Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 80

Rīgā 2018. gada 13. februārī (prot. Nr. 9 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 20. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

6. Līdz 2019. gada 1. septembrim Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 6. punktā minētais apsekotājs viena mēneša laikā no būves tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanas dienas attiecīgo atzinumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski iesniedz būvvaldei, institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajos gadījumos - Būvniecības valsts kontroles birojam.";

1.2. aizstāt būvnormatīva tekstā vārdu "pasūtītājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "būves īpašnieks" (attiecīgā locījumā);

1.3. aizstāt būvnormatīva 2. punktā skaitli un vārdus "9. panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "9. pantā";

1.4. papildināt būvnormatīva 4.2. apakšpunktu aiz vārdiem "pirms būves" ar vārdiem "vai tās daļas";

1.5. papildināt būvnormatīvu ar 13.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.10. konstrukciju pārvietojuma (piemēram, sēšanās, sānsveres, izlieču) novērtēšanai veic instrumentālo monitoringu.";

1.6. papildināt būvnormatīvu ar 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"20. Apsekotājs atzinumu sagatavo būvniecības informācijas sistēmā.

21. Konstatējot būves iespējamo bīstamību, apsekotājs par to piecu darbdienu laikā informē būvvaldi, institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajos gadījumos - Būvniecības valsts kontroles biroju, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli ar informāciju par būves adresi un konstatētajiem bojājumiem, kas var apdraudēt būves mehānisko stiprību vai stabilitāti.";

1.7. aizstāt būvnormatīva pielikuma ievaddaļā vārdus "zemes vienības kadastra numurs" ar vārdiem "zemes vienības kadastra apzīmējums";

1.8. izteikt būvnormatīva pielikuma 1. un 2. sadaļu šādā redakcijā:

"1. Vispārīgas ziņas par būvi

(Datus par būvi aizpilda no jaunākās dokumentācijas - būves kadastrālās uzmērīšanas lietas vai būvprojekta)

1.1. galvenais lietošanas veids
1.2. kopējā platība (m2)
1.3. apbūves laukums (m2)
1.4. būvtilpums (m3)
1.5. virszemes stāvu skaits
1.6. pazemes stāvu skaits
1.7. būves kadastra apzīmējums
1.8. būves īpašnieks
1.9. būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta autors)
1.10. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums
1.11. būves nodošana ekspluatācijā (datums)
1.12. būves konservācijas datums
1.13. būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads
1.14. būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datums
1.15. cita informācija, kuru apsekotājs uzskata par nepieciešamu

2. Situācija

2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās)
Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām
2.2. būves izvietojums zemesgabalā
Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums
2.3. būves plānojums
Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam"

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā -
labklājības ministrs Jānis Reirs

01.03.2018