Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 658

Rīgā 2017. gada 7. novembrī (prot. Nr. 55 15. §)
Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts civilās aizsardzības plāna, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna, paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāna un objekta civilās aizsardzības plāna struktūru un tajā iekļaujamo informāciju.

2. Noteikumi nav piemērojami objektiem, kuriem civilās aizsardzības plānu izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem maisījumiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus.

II. Valsts civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija

3. Valsts civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

3.1. iespējamo risku saraksts;

3.2. kopsavilkums par risku novērtēšanu. Kopsavilkumu izstrādā, pamatojoties uz katastrofas pārvaldīšanas subjekta sniegto informāciju par attiecīgā riska novērtēšanu:

3.2.1. risku scenāriji;

3.2.2. risku matricas;

3.2.3. risku kartes;

3.3. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi (1. pielikums) atsevišķi katram riskam. Pasākumus nosaka, pamatojoties uz katastrofas pārvaldīšanas subjekta sniegto informāciju, kas iegūta, izpildot katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas uzdevumus;

3.4. reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji (2. pielikums);

3.5. valsts agrīnās brīdināšanas sistēma, tās aktivizēšana;

3.6. agrīnās brīdināšanas sistēmu saraksts un to darbība sasaistē ar valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu;

3.7. iesaistāmo institūciju apziņošanas kārtība;

3.8. informācijas apmaiņas platformas, kuras izmantojamas katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;

3.9. krīžu komunikācijas kārtība;

3.10. Latvijas valstspiederīgo evakuācija no katastrofas skartās ārvalsts;

3.11. resursi starptautiskās palīdzības sniegšanai;

3.12. civilās aizsardzības sistēmas darbība militāra iebrukuma vai kara gadījumā;

3.13. plānoto civilās aizsardzības mācību apraksts un grafiks.

III. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija

4. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

4.1. pašvaldības vai sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais raksturojums:

4.1.1. administratīvi teritoriālais sadalījums;

4.1.2. iedzīvotāju skaits un blīvums, tai skaitā ieslodzījuma vietās izvietoto ieslodzīto skaits;

4.1.3. blakus esošās pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas;

4.2. pašvaldības teritorijā iespējamie riski (zemi, vidēji, augsti un ļoti augsti), ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā norādīto informāciju;

4.3. kopsavilkums par risku novērtēšanu (ēku un būvju sabrukšana, avārija siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā):

4.3.1. risku scenāriji;

4.3.2. risku matricas;

4.3.3. risku kartes;

4.4. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi (1. pielikums) atsevišķi katram riskam;

4.5. reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji (2. pielikums);

4.6. iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, ņemot vērā attiecīgā apdraudējuma iespējamās sekas:

4.6.1. evakuācijas veids;

4.6.2. pulcēšanās vietas;

4.6.3. evakuācijas maršruti;

4.6.4. transporta nodrošinājums;

4.6.5. pagaidu izmitināšana;

4.6.6. evakuēto uzskaite;

4.6.7. evakuēto ēdināšana;

4.6.8. evakuēto sociālā aprūpe;

4.6.9. evakuēto īpašuma apsardze;

4.6.10. sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto uzņemšanas jomā;

4.7. iesaistāmie resursi:

4.7.1. pašvaldības vai pašvaldību resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos;

4.7.2. fizisko vai juridisko personu resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos;

4.7.3. nodrošinājums ar energoresursiem energoapgādes traucējumu gadījumā;

4.8. sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām.

5. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānam pievieno:

5.1. aktuālo apstiprināto sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un informāciju par tās sastāvu;

5.2. sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apziņošanas shēmu;

5.3. karti(-es) mērogā vismaz 1:10 000, kurā izmantoti šo noteikumu 3. pielikumā minētie apzīmējumi;

5.4. sadarbības dokumentu kopijas.

