Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Rēzeknē 2018.gada 8.martā (prot. Nr.26, 1.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.22; 2013, Nr.112; 2014, Nr.63; 2014, Nr.108; 2014, Nr.255; 2015, Nr.242) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus un skaitli "Atbrīvošanas alejā 93" ar vārdiem, skaitli un burtu "Zemnieku ielā 16A".

2. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. personai bez noteiktas dzīvesvietas, kurai nepieciešams naktspatversmes vai patversmes pakalpojums".

3. Svītrot 7.9. apakšpunktu.

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.9.1 un 7.9.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.9.1 naktspatversmes pakalpojums;

7.9.2 patversmes pakalpojums;".

5. Papildināt 11.8.apakšpunktu aiz vārda "veikušām" ar vārdu "pilngadīgām".

6. Aizstāt 15.punktā vārdu "trīs" ar vārdu "četri".

7. Svītrot 17.5.apakšpunktu.

8. Aizstāt 26.2.apakšpunktā vārdus "Naktspatversmes sociālo" ar vārdu "patversmes".

9. Svītrot 28.5. un 28.6.apakšpunktu.

10. Svītrot 79.2. un 79.3.apakšpunktu.

11. Svītrot 88.4. un 88.5.apakšpunktu.

12. Svītrot XI nodaļu.

13. Papildināt saistošos noteikumus ar XI1 un XI2 nodaļu šādā redakcijā:

"XI.1 Naktspatversmes pakalpojums

103.3 Naktspatversmes pakalpojumu nodrošina Pārvaldes struktūrvienība: Patversme (Bukmuižas ielā 3, Rēzekne, LV-4601).

103.4 Tiesības saņemt naktspatversmes pakalpojumu ir pilngadīgai personai, kurai nav noteiktas dzīvesvietas vai kura nonākusi krīzes situācijā, 30 dienas kalendārā gada laikā.

103.5 Naktspatversmes pakalpojums ietver naktsmītni, vakariņas, personiskās higiēnas iespējas.

103.6 Lai saņemtu naktspatversmes pakalpojumu, persona vēršas Patversmē.

103.7 Patversme nekavējoties pieņem lēmumu par naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

103.8 Naktspatversmes pakalpojumu izbeidz, ja klients (am):

103.8 1. lūdz izbeigt naktspatversmes pakalpojumu;

103.8 2. pārkāpj Patversmes iekšējās kārtības noteikumus klientiem;

103.8 3. iestājusies nāve.

103.9 Naktspatversmes pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

103.10 Ārkārtas apstākļu gadījumā, Pārvaldes vadītājs, izdodot rīkojumu, var atvērt Patversmē pagaidu uzturēšanās vietas.

XI.2 Patversmes pakalpojums

103.11 Patversmes pakalpojumu nodrošina Pārvaldes struktūrvienība: Patversme (Bukmuižas ielā 3, Rēzekne, LV-4601).

103.12 Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu ir pilngadīgai personai, kurai nav noteiktas dzīvesvietas vai kura nonākusi krīzes situācijā, un kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā un pilda līdzdarbības pienākumus.

103.13 Patversmes pakalpojums nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas, sociālā darba speciālistu pakalpojumus, pašaprūpes un izglītojošas nodarbības.

103.14 Lai saņemtu patversmes pakalpojumu, persona vēršas Patversmē un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

103.14 1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

103.14 2. plaušu rentgenogrāfijas izmeklējumu aprakstu, dermatovenerologa atzinumu ar atzīmi par medicīnisko kontrindikāciju neesamību.

103.15 Patversme septiņu dienu laikā pieņem lēmumu par patversmes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, pagarināšanu vai izbeigšanu.

103.16 Patversme noslēdz līgumu ar klientu par patversmes pakalpojuma sniegšanu.

103.17 Patversmes pakalpojumu var pārtraukt uz laiku, pamatojoties uz klienta rakstisku iesniegumu, kurā norādīts pārtraukuma laika periods un pamatojums.

103.18 Patversmes pakalpojumu izbeidz, ja klients (-am):

103.181. rakstiski lūdz izbeigt patversmes pakalpojumu;

103.182. nepilda vai pārkāpj līguma noteikumus par patversmes pakalpojuma saņemšanu, pārkāpj Patversmes iekšējās kārtības noteikumus klientiem;

103.183. mēnesi nav veicis samaksu par patversmes pakalpojumu, mēnesi nav izmantojis patversmes pakalpojumu, nav paziņojis neierašanās iemeslu;

103.184. iestājusies nāve.

103.19 Patversmes pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu.

103.20 Klientam ir tiesības saņemt patversmes pakalpojumu bez maksas 3 mēnešus 12 mēnešu periodā, ja patversmes pakalpojumu klients nav saņēmis iepriekšējos 9 mēnešos.

103.21 Ja klients īslaicīgi nesaņēma patversmes pakalpojumu, jo atradās ārstniecības iestādē, ieslodzījuma vietā, vai pastāvēja citi neparedzēti apstākļi, un ir iesniedzis Patversmē iesniegumu par prombūtni un to pamatojošus dokumentus, maksa par klienta prombūtnes periodu netiek aprēķināta

103.22 Klientam, kurš saņem patversmes pakalpojumu, ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu Patversmē."

14. Aizstāt 113.punktā vārdus un skaitli "Viļānu ielā 10" ar vārdiem, skaitli un burtu "Zemnieku ielā 16A".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, jo saimniecisku un organizatorisku pasākumu rezultātā ir mainījušās sociālo pakalpojumu sniedzēju adreses un ir izveidota jauna sociālā institūcija - Patversme, kura nodrošina naktspatversmes un patversmes pakalpojuma sniegšanu.
3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Tiek mainīta sociālo pakalpojumu sniegšanas adrese (saistošo noteikumu 28., 49., 59., 104. un 113.punkts).

Ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sesto daļu un Administratīvā procesa likuma 59.panta otro daļu un to, ka minētā informācija ir pašvaldības rīcībā, nav pamata uzlikt par pienākumu personai iesniegt invaliditāti apliecinoša dokumenta un pensionāru apliecības kopiju. Saistošo noteikumu punkti, kas noteica minēto pienākumu, tiek svītroti.

Tiek noteikta naktspatversmes un patversmes pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā un trešā daļa, Ministru kabineta noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6.punkts.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapas www.rezekne.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

11.04.2018