Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 08.06.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 469

Rīgā 2017. gada 31. augustā (prot. Nr. 42 35. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 10.0. versijā projekta "Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls" (turpmāk – projekts) aprakstu (pielikums) un projekta izmaksas 1 680 000,00 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 04.12.2020. rīkojumu Nr. 730)

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Valsts kanceleju iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Valsts kanceleju par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 2022. gadā un 2023. gadā 235 248 euro un turpmākajos gados  232 520 euro gadā, tai skaitā:

5.1. 6 000 euro segt no Ministru kabineta budžeta programmā 01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika" pieejamiem resursiem;

5.2. 229 248 euro 2022. gadā un 2023. gadā un turpmākajos gados 226 520 euro normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt papildus.

(MK 08.06.2022. rīkojuma Nr. 415 redakcijā)

6. Valsts kancelejai līdz projekta ieviešanai sagatavot tiesību aktu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība", lai nodrošinātu datu sistematizēšanu tiesību aktu sākotnējās ietekmes izvērtējumu ziņojumos (anotācijās) un datu uzkrāšanu.

7. Atbalstīt  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 10.0. projekta "Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls" konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu).

(MK 08.06.2022. rīkojuma Nr. 415 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 31. augusta
rīkojumu Nr. 469)

(Projekts MK 08.06.2022. rīkojuma Nr. 415 redakcijā)

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Vienotā tiesību aktu projektu (turpmāk – TAP) izstrādes un saskaņošanas portāla (turpmāk – TAP portāls) izveides mērķis ir Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldei efektīvāku un ātrāku TAP izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošana (darba kārtību projektu izstrāde un apstiprināšana, protokolu izstrāde un parakstīšana, rezolūciju gatavošana, Ministru kabineta sēdē pieņemto dokumentu pārvaldība), tai skaitā Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju organizēšanas un norises informācijas sistēmas (turpmāk – e-portfelis) funkcionalitātes pilnveidošana. TAP portālā būs pieejama vispārpieejama un ierobežotas pieejamības informācija.

TAP portāla izveide izriet no vairākiem valdības uzdevumiem.

Lai vienkāršotu lēmumu pieņemšanas procesu un mazinātu administratīvo slogu, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 58 50. §) "Informatīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2013. gada 1. pusgadā atbilstoši izvirzītajiem mērķiem administratīvā sloga mazināšanā un valsts pārvaldes efektīvākā darbībā""" 3.1. apakšpunktu Valsts kancelejai tika uzdots īstenot pasākumus valdības lēmumu pieņemšanas procesa modernizācijai, nodrošinot TAP izstrādes un saskaņošanas procesa elektronizāciju un pieejamību sabiedrībai no priekšlikuma izstrādes līdz lēmuma pieņemšanai.

Ministru kabinets 2014. gada 26. maija sēdē izskatīja Valsts kancelejas informatīvo ziņojumu "Par vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveides ieceri"1 un konceptuāli atbalstīja priekšlikumu par šāda portāla izveidi.

Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 827 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam") Valdības centra stiprināšanai ir dots uzdevums "izstrādāt un ieviest vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu".

Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 35. punkts paredz, ka tiks ieviesta e-pārvalde publisko iestāžu darbā un pakalpojumu sniegšanā.

Ministru kabineta 2016. gada 3. maija rīkojumā Nr. 275 "Par valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" par tautsaimniecības stiprināšanas prioritāro rīcības plāna pasākumu tika noteikta vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla (TAP) izveide, paredzot šādus darbības rezultātus:

"1. Uzlabots valdības lēmumu pieņemšanas procesa caurspīdīgums un paplašinātas sabiedrības līdzdalības iespējas.

2. Samazināts slogs tiesību aktu projektu izstrādātājiem un pilnveidots tiesiskā regulējuma kvalitātes nodrošināšanas mehānisms.

3. Balstoties uz labāku analīzi, efektīvāk izmantoti valsts pārvaldes cilvēkresursi un kvalitatīvāk sagatavoti lēmumi.

4. Uzlabots Latvijas reitings Globālajā konkurētspējas indeksā tādās pozīcijās kā pārredzamība valdības politikas veidošanā, tiesiskā regulējuma radītais slogs un neefektīvu izdevumu samazināšana."

