Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.07.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 447

Rīgā 2017. gada 23. augustā (prot. Nr. 40 13. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 22.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 22.0. versijā projekta "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 853 840 euro apmērā.

(MK 14.07.2002. rīkojuma Nr. 525 redakcijā)

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas projekta uzturēšanas izmaksas noteikt ne vairāk kā 77 000 euro gadā, pieprasot papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Atbalstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 22.0. versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu).

(MK 14.07.2002. rīkojuma Nr. 525 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 23. augusta
rīkojumu Nr. 447)

(Projekts MK 14.07.2022. rīkojuma Nr. 525 redakcijā)

Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekta "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)" (turpmāk - projekts) virsmērķis ir ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) risinājumus neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk - NMP) uzlabošanai Latvijas iedzīvotāju dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Projekta mērķi

1. Pilnveidot NMP dienesta pamatdarbības procesus un veicināt sadarbspēju ar citām veselības nozares institūcijām.

2. Sagatavot prasības pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pārvaldības informācijas sistēmai.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Uzlabot operatīvo medicīnisko datu aprites ātrumu par pacienta veselības stāvokli NMP izsaukuma laikā precīzāka lēmuma pieņemšanai par nepieciešamo ārstēšanas apjomu.

2. Ieviest risinājumu integrācijai ar veselības nozares datu noliktavu un citām ārējām sistēmām, ieviešot ārējās informācijas plūsmas centralizāciju, pārvaldību un kontroli, lai nodrošinātu papildu medicīnisko datu pieejamību no citām veselības nozares institūcijām.

3. Izstrādāt koplietošanas funkcionalitāti elektroniskas dokumentācijas ieviešanai pacienta nodošanai/pieņemšanai no NMP brigādes slimnīcā un veikt pilotieviešanu sadarbībā ar vismaz trijām slimnīcām.

4. Ieviest tehniskos risinājumus neatliekamās medicīnas kvalitātes kontroles kritēriju elektroniskai uzraudzībai un analīzei un automatizētus risinājumus datu ievades kvalitātes uzlabošanai.

5. Ieviest risinājumu NMP dienesta struktūrvienības - Specializētās medicīnas centra (turpmāk - SMC) - brigāžu elektroniskai pārvaldībai.

6. Pilnveidot dispečerizācijas risinājuma lietotāju lomas un funkcionalitātes, optimizējot NMP izsaukuma izpildes laikā par pacientu nepieciešamo medicīnisko datu attēlošanu (gan no iekšējās, gan ārējām sistēmām), lai uzlabotu ārstniecības personu pieņemtos lēmumus par optimālāko pacienta ārstniecības apjomu.

7. Sagatavot prasības pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pārvaldības informācijas sistēmai, t.sk., elektroniskajam pakalpojumam “Pirmās palīdzības apmācība”.

8. Nodrošināt NMP dienesta informācijas sistēmas (turpmāk - IS) un datu drošību, veicot NMP dienesta IS drošības auditu, un, pamatojoties uz izstrādātajām rekomendācijām, pilnveidot NMP dienesta IS drošības politiku un lietotāju pārvaldību.

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr. p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.

Operatīvo datu apjoma samazinājums sistēmāGB (gigabaiti)

470

samazinājums par vismaz 50 %

samazinājums par vismaz 50 %

2.

Hospitalizācijas procesa uzlabošanaelektroniski dokumentētie pacienti (skaits), kas uzņemti pilotprojekta slimnīcās (%)

0

vismaz 80

vismaz 90

3.

Elektroniska SMC izsaukumu apstrāde un brigāžu vadībaSMC elektroniski apstrādāto izsaukumu un pārvaldīto brigāžu īpatsvars (%)

0

vismaz 80

vismaz 90

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr. p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Starpvērtība
(divus gadus pēc projekta sākuma)

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

1.

