Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 23. nr.; 2004, 9. nr.; 2007, 9. nr.; 2008, 14., 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51. nr.; 2011, 173. nr.; 2013, 142., 192. nr.; 2016, 31. nr.; 2017, 75., 222. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. panta pirmo daļu ar 42. punktu šādā redakcijā:

"42) naudas tirgus fonds - ieguldījumu fonds, kuram piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija regulā (ES) 2017/1131 par naudas tirgus fondiem (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - Regula Nr.  2017/1131) noteiktās prasības."

2. Izteikt 22. panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Sabiedrība, kas dibina un pārvalda naudas tirgus fondu, ievēro tās darbību regulējošās prasības, kuras nosaka Regula Nr.  2017/1131, šis likums un Komisijas normatīvie noteikumi."

3. Papildināt 62. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt vērtspapīrošanas pozīcijās, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra regulas (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk - Regula Nr.  2017/2402) prasības. Ja kāds no ieguldījumiem vērtspapīrošanas pozīcijās vairs neatbilst Regulas Nr.  2017/2402 prasībām, sabiedrība lemj par fonda ieguldītāju interesēm atbilstošu rīcību un, ja nepieciešams, veic korektīvu pasākumu neatbilstības novēršanai."

4. Papildināt 87. pantu ar 1.5 daļu šādā redakcijā:

"(15) Par Regulas Nr.  2017/1131 pārkāpumiem Komisija izsaka sabiedrībai brīdinājumu vai uzliek soda naudu no 14 200 līdz 142 300 euro un nosaka termiņu, kādā sabiedrība novērš konstatēto pārkāpumu."

5. Aizstāt 89. panta sestajā daļā vārdus "Latvijas Centrālajam depozitārijam" ar vārdiem "centrālajam vērtspapīru depozitārijam" un vārdu "klīrings" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "tīrvērte" (attiecīgā locījumā).

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Šā likuma 62. panta trešā daļa stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī."

7. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9. un 14. punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 25. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

28.11.2018