Valsts kancelejas stratēģiskā darbības virziena 2.1.1. "Pieņemto normatīvo aktu kvalitātes uzlabošana un vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveidošana" rezultātā plānots: "Sekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts varai, kas balstīta uz tiesiskuma stiprināšanu, sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldes procesos un kvalitatīvu valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu. Pilnveidot normatīvo aktu jaunrades procesu, lai sadarbībā ar iesaistītajām pusēm uzlabotu pieņemto normatīvo aktu kvalitāti, novērstu to pastāvīgu grozīšanu un pārāk detalizētu tiesisko regulējumu, kā arī samazināt normatīvo aktu apjomu un skaitu, nodrošinot labāku pārvaldību un mazinot administratīvo slogu."

Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrādes mērķarhitektūra un tās ieviešanas ceļa karte: "Sabiedrības iesaistīšana tiesību normu izstrādē un politikas plānošanā izpaudīsies caur tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas (koprades) portālu. Šis risinājums atvieglos valsts pārvaldes iestāžu darbību:

• veicinās starpiestāžu sadarbību, izstrādājot dokumentu koprades vietnē (wikipēdijas ideja);

• atslogojot iestāžu un valsts centralizētās lietvedības sistēmas un atrisinot to savietojamības problēmas."

Ministru kabineta apstiprinātajās Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam attiecībā uz publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu modernizāciju un optimizāciju uzsver:

• pirms IKT ienākšanas tautsaimniecībā publiskajā pārvaldē darba organizācijai vienīgā plaši pieejamā informācijas uzkrāšanas un pārneses tehnoloģija bija papīra dokuments. Šī tehnoloģiskā īpatnība lielā mērā arī ir noteikusi publiskās pārvaldes darba organizācijas principus un tradīcijas. Agrīnajā publiskās pārvaldes elektronizācijas posmā publiskās pārvaldes IKT risinājumi pārsvarā tika veidoti, balstoties uz šo dokumentorientēto informācijas apstrādi, pirmkārt, automatizējot vien šo dokumentu radīšanu, uzglabāšanu un pieejamību, un, otrkārt, cenšoties no šīs dokumentorientētās informācijas arhitektūras izdalīt strukturētus datus, veidojot elektroniskas datubāzes un reģistrus. Šo situāciju publiskajā pārvaldē zināmā mērā raksturo sarunvalodā izveidojies apzīmējums "papīru bīdīšana";

• mūsdienu izpratne par IKT iespējām ļauj attīstīties tālāk, konceptuāli atsakoties no dokumenta kā publiskās pārvaldes procesu un informācijas organizācijas ass, kas pilda tikai informācijas nesēja funkciju, tā vietā liekot informāciju pašu par sevi, kura tiek radīta, uzkrāta, apstrādāta un izplatīta digitāli, pieļaujot tās pārveidošanu uz/no analogā formāta tikai klientu apkalpošanas vajadzībām (digital by default).

Projekta mērķi

1. Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot efektīvāku un ātrāku valsts pārvaldes TAP izstrādes, saskaņošanas, apstiprināšanas un kontroles procesu (PM1).

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

• izstrādāt un ieviest vienotu valsts pārvaldes TAP koprades vidi (izstrāde, saskaņošana, apstiprināšana, kontrole) (TAP portālu);

• veikt izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos, nosakot pēc būtības jaunu kārtību valsts pārvaldes TAP izstrādē un saskaņošanā, aizstājot dokumentorientētu procesu ar tādu, kuram pamatā ir pati informācija;

• apmācīt iestāžu darbiniekus darbam ar TAP portālu;

• nodrošināt TAP sākotnējās ietekmes (ex-ante) ziņojumu (anotāciju) un ietekmes pēcpārbaudes izvērtējumu (ex-post) datu uzkrāšanu, analīzi un pieejamību;

• pilnveidot sēžu vadības procesu (darba kārtību projektu izstrāde un apstiprināšana, protokolu izstrāde un parakstīšana, rezolūciju gatavošana, Ministru kabineta sēdē pieņemto dokumentu pārvaldība, dalība (tai skaitā attālināta) Ministru kabineta sēdēs), tai skaitā pilnveidot e-portfeļa funkcionalitāti.

