Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 628

Rīgā 2018. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 46 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11. panta otrās daļas
3. un 12. punktu un 18. panta otrās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 3. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma".

2. Aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitli un vārdu "3. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "3. un 12. punktu".

3. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, kā arī amonjaka emisiju ierobežošanai;".

4. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no
lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem,
kā arī amonjaka emisiju ierobežošanai
".

5. Izteikt 3. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3. Lai nodrošinātu ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, kā arī ierobežotu amonjaka emisijas, operators nodrošina šādu prasību izpildi:".

6. Izteikt 3.3.6. un 3.3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3.6. pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas atliekas (izņemot separētu fermentācijas atlieku šķidro frakciju) pēc izkliedēšanas iestrādā augsnē 24 stundu laikā, bet šķidros kūtsmēslus, vircu un separētu fermentācijas atlieku šķidro frakciju - 12 stundu laikā. Šķidros kūtsmēslus, vircu un fermentācijas atliekas (izņemot separētu fermentācijas atlieku cieto frakciju) neiestrādā augsnē, ja tos lieto kā papildmēslojumu;

3.3.7. rudenī šķidros kūtsmēslus, vircu un fermentācijas atliekas (izņemot separētu fermentācijas atlieku cieto frakciju) pamatmēslojumā lieto tikai kopā ar augu pēcpļaujas atliekām (rugājiem, sasmalcinātiem salmiem, zālāju sakņu masu), iestrādājot tās augsnē ar lobīšanu, aršanu vai citu līdzvērtīgu metodi;".

7. Papildināt noteikumus ar 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. nelieto amonija karbonāta mēslošanas līdzekļus."

8. Izteikt 6.4.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4.2.1. izmanto augšņu agroķīmiskās izpētes (kartēšanas) datus vai agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju datus vai ņem augšņu paraugus no saimniecībā apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Augsnes agroķīmiskās analīzes veic akreditētā laboratorijā. Izmantotie augšņu agroķīmiskās izpētes (kartēšanas) dati un augšņu analīžu rezultāti nedrīkst būt vecāki par pieciem gadiem, un tos uzglabā vismaz piecus gadus. Vienu augsnes paraugu ņem no platības (lauka), kas nepārsniedz sešus hektārus, analīžu rezultātos norādot attiecīgā lauka numuru vai nosaukumu;".

9. Izteikt 6.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4.4. katru gadu līdz 30. novembrim elektroniski iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā kultūraugu mēslošanas plāna kopsavilkumu par kārtējo gadu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma II nodaļu;".

10. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. uzrauga un kontrolē šo noteikumu 3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7., 3.4. un 3.6. apakšpunktā un 6. punktā minēto prasību izpildi;".

11. Svītrot 12.5. un 12.6. apakšpunktā vārdu "plānoto".

12. Aizstāt 12.7. apakšpunktā vārdu "plānoto" ar vārdu "iegūto".

13. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ar nitrātiem, kas cēlušies no lauksaimnieciskas darbības;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Direktīvas (ES) 2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK."

14. Aizstāt 4. pielikuma II nodaļas nosaukumā vārdus "gada ražu" ar vārdu "gadu".

15. Aizstāt 4. pielikuma tabulas 3. un 4. punktā vārdu "Plānotie" ar vārdu "Izmantotie".

16. Aizstāt 4. pielikuma tabulas daļā "Informācija par audzētajiem kultūraugiem" vārdus "Plānotā raža, t/ha" ar vārdiem "Raža, t/ha".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

12.10.2018