Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 721

Rīgā 2017. gada 5. decembrī (prot. Nr. 60 3. §)

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 32.00. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 32.00. versijā projekta "Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma" (turpmāk - projekts) aprakstu un projekta izmaksas 500 000 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk - 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 44 000 euro gadā, tai skaitā:

5.1. 22 089 euro segt no Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" pieejamiem līdzekļiem;

5.2. 21 911 euro normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt papildus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 5. decembra
rīkojumu Nr. 721)

Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma
Projekta apraksts (kopsavilkums)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk - LIAA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts "Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma" (turpmāk - projekts) paredz veicināt Latvijas konkurētspēju ārvalstu tirgos un piesaistīt gan ārvalstu tiešās investīcijas Latvijai, gan vietējās investīcijas, palielinot potenciālo un esošo eksportētāju un investoru informētību par iespējām eksporta un investīciju jomā.

Projekta mērķi

1. Uzlabot potenciālo un esošo eksportētāju un investoru informētību par eksporta un investīciju jomas aktualitātēm.

2. Palielināt LIAA darbinieku produktivitāti un pilnveidot klientu apkalpošanas procesus.

3. Samazināt eksportētājiem un investoriem slogu informācijas iegūšanas procesā un saziņā ar LIAA.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Uzlabot potenciālo un esošo eksportētāju un investoru informētību par eksporta un investīciju jomas aktualitātēm.

Mērķa sasniegšanai plānots ieviest Eksporta un investīciju informācijas sistēmu (turpmāk - EIIS). EIIS no uzņēmējdarbības atbalsta informācijas sistēmām apvienotā informācija tiktu strukturēta un personalizēta atbilstoši uzņēmuma profila datiem. Strukturētā un personalizētā informācija nodrošinās uzņēmēju savlaicīgu un mērķtiecīgu informēšanu un paātrinās lēmumu pieņemšanu, kā arī pozitīvi ietekmēs Latvijas konkurētspēju ārvalstīs un investīciju piesaisti.

Mērķa sasniegšana dos ieguldījumu specifisko atbalsta mērķu rezultātu sasniegšanā, jo tiks nodrošināta publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbība.

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

• strukturēt pieejamo informāciju atbilstoši uzņēmējdarbības jomai, nozares specifikai, uzņēmējdarbības tipam, uzņēmuma lielumam un citiem aspektiem;

• nodrošināt strukturētas un saprotamas informācijas pieejamību angļu un krievu valodā;

• nodrošināt aktuālas un personalizētas informācijas automātisku nosūtīšanu informācijas pieprasītājam, piemēram, uz e-pastu, mobilajās lietotnēs;

• nodrošināt automatizētu informācijas aktualizāciju no saistītājām informācijas sistēmām.

2. Palielināt LIAA darbinieku produktivitāti un pilnveidot klientu apkalpošanas procesus.

Mērķa sasniegšanai plānots pilnveidot LIAA sniegtos pakalpojumus un samazināt administratīvo slogu uzņēmēju apkalpošanā. Pilnveidojot klientu apkalpošanas procesus, LIAA darbinieki varēs veltīt papildu laiku padziļinātai informācijas analīzei, sniegt kvalitatīvāku informāciju uzņēmējiem, kā arī apkalpot lielāku skaitu uzņēmēju. Pilnveidotie pakalpojumi būs pieejami EIIS.

Mērķa sasniegšana dos ieguldījumu specifisko atbalsta mērķu rezultātu sasniegšanā, jo tiks pilnveidoti LIAA klientu apkalpošanas procesi.

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

• pilnveidot LIAA sniegtos pakalpojumus, nodrošinot to pieejamību EIIS;

• pilnveidot LIAA informācijas un dokumentu apstrādes procesus klientu apkalpošanas procesā.

3. Samazināt eksportētājiem un investoriem slogu informācijas iegūšanas procesā un saziņā ar LIAA.

Mērķa sasniegšanai plānots mazināt uzņēmējiem administratīvo slogu informācijas iegūšanas un apstrādes procesā.

