Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 704

Rīgā 2018. gada 13. novembrī (prot. Nr. 52 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2016, 29., 111., 134., 238. nr.; 2017, 243. nr.; 2018, 78. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.1. apakšpunktā skaitli "630" ar skaitli "210".

2. Izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. finanšu rādītājs - līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 4 031 880 euro apmērā, tai skaitā:

4.4.1. Rīgas plānošanas reģiona projektā - 993 943 euro apmērā;

4.4.2. Latgales plānošanas reģiona projektā - 657 202 euro apmērā;

4.4.3. Vidzemes plānošanas reģiona projektā - 735 609 euro apmērā;

4.4.4. Kurzemes plānošanas reģiona projektā - 671 840 euro apmērā;

4.4.5. Zemgales plānošanas reģiona projektā - 973 286 euro apmērā."

3. Papildināt 20.2. apakšpunktu aiz vārda "plānu" ar vārdiem "un to grozījumu".

4. Svītrot 22.1.1.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "par vienu šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu - bērnu ar funkcionāliem traucējumiem".

5. Izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. atbilstoši faktiskajām izmaksām, bet:

24.2.1. nepārsniedzot šo noteikumu 58. punktā minētajā vienas vienības izmaksu metodikā noteiktās vienas vienības izmaksas, ja sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, izņemot šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minēto pakalpojumu, pašvaldība iepērk saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

24.2.2. nepārsniedzot 42 euro šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minētajam pakalpojumam."

6. Izteikt 25.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2. kompensāciju par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu, ja pašvaldība aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai piesaista pakalpojuma sniedzēju uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata. Kompensāciju veido atalgojums, ko aprēķina, dalot kārtējam gadam valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru ar mēneša darba stundu skaitu un reizinot ar sniegtā aprūpes pakalpojuma stundu skaitu mēnesī, un pārējās izmaksas, kuras nepieciešamas minētā aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai un kuras nepārsniedz 40 procentus no aprēķinātajām bruto atalgojuma izmaksām mēnesī. Ja persona, kura sniedz aprūpes pakalpojumu, ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā projekta sadarbības partnera darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;".

7. Papildināt 30.2. apakšpunktu aiz vārda "plānus" ar vārdiem "un to grozījumus".

8. Izteikt 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Ja šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personai - bērnam ar funkcionāliem traucējumiem - netiek atkārtoti noteikta invaliditāte vai tā ir sasniegusi 18 gadu vecumu, tai ir tiesības 12 mēnešu laikā pēc kāda no minēto nosacījumu iestāšanās izmantot atbalsta plānā ietvertos šo noteikumu 42.3.1. apakšpunktā minētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, savukārt likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenei ir tiesības minētajā laikposmā izmantot šo noteikumu 42.3.2. apakšpunktā minētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Šajā punktā minētajos gadījumos izmaksas ir attiecināmas no to rašanās brīža."

9. Svītrot 47. punkta trešo teikumu.

10. Aizstāt 52.1. apakšpunktā skaitli un vārdus "58. punktā minētajai vienas vienības izmaksu metodei" ar skaitli un vārdiem "24. punktā minētajiem nosacījumiem".

11. Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Piesaistot projekta īstenošanas un vadības personālu un paredzot tam atlīdzības izmaksas, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto darba laiku un veiktajām funkcijām."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

16.11.2018