Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 564

Rīgā 2017. gada 11. oktobrī (prot. Nr. 49 26. §)

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 28.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 28.0. versijā projekta "Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem" (turpmāk - projekts) aprakstu un projekta izmaksas 1 100 000 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk - 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 160 000 euro gadā, tai skaitā:

5.1.  101 208 euro normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt papildus;

5.2.  58 790 euro segt no programmā 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" pieejamiem līdzekļiem saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noslēgto līgumu par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 11. oktobra
rīkojumu Nr. 564)

Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekta "Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem" (turpmāk - projekts) virsmērķis ir veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" sasniegšanu, sagatavojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (turpmāk - INSPIRE direktīva), (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/) datus atkalizmantošanai, veidojot plūdu risku prognozēšanas un brīdināšanas sistēmu sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu sadarbībai, kā arī optimizējot derīgo izrakteņu atradņu reģistra informācijas un derīgo izrakteņu - būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu - krājumu bilances sagatavošanas un atjaunināšanas procesus.

Projekta mērķi

1. Nodrošināt ģeotelpisko datu atkalizmantošanu atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām:

1.1. strukturēt un savietot datubāzu, ciparu un teksta datņu informāciju un pārveidot atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām;

1.2. izstrādāt un ieviest vienotu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - LVĢMC) informācijas sistēmu (turpmāk - LVĢMCIS);

1.3. izveidot un publicēt lietojumprogrammas saskarnes (API) ģeotelpisko datu savietotājā (ĢDS), nodrošinot pieejamību datiem un datu atkalizmantošanai INSPIRE ģeoportālā (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/) saskaņā ar INSPIRE direktīvas 15. pantu, Latvijas Ģeoportālā (www.geolatvija.lv) un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);

1.4. izstrādāt datu aktualizēšanas un pieprasīto datu izgūšanas procesus datu publicēšanai INSPIRE ģeoportālā;

1.5. organizēt publicitātes pasākumus, kas veicina publiskoto datu izmantošanu.

Projekta ietvaros tiks izveidota infrastruktūra datu kopu sagatavošanai publicēšanai Ģeotelpisko datu savietotājā, tomēr visu datu kopu sagatavošana atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām pieejamā finansējuma ietvaros nav iespējama.

2. Uzlabot derīgo izrakteņu atradņu reģistra informācijas un derīgo izrakteņu krājumu bilances sagatavošanas un atjaunināšanas efektivitāti un nodrošināt ticamu datu pieejamību:

2.1. strukturēt un savietot datubāzu, ciparu un teksta datņu un ģeotelpisko informāciju derīgo izrakteņu atradņu reģistra datu pieejamības un atjaunināšanas optimizēšanai un automatizētai derīgo izrakteņu krājumu bilances sagatavošanai;

2.2. izstrādāt un ieviest vienotu LVĢMCIS;

2.3. izveidot LVĢMCIS pašvaldību un Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) tiešsaistes darba vietas funkcionalitāti, kuras ietvaros autentificētie lietotāji varēs verificēt informāciju gan ietekmes uz vidi novērtējumam, gan pašvaldību teritoriālo plānojumu aktualizēšanai un dabas resursu nodokļa ieņēmumu plānošanai, gan citu normatīvajos aktos noteikto zemes dzīļu aizsardzības un izmantošanas kontroles funkciju īstenošanai.

3. Nodrošināt plūdu riska brīdinājumu izplatīšanu un informatīvu pakalpojumu par teritorijas applūšanas riska iespējamību:

3.1. izstrādāt un ieviest vienotu LVĢMCIS, papildinot Latvijas upju baseinu plūdu riska noteikšanas sistēmu ar Daugavas upes baseinu, un tā būs publiski pieejama informācija LVĢMC tīmekļvietnē gan iedzīvotājiem, gan komersantiem;

3.2. izveidot plūdu risku prognozēšanas un brīdināšanas sistēmu un tās informācijas koplietošanas funkcionalitāti, savlaicīgi un kvalitatīvi informējot un brīdinot applūšanas riskam pakļauto teritoriju pašvaldības, operatīvos dienestus un citas valsts pārvaldes iestādes, kas atbildīgas par stratēģisko objektu pārraudzību, plūdu kontroli un to seku mazināšanu;

3.3. projekta ietvaros izstrādātajai Daugavas upes baseina plūdu informācijas sistēmai izveidot funkcionalitāti "Prognozes un brīdinājumi par plūdu risku".