Mērķa sasniegšana dos ieguldījumu specifisko atbalsta mērķu rezultātu sasniegšanā, jo tiks elektronizēti LIAA sniegtie pakalpojumi un veicināta valsts iestāžu e-pakalpojumu izmantošana.

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

• pilnveidot LIAA sniegtos elektroniskos pakalpojumus un padarīt tos lietotājiem ērti izmantojamus;

• īstenot projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) un projekta "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" (PSPP) ietvaros izstrādātos sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus EIIS izmantošanas veicināšanai;

• izvietot EIIS informāciju par citu valsts iestāžu pakalpojumiem un informāciju no citu valsts iestāžu informācijas sistēmām, kas būtu noderīga potenciālajiem un esošajiem eksportētājiem un investoriem atbilstoši uzņēmējdarbības jomai, nozares specifikai, uzņēmējdarbības tipam un citiem aspektiem tādā veidā, lai EIIS pieejamā informācija un pakalpojumi strukturāli iekļautos Latvijas publiskās pārvaldes tīmekļa vietņu kopumā un uzņēmējdarbības sadaļā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā (latvija.lv).

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Pilnveidot šādus LIAA pamatdarbības procesus:

○ konsultatīvā atbalsta sniegšana Latvijas uzņēmēju eksportspējas paaugstināšanai un ārējās tirdzniecības veicināšanai potenciālajiem un esošajiem eksportētājiem;

○ konsultatīvā atbalsta sniegšana potenciālajiem un esošajiem investoriem investīciju piesaistei.

2. Attīstīt un padarīt ērti pieejamus šādus LIAA sniegtos pakalpojumus:

○ informācijas sniegšana ārvalstu uzņēmumiem par uzņēmējdarbības vidi Latvijā;

○ atbalsts ārvalstu uzņēmumiem potenciālo investīciju projektu īstenošanai Latvijā;

○ informācijas sniegšana ārvalstu uzņēmumiem par Latvijas uzņēmumiem, to projektiem, precēm un pakalpojumiem;

○ informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem;

○ informācija un konsultācijas Latvijas uzņēmumiem par jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vidi un tiesībām uzņēmējdarbības jomā;

○ biznesa kontaktu dibināšana Latvijas uzņēmumiem ārvalstīs;

○ tirdzniecības semināru organizēšana Latvijā;

○ eksporta semināru organizēšana Latvijā;

○ informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu;

○ informācija un konsultācijas Latvijas uzņēmumiem par dizaina risinājumu izmantošanu to konkurētspējas celšanai;

○ ārvalstu uzņēmumu biznesa sadarbības piedāvājumu un pieprasījumu izplatīšana Latvijā;

○ nformācijas sniegšana par pieejamo valsts un Eiropas Savienības atbalstu uzņēmējdarbības un inovācijas attīstībai.

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr. p. k. Rezultāta rādītājs Mērvienība Sākotnējā vērtība Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām
1. EIIS reģistrējušos uzņēmumu skaits skaits 0 800 1000
2. LIAA padziļināto konsultāciju īpatsvars1 procenti
(%)
53 65 70
3. Unikālo apmeklētāju skaits, kas informācijas ieguvei izmanto EIIS2 skaits 0 100 000 150 000
4. Apmeklētāju skaits, kas piekļuvuši EIIS pakalpojumiem no valsts pārvaldes pakalpojumu portāla uzņēmēju sadaļas skaits 0 10 950 12 775

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr. p. k. Iznākuma rādītājs Mērvienība Starpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma) Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1. Pilnveidoti darbības procesi skaits 2 2
2. Izstrādāta EIIS skaits 0 1

Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 500 000,00 euro.

Projekta īstenošanas laiks - 36 mēneši.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Projektam nav saistības ar iepriekšējā plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem.

Indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini

Projektam tika noteikti šādi sociālekonomiskie ieguvumi:

1) LIAA informācijas mašīntulkošana, izmantojot mašīntulkošanas servisu Hugo.lv3, pozitīvi ietekmēs LIAA klientus, jo, saņemot informāciju angļu un krievu valodā, tiks samazināti resursi, kurus klienti izmanto informācijas tulkošanai. Gada laikā tas radīs 14 000 euro ieguvumu, projekta pārskata periodā, t. i., līdz 2030. gada 1. jūlijam tas radīs 95 000 euro (diskontētā vērtība) ieguvumu;

2) pašlaik LIAA klienti, apmeklējot LIAA tīmekļvietni, gadā patērē apmēram 35 minūtes (vidēji) informācijas meklēšanai. Sniedzot klientiem personalizētu informāciju, reģistrētiem klientiem būs iespējams samazināt patērēto laiku informācijas meklēšanai. Pieņemot, ka mēnesī 10 % no LIAA tīmekļvietnes apmeklētājiem (31 927 skatījumi) būs reģistrējušies un saņems personalizētu informāciju, projekta pārskata periodā klientiem tiks radīts kopā 705 000 euro (diskontētā vērtība) ieguvums;

3) LIAA klientiem ieguvumi radīsies pakalpojumu elektronizācijas rezultātā, jo tiks ietaupīts laiks un resursi, kurus pašlaik LIAA klienti izmanto, lai uz vietas saņemtu LIAA pakalpojumus. Pakalpojumu elektronizācija ļaus vidēji 80 pakalpojumus mēnesī sniegt elektroniski, ietaupot ceļa un autostāvvietas izmaksās (4,20 euro), kā arī laika resursus (apmēram 10,24 euro). Projekta pārskata periodā paredzētais ieguvums ir 77 000 euro (diskontētā vērtība).

Ieguvumi, kas radīsies projekta īstenotājai iestādei:

1) LIAA publicētās informācijas tulkošana svešvalodās, izmantojot mašīntulkošanas servisu Hugo.lv4, samazinās LIAA darbinieku laiku, kas pašlaik tiek izmantots informācijas manuālai tulkošanai. Īstenojot projektu (sākot no 2020. gada), LIAA būs iespēja efektīvāk izmantot 50 stundas mēnesī, kuras līdz šim LIAA darbinieki izmantoja informācijas manuālai tulkošanai, līdz ar to gada laikā radot ieguvumu aptuveni 7050 euro apmērā, un projekta pārskata periodā, t. i., līdz 2030. gada 1. jūlijam, LIAA radīs administratīvā sloga samazinājumu 45 000 euro (diskontētā vērtība) apmērā;

2) automātiski sniedzot LIAA klientiem tiem saistošās ziņas, tiks samazināts LIAA darbinieku pavadītais darba laiks klientu apziņošanai. Tiek paredzēts, ka, īstenojot projektu (sākot no 2020. gada), būs iespējams klientiem saistošos jaunumus paziņot automatizētā veidā, attiecīgi ietaupot LIAA darbinieku laiku, kas pašlaik mēnesī ir 10 stundas iesaistīto speciālistu darba laika, līdz ar to projekta pārskata periodā LIAA radot ieguvumu 96 000 euro (diskontētā vērtība) apmērā.

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 10 gadu periodā pēc projekta īstenošanas ir lielāks nekā 500 000 euro projekta investīcijas un 440 000 euro uzturēšanas izmaksas, kas kopā veido izmaksas 940 000 euro apmērā. Projekta ieguvumu un izdevumu attiecības koeficienta vērtība ir 1,31, un tas liecina par augstu projekta pievienoto vērtību un īstenošanas lietderību.


1 Padziļināto konsultāciju īpatsvars - LIAA sniegto padziļināto konsultāciju skaita attiecība pret kopējo LIAA sniegto konsultāciju skaitu.

2 Unikālo apmeklētāju skaits, kas informācijas ieguvei izmanto EIIS - unikālo EIIS lietotāju apmeklējumu reižu kopējais skaits.

3 Mašīntulkošanas serviss Hugo.lv - Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakš­ak­ti­vi­tā­tes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros īstenotā projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/005 "Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pa­kalpojumu pieejamības nodrošināšanai" ietvaros izveidotais mašīntulkošanas serviss Hugo.lv.

4 Turpat.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

05.12.2017