IV. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija

6. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

6.1. paaugstinātas bīstamības objekta nosaukums, atrašanās vietas adrese un zemesgabala kadastra apzīmējums;

6.2. informācija par paaugstinātas bīstamības objekta ģeogrāfisko izvietojumu un objekta apkārtnes meteoroloģiskais, hidroloģiskais un klimatiskais raksturojums;

6.3. paaugstinātas bīstamības objekta un tā darbības raksturojums, tai skaitā:

6.3.1. darba laiks, cilvēku skaits objektā darba laikā un ārpus darba laika;

6.3.2. tehnoloģiskie procesi un iekārtas;

6.3.3. vispārīgs inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma raksturojums:

6.3.3.1. ūdensapgāde (tai skaitā ugunsdzēsības vajadzībām);

6.3.3.2. kanalizācija;

6.3.3.3. elektroapgāde;

6.3.3.4. siltumapgāde;

6.3.3.5. ventilācija;

6.3.4. objekta apsardzības sistēma;

6.3.5. objekta iekšējie apdraudējumi, tai skaitā bīstamās iekārtas un maksimālie objektā ražojamo, lietojamo, apsaimniekojamo vai uzglabājamo bīstamo vielu daudzumi;

6.4. kopsavilkums par paaugstinātas bīstamības objekta risku novērtēšanu:

6.4.1. risku scenāriji;

6.4.2. risku matricas;

6.5. ziņas par paaugstinātas bīstamības objekta apkārtnes teritoriju, kuru var ietekmēt avārija, tai skaitā informācija par to iedzīvotāju un blakus esošo objektu skaitu, kurus var ietekmēt avārija paaugstinātas bīstamības objektā;

6.6. informācija par civilās aizsardzības organizāciju paaugstinātas bīstamības objektā un ziņas par atbildīgajiem darbiniekiem un viņu pienākumiem:

6.6.1. persona (vārds un uzvārds), kas pieņem lēmumu par objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas sākšanu, rīcības koordinēšanu, avārijas bīstamības un seku samazināšanas pasākumu vadīšanu objektā avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā un kas ir atbildīga par seku likvidēšanas pasākumu veikšanu pēc avārijas;

6.6.2. persona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese), kas ir atbildīga par sakariem ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citām institūcijām ikdienā un sadarbību ar minētajām institūcijām avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā;

6.6.3. informācija par darbinieku pienākumiem attiecībā uz civilās aizsardzības nodrošināšanu un avāriju ierobežošanu un likvidēšanu objektā;

6.6.4. informācija par objektā izveidotajām reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienībām vai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

6.7. informācija par darbinieku apmācību rīcībai avārijas gadījumā, civilās aizsardzības jautājumos un pirmās palīdzības sniegšanā;

6.8. apraksts par pasākumiem, kas samazina risku darbiniekiem darba vietā un citām personām, kas atrodas paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā:

6.8.1. darbinieku brīdināšana par draudiem, informēšana par rīcību avārijas vai katastrofas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī turpmākā informēšana;

6.8.2. īss apraksts par darbinieku nepieciešamo darbību pēc brīdinājuma saņemšanas;

6.8.3. drošības pasākumi darbiniekiem un citām personām, kas atrodas objekta teritorijā;

6.9. avārijas draudu reģistrēšanas un ārējās brīdināšanas pasākumu sistēmas raksturojums, norādot:

6.9.1. kārtību, kādā reģistrē avārijas un avārijas draudus;

6.9.2. kārtību un veidu, kādā atbildīgā persona par avārijas draudiem vai avāriju ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, attiecīgajai pašvaldībai un citām institūcijām;

6.9.3. informāciju, ko iekļauj sākotnējā brīdinājumā, un kārtību, kādā sniedz turpmāko informāciju, kā arī detalizētāku informāciju, tiklīdz tā kļūst pieejama;

6.9.4. kārtību un veidu, kādā brīdina objektā nodarbinātos, objekta apakšuzņēmējus, apakšnomniekus un apmeklētājus, kā arī iedzīvotājus;

6.10. informācija par pasākumiem, kas:

6.10.1. nodrošina avārijas draudu ierobežošanu un likvidēšanu, lai tie nepāraugtu avārijā, bet avārijas gadījumā – tās ierobežošanu, kontroli un likvidēšanu paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā, kā arī samazina avārijas draudu vai avārijas iedarbību un nodarīto kaitējumu;

