Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.10.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 549

Rīgā 2017. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 48 31. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 30.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 30.0. versijā projekta "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 3 287 650 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 06.10.2020. rīkojumu Nr. 587)

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Valsts reģionālās attīstības aģentūru iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

4. Noteikt Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas, sākot ar 2021. gadu noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 326 443 euro gadā, tai skaitā:

5.1. 31 662 euro 2021. gadā segt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmā 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" pieejamiem līdzekļiem;

5.2. 121 911 euro 2021. gadā segt no valsts budžeta līdzekļiem, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc projekta pabeigšanas iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts budžeta apropriācijas pārdali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai no citām ministrijām;

5.3. 172 870 euro 2021. gadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt papildus.

(MK 06.10.2020. rīkojuma Nr. 587 redakcijā)

6. Lai pēc projekta pabeigšanas nodrošinātu projekta rezultātu uzturēšanu, atbalstīt četru amata vietu izveidi Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, pārdalot tās no citiem resoriem un finansējot no šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minētajiem līdzekļiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
(Apstiprināts
ar Ministru kabineta
2017. gada 4. oktobra
rīkojumu Nr. 549)
Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma

(Projekta apraksts MK 06.10.2020. rīkojuma Nr. 587 redakcijā)

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekts "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (turpmāk – PIKTAPS) uzsāktās aktivitātes un ir cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) projektu "Vienotā datu telpa".

Projekta virsmērķis ir uzlabot pakalpojumu daudzkanālu pieejamību, sniegšanas efektivitāti, lietojamību un samazināt administratīvo slogu, attīstot Drošas elektroniskās piegādes platformu (turpmāk – DEPP) un ieviešot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu (turpmāk – PSPP).

Projekta mērķi

Projekts ir vērsts uz šādu mērķu sasniegšanu:

M1: Daudzkanālu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana

1. Dažādos kanālos sniegto pakalpojumu un pakalpojumu rezultātu informācijas pieejamība atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība", MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi" (izņemot novērtējuma komponenti) un MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 401 "Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru veidi, sniegto pakalpojumu apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība".

2. Ar pakalpojumu sniegšanu saistīto centralizēto koplietošanas risinājumu sadarbspējas nodrošināšana ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VPVKAC) informācijas sistēmu.

M2: Portāla un e-pakalpojumu lietojamības un izmantošanas uzlabošana

1. Lietotāju pieredzes unificēšana, uzlabošana – izstrādājot portāla jaunā dizaina prototipu, kas sniegtu ieguldījumu vienveidīgas, ērtas, prognozējamas lietotāja pieredzes saskarē ar valsts pārvaldes e-pakalpojumiem nodrošināšanā, kā arī vienotai autentifikācijai.

2. E-pakalpojumu izpildes vides modernizēšana, nodrošinot no platformām neatkarīgu e-pakalpojumu izstrādi.

M3: Vienotas pakalpojumu pārvaldības un uzskaites nodrošināšana

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

1. Centralizētu risinājumu attīstība pakalpojumu aprakstīšanai atbilstoši MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība" un MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi".

2. Pakalpojumu uzskaites IKT atbalsta nodrošināšana (atbilstoši MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība").

M4: E-adreses pilnveidošana atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām

1. E-adreses mērogojamības nodrošināšana.

2. E-adreses konta lietojamības, pieejamības (availability) un piekļūstamības (accessibility) uzlabošana.

3. Funkcionalitātes papildināšana atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes prasībām un vajadzībām.

4. Programmsaskarņu izveide datu apmaiņai ar citām informācijas sistēmām, kā arī trešo pušu lietojumu attīstībai.

5. DEPP administrēšanas un pārvaldības funkcionalitātes pilnveide (auditācijas pieraksti, pārskati, autentifikācijas pilnveide u. c.).

6. Vienkāršots valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizēšanas tehniskais risinājums (e-formas).

M5: Attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus

1. Veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus.

2. Veikt publiskās pārvaldes apmācību pasākumus.

3. Izstrādāt apmācību programmas, kā arī informatīvos apmācību materiālus.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:

1. Projekta vadība – nodrošinot projekta administratīvo vadību, vadot projekta mērķu īstenošanu ar pieejamiem resursiem un nodrošinot projekta darbību izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu.

