Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 758

Rīgā 2018. gada 4. decembrī (prot. Nr. 58 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 4., 111., 172., 254. nr.; 2016, 82., 169. nr.; 2017, 46., 183. nr.; 2018, 49. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.1.1. apakšpunktā skaitli "85 000" ar skaitli "88 034".

2. Aizstāt 4.2.1. apakšpunktā skaitli "24 480" ar skaitli "24 712".

3. Aizstāt 4.2.2. apakšpunktā skaitli "22 950" ar skaitli "23 592".

4. Aizstāt 4.3. apakšpunktā skaitli "38 474 792" ar skaitli "43 496 163".

5. Izteikt 7. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Specifiskā atbalsta plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 98 188 063 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 83 459 853 euro, valsts budžeta finansējums - 12 799 721 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 17.3.6. apakšpunktā minētās izmaksas, - ne mazāks kā 1 928 489 euro."

6. Aizstāt 8. punktā skaitli "86,72" ar skaitli "86,70".

7. Izteikt 10. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt projektam pieejamo attiecināmo finansējumu atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajam specifiskā atbalsta plānotajam kopējam attiecināmajam finansējumam, nodrošinot šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minēto uzraudzības rādītāju vērtību proporcionālu palielināšanu."

8. Papildināt noteikumus ar 15.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.1 karjeras konsultācijas;".

9. Papildināt noteikumus ar 15.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4.1 darbam nevalstiskajā sektorā nepieciešamo iemaņu attīstība bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot);".

10. Izteikt 17.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.1. finanšu atlīdzība šo noteikumu 15.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši apmācību ilgumam (ja bezdarbnieks piedalās šo noteikumu 15.2.1., 15.2.2., 15.3., 15.3.1 un 15.4. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās) transporta izdevumu segšanai, piemērojot vadošās iestādes izstrādāto vienas vienības standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai (turpmāk - vienas vienības izmaksu metodika) un izdevumiem par dzīvojamās telpas īri vai dienesta viesnīcu;".

11. Papildināt 17.3.7. apakšpunktu aiz skaitļa "15.4." ar vārdu un skaitli "un 15.4.1".

12. Papildināt noteikumus ar 17.3.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.7.1 izmaksas šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

17.3.7.1 1. ikmēneša stipendija bezdarbniekam un normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas bezdarbniekam, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir darba devējam;

17.3.7.1 2. nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas, ko sedz finansējuma saņēmējs;".

13. Papildināt noteikumus ar 17.1 1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1 1.1 informatīvi metodisko materiālu sagatavošanas un izdales materiālu izstrādes izmaksas šo noteikumu 15.1.1 apakšpunktā minētās darbības īstenošanai;".

14. Izteikt 17.1 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1 5. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai - jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai - ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā, bet, ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;".

15. Aizstāt 20. punktā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.3.1, 15.4., 15.5., 15.6. un 15.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno un šo noteikumu 17.2., 17.3.4., 17.3.5., 17.3.8., 17.1 1., 17.1 2. un 17.1 9. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 15.1., 15.1.1, 15.2., 15.3., 15.3.1, 15.4., 15.4.1, 15.5., 15.6. un 15.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno un šo noteikumu 17.2., 17.3.4., 17.3.5., 17.3.7.1, 17.3.8., 17.1 1., 17.1 1.1, 17.1 2. un 17.1 9. apakšpunktā".

16. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Šo noteikumu 15.2.1. un 15.2.2. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista mērķa grupu, kura nav iesaistīta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumos."

17. Izteikt 23.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1 Šo noteikumu 15.2.1. apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības programmas var īstenot modulārās izglītības programmas veidā. Pēc to apguves bezdarbniekam izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi)."

18. Izteikt 27.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. piesaistot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto darba laiku un veiktajām funkcijām;".

19. Papildināt noteikumus ar 32.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.5. saimnieciskās darbības veicējam piešķirto de minimis atbalstu nekumulē ar citu de minimis atbalstu un citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam."

20. Papildināt noteikumus ar 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktā minēto finanšu atlīdzību atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai aprēķina, ja līgums ar bezdarbnieku noslēgts pēc 2019. gada 1. janvāra."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs,
izglītības un zinātnes ministra
pienākumu izpildītājs Jānis Reirs