2. Uzlabot sabiedrības līdzdalības vidi tiesību aktu jaunrades procesā, tādējādi iedzīvinot atvērtās pārvaldības (open government2) principu un iniciatīvas, un nodrošinot atbilstību Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam3 (PM2)

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

• izstrādāt un ieviest piekļūstamu4 TAP portāla publisko sadaļu, nodrošinot sabiedrības informēšanu un līdzdalību TAP izstrādē;

• izstrādāt un ieviest TAP portāla e-pakalpojumu "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana";

• veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma. 2. kārta" (turpmāk – PIKAPS 2. kārta) projektu ietvaros un Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – VRAA) projekta "Pakalpojumu sniegšana un pārvaldības platforma" (turpmāk – PSPP) ietvaros.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. TAP portāla izstrāde un ieviešana atbilstoši mērķarhitektūrā noteiktiem publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principiem.

2. TAP izstrādes un saskaņošanas normatīvās bāzes sagatavošana un apstiprināšana, tai skaitā izmantošanas pienākuma noteikšana tiesību aktos un atteikšanās no dokumentorientētas plūsmas.

3. Sabiedrības informēšana un izglītošana par TAP portālu sadarbībā ar VARAM PIKAPS 2. kārtas projektu un VRAA PSPP projekta ietvaros.

4. E-pakalpojuma "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana" izstrāde un ieviešana atbilstoši mērķarhitektūrā noteiktiem publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principiem.

5. Esošā valsts pārvaldes TAP informācijas apstrādes procesa sistēmanalīze, identificējot vājās vietas un apkopojot procesa norises mērījumus, un uzlabotā datu apstrādes procesa izstrāde.

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr. p. k.Rezultāta rādītājsMērvienībaSākotnējā vērtībaSasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigāmSasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām
1.Institūcijas (organizācijas), kas izmanto koplietošanas risinājumu "Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes, saskaņošanas, apstiprināšanas un kontroles vide" kopāSkaits
(kopā 1.1. un 1.2.)
0145165
1.1Valsts pārvaldes institūcijasSkaits0

 

115115
1.2Nevalstiskās organizācijas (t. sk. valdības sociālo un sadarbības partneru organizācijas)Skaits03050
2.Tehnisko (neautomatizēto) darbību īpatsvars TAP sagatavošanas un saskaņošanas procesā% pret aktuālo stāvokli100 %67 %33 %
3.Atkalizmantošanai un koplietošanai pieejamās saturiskās datu kopasSkaits033
4.Publiskā elektroniskā pakalpojuma "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana" izmantošanas pieaugums% pret visiem iesniegtajiem viedok­ļiem0 %75 %85 %5

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr. p. k.Iznākuma rādītājsMērvienībaStarpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma)Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1.Pilnveidoti darbības procesiDarbības procesi55
2.Ieviests valsts pārvaldes institūciju koplietošanas risinājums "Vienota tiesību aktu projektu izstrādes, saskaņošanas, apstiprināšanas un kontroles vide"Informācijas sistēmu risinājums11
3.Ieviests publiskais e-pakalpojums "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana"E-pakalpojumi11

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 1 680 000 euro, no tā 1 428 000 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85 %) un 252 000 euro ir valsts budžeta līdzfinansējums (15 %). Projektu plānots īstenot 45 mēnešu laikā no vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu (neskaitot TAP portāla ekspluatācijas atbalstu, tai skaitā garantijas apkalpošanu).

Apreķināts, ka plānotās TAP portāla uzturēšanas izmaksas gadā ir 14 % no kopējām izstrādes izmaksām, tas ir, 235 248 euro, tai skaitā:

• infrastruktūras uzturēšana (tai skaitā darbības atjaunošana citā datu centrā, monitorings, tīkla aizsardzība, serveru operētājsistēmu uzturēšana un administrēšana, datubāzu vadības sistēmu serveru uzturēšana un administrēšana, lietotņu uzturēšana un administrēšana, trešo pušu programmatūras licences, vides un resursu uzturēšanas ikgadējās izmaksas, IT drošības audits);

