Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 563

Rīgā 2017. gada 11. oktobrī (prot. Nr. 49 25. §)

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 25.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 25.0. versijā projekta "Valsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide" (turpmāk - projekts) aprakstu un projekta izmaksas 400 000 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Valsts vides dienestu iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk - 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Valsts vides dienestu par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 39 990 euro gadā, kas tiks segtas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apakšprogrammā 23.01.00 "Valsts vides dienests" pieejamiem resursiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 11. oktobra
rīkojumu Nr. 563

Valsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Valsts vides dienesta īstenojamā projekta "Valsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide" (turpmāk - projekts) virsmērķis ir veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" rezultātu rādītāju sasniegšanu.

Projekta ietvaros plānots veikt Valsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" pilnveidi, tādējādi nodrošinot:

1) lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus;

2) publiskā sektora darbības efektivitāti;

3) publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību.

Īstenojot projektu, plānots veicināt procesu caurskatāmību un sadarbības spēju, kā arī nodrošināt valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti, kā arī nodrošināt valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām. Tādējādi tiks radīti priekšnosacījumi publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības vai datu analīzes mērķiem.

Projekta mērķa sasniegšanai projekta īstenošanas laikā sadarbosies Valsts vides dienests un Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pilnveidot Valsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" funkcionalitāti (veikt sniegto pakalpojumu modernizāciju) un lietojamību, līdz ar to:

1) attīstīt e-pakalpojumu risinājumus un to pieejamību klientiem draudzīgā vidē;

2) optimizēt esošos darbības procesus, izveidojot efektīvus un modernus risinājumus;

3) mazināt slogu Valsts vides dienesta darbiniekiem un uzlabot kopējo Valsts vides dienesta darbības efektivitāti, pilnveidojot informācijas apmaiņas un datu apstrādes iespējas.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Esošo e-pakalpojumu pilnveidošana.

2. Jaunu e-pakalpojumu izveidošana.

3. Dokumentu vadības sistēmas pilnveidošana un funkcionalitātes uzlabošana.

4. Datubāzes pilnveidošana un funkcionalitātes uzlabošana.

5. Valsts vides dienesta tīmekļvietnes pilnveidošana.

Papildus galvenajām darbībām projekta īstenošanai nepieciešamas šādas darbības: projekta apraksta sagatavošana, izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde, projekta vadība, apmācības, drošības testēšana, tehniskās infrastruktūras pilnveide un publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr.

p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.

Komersantu īpatsvars, kas izmanto izveidotos un pilnveidotos

e-pakalpojumus, iesniedzot veidlapas elektroniski

%

54 %

90 %

90 %

2.

Valsts vides dienesta darbinieku laika ietaupījums pēc informācijas sistēmas "TULPE" pilnveidošanas

ekonomija minūtēs uz katru operāciju

0

250,49

250,49

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr.

p. k.

Iznākuma rādītājs

Starpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma)

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Pilnveidoti darbības procesi

skaits

0

1

2.

Izveidoti jauni

e-pakalpojumi

skaits

0

3

3.

Pilnveidoti esošie

e-pakalpojumi

skaits

0

2

4.

Atvērto datu kopas nodotas atkalizmantošanai

skaits

0

2

Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 400 000 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 30 mēneši (līdz 2022. gada 31. decembrim).

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Projekta ietvaros plānotie informācijas sistēmas "TULPE" risinājumi funkcionāli papildinās un pilnveidos Eiropas reģionālā attīstības fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2. prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2. pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1. aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros īstenotā projekta "Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana" radītos risinājumus. Jaunie risinājumi neaizstās, bet funkcionāli papildinās un uzlabos esošos informācijas sistēmas "TULPE" risinājumus, būtiski paplašinot to izmantošanas iespējas un efektivitāti.