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Projekta vadība, nodrošinot projekta administratīvo vadību, projekta mērķu sasniegšanu ar pieejamiem resursiem un projekta darbību izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu.

2. LVĢMCIS izstrāde, t. sk. plūdu komponentes un ģeoloģiskās informācijas komponenšu izstrāde un kvalitātes kontrole.

3. LVĢMCIS ieviešana, veicot LVĢMCIS testēšanu un uzstādīšanu produkcijas vidē, kā arī LVĢMCIS administratoru un lietotāju apmācību.

4. Projekta publicitāte, izvietojot informatīvos stendus un regulāri publicējot informāciju par projektu portālā (www.lvgmc.lv).

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr.

p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.

INSPIRE ģeoportālā publicēto datu tēmu skaits

skaits

0

9

9

2.

Derīgo izrakteņu krājumu bilances izveides ilgums

cilvēkmēneši

12

2

2

3.

Plūdu riska prognožu pieejamība (cik dienas iepriekš)

dienu skaits

0

30 - civilās aizsardzības struktūrām

30 - civilās aizsardzības struktūrām

4.

Plūdu riska operatīvo brīdinājumu pieejamība

ir/nav

nav

ir

ir

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr.

p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Starpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma)

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Izveidota LVĢMCIS

skaits

0

1

2.

Izveidota pašvaldību un VVD tiešsaistes darba vietas funkcionalitāte

skaits

0

1

3.

INSPIRE ģeoportālā publicēto datu tēmu skaits

skaits

9*

9*

4.

Pilnveidoti darbības procesi

skaits

3

3

*Minimālais publicējamo datu kopu skaits ir vismaz viena datu kopa no katras kopsavilkuma tabulā "LVĢMC rīcībā esošās datu kopas atbilstoši INSPIRE direktīvas pielikumiem" minētās INSPIRE direktīvas datu tēmas, ņemot vērā, ka galīgais datu kopu skaits saskaņā ar INSPIRE direktīvas prasībām ir atkarīgs no iepirkuma ietvaros piedāvātā risinājuma.

LVĢMC rīcībā esošās datu kopas attiecināmas uz INSPIRE direktīvas I, II un III pielikumu

Nr.

p. k.

INSPIRE direktīvas I, II un III pielikumā norādīto telpisko datu tēmu nosaukums

LVĢMC rīcībā esošās datu kopas

1.

I pielikuma 8. datu tēma "Hidrogrāfija" upju baseinu apgabali, ūdensobjekti (virszemes un pārejas), ūdensteces (upes), ūdenstilpes (ezeri), ūdens saimnieciskie iecirkņi

2.

II pielikuma 4. datu tēma "Ģeoloģija" pazemes ūdensobjekti, pamatiežu (zem Q virsmas karte), kvartāra (Q) karte, ģeomorfoloģiskā karte, pazemes ūdensobjekti, ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie urbumi, pazemes ūdens horizonti, ģeofizika (seismiskie profili)

3.

III pielikuma 6. datu tēma "Komunālie un valsts dienesti" notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu izplūdes vietas, atkritumu izgāztuves (poligoni) un piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

4.

III pielikuma 7. datu tēma "Vides monitoringa iekārtas" atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringa stacijas un novērojumi, hidroloģisko novērojumu staciju iekārtas un novērojumi (ūdens līmenis un temperatūra), virszemes ūdeņu kvalitātes novērojumu stacijas un novērojumi, pazemes ūdeņu kvalitātes un kvantitātes novērojumu staciju urbumi un novērojumi, meteoroloģisko novērojumu stacijas un novērojumi

5.

III pielikuma 8. datu tēma "Ražošanas un rūpniecības iekārtas" piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra dati

6.

III pielikuma 11. datu tēma "Reglamentētās zonas un ziņošanas vienības" nitrātu jutīgās zonas, trokšņu kartes, gadījumi, kad videi nodarīts kaitējums vai tieši kaitējuma draudi

7.