• administrēšana un lietotāju atbalsts (tai skaitā sistēmas administratora un lietotāju atbalsta speciālista atlīdzība, kas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu noteikta kā piemaksa par papildu darbu esošajiem Valsts kancelejas darbiniekiem, kā arī, lai ievērotu TAP portāla drošības prasības, nepieciešams ierīkot atsevišķas portāla administratora un atbalsta speciālista darba vietas (datori), kas paredzētas darbam tikai ar TAP portālu, lietotāju kļūdu pieteikumu sistēmas izstrāde un uzturēšana, neatkarīgu ekspertu lietojamības tests pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā, statistikas un datu plūsmas analīzes rīka licence, lietotāju apmācība);

• programmatūras uzturēšana un izmaiņas (tai skaitā portāla izmaiņu pieprasījumi, portāla uzturēšanas un pārvaldīšanas izmaksas, programmatūras licences).

Piezīme. Uzturēšanas izmaksu vērtējums ir indikatīvs un tiks precizēts projekta gaitā.

Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums

Īstenojot TAP portāla izveidi, valsts pārvaldei un sabiedrībai būs vairāki ieguvumi un resursu ietaupījumi, kas atsvērs ieguldītās investīcijas šāda mēroga projekta ieviešanā.

1. Sagaidāmā investīciju atdeve ir vērtēta šādām izmaksu samazināšanas pozīcijām:

a) lietvežu darba ietaupījums,

b) TAP un citu saistīto dokumentu projektu, to izziņu un atzinumu sagatavošana un saskaņošana,

c) TAP izsludināšanas un virzības procedūras vienkāršošana,

d) TAP kvalitātes uzlabojumi e-pakalpojuma ieviešanas rezultātā.

Veicot sākotnējo sociālekonomisko ieguvumu analīzi, balstoties uz pašreizējiem TAP informācijas apstrādes datiem un plānojot risinājuma ieviešanas ieguvumus, indikatīvi ir aprēķināti šādi summārie rezultāti:

• personāla resursu samazinājums gadā – 673 cilvēkmēneši;

• sociālekonomiskais ietaupījums – 1 363 891 euro.

2. Piedāvātā TAP portāla īstenošana paredz sabiedrības uzticēšanās palielinājumu valsts pārvaldei, iesaistot to lēmumu pieņemšanā un demonstrējot likumu pieņemšanas procesa caurspīdīgumu. Lietotājiem būs pieejama ērta vide, kurā vienkārši ieraudzīt visu TAP apspriešanas procesā iesaistīto pušu komentārus un ierosinājumus, gan tos, kas ir ņemti vērā, gan tos, kas noraidīti, kā arī atbilstošos pamatojumus. Ieinteresētās personas varēs pieteikties uz informatīvajiem ziņojumiem tiesību aktu noteiktā sfērā vai konkrētas likumdošanas iniciatīvas sakarā un automātiski saņemt informāciju par jaunumiem un/vai izmaiņām par viņus interesējošo jomu.

3. Tiks nodrošināta augstāka valsts pārvaldes darba efektivitāte un būtiski lielāks informācijas aprites ātrums – risinājums būtiski uzlabos informācijas apriti, jo saīsināsies kopējais TAP un attīstības plānošanas dokumentu projektu izsludināšanai un saskaņošanai nepieciešamais laiks (nebūs jāgaida noteikta nedēļas diena projekta izsludināšanai, un atzinuma sniegšanas periods sāksies uzreiz pēc projekta izsludināšanas), visiem projektiem būs vienota saskaņošanas procedūra, izsludinot un iesniedzot visus projektus TAP portālā (nebūs vairākas projektu saskaņošanas procedūras – parastā kārtība, saīsinātā izsludināšanas un saskaņošanas procedūra (Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" (turpmāk – MKKR 73.1 punkts), projekti, kurus nav nepieciešams izsludināt un kuriem noteikta atsevišķa saskaņošanas procedūra (MKKR 73. un 111. punkts), steidzamības kārtībā iesniegtie projekti (MKKR 116. punkts), tādējādi tiks samazināts slogs neautomatizētu darbību veikšanai.

4. Piedāvātais TAP portāla risinājums ar procesu standartizāciju un TAP pieejamību vienuviet atvieglos TAP sagatavošanas, izsludināšanas, viedokļu apkopošanas un saskaņošanas procesus, kā arī atvieglos lietvedības, oficiālās publicēšanas un sistematizācijas procesus. TAP izstrādei tiks veidotas jau gatavas sagataves, kur vairāk laika varēs veltīt TAP saturam, ne noformējumam.

