Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 274

Rīgā 2018. gada 15. maijā (prot. Nr. 24 2. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem"

Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma
64. panta pirmo un otro daļu un
Mobilizācijas likuma 13. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 188. nr.; 2009, 141. nr.; 2010,167. nr.; 2012, 74. nr.; 2015,193. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā,
kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem
";

1.2. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma 64. panta pirmo un otro daļu un Mobilizācijas likuma 13. pantu";

1.3. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības (turpmāk - rezerves uzskaites struktūrvienība):

1.1. pieprasa un saņem no Iedzīvotāju reģistra, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, ārstniecības iestādēm un citām juridiskajām personām nepieciešamo informāciju par militārā dienesta uzskaitei pakļautām personām;

1.2. rezerves karavīrus un rezervistus iesauc aktīvajā dienestā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām;

1.3. rezerves karavīrus un rezervistus iesauc aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā.";

1.4. svītrot 2. punktu;

1.5. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Reģistrā iekļauj ziņas par militārajam dienestam derīgiem:

4.1. rezerves karavīriem:

4.1.1. no profesionālā dienesta atvaļinātajiem karavīriem (līdz 2002. gada 30. jūnijam aktīvā dienesta un ierindas dienesta karavīriem), kuri sekmīgi apguvuši kareivja pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī;

4.1.2. zemessargiem, kuriem beidzies līgums par dienestu Zemessardzē un kuri apguvuši zemessarga pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī;

4.1.3. Latvijas pilsoņiem, kuri brīvprātīgi pieteikušies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apguvuši noteiktu apmācības kursu;

4.1.4. jaunsargiem, kuri sekmīgi nokārtojuši aizsardzības ministra apstiprinātā jaunsargu interešu izglītības programmas speciālā kursa vai valsts aizsardzības mācības noslēguma pārbaudījumus un devuši karavīra zvērestu;

4.2. rezervistiem:

4.2.1. Latvijas pilsoņiem vīriešiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu;

4.2.2. Latvijas pilsonēm sievietēm, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un izteikušas vēlmi tikt ieskaitītām rezervistos.";

1.6. svītrot 5.1 un 5.2 punktu;

1.7. svītrot 5.3 punktā vārdus "bet kuras nav apguvušas speciālās militārās apmācības kursu vai apmācību Zemessardzē";

1.8. izteikt 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. no Iedzīvotāju reģistra, invaliditātes informatīvās sistēmas, Slimību profilakses un kontroles centra valsts informācijas sistēmas un Sodu reģistra.";

1.9. svītrot 9. punktā vārdus "un amatu";

1.10. svītrot 10. un 11. punktu;

1.11. papildināt 13. punkta otro teikumu aiz vārdiem "ārstniecības iestādēm" ar vārdiem "un Slimību profilakses un kontroles centra valsts informācijas sistēmas";

1.12. izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Kārtība, kādā rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā uz
kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām
";

1.13. izteikt 19. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Plānu izstrādā Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona un apstiprina Nacionālo bruņoto spēku komandieris.";

1.14. izteikt 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"20. Iesaucot rezerves karavīrus aktīvajā militārajā dienestā uz plānotajām kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām, katru reizi izdod Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli. Pavēli sagatavo rezerves uzskaites struktūrvienība un iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim parakstīšanai. Pavēlē norāda:

20.1. mācību norises laiku un vietu,

20.2. iesaucamo rezerves karavīru skaitu;

20.3. rezerves karavīru sarakstu (norādot dienesta pakāpi, vārdu, uzvārdu, personas kodu un iesaukšanas laiku) atbilstoši Militārā dienesta likuma 66. pantam.

21. Par iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām rezerves karavīrus informē vismaz sešus mēnešus pirms plānotajām mācībām, nosūtot pavēsti uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja pastāv objektīvi šķēršļi oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai, nosūtot pavēsti pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot to iesaucamajai personai personīgi pret parakstu. Ja rezerves karavīru ar viņa un viņa darba devēja piekrišanu militāro mācību starplaikos iesauc uz pārbaudes mācībām, pavēsti nosūta ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotajām mācībām.";

1.15. svītrot 26.1. apakšpunktu;

1.16. izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. personu apliecinošu dokumentu;";

1.17. svītrot 31. punktu;

1.18. papildināt noteikumus ar V un VI nodaļu šādā redakcijā:

"V. Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus iesauc
aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā

32. Mobilizācijas gadījumā:

32.1. rezerves karavīrus par iesaukšanu aktīvajā dienestā informē, nosūtot mobilizācijas pavēsti (pielikums) uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja pastāv objektīvi šķēršļi oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai, nosūtot mobilizācijas pavēsti pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot to personīgi pret parakstu;

32.2. rezervistus par iesaukšanu aktīvajā dienestā informē, nosūtot mobilizācijas pavēsti uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja tiem nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, nosūtot mobilizācijas pavēsti pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot to personīgi pret parakstu;

32.3. papildus šo noteikumu 32.1. un 32.2. apakšpunktā minētajam rezerves karavīrus un rezervistus par iesaukšanu aktīvajā dienestā informē, izmantojot radio, televīziju un citus plašsaziņas līdzekļus.

33. Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienība aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā sagatavo mobilizācijas pavēstes un nosūta (izsniedz) tās:

33.1. rezerves karavīriem - ne vēlāk kā 48 stundas pirms mobilizācijas pavēstē norādītā laika, kad jāierodas mobilizācijas punktā (speciāli aprīkota vieta, kur pārbauda mobilizējamo rezerves karavīru un rezervistu veselību, nodrošina tos ar pārtiku, kā arī izsniedz tiem ekipējumu un karavīru apliecības);

33.2. rezervistiem - ne vēlāk kā 72 stundas pirms mobilizācijas pavēstē norādītā laika, kad jāierodas mobilizācijas punktā.

34. Rezerves karavīrs vai rezervists:

34.1. ne vēlāk kā 24 stundas pēc mobilizācijas pavēstes saņemšanas brīdina darba devēju vai izglītības iestādi par iesaukšanu aktīvajā dienestā;

34.2. mobilizācijas pavēstē norādītajā laikā ierodas norādītajā mobilizācijas punktā.

35. Darba devējs, pie kura nodarbināts aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists:

35.1. 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par darbinieka mobilizēšanu, pamatojoties uz darbinieka atvaļinājuma pieprasījumu, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba bez darba samaksas saglabāšanas;

35.2. pēc demobilizācijas atjauno darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, nodrošinot viņam darbu iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā.

36. Izglītības iestāde, kurā mācās aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists:

36.1. 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā mobilizēšanu uz mobilizācijas laiku atliek pārbaudījumu un citu studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus, saglabājot iemaksāto mācību maksu un tiesības pēc demobilizācijas turpināt mācības;

36.2. pēc demobilizācijas nodrošina izglītojamam iespējas turpināt mācības tajā pašā statusā.

37. Aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists ierodas mobilizācijas punktā, ņemot līdzi:

37.1. personu apliecinošu dokumentu;

37.2. karavīra apliecību (ja ir);

37.3. transportlīdzekļa vadītāja apliecību (ja ir);

37.4. potēšanas pasi (ja ir);

37.5. iesniegumu par dienesta atalgojuma pārskaitīšanu, norādot konta rekvizītus.

38. Par attaisnojošiem iemesliem, kuru dēļ rezerves karavīrs vai rezervists nav ieradies mobilizācijas pavēstē norādītajā mobilizācijas punktā, atzīstami rezerves karavīru vai rezervistu tieši ietekmējoši nelaimes gadījuma vai dabas stihijas izraisīti apstākļi, ko rakstiski apliecinājusi pašvaldība vai policijas iestāde, vai slimība, ko rakstiski apliecinājis ārsts.

39. Ja mobilizācijas pavēsti saņēmušais rezerves karavīrs vai rezervists mobilizācijas pavēstē norādītajā laikā nevar ierasties mobilizācijas punktā, viņš vai viņa tuvinieki par neierašanās iemesliem informē Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību, ierodoties personīgi, pa tālruni vai izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

40. Iesaucamo personu, kas ieradusies pavēstē norādītajā mobilizācijas punktā, pēc veselības pārbaudes, ekipēšanas un karavīra zvēresta došanas (ja zvērests nav dots iepriekš) ieskaita aktīvajā dienestā.

VI. Noslēguma jautājums

41. Šo noteikumu 21. punktā un 32.1. apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz pavēstes nosūtīšanu uz rezerves karavīra oficiālo elektronisko adresi piemēro ar 2019. gada 1. februāri.";

1.19. papildināt noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 20. oktobra
noteikumiem Nr. 779

Mobilizācijas pavēstes paraugs

Pavēstes 1. lappuse

 

Mobilizācijas pavēste Nr. ______

  Latvijas pilsonim ,
    (vārds, uzvārds)
   
  (personas kods)  
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20__. gada __. __________ rīkojumu Nr.
un aizsardzības ministra 20__. gada __. __________ pavēli Nr.

,

Jūs tiekat iesaukts aktīvajā militārajā dienestā un Jums līdz 20__. gada __. __________
plkst. _____ jāierodas mobilizācijas punktā, kas atrodas
.
(mobilizācijas punkta adrese)

  Līdzi jāņem:
  1) personu apliecinošs dokuments;
  2) karavīra apliecība (ja ir);
  3) transportlīdzekļa vadītāja apliecība (ja ir);
  4) potēšanas pase (ja ir);
  5) iesniegums par dienesta atalgojuma pārskaitīšanu, norādot konta rekvizītus.

  Nacionālo bruņoto spēku  
  rezerves uzskaites struktūrvienības  
  vadītājs
    (vārds, uzvārds, paraksts)

20__. gada __. __________ Z. v.

Atzīme par ierašanos ___________________________________ mobilizācijas punktā:  
ieradās 20__. gada __. __________ plkst. ______  
  mobilizācijas punkta
  vadītājs  
    (vārds, uzvārds, paraksts)  

20__. gada __. __________ Z. v.

 

Pavēstes 2. lappuse

Informācijai

Ja Jūs mobilizācijas pavēstē norādītajā laikā nevarat ierasties mobilizācijas punktā, Jums vai Jūsu tuviniekiem par neierašanās iemesliem jāinformē Nacionālo bruņoto spēku uzskaites struktūrvienība, ierodoties personīgi (arī pēc mobilizācijas pavēstē norādītā laika), pa tālruni vai izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības adrese

,

tālruņa numurs , e-pasta adrese

.

Atgādinām, ka saskaņā ar Krimināllikuma 282.1 panta otro daļu rezerves karavīru vai rezervistu par tīšu izvairīšanos no mobilizācijas var sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

"

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumus Nr. 721 "Rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanas kārtība aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 177. nr.; 2010, 167. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

 

18.05.2018