6.10.2. saistīti ar cilvēku un vides aizsardzību paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā avārijas gadījumā;

6.10.3. nepieļauj vai aizkavē avārijas seku izplatīšanos ārpus paaugstinātas bīstamības objekta teritorijas;

6.10.4. nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu un turpmāku savlaicīgu informācijas sniegšanu iedzīvotājiem apdraudētajā teritorijā, kur tas nepieciešams;

6.10.5. nodrošina piesārņotās vietas izpēti, sanāciju un vides atjaunošanu, lai likvidētu avārijas iedarbību uz cilvēkiem vai vidi;

6.11. detalizēts šādu būtiskāko avārijas gadījumā nodrošināmo pasākumu apraksts (ja nepieciešams, pievienojot atbilstošus attēlus):

6.11.1. evakuācijas pasākumi;

6.11.2. pirmās palīdzības un neatliekamās medicīniskās palīdzības pasākumi cietušajiem;

6.11.3. sabiedriskās kārtības uzturēšana paaugstinātas bīstamības objektā un īpašuma apsardze;

6.11.4. alternatīvā enerģijas avota nodrošināšana;

6.11.5. paaugstinātas bīstamības objekta darbības nodrošināšanas vai tās drošas pārtraukšanas pasākumi;

6.11.6. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi (1. pielikums);

6.11.7. pasākumi pēc avārijas, kas nepieciešami, lai novērstu, likvidētu vai būtiski samazinātu avārijas ietekmi uz cilvēkiem vai vidi;

6.12. apraksts par rīcību avārijas draudu vai avārijas nevēlamo seku apjoma vai smaguma samazināšanai vai ierobežošanai un stāvokļa kontrolei, norādot iekārtas, kas jāsargā vai jāglābj no avārijas ietekmes, kā arī avārijas izejas, pulcēšanās vietas un evakuācijas ceļus un kārtību, kādā apstādināmi tehnoloģiskie procesi, iekārtas vai objekti;

6.13. resursu (arī materiālo rezervju, signalizācijas un citu drošības iekārtu, atbilstoši apmācītu darbinieku un citu pieejamo resursu) raksturojums, norādot:

6.13.1. resursus, kas pieejami paaugstinātas bīstamības objektā:

6.13.1.1. agrīnās brīdināšanas sistēma, sakaru nodrošinājums;

6.13.1.2. ugunsdrošības un ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums;

6.13.1.3. paaugstinātas bīstamības objekta reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienības vai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehniskais nodrošinājums;

6.13.1.4. individuālie vai kolektīvie aizsardzības līdzekļi un to izmantošanas kārtība;

6.13.1.5. pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo materiālu saraksts un to izvietojums objektā;

6.13.1.6. inženiertehnika, transports, darbarīki, speciālais apģērbs, materiālās rezerves vai uzkrājumi;

6.13.1.7. avārijas izplatību ierobežojošās iekārtas, avārijas noplūžu savākšanas iekārtas un rezervuāri, aizsargvaļņi, avārijas piesārņojuma noteikšanas ierīces un citas cilvēka drošībai vai vides aizsardzībai paredzētas iekārtas un aprīkojums;

6.13.2. resursus, kurus paredzēts piegādāt no citiem komersantiem saskaņā ar savstarpējās palīdzības un sadarbības vienošanos, kā arī laiku, kādā iespējams saņemt attiecīgos resursus;

6.14. informācija par laiku, kādā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un citi avārijas dienesti var ierasties avārijas vietā.

7. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānā norāda kārtību, kādā sniedzama palīdzība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un veicamas darbības ārpus objekta teritorijas avārijas bīstamības vai seku samazināšanai.

8. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānam pievieno:

8.1. karti mērogā vismaz 1:10 000, kurā ar apzīmējumiem (3. pielikums) norādīta paaugstinātas bīstamības objekta atrašanās vieta un objektā iespējamo avāriju seku nevēlamās ietekmes zonas ārpus objekta teritorijas;

8.2. riska samazināšanas pasākumu plānu, kurā norādīti arī pasākumi tehnoloģisko iekārtu un ierīču, ugunsaizsardzībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu nomaiņai ar atbilstošām, modernākām un drošākām iekārtām un ierīcēm (4. pielikums);

8.3. paaugstinātas bīstamības objekta plānu, kurā norādītas būves, galvenās inženiertehniskās komunikācijas, avārijas izejas un evakuācijas ceļi, ugunsgrēka dzēšanas iekārtas, agrīnās brīdināšanas ierīces, ugunsdzēsības ūdensapgādes avoti, bīstamo vielu uzglabāšanas vietas;

8.4. bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapas, ja minētās ķīmiskās vielas un maisījumi var atrasties paaugstinātas bīstamības objektā un var tikt iesaistīti avārijā;

8.5. apziņošanas shēmu(-as), kurā norādīta kārtība, kādā apziņo:

8.5.1. darbiniekus;

8.5.2. atbildīgās iestādes;

8.5.3. sadarbības institūcijas;

8.5.4. iedzīvotājus, kurus var apdraudēt avārija paaugstinātas bīstamības objektā;

8.6. rīcības plānus bīstamo vielu noplūžu gadījumiem un to savākšanai, kā arī ugunsgrēka un sprādziena gadījumiem;

8.7. ar sadarbības institūcijām noslēgto vienošanos vai līgumu kopijas, ja avārijas ierobežošanai vai likvidēšanai paredzēts piesaistīt citu institūciju resursus;

8.8. paaugstinātas bīstamības objekta bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu glabātavas shēmu (karti). Tās kopiju izvieto arī paaugstinātas bīstamības objekta apsardzes telpā.

V. Objekta civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija

9. Objekta civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

9.1. objekta nosaukums, atrašanās vietas adrese un zemesgabala kadastra apzīmējums;

9.2. objekta un tā darbības īss raksturojums, tai skaitā:

9.2.1. darba laiks, cilvēku skaits objektā darba laikā un ārpus darba laika;

9.2.2. vispārīgs inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma raksturojums:

9.2.2.1. ūdensapgāde (tai skaitā ugunsdzēsības vajadzībām);

9.2.2.2. kanalizācija;

9.2.2.3. elektroapgāde;

9.2.2.4. siltumapgāde;

9.2.2.5. ventilācija;

9.2.3. objekta apsardzības sistēma;

9.3. kopsavilkums par objekta risku novērtēšanu:

9.3.1. risku scenāriji;

9.3.2. risku matricas;

9.4. objekta darbības nodrošināšana apdraudējuma gadījumā;

9.5. apziņošana objektā;

9.6. evakuācijas pasākumi;

9.7. sadarbība ar citām institūcijām;

9.8. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi (1. pielikums).

10. Objekta civilās aizsardzības plānam pievieno karti mērogā vismaz 1:10 000, kurā ar apzīmējumiem (3. pielikums) norādīta objekta atrašanās vieta.

VI. Noslēguma jautājums

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumus Nr. 423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 103. nr.; 2008, 174. nr.; 2009, 69. nr.; 2010, 90. nr.; 2011, 158. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvas 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 658
Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Riska nosaukums

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš

Lēmuma pieņēmējs

Par izpildi atbildīgā institūcija

Izpildītāji

Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

1. Preventīvie un gatavības pasākumi

1.1.

      
       

2. Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

2.1.

      
       

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 658
Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji

Nr.
p.k.

Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums

Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs

   
   
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 658
Civilās aizsardzības plānos izmantojamie apzīmējumi

Nr.
p.k.

Apzīmējuma nosaukums

Apzīmējums

Paskaidrojums vai definīcija

1. Apdraudējuma apzīmējumi

1.1.

Zemestrīce

Seismiskie viļņi, ko izraisa pēkšņa enerģijas atbrīvošanās Zemes garozā

1.2.

Nogruvums

Vispārīgs apzīmējums dažādiem procesiem, kā arī zemes virsma, kas saistīta ar augsnes masas un klinšu materiāla kustību uz leju

1.3.