5. Nodrošinot datu apmaiņu ar ārējām informācijas sistēmām, tiks nodrošināta un uzlabota datu kvalitāte un apstrādes ātrums.

6. Būtiski tiks sašaurināta dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmas DAUKS funkcionalitāte. Visa ar TAP saistītā informācija un tās aprite tiks iekļauta TAP portālā, tādējādi nevajadzēs nodrošināt masīvas datu apmaiņas plūsmas caur DAUKS.

7. TAP portāla projekta īstenošana, izmantojot e-pakalpojumu "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana", nodrošinās sabiedrībai iespēju apspriest TAP digitālā vidē.

8. Tiks izmantotas valsts rīcībā esošās koplietošanas komponentes, piemēram, www.latvija.lv lietotāju autentifikācijas rīki, tādējādi nedublējot jau esošu risinājumu izstrādi un ekonomējot resursus.

9. Sabiedrībai atkalizmantošanai būs pieejamas atvērto datu kopas.

10. Nākotnē, attīstot TAP portālu un piesaistot nepieciešamo finansējumu, iespējams to veidot kā vienotu valsts un pašvaldību TA portālu, kurā papildus valsts tiešās pārvaldes TA apritei tiktu iekļauta arī pašvaldību saistošo noteikumu izstrāde pēc vienotiem standartiem un to aprite. Nākotnē, iespējams, lietderīgi būtu TAP portālā iekļaut arī Politikas plānošanas informācijas sistēmu POLSIS, Pētījumu un publikāciju datubāzi u. c., tādējādi veidojot arvien lielāku resursu ekonomiju, samazinot valstī uzturamo informācijas sistēmu skaitu un nodrošinot unificētus risinājumus, kā arī nākamajās kārtās attīstīt TAP portāla funkcionalitāti.

Ieguldījums specifisko atbalsta mērķu sasniegšanā

Projekts pilnībā atbilst šādiem Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanas mērķarhitektūras noteiktajiem mērķiem6:

Mērķi, apakšmērķiApraksts (rezultāti, rādītāji)
Primārie mērķi
M2Valsts pārvaldes efektivitātes uzlabojums 
M2.1Publiskās pārvaldes procesu pilnveide, dokumentu plūsmas elektronizācija, starpiestāžu/resoru procesu pilnveidošana

Pasākuma īstenošanas rezultātā tiek pilnveidoti četri publiskās pārvaldes procesi un to atbalstam nepieciešamie IKT risinājumi, nodrošinot valsts pārvaldes tiesību aktu izstrādes funkcijas uzlabošanu un efektīvāku publiskās pārvaldes iestāžu sadarbību, izstrādājot tiesību aktus.

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti šādi procesi:

- tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas process;

- tiesību aktu projektu izstrādes uzdevumu izpildes kontroles process;

- tiesību aktu projektu apstiprināšanas un sēžu vadības process (t. sk. e-portfelis);

- dalības sēdēs (t. sk. attālinātās), jautājumu izskatīšanas un balsošanas process.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikta pēc iespējas pilnīga tiesību aktu izstrādes dokumentu plūsmas elektronizācija un starpiestāžu procesu pilnveidošana tiesību aktu izstrādē, kā arī sēžu vadības procesa optimizācija.

Modernizētais e-portfelis nodrošinās Ministru kabineta locekļiem, tai skaitā arī pārējiem
e-portfeļa lietotājiem, iespēju ērti un vienuviet iepazīties ar sēdē izskatāmo jautājumu sagatavošanas vēsturi, fiksēt individuālos balsojumus, ja tādi notikuši, kā arī pievienot atsevišķos viedokļus par izskatāmo jautājumu.