Projekta "Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana" mērķis bija izveidot vienotu Valsts vides dienesta informācijas sistēmu, nodrošinot e-pakalpojumu platformas izveidi, un sekmēt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām atbalstītu Valsts vides dienesta vides pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstību. Projekta "Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana" ietvaros tika īstenoti šādi galvenie uzdevumi:

1) veikta priekšizpēte un izstrādāta vispārējā procesu koncepcija;

2) koordinēta un saskaņota Valsts vides dienestu struktūrvienību infrastruktūras attīstība;

3) nodrošināts esošo pamatdatu par A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujām un C kategorijas piesārņojošo darbību apliecinājumiem, siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujām, tehnisko noteikumu un licenču darbībām ar aukstuma aģentiem imports vienotajā Valsts vides dienesta informācijas sistēmā;

4) izveidots vienots Atļauju, licenču un tehnisko noteikumu reģistrs;

5) nodrošināta e-pakalpojumu izstrādāšana A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju un C kategorijas piesārņojošo darbību apliecinājumu, siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, tehnisko noteikumu un licenču darbībām ar aukstuma aģentiem izsniegšanai, grozījumu veikšanai un anulēšanai, kā arī attiecīgo e-pakalpojumu ieviešana un atbalsts;

6) izveidota WEB lietotāja aplikācija Valsts vides dienesta mājaslapai (portālam);

7) sagatavota un veikta Valsts vides dienesta darbinieku apmācība;

8) nodrošināta projekta "Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana" un tā īstenošanas ietvaros sasniegto rezultātu publicitāte, lai īstenotu rezultātu popularizēšanu sabiedrībā.

Īstenojot projektu "Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana", tika panākts ievērojams iekšējo resursu ietaupījums, paaugstināta sadarbības efektivitāte ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, vienlaikus radot labvēlīgu vidi un priekšnosacījumus pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai.

Projekts "Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana" tika pabeigts 2013. gadā, un pašlaik projekta gaitā izveidotajai vienotajai Valsts vides dienesta informācijas sistēmai, e-pakalpojumu platformai un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām nepieciešami pasākumi to pilnveidei un funkcionāli uzlabojumi.

Indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini

Sociāli ekonomiskais modelis ir izstrādāts, pamatojoties uz piesardzīgiem pieņēmumiem (investīciju izmaksas aprēķinātas atbilstoši kvalitatīva informācijas sistēmas procesa nodrošināšanai, iekļaujot tajos arī neparedzētus izdevumus), un ekonomisko ieguvumu pieņēmumi ir noteikti cik vien iespējams piesardzīgi, lai maksimāli precīzi parādītu minimāli iespējamo sociāli ekonomisko atdevi no informācijas sistēmas "TULPE" pilnveides pasākumu kopuma īstenošanas.

Indikatīvajos pamata aprēķinos aplēsts, ka, ieviešot informācijas sistēmas "TULPE" pilnveides pasākumu kopumu, Valsts vides dienestā uzlabosies darba izpildes kvalitāte un palielināsies darba ražīguma efektivitāte, gadā vidēji tiks ieekonomētas 250,49 minūtes uz katru operāciju, kas saistīta ar iestādes ikdienas uzdevumiem - atļauju, licenču un tehnisko noteikumu izsniegšanu, derīgo izrakteņu atradņu pasu un limitu izsniegšanu, vides aizsardzības, dabas un dabas resursu aizsardzības, ūdens bioloģisko resursu normatīvo aktu ievērošanas kontroli. Ietaupītais laiks palīdzēs uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, jo tas tiks ieguldīts, lai kvalitatīvāk izvērtētu iesniegumus pēc būtības, izpētot tehnoloģijas un izvirzot nosacījumus.

Indikatīvie projekta radītie ekonomiskie investīciju rādītāji

Nr.

p. k.

Ekonomiskais investīciju rādītājs

Vērtība

1.

Investīciju ekonomiskā iekšējā peļņas norma (ERR)

17,72 %

2.

Investīciju ekonomiskā tīrā šodienas vērtība (ENPV)

278 468 euro

3.

Investīciju ekonomiskā ieguvumu - izmaksu rādītājs (B/C)

2,20

Veicot indikatīvu projekta izmaksu efektivitātes aprēķinu, tika aplēsts, ka, veicot informācijas sistēmas "TULPE" pilnveides pasākumu kopumu, indikatīvā ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) veido 2,20, t. i., katrs ieguldītais (ar fiskālo korekciju koriģētais) 1 euro indikatīvi projekta rezultātā spēs ģenerēt ekonomisko efektu 2,20 euro vērtībā, un tas liecina par projekta augsto vērtību.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

11.10.2017