Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 594

Rīgā 2017. gada 23. oktobrī (prot. Nr. 51 6. §)

Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 8. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 031 0017) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 0015) 0,1500 ha platībā - Daugavpilī, Daugavpils novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), kura tiesiskais valdītājs ir Finanšu ministrija.

2. Daugavpils pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, pretplūdu pasākumi, kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēm par bezdarba samazināšanu;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Daugavpils pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola