE/g.). Sadedzināšanas iekārtu operators, kuram jāveic emisiju mērījumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām, mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievieno pārskata veidlapai "Nr. 2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību" kā atsevišķu pielikumu.";

1.10. izteikt 2. pielikuma 3. tabulu un piezīmes šādā redakcijā:

"3. tabula

Emisijas avota
kods
Vielas kods Vielas nosaukums Attīrīšanas iekārtas veids Attīrīšanas iekārtas efektivitāte (%)
1 2 3 4 5

Piezīmes.

1.  1. ailē norāda emisijas avota kodu. Tam jāsaskan ar atļaujas vai C kategorijas piesārņojošās darbības pieteikumā norādīto emisijas avota kodu.

2.  2. un 3. ailē norāda tās vielas kodu un nosaukumu, kura nonāk gaisa attīrīšanas iekārtā. Vielas, kuras netiek novadītas uz gaisa attīrīšanas iekārtu, šajā tabulā nenorāda.

3.  4. ailē norāda emisiju attīrīšanas iekārtas veidu (piemēram, ciklons, multiciklons, maisa filtrs, elektrostatiskais filtrs, mitrais vai slapjais skruberis)."; 

1.11. svītrot 2. pielikuma V nodaļu;

1.12. izteikt 5. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja operatoram vai komersantam ir atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums, par to izdara atzīmi pārskata veidlapā. Ja operatoram vai komersantam ir atkritumu apsaimniekošanas atļauja, atzīmē, kādai darbībai vai darbībām tā ir izsniegta. Pārskata veidlapā norāda arī atļaujas vai apliecinājuma numuru un datumu. Ja persona reģistrēta kā atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, pārskata veidlapā norāda personas statusu un reģistrācijas lēmuma datumu. Par atkritumiem, kas apsaimniekoti ar atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka atļauju, persona iesniedz atsevišķu pārskatu. Tie atkritumu radītāji, kuri paši izved no Latvijas teritorijas atkritumus apglabāšanai, pārstrādei vai reģenerācijai, norāda datumu, kad izsniegts paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu vai sūtījumiem, un dokumenta numuru."

2. Šo noteikumu 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. un 1.11. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. maijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

22.12.2018