Pilnveidotie procesi

skaits

0

5

Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 853 840 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Uzturēšanas izmaksas sistēmas darbināšanai (gadā) ir 77 000 euro.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa1 rezultāta rādītājos

Pirms vienotā NMP dienesta izveides un projekta "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide" ieviešanas NMP sniedzēju rīcībā bija tikai daži, ģeogrāfiski izkliedētu un atdalītu IKT sistēmu risinājumi, piemēram, zvanu saņemšanas risinājums, grāmatvedības un resursu vadības sistēma un izsaukumu apstrādes risinājums, un to funkcionalitāte bija nepietiekama NMP dienesta funkciju izpildei nepieciešamajā kvalitātē un apjomā, kā arī to izmantošana bija iespējama tikai atsevišķās NMP dienesta struktūrvienībās, turklāt ar atšķirīgiem sistēmas atjauninājumiem. NMP dienestā 2009. gadā esošie IKT atbalsta risinājumi nespēja nodrošināt atbalstu vienotai vadībai visās NMP dienesta struktūrvienībās visā Latvijas teritorijā.

Lai nodrošinātu atbilstošu atbalstu vienotā NMP dienesta funkciju veikšanai, 2009. gada 1. aprīlī tika sākts ERAF projekts "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide" saskaņā ar 2009. gada 6. aprīlī noslēgto vienošanos Nr. 3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/ VSMTVA/001 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu laikposmā no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 30. jūnijam. Projekta "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide" ietvaros NMP dienestā tika ieviesta vienota vadības informācijas sistēma, kura ietver:

1) komunikāciju jeb zvanu saņemšanas un apstrādes risinājumu;

2) brigāžu operatīvās vadības un dispečerizācijas risinājumu, neietverot Specializētās medicīnas centra brigāžu elektronisko pārvaldību;

3) resursu vadības sistēmu;

4) datu analīzes risinājumu;

5) defibrilatoru Lifepak datu apstrādes risinājuma paplašinājumu;

6) dispečerizācijas risinājuma uzlabojumus - papildu funkcionalitātes nodrošinājumu;

7) vienoto datu pārraides tīklu;

8) tehniskās infrastruktūras platformu;

9) rāciju iegādi;

10) brigāžu personāla portatīvo un mobilo datu apstrādes iekārtu iegādi;

11) brigāžu darbu nodrošinošā kompleksa piegādi un uzstādīšanu operatīvajā medicīniskajā transportā.

Darbības programmas 2007.-2013. gadam "Cilvēkresursi un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/025/06 "Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienestā" rezultātā NMP dienestā ir izstrādāta, ieviesta un sertificēta mūsdienīga, elektroniski lietojama kvalitātes vadības sistēma. Minētā projekta gaitā kopīgi ar profesionāliem vadības sistēmu ekspertiem tika veikta NMP dienesta vadības sistēmas analīze, definēta kvalitātes vadības politika un mērķi, analizēta dienesta kvalitātes vadības sistēmas atbilstība ISO 9001:2008 standarta prasībām, kā arī izveidota kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata, kurā ietverti vairāk nekā 40 dažādi kvalitātes vadības procesi un darbības algoritmi NMP dienestā. Lai ar kvalitātes vadības sistēmu būtu ērti strādāt ikvienam NMP dienesta darbiniekam, rokasgrāmata sagatavota elektroniskā formā lietošanai interneta vidē.

Projekta "Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā" ietvaros 420 NMP dienesta darbinieki no visiem reģioniem tika apmācīti par kvalitātes vadības sistēmas principiem un kvalitātes pilnveidošanas iespējām. Savukārt 12 dienesta darbinieki tika apmācīti iekšējā kvalitātes audita veikšanā un saņēma sertifikātu, lai turpmāk papildus ikdienas pienākumiem veiktu arī regulārus kvalitātes sistēmas auditus dienestā. Projekta "Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā" ietvaros izveidotā kvalitātes vadības sistēmā definēto pamatdarbības procesu elektronizācija uzsākta laikposmā no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 30. jūnijam projekta "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide" (Nr. 3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/VSMTVA/001) ietvaros un to paredzēts turpināt šajā projektā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 653) 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem, īstenojot projektu, tiks sasniegts šāds SAM rezultatīvais rādītājs:

• pilnveidoti pieci darbības procesi.

Īstenojot projektā plānotās darbības, tiks pilnveidoti NMP dienesta pamatdarbības procesi, izstrādāti un ieviesti tehnoloģiskie risinājumi, kas veicinās NMP dienesta informācijas sistēmas darbības efektivitāti, palielinot gan sistēmā ievadītās informācijas kvalitāti, gan informācijas aprites ātrumu. NMP izsaukumu operatīvo datu aprites pilnveidojumu ieviešana nodrošinās operatīvās vadības informācijas aprites atdalīšanu no uzkrātajiem datiem un to apstrādes, līdz ar to tiks nodrošināta operatīvās sistēmas veiktspējas uzlabošana un operatīvā procesa paātrināšana.

Kvalitātes kontrole, kas tiek veikta, netraucējot operatīvajam procesam, nodrošinās efektīvāku NMP dienesta pamatdarbības procesu īstenošanu, pamatojoties uz ātri pieejamu un kvalitatīvu informāciju, un tādējādi iedzīvotājiem tiks sniegts efektīvāks NMP pakalpojums.

Pilnveidojot sadarbspēju ar citām veselības nozares institūcijām, īstenojot koplietošanas funkcionalitātes izstrādi, ieviešot pilotprojektu pacienta hospitalizācijas pilnveidei, kā arī veicot Specializētās medicīnas centra funkcionalitātes izstrādi un iekļaušanu vienotajā NMP IS risinājumu ārējās informācijas plūsmas centralizācijai, pārvaldībai un kontrolei, tiks sasniegta efektīvāka publiskā sektora darbība, caurskatāmība un sadarbspēja pirms slimnīcas NMP jomā.

Projektā tiek paredzēts veidot mijiedarbības tehnoloģisko risinājumu starp projekta ietvaros attīstīto informācijas sistēmu un valsts/pašvaldības informācijas sistēmu (valsts/pašvaldības slimnīcas informācijas sistēmu), līdz ar to ir paredzētas darbības šā savienojuma nodrošināšanai gan attīstītajā informācijas sistēmā, gan valsts/pašvaldību informācijas sistēmā.

Citu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvāku publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu ietvaros paredzēts īstenot šādu darbību NMP dienesta pamatdarbības procesu pilnveidošanai:

projekta "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei" ietvaros tiek paredzēts izveidot BAE - ziņojuma saņemšanas vienoto elektronisko kartīti, kas nodrošinās Iekšlietu ministrijas 112 zvanu centrā pieņemtās ārkārtas situācijas izsaukuma kopējās informācijas par cietušo nodošanu tieši NMP dienesta sistēmai tālākai NMP izsaukuma specifiskajai apstrādei.

Projekta sociālekonomiskais ieguvums

Īstenojot minētās darbības, tiks nodrošināts ātrāks un kvalitatīvāks NMP dienesta brigāžu darbs un ierašanās notikuma vietā, tiks uzlabota glābšanas darbu uzsākšana un palīdzības sniegšana personām. Tas ne tikai palielinās iedzīvotāju uzticību valsts spējām operatīvi reaģēt un palīdzēt personām kritiskās dzīves situācijās, bet arī, ātrāk uzsākot glābšanas darbus un palīdzības sniegšanu, ļaus izglābt vairāk kritiskā situācijā nokļuvušu cilvēku dzīvības. Paredzēts, ka pēc projekta ieviešanas tiks izglābti ne mazāk kā 0,5 % cilvēku, kuri nokļuvuši ārkārtas un kritiskās situācijās un pašlaik iet bojā ārējo nāves cēloņu rezultātā vai straujas veselības pasliktināšanās dēļ savlaikus nesaņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību. Skaitliski tas katru gadu ir ne mazāk kā 8 - 9 personas (aprēķins: vidēji 1725 bojā gājušie gada laikā ārējo nāves cēloņu dēļ x 0,5 % = 8,6). Paredzēts, ka projekta dzīves cikls būs 15 gadi. Tādējādi projekta īstenošanas un uzturēšanas kopējās izmaksas 15 gados ir 2 008 840 euro (853 840 euro - projekta īstenošanas izmaksas + 15 gadi x 77 000 euro - ikgadējās uzturēšanas izmaksas).

