Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 419

Rīgā 2018. gada 17. jūlijā (prot. Nr. 33 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. novembra noteikumos Nr. 695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Fizisko personu elektroniskās
identifikācijas likuma 17. panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 1. novembra noteikumos Nr. 695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 215. nr.; 2017, 193. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. pārbaudīt un sertificēt parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību drošības un tehniskajiem parametriem."

2. Papildināt noteikumus ar 2.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.1 veic Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības" noteiktos sertificējošās institūcijas uzdevumus;".

3. Izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. atbilstoši kompetencei sniedz atbalstu valsts un pašvaldības iestādēm jautājumos, kas saistīti ar šajā punktā norādītajām komitejas funkcijām un pienākumiem;".

4. Papildināt noteikumus ar 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus."

5. Papildināt 9. punktu aiz vārda "ekspertus" ar vārdiem "vai speciālistus".

6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Komitejas sēdes ir slēgtas. Komitejas sēdē piedalās komitejas locekļi, pieaicinātās personas un komitejas sekretariāta pārstāvji. Komitejas locekļus un pieaicinātās personas uz komitejas sēdi uzaicina, elektroniski vai pa pastu nosūtot uzaicinājumu un sēdes darba kārtību."

7. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Komiteja lēmumus pieņem:

13.1. ar klātesošo komitejas locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot "par" vai "pret". Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss;

13.2. elektroniski, izmantojot elektronisko pastu."

8. Papildināt noteikumus ar 13.1 un 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja lēmumu pieņem elektroniski, ievēro šādu kārtību:

13.1 1. komitejas sekretariāts atbilstoši komitejas priekšsēdētāja uzdevumam informē komitejas locekļus par izskatāmo jautājumu, elektroniski nosūtot lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un iespējamā lēmuma projektu, kā arī norādot viedokļa sniegšanas termiņu;

13.1 2. lēmumu uzskata par pieņemtu, ja, beidzoties noteiktajam viedokļa sniegšanas termiņam, par lēmuma projektu nav saņemts neviens iebildums no komitejas locekļiem;

13.1 3. ja procedūras ietvaros no komitejas locekļa ir saņemts iebildums, jautājumu virza izskatīšanai komitejas sēdē.

13.2 Komitejas sekretariāts protokolē komitejas sēdes. Sēdes gaitu pilnā apjomā var fiksēt, izmantojot skaņu ierakstu vai citus tehniskos līdzekļus. Par to izdara attiecīgu atzīmi sēdes protokolā."

9. Aizstāt 15.2. apakšpunktā vārdu "sagatavotos" ar vārdiem "lēmumus, sēdes protokolus un citus komitejas".

10. Aizstāt 15.3. apakšpunktā vārdu "komitejas sagatavotos" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētos".

11. Papildināt noteikumus ar 15.4. un 15.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4. ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām komitejas darbam nepieciešamo informāciju, atzinumus un paskaidrojumus;

15.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv komiteju."

12. Izteikt 18.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. sagatavo un saskaņo komitejas dokumentu (tai skaitā lēmumu, sēžu protokolu) projektus;".

13. Papildināt noteikumus ar 18.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.5. komitejas uzdevumā veic citus pasākumus komitejas funkciju un uzdevumu izpildei (tai skaitā sagatavo iesniegtos materiālus izskatīšanai, publicē informāciju tīmekļvietnē un kontrolē komitejas lēmumu izpildi)."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

20.07.2018