2. PSPP izstrāde un ieviešana – nodrošinot Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasību ieviešanu un IKT risinājumu valsts pārvaldes pakalpojumu daudzkanālu sniegšanai un pārvaldībai visās valsts pārvaldes iestādēs, kā arī ievērojot PIKTAPS projektā izstrādāto Centralizēto koplietošanas risinājumu projektējumu.

3. Saistīto informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar PSPP – lai nodrošinātu, ka PSPP ir sadarbspējīga ar būtiskākajām valsts informācijas sistēmām un ir pieejama pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm.

4. DEPP 2. kārtas izstrāde un ieviešana – nodrošinot e-adreses risinājuma atbilstību sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām, uzlabojot e-adreses risinājuma lietojamību un mērogojamību, kā arī ievērojot PIKTAPS projektā izstrādāto Centralizēto koplietošanas risinājumu projektējumu.

5. Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana – nodrošinot sabiedrības informētību par ES fondu līdzekļu ieguldījumu IKT jomas attīstībā un ieguvumiem, tādējādi veicinot ES fondu ieguldījumu atdevi un sasniegto rezultātu ilgtermiņa ietekmi, kā arī nodrošinot nepieciešamās IKT prasmju apmācības "digitālajiem aģentiem", piemēram, bibliotekāriem, valsts un pašvaldību darbiniekiem, VPVKAC darbiniekiem, skolotājiem u. c., kuriem tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par e-rīku, e-pakalpojumu un informācijas sistēmu platformu izmantošanu, lai šīs zināšanas ilgtermiņā varētu tikt nodotas tālāk.

6. Publicitātes nodrošināšana – izvietojot informatīvos plakātus un regulāri publicējot informāciju par projektu www.vraa.gov.lv.

7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde – veicot projekta apraksta sagatavošanu iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā un izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi.

Projekta rezultāta rādītāji

Īstenojot projektu, paredzēts sasniegt šādus rezultāta rādītājus:

Nr. p. k.Rezultāta rādītājsMērvienībaSākotnējā vērtībaSasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigāmSasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām
1.Iestāžu skaits, kas lieto PSPP un tās koplietošanas komponentesgab.263035
2.Iestāžu skaits, kuras savu pakalpojumu aprakstus ir publicējušas pakalpojumu katalogāgab.233270*300*
3.Portālu skaits, kas autentifikācijas ietvaros ir integrēti ar PSPPgab.343840
4.E-adreses lietotāju skaitsgab.030 00040 000
5.Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv reģistrējušos personu (profilu) skaitsskaits569 000650 000700 000

Piezīme.* Sasniedzamās vērtības var samazināties indikatīvi no 270 uz 194 divus gadus pēc projekta beigām un no 300 uz 196 – trīs gadus pēc projekta beigām atbilstoši iespējamajam pašvaldību skaita samazinājumam administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

Projekta iznākuma rādītāji

Nr. p. k.Iznākuma rādītājsMērvienībaStarpvērtība (2 gadi pēc projekta sākuma)Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1.Pilnveidoti darbības procesiskaits79
2.Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformasskaits22
3.Ieviests risinājums "e-formas"skaits11
4.Īstenoti apmācību, informatīvie un publicitātes pasākumiskaits410
5.Apmācīti centralizēto informācijas sistēmu platformu lietotājiskaits50200

Projekta finansējuma apjoms

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 3 287 650 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta iznākumu plānotās uzturēšanas izmaksas ir 326 443 euro gadā.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) rezultāta rādītājos

PSPP izveide un DEPP attīstība balstās uz PIKTAPS un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektos radītajiem koplietošanas risinājumiem. Tādējādi projekts ir saistīts ar šādiem iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā VRAA īstenotajiem projektiem:

1. E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība (EPAK).

2. Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1. kārta (PFAS1).

3. Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas 2. kārta (PFAS2).

4. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide (EDOK).

Projekta ieguldījums SAM rezultāta rādītājos:

Nr. p. k.

Iznākuma rādītājsMērvienībaStarpvērtība (2 gadi pēc projekta sākuma)Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1.Pilnveidoti darbības procesiskaits79
2.Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformasskaits22

Paredzēts, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas projekta pārskata periodā sociālekonomiskie ieguvumi sasniegs aptuveni 15,19 milj. euro (diskontētā vērtība) ar ekonomisko neto pašreizējo vērtību 10,26 milj. euro apmērā. Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir 3,08 un ekonomiskā ienesīguma norma – 36,74 %, kas liecina par augstu projekta pievienoto vērtību.

06.10.2020