Sausums

Ievērojams ilglaicīgs nokrišņu trūkums, kura dēļ augsnē izbeidzas mitruma rezerves

1.4.

Karstuma vilnis

Pārmērīgi karsts laiks

1.5.

Aukstuma vilnis

Pārmērīgi auksts laiks

1.6.

Plūdi

Teritorijas applūšana, parasti ar palu ūdeņiem vai lietus uzplūdu ūdeņiem

1.7.

Stiprs lietus

Nokrišņi ūdens pilienu veidā, kuru diametrs ir lielāks par 0,5 mm

1.8.

Sniega vētra

Nokrišņi – balti ledus kristāli ar sarežģītu sazarotu sešstūra formu, bieži sniegpārslu veidā

1.9.

Pērkona negaiss

Laikapstākļi ar vētru, zibeni un pērkonu, bieži ar stipru lietu, dažreiz ar krusu

1.10.

Orkāns

Vētra ar vēja ātrumu 32,7 m/s un vairāk (vidējais vēja ātrums 10 minūšu laikposmā)

1.11.

Stiprs vējš

Vētra ar vēja ātrumu no 10,8 līdz 13,8 m/s (vidējais vēja ātrums 10 minūšu laikposmā)

1.12.

Cunami

Garie jūras viļņi, kas veidojas okeānos un jūrās un ko izraisa zemestrīces un vulkānu izvirdumi

1.13.

Invāzija

Uzmācīgs vai traucējošs kukaiņu, grauzēju vai putnu iebrukums

2. Objektu apzīmējumi

2.1.

Simbola fons

!

Notikuma vieta

2.2.

Lauksaimniecības objekti

Pārtikas ražošanas un mazumtirdzniecības pakalpojumi

2.3.

Lauksaimniecības laboratorijas

Iekārtas, ko izmanto zinātniskiem pētījumiem lauksaimniecībā

2.4.

Mājdzīvnieku ganāmpulki

Teritorija mājlopu barošanai

2.5.

Pārtikas preču noliktavas

Telpas, ko izmanto pārtikas produktu pārkraušanai un sadalei

2.6.

Fermas

Teritorija, kur nodarbojas ar lauksaimniecību (audzē augus un dzīvniekus)

2.7.

Pārtikas ražošana

Vieta, kur ražo pārtikas produktus

2.8.

Pārtikas mazumtirdzniecība

Vieta, kur pārdod pārtikas produktus

2.9.

Graudu uzglabāšana

Objekts, ko izmanto labības uzglabāšanai

2.10.

Finanšu pakalpojumu iestādes

Biznesa veids, kurā sniedz ar finansēm un naudu saistītus pakalpojumus

2.11.

Ķīmiskā rūpniecība

Industriāla teritorija, kur ražo vai pārstrādā ķīmiskās vielas

2.12.

Bīstamo atkritumu uzglabāšana

Bīstamo atkritumu uzglabāšanas vieta

2.13.

Industriālā teritorija

Vieta, kur atrodas rūpnieciskās iekārtas un kur ražo un pārdod produkciju

2.14.

Atkritumu poligons

Vieta, kur uzglabā atkritumus to turpmākai pārstrādei vai iznīcināšanai

2.15.

Piesārņotā teritorija

Piesārņotā teritorija, kur vidē atrodas cilvēkiem bīstamas vielas

2.16.

Augstākās izglītības iestādes

Augstākās izglītības iestāde

2.17.

Skolas

Objekti, kur bērni iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību

2.18.

Elektroenerģijas ražošanas objekti

Ēka vai ēku kopums, kur ražo un sadala elektroenerģiju

2.19.

Katlumājas un termoelektrocentrāles

Speciālas iekārtas, ko izmanto siltumenerģijas ražošanai un (vai) elektroenerģijas ražošanai

2.20.

Dabasgāzes objekti

Vieta, kur uzglabā dabasgāzi, vai arī dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas

2.21.

Kodolenerģijas saimniecība

Vieta, kas aprīkota ar speciālu iekārtu kodolenerģijas ieguvei

2.22.

Valdības objekti

Objekti, kur izvietotas izpildvaras, likumdošanas un valsts iestādes

2.23.

