Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.138

Rīgā 2017.gada 23.novembrī (prot. Nr.42, 4.p.)
Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2017.gada 7.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens", vienotais reģistrācijas numurs: 44103033608, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201 (turpmāk – SIA "Valmieras ūdens"), 2017.gada 6.novembra iesniegumu Nr.1-10/447 ar lūgumu izsniegt atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (turpmāk – atļauja) saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk – Metodika), ja ir mainījusies iepirktās siltumenerģijas cena (turpmāk – Iesniegums).

Regulators konstatē

1. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk – Likums) 5.pants noteic, ka sabiedriskos pakalpojumus regulē saskaņā ar Likumu izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot šajā likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

2. Likuma 7.panta pirmā daļa noteic, ka Regulators uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu ievērots Likums, kā arī regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

3. Likuma 20.pants noteic, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

5. Metodikas 43.7 punkts noteic, ka komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku.

6. No Metodikas 43.8 punkta izriet, ka Regulators pēc komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies iepirktās siltumenerģijas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.

7. Metodikas 43.9 punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8 punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā un publicē savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

8. SIA "Valmieras ūdens" ir reģistrēts siltumenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru Nr.ST0049.

9. Regulators 2014.gada 13.augustā atkārtoti izsniedza SIA "Valmieras ūdens" licenci Nr.E23028/1 siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2005.gada 27.aprīļa līdz 2025.gada 26.aprīlim.

10. SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.121 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 215.nr.) (turpmāk – Lēmums Nr.121). Ar Lēmumu Nr.121 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

11. SIA "Valmieras ūdens" 2017.gada 22.novembrī iesniedza iesniegumu Nr.1-10/470, kurā lūdza izskatīt jautājumu bez komersanta klātbūtnes.

Regulators secina

1. SIA "Valmieras ūdens" ir iesniegusi pamatojošos dokumentus atļaujas saņemšanai pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus saskaņā ar Metodiku iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

2. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas saņemšanai ir Lēmums Nr.121, kuru pieņemot, Regulators izvērtēja visas SIA "Valmieras ūdens" izmaksas saistībā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs SIA "Valmieras ūdens".

3. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "Valmieras ūdens" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "Valmieras ūdens" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

4. Regulators secina, ka līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu SIA "Valmieras ūdens" ir iespējamas iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņas. Līdz ar to Regulatora piešķirtā atļauja SIA "Valmieras ūdens" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus ļaus SIA "Valmieras ūdens" savlaicīgāk reaģēt uz iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Atļauja SIA "Valmieras ūdens" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "Valmieras ūdens" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums – SIA "Valmieras ūdens" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja iepirktās siltumenerģijas cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 5.pantam, nosacījums ir samērīgs ar SIA "Valmieras ūdens" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim – piešķirt tiesības SIA "Valmieras ūdens" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Saņemot no SIA "Valmieras ūdens" Metodikas 43.9 1. līdz 43.9 4.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "Valmieras ūdens" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "Valmieras ūdens" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "Valmieras ūdens" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12 punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 43.7, 43.8, 43.9 punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1., 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. piešķirt SIA "Valmieras ūdens" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā;

2. noteikt atļaujas termiņu – līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs SIA "Valmieras ūdens";

3. noteikt atļaujas nosacījumu – SIA "Valmieras ūdens" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja iepirktās siltumenerģijas cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā;

4. uzdot SIA "Valmieras ūdens" iesniegt Regulatoram informāciju par iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām līdz attiecīgā mēneša pēdējai darbdienai.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Valmieras ūdens" neievēro normatīvos aktus un atļaujas nosacījumu, Regulators var atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Birziņš
23.11.2017