Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14. nr.; 1995, 22. nr.; 1997, 9. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2001, 15., 24. nr.; 2003, 2., 15., 20., 23. nr.; 2005, 14. nr.; 2007, 8. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65., 204. nr.; 2013, 194. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 156. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

"1. pants. Izložu un azartspēļu nodokli maksā kapitālsabiedrība, kas likumā noteiktajā kārtībā saņēmusi speciālo atļauju (licenci) izložu organizēšanai vai nepieciešamās licences attiecīgo azartspēļu organizēšanai."

2. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. Azartspēļu nodevu maksā par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdiem, lototroniem, ir 400 000 euro.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas 25 vai mazāk azartspēļu iekārtas, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdi, lototroni, ir 120 000 euro.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju ir:

1) 400 000 euro, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdiem, lototroniem;

2) 120 000 euro, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas 25 vai mazāk azartspēļu iekārtas, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdi, lototroni.

Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences ikgadējā pārreģistrācija veicama, sākot ar nākamo gadu pēc licences izsniegšanas. Azartspēļu nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju maksā par katru kārtējo gadu.

Azartspēļu nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu maksā pirms licences izsniegšanas. Azartspēļu nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju maksā 10 darba dienu laikā pēc tam, kad paziņots lēmums par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju.

Ja azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju ir samaksāta attiecīgi atbilstoši šā panta trešajai daļai vai ceturtās daļas 2. punktam, bet faktiski azartspēļu pakalpojumu sniegšanā ir izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, azartspēļu pakalpojumu sniedzējs veic vienu no šādām darbībām:

1) 10 darba dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas piemaksā azartspēļu nodevas starpību 280 000 euro apmērā. Šādā gadījumā azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācijas termiņš nemainās;

2) 10 darba dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas samaksā azartspēļu nodevu atbilstoši šā panta otrajai daļai vai ceturtās daļas 1. punktam 400 000 euro apmērā. Šādā gadījumā azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācija veicama pēc gada no šajā punktā minētās azartspēļu nodevas maksājuma veikšanas dienas."

3. Izslēgt 3. panta pirmās daļas 4. punktu.

4. 12. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Ienākumi no azartspēļu nodokļa" ar vārdiem "izņemot šā panta trešajā daļā noteikto";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ienākumi no azartspēļu nodokļa par šā likuma 3. panta piektajā daļā minēto objektu ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ienākumi no valsts mēroga izložu nodokļa ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet no vietējā mēroga izložu nodokļa - tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

01.01.2018