Modernizētais sēžu vadības process optimizēs darba kārtību projektu izstrādi un apstiprināšanu, protokolu izstrādi un parakstīšanu, rezolūciju gatavošanu, kā arī Ministru kabineta sēdē pieņemto dokumentu pārvaldību

M2.2Publiskās pārvaldes aktīvu pārvaldības pilnveideProjekta īstenošanas rezultātā tiks radīts risinājums, kas publiskās pārvaldes iestādēm ļaus efektīvi koplietot TAP portālu, izstrādājot, saskaņojot, kontrolējot un apstiprinot tiesību aktus. TAP portālā visas valsts pārvaldes iestādes varēs piekļūt strukturētam tiesību akta projekta komplektam, kas tiks identificēts ar unikālu identifikatoru. Vienotais identifikators nodrošinās ērtu izsekojamību tiesību aktam no idejas rašanās brīža līdz apstiprināšanai, izsludināšanai un publicēšanai
Priekšnosacījumi, starpmērķi
P3.1Atbilstība e-pārvaldes principiemPasākuma īstenošanas rezultāti tieši ietekmē e-pārvaldes principu iedzīvināšanu
P3.1.1Publiskās pārvaldes dati tautsaimniecības izaugsmei

Projekta īstenošanas rezultātā sabiedrībai bez maksas, publiski un neierobežotā veidā atkalizmantošanai būs pieejamas šādas datu kopas:

- tiesību aktu projekti (vispārpieejamā informācija – tiesību akts un tā anotācija);

- tiesību aktu klasifikators;

- politikas jomu klasifikācija

P3.1.1Racionāla IKT pārvaldība

Projekta īstenošanā tiks izmantoti projekta mērķa sasniegšanai nepieciešamie un pieejamie centralizētie IKT risinājumi. TAP portāla īstenošana tiks veikta, sadarbojoties ar mērķa arhitektūras koplietošanas komponentēm (piemēram, autentifikācijas risinājums, datu centrs u. c.). Tiks nodrošināta centralizēta datu pieejamība caur vienotu datu portālu. Tiks veicināta valsts pārvaldes procesu modernizācija, pilnvērtīgi izmantojot valsts IKT arhitektūras iespējas un balstoties uz jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

Projekta koncepcija nodrošinās racionālu IKT pārvaldību.

Projekta ietvaros tiks vērtēts jautājums par risinājuma izvietošanu vienotā datu centrā, ja šāds serviss būs pieejams un ekonomiski pamatots

P3.1.1Efektīvi biznesa procesi

Ievērojami tiks uzlaboti un pilnveidoti šādi biznesa procesi:

- tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas process;

- tiesību aktu projektu izstrādes uzdevumu izpildes kontroles process;

- tiesību aktu projektu apstiprināšanas un sēžu vadības process (t. sk. e-portfelis);

- dalības sēdēs (t. sk. attālinātās), jautājumu izskatīšanas un balsošanas process.

Uzlabojumu rezultātā tiks optimizēta ar tiesību aktu izstrādi saistītā informācijas aprite, saistītie dokumenti elektroniski tiks uzturēti vienotā informācijas sistēmā. Pilnībā tiks izslēgta papīra dokumentu aprite, ja vien tiesību aktos nebūs noteikts citādi. Tādējādi tiks nodrošināta/sekmēta starpiestāžu procesu pilnveidošana.

Tiks optimizēts TAP starpinstitūciju saskaņošanas process TAP izstrādes posmā, un tas ļaus TAP izstrādātājam daudz ātrāk un ērtāk apkopot iebildumus un sniegt precizējumus

P3.1.1E-pārvaldes kvalitāte

Ieviešot publisko e-pakalpojumu "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana", tiks nodrošināta/sekmēta e-pakalpojumu attīstība un elektroniska saziņa ar sabiedrību, līdz ar to katram sabiedrības loceklim attiecībā uz vispārpieejamo informāciju būs pieejama visa ar tiesību akta izstrādi saistītā informācija visā tā attīstības periodā, sākot no idejas, sabiedriskās apspriešanas, izstrādes, precizējumiem līdz pat izsludināšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā. Tādējādi tiks nodrošināta elektroniska tiesību aktu dokumentu pieejamība klientiem un citām iestādēm.

TAP portālā klients varēs ne tikai redzēt tiesību aktu projektus un visu informācijas paketi, kas ar to saistīta, bet arī autentificējoties sniegt savu redzējumu par izstrādājamo TAP.

