Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.01.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 9

Rīgā 2018. gada 4. janvārī (prot. Nr. 1 25. §)
Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma
13. pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikti melioratīvās hidrometrijas darbi – virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu ūdens režīma novērojumi, mērījumi un iegūto datu apstrāde.

2. Regulārus mazo upju, ezeru un meliorācijas sistēmu ūdens līmeņa novērojumus un caurplūduma mērījumus veic stacionāros valsts upju, ezeru un drenu hidrometriskajos posteņos (pielikums).

3. Upju hidrometrisko posteni izvieto taisnā upes posmā bez ūdens plūsmas šķēršļiem un piesaista to Latvijas normālo augstumu sistēmai epohā (LAS-2000,5).

4. Hidrometrisko posteni ezerā izvieto atklātā teritorijā bez ūdens plūsmas šķēršļiem un aizauguma, drenu hidrometrisko posteni ievieto drenu akā, caurulē vai novadgrāvī un piesaista to Latvijas normālo augstumu sistēmai epohā (LAS-2000,5).

5. Hidrometrisko posteņu izvietojumu un aprīkojumu saglabā tādu, lai nodrošinātu ilggadējo hidrometrisko novērojumu rindas nepārtrauktību un ticamību, pamatotu novērojumu un mērījumu rezultātu izmantošanu hidroloģiskajos aprēķinos meliorācijas sistēmu, ūdenssaimniecības, hidrotehnisko, transporta un citu būvju būvniecībā un ekspluatācijā, būvnormatīvu veidošanā un vides aizsardzībā.

6. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi":

6.1. hidrometriskajos posteņos nodrošina regulārus un nepārtrauktus ūdens līmeņa novērojumus;

6.2. hidrometriskos posteņus uztur tehniskā kārtībā, organizē un vada darbu izpildi posteņos;

6.3. veic ikmēneša ūdens caurplūduma mērījumus;

6.4. kontrolē, lai straumes ātruma mērīšanai lietojamā aparatūra būtu kalibrēta;

6.5. apkopo un apstrādā hidrometrisko posteņu novērojumu rezultātus;

6.6. glabā melioratīvās hidrometrijas datus;

6.7. veic regulārus gruntsūdens līmeņa, drenu noteces un augsnes mitruma mērījumus un apstrādā to rezultātus;

6.8. (svītrots ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 5);

6.9. katru gadu līdz 1. aprīlim elektroniski sagatavo vienotās melioratīvās hidrometrijas gadagrāmatu par iepriekšējo gadu un publicē to savā tīmekļvietnē.

7. Šo noteikumu 6.9. apakšpunktā minētajā melioratīvās hidrometrijas gadagrāmatā ietver šādu informāciju:

7.1. ikgadējo hidrometrisko novērojumu, mērījumu un hidroloģisko aprēķinu rezultātus;

7.2. hidrometrisko posteņu sarakstu un izvietojumu;

7.3. hidrometriskajos posteņos novēroto ikdienas ūdens līmeni kalendāra gadā un sadalījumu pa mēnešiem, posteņos aprēķināto kalendāra gada vidējo, zemāko un augstāko ūdens līmeni un caurplūduma mērījumu rezultātus;

7.4. upju un drenu hidrometriskajos posteņos aprēķināto vidējo, maksimālo un minimālo caurplūdumu kalendāra gadā;

7.5. (svītrots ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 5).

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumus Nr. 756 "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128. nr.).

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 4. janvāra
noteikumiem Nr. 9

(Pielikums MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

Melioratīvās hidrometrijas upju, ezeru un drenu hidrometrisko posteņu saraksts

Nr.

p. k.

Nosaukums

Novērojumi un mērījumi

Posteņa koordinātas

Atrašanās vieta (novads)

ūdens līmenis

caurplūdums

X koordināta

Y koordināta

I. Upju posteņi

1.

Abuls–Smiltene

x

x

615841

365609

Smiltenes novads

2.

Aģe–Upmaļi

x

x

532742

356370

Limbažu novads

3.

Aiviekste–izteka

x

 

677585

300893

Madonas novads

4.

Aiviekste–Nagliņi

x

 

671018

313008

Madonas novads

5.

Arona–Aronieši

x

 

622970

284028

Madonas novads

6.

Auce–Brakšķi

x

x

472982

279649

Jelgavas novads

7.

Balupe–Vēži

x

x

682409

325861

Balvu novads

8.