Militārie objekti

Nacionālo bruņoto spēku objekti

2.24.

Publiskās vietas

Cilvēku pulcēšanās un atpūtas zonas un ēkas

2.25.

Reliģiskie objekti

Dievnami

2.26.

Viesnīcas

Ēkas cilvēku diennakts izmitināšanai (arī īslaicīgas izmitināšanas ēkas)

2.27.

Ēdnīcas

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi

2.28.

Slimnīcas

Medicīnisko pakalpojumu iestādes

2.29.

Vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Ēkas, kas pielāgotas invalīdiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2.30.

Bērnudārzi

Objekti, kur bērni iegūst pirmsskolas izglītību

2.31.

Pansionāti

Veco ļaužu aprūpes centri

2.32.

Telekomunikāciju infrastruktūra

Jebkurš telekomunikāciju objekts, kā arī elektroniskās sistēmas, ko izmanto informācijas pārraidīšanai

2.33.

Telekomunikāciju tornis

 

2.34.

Lidosta

Zemes platība vai cita cieta virsma (izņemot ūdeni), ko izmanto lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās nolūkā vai kas paredzēta šim nolūkam

2.35.

Tilts

 

2.36.

Autoosta

Vieta, kur atrodas autobusu pasažieru terminālis

2.37.

Prāmju terminālis

Vieta, kur atrodas transportlīdzekļu prāmja terminālis

2.38.

Helikoptera nolaišanās vieta

 

2.39.

Osta, ostas terminālis

Vieta (ūdenstilpes krasta iecirknis līdz ar tam piegulošo dabisko vai mākslīgi veidoto, pret viļņiem aizsargāto ūdens joslu), kas iekārtota kuģu stāvēšanai, iekraušanai, izkraušanai, pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai, kā arī dažādu palīgoperāciju veikšanai

2.40.

Dzelzceļa stacija

Dzelzceļa iestāde, celtņu komplekss pasažieru un kravas pārvadāšanas organizēšanai, vilcienu pieturvieta šādā celtņu kompleksā

2.41.

Ūdensapgādes infrastruktūra

Pasākumu komplekss patērētāju apgādei ar ūdeni

2.42.

Nozīmīgi vārsti

Vārsts, kas regulē ātrumu, plūsmu vai šķidruma spiedienu

2.43.

Dambis

Hidrotehniska būve tekoša ūdens aizturēšanai un tā līmeņa celšanai, aizsprosts

2.44.

Notekūdeņu savākšanas vieta

Vieta, kas paredzēta notekūdeņu savākšanai no vietējiem avotiem, lai to attīrītu no vielām, kuras apdraud sabiedrības veselību un drošību

2.45.

Pazemes ūdeņu ņemšanas vietas

Līdz gruntsūdenim izrakta vai izurbta un nostiprināta iekārta ūdens ieguvei

2.46.

Sūkņu stacijas

Iekārta, kas paceļ ūdens spiedienu ūdens apgādes sistēmā

3. Iestāžu apzīmējumi

3.1.

VUGD

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

3.2.

NMPD

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

3.3.

VRS

Valsts robežsardze

3.4.

VP

Valsts policija

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 658
Riska samazināšanas pasākumu plāns

Nr.
p.k.

Pasākums

Atbildīgā persona (amats, vārds, uzvārds)

Plānotais izpildes termiņš

Atzīme par pasākuma izpildi

1. Tehnoloģisko iekārtu un procesu drošības tehniskie risinājumi

1.1.

    
     

2. Darbinieku apmācība

2.1.

    
     

3. Avārijgatavības spējas

3.1.

    
     

4. Darba aizsardzība

4.1.

    
     

5. Elektrodrošība

5.1.

    
     

6. Ugunsaizsardzībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas

6.1.

    
     

7. Sprādziendrošība

7.1.

    
     

8. Ugunsdzēsības aprīkojums

8.1.

    
     

9. Vides aizsardzība

9.1.

    
     

10. Drošības sistēmas atbilstības un avāriju riska samazināšanas pasākumu efektivitātes novērtējums

10.1.

    
     
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
10.11.2017