III pielikuma 12. datu tēma "Dabas apdraudējuma zonas" karsta procesu izplatības areāli, plūdu riska zonas

8.

III pielikuma 13. datu tēma "Atmosfēras apstākļi" un 14. datu tēma "Meteoroloģiski ģeogrāfiskie raksturlielumi" nokrišņi, temperatūra, relatīvais mitrums, vēja ātrums un virziens, meteoroloģiskā radara informācija LV teritorijai

9.

III pielikuma 21. datu tēma "Derīgo izrakteņu resursi" valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes, derīgo izrakteņu un pazemes ūdeņu krājumu bilances dati (ieguves vietas), dzelzs-mangāna konkrēciju prognozēto resursu laukumi, derīgo izrakteņu atradnes, pazemes ūdeņu atradnes

Projekta kopējais finansējuma apjoms ir 1 100 000 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 14. punktu maksimālais projekta īstenošanas ilgums ir trīs gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Plānotās projekta iznākumu uzturēšanas izmaksas ir 160 000 euro gadā.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Projekta ietvaros paredzēts izmantot projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/025 "Vienotas vides informācijas sistēmas izveide - 2.etaps" rezultātā izstrādātajā informācijas sistēmā uzkrātās datu kopas, konvertējot tās INSPIRE direktīvas specifikācijām atbilstošos ģeotelpiskajos datos, kā arī attēlojot un apstrādājot tos LVĢMCIS. Esošās Vienotās vides informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana projekta īstenošanai netika izskatīta, jo šādā gadījumā būtu jāiegulda ievērojami finanšu līdzekļi Oracle programmatūras licenču iegādē.

Projekta ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Nr.

p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Starpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma)

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Pilnveidoti darbības procesi

skaits

3

3

Projekta īstenošana ietekmēs gan valsts pārvaldes iestādes (operatīvie dienesti, pašvaldības), gan sabiedrību, t. sk. iedzīvotājus un komersantus. Sasniedzot projekta mērķus un īstenojot plānotās aktivitātes, radīsies būtiski sociālekonomiskie ieguvumi gan valsts pārvaldes iestādēm, gan sabiedrībai kopumā.

Tika aprēķināti šādi projekta sociālekonomiskie ieguvumi:

1) ieviešot prognozēšanas un brīdināšanas komponenti LVĢMIS ietvaros, iedzīvotāji un komersanti tiks savlaikus informēti par plūdu risku un varēs samazināt plūdu radītos zaudējumus. Arī operatīvie dienesti varēs veikt laicīgus plūdu ietekmes samazināšanas pasākumus. Pamatojoties uz vēsturisko informāciju par plūdu zaudējumiem un pieņemot attiecīgus plūdu iestāšanas varbūtības koeficientus, var aplēst, ka Daugavas upju baseina pašvaldību teritorijas gadā vidēji cieš 2,2 milj. euro zaudējumu. Plūdu risku prognozēšanas un brīdināšanas sistēma projekta pārskata periodā Daugavas upju baseina teritoriju iedzīvotājiem ietaupīs aptuveni 15,5 milj. euro (diskontētā vērtība);

2) LVĢMC rīcībā esošā informācija ir nepieciešama teritorijas plānošanas vajadzībām, kā arī dabas resursu nodokļa aprēķina prognozes sastādīšanai. Pašlaik informācijas atlase un apstrāde notiek manuāli un rada ievērojamu finansiālu slogu pašvaldībām, līdz ar to ne vienmēr tiek izmantoti LVĢMC dati, tādējādi pazeminot plānojuma precizitāti. Nodrošinot pašvaldībām informācijas saņemšanu no LVĢMCIS, pašvaldību izdevumi gadā samazināsies vidēji par 139 414 euro, bet projekta pārskata periodā kopējais ietaupījums sasniegs 975 900 euro (diskontētā vērtība).

Paredzēts, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas projekta pārskata perioda (10 gadi) sociālekonomiskie ieguvumi sasniegs 16,5 milj. euro (diskontētā vērtība) ar ekonomisko neto pašreizējo vērtību aptuveni 14,8 milj. euro apmērā. Projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir 9,62, ekonomiskā ienesīguma norma - 111 %, un tas liecina par augstu projekta pievienoto vērtību.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

11.10.2017