Ievērojami tiks uzlabots un pilnveidots tiesību aktu projektu sabiedriskās apspriešanas process

P3.2Atbilstība ES un nacionālo politikas plānošanas dokumentu prioritātēmPasākums izriet no Eiropas Savienības un nacionālo politikas plānošanas dokumentu prioritātēm, kas vērstas uz valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanu
Papildu mērķi
M4E-pakalpojumi un digitālais saturs

Ietekme uz elektronisko pakalpojumu sabiedrībai palielināšanos. Pēc vēlēšanās liela sabiedrības daļa TAP portālā varēs iegūt plašu informāciju par plānotajām Valsts sekretāru sanāksmēm, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēm, to darba kārtībām, notikušo sēžu protokoliem. Sabiedrībai būs pieejama tiesību aktu redakcija dažādos to attīstības posmos. Klienti TAP portālā varēs pierakstīties uz jaunumu saņemšanu par interesējošām nozarēm vai tēmām.

Sabiedrībai tiks piedāvāts e-pakalpojums "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana", kur, autentificējoties sistēmā, būs iespēja sniegt savu viedokli par konkrētu normatīvo aktu.

Sagaidāms, ka viedokļu apmaiņa un sabiedrības priekšlikumu sniegšana veicinās kvalitatīvāku valdības lēmumu pieņemšanu. Diskusijas agrīnā TAP izstrādes stadijā ļaus novērst potenciālos riskus, kas nereti ir par pamatu TA grozījumiem.

TAP aizstās līdz šim Ministru kabineta tīmekļvietnē pieejamo informāciju par TAP, VSS, MKK un MK sēžu darba kārtībām, sēžu materiāliem un protokoliem. MK tīmekļvietnē tiks norādīta saite uz TAP portālu, kurā pieejama sēžu informācija

Ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa noteiktajās izmaiņās

Īstenojot TAP portāla izveidi, valsts pārvaldei un sabiedrībai būs vairāki ieguvumi un resursu ietaupījumi, kas atsvērs ieguldītās investīcijas šāda mēroga projekta ieviešanā. Tiesību aktu izstrādātājiem valsts pārvaldē būtiski tiks mazināts slogs, kas saistīts ar tehnisku (neautomatizētu) darbību veikšanu, sagatavojot un saskaņojot tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus, ļaujot vairāk laika veltīt satura kvalitātei.

Portāls nodrošinās arī procesa ekonomiju, jo saīsināsies tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izsludināšanas un saskaņošanas laiks, ministrijām pašām izstrādātos projektus izsludinot TAP portālā. Tiks vienkāršota projektu izsludināšanas un virzības procedūra, jo, izsludinot visus projektus vienuviet, nebūs vairākas paralēlas projektu saskaņošanas un iesniegšanas procedūras.

TAP portāls atvieglos tiesību aktu projektu sagatavošanas, izsludināšanas, viedokļu apkopošanas, saskaņošanas procesus, kā arī atvieglos lietvedības, oficiālās publicēšanas un sistematizācijas procesus. TAP portāla lietošana būs intuitīvi saprotama.

Ar TAP portāla izveidi tiks optimizēti ministriju resursi, jo tiks izveidota vienota ministriju un to padotības iestāžu TAP izstrādes darba vide, izslēdzot nepieciešamību katrai ministrijai uzturēt savu atsevišķu vidi TAP izstrādei. Ministriju dokumentu vadības sistēmās nebūs jāuztur ar TAP izstrādi, apriti un kontroli saistītā informācija. Tiks optimizēta Valsts kancelejas darba vide, izslēdzot no tās un iekļaujot TAP portālā ar TAP izstrādi saistītās funkcijas. Tiks pārstrādāts e-portfelis un integrēts TAP portālā un turpmāk kalpos tikai kā ministru darba vide sēžu laikā, jo pārējiem lietotājiem visa nepieciešamā informācija par TAP būs pieejama portālā.

Sabiedrībai šāda TAP portāla izveide dos iespēju vienuviet sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam, sākot no idejas līdz lēmumam Ministru kabinetā, kā arī paplašinās sabiedrības līdzdalības iespējas tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē.

Projekts pilnībā atbilst šādām mērķarhitektūrā paredzētajām izmaiņām (iznākumiem):

Nr. p. k.Izmaiņa (iznākums)Ieguvumi
1.

Primāri elektroniska saziņa ar klientu (digital by default):

- iestādes sniegto pakalpojumu maksimāla elektronizācija, izmantojot iestāžu/nozaru risinājumus.

