Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Jēkabpilī 2018.gada 8.martā

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā"

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes 08.03.2018. lēmumu Nr.90 (prot. Nr.7, 17.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo
un piekto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2013., 80.nr., 224.nr., 247.nr.; 2014., 5.nr., 102.nr., 255.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Pabalsta bērna uzturam apmērs mēnesī, izņemot šo noteikumu 19.punktā noteiktajām audžuģimenēm, ir Ministru kabineta noteiktie minimālie uzturlīdzekļi bērnam divkāršā apmērā."

2. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2018.gada 1.janvāri.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

 

Saistošo noteikumu "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabinets 2018.gada 16.janvārī pieņēma noteikumus Nr.34 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"", paredzot, ka pašvaldības noteiktais pabalsta apmērs bērna uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Saskaņā ar 2.punktu šie Ministru kabineta noteikumi piemērojami ar 2018.gada 1.janvāri.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam" 2.punktu katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam minimālais uzturlīdzekļu apmērs sastāda 25% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (2018.gadā tie ir 107.50 EUR mēnesī), bet bērnam vecumā no 7 līdz 18 gadiem - 30% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (2018.gadā tie ir 129 EUR mēnesī). Attiecīgi pašvaldības noteiktais pabalsta apmērs bērna uzturam mēnesī 2018.gadā nedrīkst būt mazāks par 215 EUR mēnesī bērniem līdz 7 gadu vecumam un 258 EUR mēnesī bērniem no 7 līdz 18 gadu vecumam.

Spēkā esošo Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošo noteikumu Nr.9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā" 18.punktā noteikts, ka pabalsta bērna uzturam apmērs, izņemot noteikumu 19.punktā minētajām audžuģimenēm, ir 160 euro mēnesī.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz:

1. Palielināt pabalsta bērna uzturam apmēru mēnesī no 160 euro līdz divkāršam Ministru kabinetā noteikto minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmēram.

2. Noteikt, ka pabalsts bērnam uzturam palielinātā apmērā piemērojams ar 2018.gada 1.janvāri.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ņemot vērā, ka pabalsta bērna uzturam palielinājumam valsts nodrošina mērķdotāciju izdevumu segšanai, ietekme uz pašvaldības budžetu būs nebūtiska.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis

14.04.2018