Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumi Nr. 193

Rīgā 2017. gada 28. novembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 51 3. p.)
Ieteikumi vienā komercsabiedrību grupā esošas turētājbankas un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ietekmes uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi izvērtēšanai
Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes
sabiedrību likuma
14.2 panta trešo daļu

1. "Ieteikumi vienā komercsabiedrību grupā esošas turētājbankas un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ietekmes uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi izvērtēšanai" (tālāk tekstā – ieteikumi) nosaka kritērijus, kurus zvērināts revidents ņem vērā, sagatavojot ikgadējo zvērināta revidenta ziņojumu, kurā sniedz viedokli par to, vai turētājbankas un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (tālāk tekstā – sabiedrība) atrašanās vienā komercsabiedrību grupā nerada nelabvēlīgu ietekmi uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu atbildīgu un efektīvu pārvaldi un turētājbankas pienākumu pienācīgu izpildi, tostarp izvērtējot pienākumu un atbildības sadalījumu starp sabiedrību un turētājbanku (tālāk tekstā – ziņojums).

2. Ieteikumi ir attiecināmi uz sabiedrībām, kuras saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 14.2 panta otrās daļas 2. punkta prasībām iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ikgadējo zvērināta revidenta ziņojumu. Ieteikumos ietvertos kritērijus zvērināts revidents ņem vērā, izvērtējot sabiedrības un turētājbankas darbības neatkarības principu, ja turētājbanka un sabiedrība ir vienā komercsabiedrību grupā.

3. Sabiedrības un turētājbankas atrašanās vienā komercsabiedrību grupā iespējamā interešu konflikta dēļ var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu pārvaldi, kā arī uz turētājbankas pienākumu pienācīgu izpildi. Tādēļ sabiedrība, ņemot vērā tās pārvaldīšanā esošo valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna dalībnieku intereses, nodrošina sabiedrības un turētājbankas darbības neatkarību, kā arī identificē un novērš iespējamos interešu konfliktus starp sabiedrību un turētājbanku, ja tās atrodas vienā komercsabiedrību grupā.

4. Zvērināts revidents, sagatavojot ziņojumu par pārskata periodu, lai sniegtu viedokli par šo ieteikumu 3. punktā minētā ievērošanu, izvērtē vismaz šādus kritērijus:

4.1. turētājbankas izvēles un sadarbības turpināšanas pamatotība. Sabiedrība pārskata periodā ir veikusi:

4.1.1. turētājbankas izvēles vai sadarbības turpināšanas pamatotības izvērtējumu, tostarp izvērtējusi pakalpojumu kvalitātes un maksas par turētājbankas pakalpojumiem samērīgumu, analogu pakalpojumu pieejamību un to izmaksas finanšu tirgū;

4.1.2. risku, kas saistīts ar interešu konfliktu starp sabiedrību un turētājbanku, tostarp sabiedrības reputācijas riska, izvērtējumu;

4.2. turētājbankas darbības atbilstība normatīvajos aktos un turētājbankas līgumā noteiktajam. Sabiedrība pārskata periodā ir veikusi turētājbankas sniegto pakalpojumu kvalitātes izvērtējumu, tostarp ir identificētas un dokumentētas neatbilstības aktīvu turēšanā, veiktas šo neatbilstību ietekmes finansiālās aplēses, izmantotas normatīvajos aktos paredzētās tiesības vērsties pie turētājbankas, lai kompensētu konstatētos zaudējumus, nepilnību novēršanai izvērtēti nepieciešamie grozījumi turētājbankas līgumā, pamatojoties uz turētājbankas darbības atbilstības vērtējumu, konstatēti iespējamie uzlabojumi vai nopietnu pārkāpumu gadījumā – sadarbība pārtraukta;

4.3. turētājbankas darbības atbilstība normatīvajos aktos un turētājbankas līgumā noteiktajam, ja līdzekļi tiek turēti pie trešās personas. Turētājbanka ar pienācīgu atbildību un rūpību pilda pienākumu pastāvīgi uzraudzīt aktīvu turēšanu pie trešās personas, ja turētājbankas līgumā ir paredzēta aktīvu turēšana pie trešās personas. Sabiedrība pārskata periodā ir izvērtējusi, kā turētājbanka veic šo pienākumu, tostarp to, ka turētājbanka regulāri pārliecinās, vai trešā persona pareizi pilda visas tai deleģētās funkcijas un ievēro deleģējuma līguma noteikumus un citas juridiskās prasības, piemēram, prasības par aktīvu atkārtotas izmantošanas aizliegumu, vai turētājbanka pārskata trešo personu atlases un izvēles kritērijus un salīdzina tos ar tirgus attīstības tendencēm, vai atbilstoši tirgus apstākļiem izvērtē riskus, kas saistīti ar lēmumu turēt aktīvus pie trešās personas, lai, piemēram, savlaicīgi reaģētu uz trešās personas maksātspējas problēmām;

4.4. darījumu ar turētājbanku kā darījuma partneri ekonomiskā pamatotība. Sabiedrība pirms šādu darījumu veikšanas ir izvērtējusi attiecīgā darījumu veida finanšu tirgus apstākļus un, pieņemot lēmumu, var pamatot, ka prioritāte dota valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku interesēm;

4.5. turētājbankas un sabiedrības darbības neatkarība, turētājbankai veicot tai deleģētos pakalpojumus. Turētājbanka, lai nodrošinātu turētājbankas un sabiedrības darbības neatkarību, nodrošina, ka par turētājbankas funkciju izpildi atbildīgie darbinieki nav iesaistīti bankai ar deleģēšanas līgumu nodoto ar sabiedrības ieguldījumu plāna līdzekļu administratīvo vadību saistīto pakalpojumu sniegšanā.

5. Sabiedrība dokumentē visus ar šo ieteikumu īstenošanu saistītos izvērtējumus un to secinājumus, noslēgto darījumu un lēmumu pamatojumus un pēc zvērināta revidenta pieprasījuma nodrošina visu nepieciešamo informāciju ziņojuma sagatavošanai.

6. Sagatavojot ziņojumu, zvērināts revidents ir tiesīgs izvērtēt arī citus kritērijus, ja ziņojuma sagatavošanas laikā konstatē, ka tas ir nepieciešams, lai sniegtu viedokli par šo ieteikumu 3. punktā minētā ievērošanu.

7. Zvērināts revidents sagatavo ziņojumu par pārskata periodu saskaņā ar 3000. starptautisko apliecinājuma uzdevumu standartu (SAUS) "Apliecinājuma uzdevumi, kas nav vēsturiskās finanšu informācijas revīzija vai pārbaude". Apliecinājuma uzdevums tiek veikts kā pietiekamas pārliecības (reasonable assurance) uzdevums.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš
28.11.2017