Plānotie netiešie ieguvumi, īstenojot projektu un katru gadu nodrošinot ne mazāk kā 8 ārkārtas un dzīvībai bīstamās situācijās nokļuvušu personu dzīvību glābšanu, ir ne mazāk kā 2 600 000 euro (aprēķins: 8 personas x 325 000 euro - cilvēka "dzīvības minimālā cena" = 2 600 000 euro). Kopējie ieguvumi projekta dzīves cikla 15 gados tiek plānoti ne mazāk kā 39 000 000 euro apmērā (aprēķins: ikgadējie ieguvumi 2 600 000 x 15 gadi = 39 000 000 euro). Tādējādi projekta īstenošanas un uzturēšanas izmaksas 15 gadu dzīves ciklā (2 008 840 euro) ir mazākas par ieguvumiem, kas radīsies pēc projekta īstenošanas (ne mazāk kā 39 000 000 euro).

NMP dienests ir apzinājis valsts iestāžu sistēmu pārziņus un identificējis tās informācijas sistēmas, kurām atbilstoši tiesību aktos noteiktajam ir nepieciešams saņemt/nodot datus no projekta ietvaros attīstāmās informācijas sistēmas:

1. Sadarbībai ar Vienotās veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu jau izveidoti automatizēti risinājumi informācijas iegūšanai/nodošanai, kas šajā projektā tiks pilnveidoti 2. darbības "Ieviest risinājumu integrācijai ar veselības nozares datu noliktavu un citām ārējām sistēmām, ieviešot ārējās informācijas plūsmas centralizāciju, pārvaldību un kontroli, lai nodrošinātu papildus medicīnisko datu par pacientu pieejamību no citām veselības nozares institūcijām" ietvaros, nodrošinot arī neatliekamās palīdzības sniegšanā operatīvu un kritiski nepieciešamu pacienta datu saņemšanu.

2. Automatizēts risinājums 112 zvanu centra informācijas iegūšanai/nodošanai paredzēts IeM projekta "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei" ietvaros.

3. Projektā paredzēts izveidot automatizētu risinājumu informācijas iegūšanai/nodošanai sadarbībā ar slimnīcu informācijas sistēmām.

4. Projektā paredzēts izveidot automatizētu risinājumu informācijas iegūšanai/nodošanai sadarbībā ar Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo veselības nozares datu noliktavu.

5. NMP statistikas atvasinātie rādītāji jānodod (manuāli) datu publicēšanas portālu (DPP) jeb "atvērto datu portālam", ko Valsts reģionālās attīstības aģentūra īsteno kā projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēmas (PIKTAPS)" aktivitāti (DPP izstrādi). Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotajā projektā "Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas (TAPIS) attīstība, 3. kārta" paredzēta NMP dienesta datu iegūšana no DPP ar automatizēto datu ielādes rīku.

6. Datu kopa "Statistiskā informācija par cietušajiem un negadījumu raksturu" tiks veidota pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma un to paredzēts publicēt datu publicēšanas portālā jeb atvērto datu portālā un arī Latvijas Pašvaldību savienības izveidotajā datu portālā BLIS (https://blis.lps.lv/lv/).


1 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskais atbalsta mērķis "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību".

14.07.2022