Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.09.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 52

Rīgā 2018. gada 13. februārī (prot. Nr. 7 25. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 39.0 versijā projekta "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums" (turpmāk – projekts) aprakstu un paredzēt projekta izmaksas 4 493 005 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 17.09.2021. rīkojumu Nr. 652)

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros.

4. Noteikt, ka Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs ir atbildīgs par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 350 000 euro gadā, no kurām:

5.1. 277 941 euro segt no pašvaldību budžeta;

5.2. 72 059 euro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieprasīt papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.ārtībā.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2018. gada 13. februāra
rīkojumu Nr. 52)
Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums

(Grozīts ar MK 17.09.2021. rīkojumu Nr. 652)

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekta virsmērķis ir veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) sasniegšanu, veicinot pašvaldībās izmantoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu sadarbspēju.

I. Risināmās problēmas

1. Oficiālās elektroniskās adreses ieviešana rada būtisku slogu pašvaldībām un to institūcijām.

2. Lielākā daļa pašvaldību nav gatavas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13. nodaļas un Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" prasību izpildei par valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu un pārvaldību.

3. Pašvaldībām ir nepietiekams pakalpojumu elektronizācijas līmenis, tādēļ nepieciešams uzlabot centralizēto sasaisti ar valsts informācijas sistēmām un reģistriem.

4. Eiropas reģionālās attīstības fonda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektos plānotie valsts sistēmu pilnveidojumi prasa ievērojamas izmaiņas pašvaldību sistēmās, ko projektu ietvaros nav iespējams pilnībā īstenot.

II. Projekta mērķi

1. E-adreses izmantošana, pakalpojumu sniegšana un pārvaldības prasību efektīva nodrošināšana pašvaldībās, kā arī pašvaldību risinājumu integrācija ar citām specifiskā atbalsta mērķa ietvaros attīstāmajām sistēmām:

1.1. izveidot risinājumu, kas nodrošina:

1.1.1. datu apmaiņu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras drošas elektroniskās piegādes platformu (turpmāk – DEP platforma);

1.1.2. pakalpojumu statusu un vēstures uzkrāšanu un nodošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūras pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformai (turpmāk – PSP platforma);

1.2. piesaistīt pašvaldības un to institūcijas izveidotā risinājuma izmantošanā;

1.3. nodrošināt pašvaldības datu apmaiņu ar citām specifiskā atbalsta mērķa ietvaros attīstāmajām sistēmām.

2. Pašvaldību pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesu pilnveide un informācijas tehnoloģiju risinājuma nodrošināšana:

2.1. izveidot pašvaldību klientu informācijas pārvaldības platformu (turpmāk – PKIP platforma), lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības darba plūsmu efektīvu izpildi, kā arī datu apmaiņu ar centralizētiem koplietošanas risinājumiem, t. sk. ciešu integrāciju ar PSP platformu;

2.2. izveidot datu apmaiņas risinājumu ar Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru informācijas sistēmu pašvaldību pakalpojumu sniegšanas atbalstam.

3. Pašvaldību e-pakalpojumu attīstība:

3.1. pilnveidot pieprasītākos pašvaldību e-pakalpojumus;

3.2. padarīt pieejamus pieprasītākos e-pakalpojumus citās pašvaldībās;

3.3. veikt pašvaldību e-pakalpojumu uzskaiti un apkopot lietošanas statistiku;

3.4. palielināt e-pakalpojumu elektronizācijas līmeni un to lietojamību.

4. Pašvaldību risinājumu iekšējās sadarbspējas uzlabošana:

4.1. izveidot standartus vai vadlīnijas un kopējos servisus (saskarnes) dažādu piegādātāju produktu efektīvai integrācijai (saskarnes ar sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammu (SOPA), publicēšanas servisu uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras API pārvaldnieku, dokumentu vadības sistēmām (Namejs, Lietvaris) un finanšu informācijas sistēmām (GVedis, Ozols));

4.2. noteikt pašvaldību risinājumu references arhitektūru, saskaņojot to ar pašvaldībām;

4.3. izveidot vienotu pašvaldību informācijas sistēmu integrācijas risinājumu, kas izmanto valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūrā realizētos vai plānotos būtiskos arhitektūras elementus, kā arī nodrošina integrāciju ar citām valsts un pašvaldību informācijas sistēmām;

4.4. piesaistīt pašvaldību institūcijas pašvaldību vienotas integrācijas komponentes izmantošanai.

III. Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Pašvaldību informācijas sistēmu references arhitektūras un integrācijas standartu izstrāde.

2. PKIP platformas izstrāde un ieviešana (t. sk. Rīgas domē un partneru pašvaldībās).

3. Vienota pašvaldību informācijas sistēmu integrācijas risinājuma izstrāde un ieviešana (t. sk. PKIP platformas integrācija ar DEP platformu, PSP platformu un citu pašvaldību informācijas sistēmu integrācija).

4. Pašvaldību e-pakalpojumu attīstīšana, t. sk. pašvaldību e-pakalpojumu pilnveide un izmitināšana portālā www.latvija.lv, pašvaldību e-pakalpojumu ieviešana partneru pašvaldībās:

4.1. klientu ieņēmumu rēķinu iesniegšana;

4.2. tirdzniecības atļauja pašvaldības noteiktajās pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās;

4.3. tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā;

4.4. reģistrācija pirmsskolas iestāžu rindā;

4.5. koku ciršanas atļauja;

4.6. pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu.

5. Projekta vadība un publicitāte, t. sk. projekta vadība un projekta obligātās publicitātes nodrošināšana.

IV. Projekta rezultāta rādītāji

 Rezultāta rādītājsMērvienībaSākotnējā vērtībaSasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigāmSasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām
1.Pašvaldības, kas izmanto PKIP platformuskaits01025
2.Pašvaldības, kas izmanto PKIP platformas informācijas moduliskaits011
3.Pašvaldību sniegtie pilnveidotie e-pakalpojumi gadāskaits138 5971202 303252 148
4.Pašvaldību institūcijas, kas izmanto integrācijas komponentiskaits01020

V. Projekta iznākuma rādītāji

 Iznākuma rādītājsMērvienībaStarpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma)Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1.Projekta ietvaros pilnveidotie procesiskaits1313
2.Projekta ietvaros pilnveidotie pakalpojumiskaits1313
3.Atvērto datu portālā publicēto datu kopu skaitsskaits1111
4.Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas izveideskaits01

5. Projekta ietvaros tiks pilnveidoti šādi 13 darbības procesi:

5.1. pašvaldības pakalpojuma apraksta izveide un aktualizēšana;

5.2. pašvaldības pakalpojuma izveide;

5.3. pašvaldības pieprasīto un sniegto pakalpojumu gadījumu uzskaite;

5.4. pašvaldības pakalpojuma pieteikšana un rezultātu saņemšana;

5.5. pašvaldības informācijas sistēmu integrācija ar valsts informācijas sistēmu;

5.6. informācijas pārvaldības komponente;

5.7. pašvaldības sēžu pārvaldība;

5.8. PKIP platformas lietotāju pārvaldība;

5.9. pašvaldības iestāžu piegādātāju rēķinu iesniegšana;

5.10. tirdzniecības atļaujas izsniegšana;

5.11. koku ciršanas atļaujas izsniegšana;

5.12. pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu;

5.13. bērna reģistrācija pirmsskolas iestāžu rindā.

6. Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 4 493 005 euro. Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta plānotās uzturēšanas izmaksas ir 350 000 euro gadā.

VI. Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un projekta ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

1. Projektā paredzēts izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, kuri tapuši 2007.–2013. gada Eiropas reģionālās attīstības fonda plānošanas perioda projektu ietvaros, t. sk. Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektu Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007 "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide" un Labklājības ministrijas projektu Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 "Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana".

2. Projekta ietvaros tika veikta Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammas SOPA un Labklājības ministrijas monitoringa sistēmas SPOLIS papildināšana datu nodošanai uz SPOLIS, funkcionalitāte nodrošināta visām pašvaldībām.

3. Paredzēts, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas projekta pārskata periodā sociālekonomiskie ieguvumi sasniegs 58,18 milj. euro (diskontētā vērtība) ar ekonomisko neto pašreizējo vērtību aptuveni 52,08 milj. euro apmērā. Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir 9,37, ekonomiskā ienesīguma norma – 96,67 %, kas liecina par augstu projekta pievienoto vērtību.


1 Izmantoti dati par Rīgas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem gadā.
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
17.09.2021