Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 29.04.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 448

Rīgā 2017. gada 23. augustā (prot. Nr. 40 14. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 34.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 34.0. versijā projekta "Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 1 544 765 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 29.04.2021. rīkojumu Nr. 285)

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Veselības ministriju iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Veselības ministriju par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 143 696 euro gadā, tai skaitā:

5.1. finansējumu 7084 euro apmērā segt no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammai 97.00.00 piešķirtajiem līdzekļiem;

5.2. finansējumu ne vairāk kā 136 612 euro apmērā Veselības ministrijai pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas palielināšanai.

(MK 29.04.2021. rīkojuma Nr. 285 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada  23. augusta
rīkojumu Nr. 448)

(Projekts MK 29.04.2021. rīkojuma Nr. 285 redakcijā)

Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Veselības ministrijas īstenojamā projekta "Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts" (turpmāk – projekts) uzdevums ir uzlabot Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, nodrošinot lietotājiem draudzīgākus iekšējos elektronizētos pakalpojumus, uzlabojot resora darbības efektivitāti un radot priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas plašākai izmantošanai.

Projekta mērķi

1. Veselības ministrijas resora (turpmāk – resors) informācijas aprites un lēmumu pieņemšanas procesu pilnveidošana, izveidojot vienotu dokumentu vadības sistēmu un kopdarbības un informācijas apmaiņas vidi.

2. Nozares informācijas pieejamības un izmantošanas uzlabošana, izveidojot resorā vienotu resursu vadības sistēmu, kā arī budžeta vadības risinājumu.

3. Resora iestāžu informācijas sistēmu darbināšanai un attīstībai nepieciešamās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) infrastruktūras nodrošināšana efektīvā, valsts un resora IKT politikām atbilstošā veidā.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Vienotas dokumentu vadības sistēmas (platformas) ieviešana visās resora iestādēs, izmantojot standarta programmatūras risinājumus, kā arī vienotas resora kopdarbības un informācijas apmaiņas vides un e-pasta risinājuma ieviešana.

2. Resora budžeta vadības risinājuma izveidošana, izstrādājot prasības resora iestāžu finanšu datu apkopošanai un analīzei, kas nodrošinās Veselības ministrijai un resora iestādēm nepieciešamo informāciju nozares politikas plānošanai un resora iestāžu darbības pilnveidošanai.

3. Nodrošināt iespēju resora iestādēm izmantot centralizēti ar IKT infrastruktūru saistītos pakalpojumus.

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr.
p.k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.

Lēmumu pieņemšanai būtiskās informācijas aprites starp resora iestādēm vidējā laika samazinājums attiecībā pret 2016. gada rādītājiem

%

100

–5

–10

2.

Resora budžeta (arī grozījumu) izstrādei patērētā laika samazinājums attiecībā pret 2016. gada rādītājiem

%

100

–3

–5

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr.
p.k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Starpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma)

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Pilnveidoti darbības procesi:

*resora iestāžu iekšējās dokumentu aprites nodrošināšana

*starpinstitūciju dokumentu aprites nodrošināšana

*resora finanšu un saimniecisko resursu centralizēta pārvaldība

*resora budžeta vadība

*nozares politikas plānošanas un normatīvo dokumentu izstrāde, saskaņošana un darbinieku iepazīstināšana

*resora IKT projektu pārvaldība

*resora IKT infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšana

Skaits

5

7

2.

Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas

Skaits

1

2

3.

Attīstītas informācijas sistēmas

Skaits

3

4

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 1 544 765 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 1 313 050 euro un valsts budžeta finansējums 231 715 euro.

Projekta kopējais īstenošanas laiks ir 36 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 15. martam.

Plānotās izmaksas izveidoto informācijas sistēmu un infrastruktūras uzturēšanai (bez personāla izmaksām un tikai tās izmaksas, kas attiecas uz projekta ietvaros maināmajām sistēmām) ir 143 696 euro gadā.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem

Projekta īstenošanā tiks izmantoti projekta Nr. 3DP/3.1.5.2.0/09/IPISA/VSMTVA/001 "Vienota neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centra izveide" ietvaros izstrādātajā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Resursu vadības sistēmā uzkrātie dati.

Projekta lietderība

Projekta īstenošana nodrošinās šādus sociālekonomiskos ieguvumus, kuru kopējā diskontētā vērtība 10 gadu laikā pēc projekta īstenošanas ir 5,15 milj. euro:

1) dokumentu sagatavošanai un saskaņošanai patērētā laika (resursu) samazinājums ir aptuveni 1,95 milj. euro (diskontētā vērtība);

2) budžeta sagatavošanai, izpildei un kontrolei patērētā laika (resursu) samazinājums ir aptuveni 1,08 milj. euro (diskontētā vērtība);

3) ieguvums no budžeta izlietojuma lietderīguma pieauguma ir aptuveni 2,11 milj. euro (diskontētā vērtība).

Nr.
p.k.

Sociālekonomiskais ieguvums

Ekvivalents naudas izteiksmē (euro) (nediskontēts)

Aprēķins

1.

Dokumentu sagatavošanai un saskaņošanai patērētā laika (resursu) samazinājums, ieviešot resorā vienotu dokumentu pārvaldības sistēmu, "e-lietas"/virtuālās lietas risinājumu un kopdarbības un informācijas apmaiņas risinājumu

2 971 238,40

Resorā strādājošo, dokumentu sagatavošanas un saskaņošanas procesos iesaistīto darbinieku skaits (D) – 640
Patērētais darba laiks (T) (h/mēn.) – 32
Darbinieka stundas likme (bruto ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) (L) (euro/h) – 9,30 (strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 2016. gada datiem)
Produktivitātes uzlabojums (U) – 10 % jeb 0,1
Projekta dzīvescikls (C) – 13 gadu
D x T x 12 x L x U x C = 640 x (32 x 12) x 9,30 x 0,1 x 13 = 2 971 238,40 euro

2.

Resora (Veselības ministrijas un padotības iestāžu) budžeta sagatavošanai, izpildei un kontrolei patērētā laika (resursu) samazinājums

1 785 600,00

Budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles procesos iesaistīto darbinieku skaits (D) – 100
Patērētais darba laiks budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles procesos/mēn (T) (h/mēn.) – 80
Darbinieka stundas likme (bruto ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) (L) (euro/h) – 9,30
Produktivitātes uzlabojums (U) – 20 % jeb 0,2
Projekta dzīvescikla daļa, kurā plānots ieguvums (C) – 10 gadu
D x T x 12 x L x U x C= 100 x (80 x 12) x 9,30 x 0,2 x 10 = 1 785 600,00 euro

3.

Ieguvums no resora (Veselības ministrijas un padotības iestāžu) budžeta izlietojuma lietderīguma pieauguma

3 500 000,00

Resora budžeta apjoms (gadā) (B) – 35 000 000 euro
Izmaksu samazinājums, ko rada lietderīguma pieaugums (efektivitātes palielināšanās) (U) – 1 % jeb 0,01
Projekta dzīvescikla daļa, kurā plānots ieguvums (C) – 10 gadu
B x U x C = 35 000 000 x 0,01 x 10 = 3 500 000,00 euro

Projekta kopējā diskontēto izdevumu (ieguldījumi un uzturēšanas izmaksas) apjoms ir 2,247 milj. euro. Tādējādi diskontēto ieguvumu apjoms pārsniedz izdevumus 2,29 reizes, un tas apliecina projekta izdevīgumu sabiedrībai kopumā.

29.04.2021