Bārta–Straumēni

x

 

320125

248720

Dienvidkurzemes novads

9.

Brasla–Avaidi

x

x

554567

351143

Cēsu novads

10.

Brasla–Pipari

x

 

552978

369418

Limbažu novads

11.

Briede–Dravnieki

x

x

573484

390938

Valmieras novads

12.

Bērze–Biksti

x

x

436476

280360

Dobeles novads

13.

Dienvidsusēja (Susēja)–Elkšņi

x

x

597954

231496

Jēkabpils novads

14.

Dursupe–Jaunpļavas

x

x

442635

340948

Talsu novads

15.

Dubna–Bērza Rubeņi

x

 

665904

224404

Preiļu novads

16.

Ezere–Skaras

x

x

409305

253808

Saldus novads

17.

Iecava–Aļņi

x

 

535508

255599

Bauskas novads

18.

Iecava–Ozolnieki

x

 

487589

283143

Jelgavas novads

19.

Iča–Kuderi

x

x

696261

298585

Balvu novads

20.

Īslīce–Tiltsargi

x

x

504965

248807

Bauskas novads

21.

Kauliņa–Alsunga

x

x

353403

317932

Kuldīgas novads

22.

Lējējupe–Sprīstiķi

x

 

376669

300652

Kuldīgas novads

23.

Malmuta–Kažavas

x

x

671335

279970

Rēzeknes novads

24.

Meirānu kanāls–Kalnagals

x

x

665643

293940

Madonas novads

25.

Meirānu kanāls–Raudupes

x

 

660506

300418

Madonas novads

26.

Mergupe–Mālpils

x

 

558690

318716

Siguldas novads

27.

Nereta–Mežmuiža

x

 

631393

260204

Jēkabpils novads

28.

Neriņa–Bulduri

x

x

494936

309355

Mārupes novads

29.

Oša–Rūsiņi

x

x

647102

249904

Līvānu novads

30.

Padure–Ķimale

x

x

369521

321839

Kuldīgas novads

31.

Pededze–Vīkšņi

x

x

674572

321687

Balvu novads

32.

Pērse–Ūsiņi

x

x

592880

281916

Aizkraukles novads

33.

Platone–Tīsi

x

x

476334

252477

Jelgavas novads

34.

Raķupe–Raķi

x

 

395115

361176

Ventspils novads

35.

Rēzekne–Kalvi

x

x

686192

279137

Rēzeknes novads

36.

Rinda–Rinda

x

x

373333

376888

Ventspils novads

37.

Svēte–Jelgava

x

 

480924

276051

Jelgavas novads

38.

Slocene–Tukums

x

x

444527

312023

Tukuma novads

39.

Stende–Būcēni

x

 

405026

344547

Talsu novads

40.

Streina–Zosēni

x

 

614484

333675

Cēsu novads

41.

Tumšupe–Alpi

x

x

528251

318183

Ropažu novads

42.

Užava–Užava

x

 

346570

345056

Ventspils novads

43.

Vija–Spiksti

x

x

627650

379098

Smiltenes novads

44.

Vircava–Lielvircava

x

 

485098

262859

Jelgavas novads

45.

Vitrupe–Alejas

x

x

529467

389874

Limbažu novads

46.

Zvirgzde–Zvirgzde

x

 

527370

277852

Bauskas novads
47.Gaujas–Daugavas kanāla slūžasx 522772324938Ādažu novads
 Kopā upju posteņi

47

27

   

II. Ezeru posteņi

47.

Babītes ezers–Dambji

x

 

490560

311939

Mārupes novads

48.

Ciriša ezers–Ostrova

x

 

686085

223342

Preiļu novads

49.

Durbes ezers–Liguti

x

 

339173

278118

Dienvidkurzemes novads

50.

Eša ezers (Ežezers)–Ezernieki

x

 

725802

232616

Krāslavas novads

51.

Kālezers–Gobiņas

x

 

612612

303006

Madonas novads

52.

Lubāns–Ziemeļu dambis

x

 

677457

300693

Madonas novads
 Kopā ezeru posteņi

6

0

   

III. Drenu posteņi

53.

Bērze, drenu

x

x

461970

6285418

Dobeles novads

54.

Bērze, novadgrāvja

x

x

461696

6284383

Dobeles novads

55.

Piebalga, Nr. 39

x

x

617606

6330963

Cēsu novads

56.

Zemgale

x

x

458521

6303062

Tukuma novads
 Kopā drenu posteņi

4

4

   
12.01.2023