Jebkuram interesentam iespējams sniegt savu redzējumu par TAP, izmantojot e-pakalpojumu "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana"

- klienta ērtības, mazāks administra­tīvais slogs;

- sabiedrības iesaistīšanās kvalitatīvu valdības lēmumu pieņemšanas procesos;

- sagaidāms, ka viedokļu apmaiņa un sabiedrības priekšli­kumu sniegšana veicinās kvalitatīvāku valdības lēmumu pieņemšanu. Diskusijas agrīnā TAP izstrādes stadijā ļaus novērst potenciālos riskus, kas nereti ir par pamatu TA grozī­ju­miem;

- pakalpojumu pieejamības palieli­nāšanās

2.

Informācijas pieejamība valsts pārvaldē, vienotās datu telpas principu ieviešana, t. sk.:

- visi valsts informācijas resursi (t. sk. publiskie reģistri) tiek vesti tikai elektroniskā formā (juridisks spēks ir elektroniskiem ierakstiem, nevis papīra dokumentiem);

- tiek nodrošināta informācijas resursu semantiska savietojamība (vienotu klasifikatoru izmantošana, valsts informācijas resursu attīstības koordinācija/uzraudzība valsts līmenī);

- informācija tiek padarīta pieejama ārējiem lietotājiem, izmantojot centralizētos datu savietotāju risinājumus un noteiktos datu apmaiņas protokolus;

informācijas apmaiņa starp iestādēm notiek bez starpresoru u. c. līgumiem, balstoties uz pamatotu informācijas pieprasījumu un precīzu informācijas izmantošanas uzskaiti

- informācijas pieejamība valsts pārvaldes funkciju veikšanai, kvalitatīvāki lēmumi, ērtāka TAP izstrāde;

- efektīva un savlaicīga informācijas pieejamība sabiedrībai, nodrošinot līdzdalību TAP izstrādē

3.

Pilnībā elektroniska tiesību aktu projektu aprite valsts pārvaldē, izmantojot centralizētus dokumentu izveides un aprites risinājumus.

Tiek nodrošināta centralizēta ar TAP izstrādi saistīto elektronisko dokumentu uzglabāšana TAP portālā

- Valsts pārvaldes darbības efektivitātes pieaugums, pateicoties darbinieku produktivitātes pieaugumam un darbību skaita samazinājumam. Darbinieki, kas iepriekš veica daudz tehnisku (neautomatizētu) darbību, varēs vairāk pievērsties jautājumiem pēc būtības.

- Informācijas pieejamība valsts pārvaldes funkciju veikšanai, labāki lēmumi, jo katram TAP izstrādātājam būs ērti pieejama visa TAP izstrādei nepieciešamā informācija.

- Samazināts lietvedības slogs attiecībā uz TA saraksti

4.

Pilnveidoti procesi

Biznesa procesu (t. sk. starpnozaru un starpiestāžu) pilnveidošana un optimizēšana, izmantojot IKT iespējas

Valsts pārvaldes iestāžu darbības efektivitātes uzlabojumi:

- tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas process;

- tiesību aktu projektu izstrādes uzdevumu izpildes kontroles process;

- tiesību aktu projektu apstiprināšanas un sēžu vadības process (t. sk. e-portfelis);

- dalības sēdēs (t. sk. attālinātās), jautājumu izskatīšanas un balsošanas process


1 Informatīvais ziņojums "Par vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveides ieceri" http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40323250

2 http://www.opengovpartnership.org/country/latvia/commitment/improving-quality-involvement-society-and-civil-society-organisations.

3 http://likumi.lv/doc.php?id=260931.

4 https://likumi.lv/ta/id/316109-kartiba-kada-iestades-ievieto-informaciju-interneta.

5 85 % no visiem viedokļa sniedzējiem ietver:
a) iedzīvotājus ar vismaz 50 %,
b) saimnieciskās darbības veicējiem un pašvaldībām vismaz 90 % (rādītāja sasniegšanas priekšnoteikums – saimnieciskās darbības veicējiem un pašvaldībām ir ieviests autentifikācijas risinājums).

6 Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. Mērķarhitektūra un tās ieviešanas ceļa karte, 17. lpp.

08.06.2022