Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 420

Rīgā 2017. gada 9. augustā (prot. Nr. 38 61. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 12.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 12.0. versijā projekta "Loģiski vienotais datu centrs" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 4 500 000 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centru iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 502 250,00 euro gadā, pieprasot papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 9. augusta
rīkojumu Nr. 420)
Loģiski vienotais datu centrs
Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekta "Loģiski vienotais datu cents" (turpmāk – projekts) virsmērķis ir veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" rādītāju sasniegšanu, izveidojot 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros Loģiski vienoto datu centru (turpmāk – LVDC).

Projekta mērķi

1. Izveidot ietvaru, kurā iestādes saņem centralizētus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) koplietošanas infrastruktūras (tikai x86 arhitektūras) pakalpojumus atbilstoši to darbības vajadzībām.

2. Pilnveidojot esošo Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datu centru, izveidot bojājumpiecietīgu, drošu un viegli paplašināmu augstas pieejamības koplietošanas infrastruktūru, kurā tiks darbinātas gan esošās, gan jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā izstrādājamās iestāžu informācijas sistēmas (turpmāk – IS), kā arī tiks izvietotas testa vides.

3. Nodrošināt drošas un augstas pieejamības koplietošanas infrastruktūras pakalpojumus valsts pārvaldes iestādēm, ar kurām panākta vienošanās par pakalpojumu sniegšanu.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Izpētes veikšana, lai iegūtu detalizētu informāciju par lietotāju vajadzībām un nepieciešamo infrastruktūru, kā arī tās pilnveides iespējām un metodēm.

2. Centralizētu IKT pakalpojumu saņemšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide, kas ļaus iestādēm saņemt nepieciešamos pakalpojumus, nodrošinot atbilstoša līmeņa lietotāju atbalstu un infrastruktūras pakalpojumu pieejamību.

3. Lietotāju apmācība, kas ļaus veiksmīgi īstenot projekta mērķi un nodrošinās atgriezenisko saikni ar lietotājiem projekta īstenošanas laikā.

4. Nepieciešamo izmaiņu veikšana normatīvajos aktos, lai nodrošinātu tiesisko pamatu Loģiski vienotā datu centra darbībai un pakalpojumu sniegšanai.

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr.

p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.

LVDC vienotajā tīklā pieslēgto esošo datu centru skaits

skaits

2

3

3

2.

LVDC izvietotās iestāžu IS (jaunās, kas ir savietojamas ar LVDC x86 arhitektūru)

skaits

0

2

vismaz IS, kuras ERAF ietvaros izstrādās IeM resorā

3.

LVDC izvietotās iestāžu IS (esošās, kas ir savietojamas ar LVDC x86 arhitektūru)

%

0 %

50 %

100 %

4.

IKT resursu saņemšana pamatotiem pieprasījumiem, kas ir savietojami ar LVDC x86 arhitektūru, ieskaitot saskaņošanas procesu

procentuāls gadījumu skaits noteiktajā laikposmā

90 % gadījumu

divu mēnešu laikā

90 % gadījumu

mēneša laikā

90 % gadījumu

mēneša laikā

5.

Katra augstas pieejamības (rezervētas) infrastruktūras piešķirtā IKT resursa pieejamība gadā

%

99,5 %

99,5 %

99,5 %

6.

Katra infrastruktūras (nerezervētas) piešķirtā IKT resursa pieejamība gadā

%

99 %

99 %

99 %

7.

LVDC izvietotās Iekšlietu ministrijas (IeM) resora ietvaros izmantojamās testa vides (īpatsvars)

%

0 %

50 %

100 %

8.

Iestādes, kas IS darbināšanai izmanto LVDC

skaits

0

vismaz 8

vismaz 8

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr.

p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Starpvērtība divus gadus pēc projekta sākuma

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Pilnveidoti darbības procesi

skaits

1

3

2.

Izveidoti darbības procesi

skaits

3

10

3.

Īstenoti apmācību, informatīvie un publicitātes pasākumi

skaits

2

8

4.

LVDC pieejamie pakalpojumi

skaits

3

12

5.

Izveidots LVDC

skaits

0

1

Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 4 500 000 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Projektam nav saistības ar iepriekšējos Eiropas Savienības fondu plānošanas periodos īstenotajiem projektiem.

LVDC tiek būvēts uz esošo Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – IeM IC) datu centru infrastruktūras bāzes. Detalizētā apraksta iesniegšanas brīdī IeM IC jau ir divi savstarpēji saslēgti datu centri, kas nodrošina daļēju LVDC funkcionalitāti. LVDC projekta ietvaros paredzēts modernizēt datu centru savienojumus, lai to kapacitāte būtu pietiekoša datu centros izvietotajai papildu slodzei.

Indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini

Projekts paaugstinās publiskās pārvaldes procesa efektivitāti tādējādi, ka:

1) tiks ietaupīti iestāžu resursi, centralizēti nodrošinot iestādēm nepieciešamos standarta infrastruktūras pakalpojumus;

2) iestādēm tiks nodrošināta iespēja izmantot standartizētas virtualizētu serveru vides dažādu sev specifisku programmatūru darbināšanai.

Būtiskākie ieguvumi būs laika un finanšu resursu ietaupījums, kas saistīts ar sistēmu uzturēšanu katrai iestādei atsevišķi, un to efektīva izmantošana, savukārt valstiskā līmenī finanšu ietaupījums tiks iegūts no mēroga efekta gan aparatūras līmenī – iespēja efektīvāk izmantot serveru aparatūru, gan datu centra telpu aprīkojuma līmenī – iespēja efektīvāk izmantot klimatu nodrošinošās, kontroles un monitoringa, elektroapgādes, ugunsdzēsības un citas sistēmas, kā arī vienkāršojot un centralizējot datu centru uzturēšanas administratīvos procesus.

Izmantojot centralizētu mākoņdatošanas pakalpojumu, laiks, kas nepieciešams, lai izveidotu jaunu virtuālo serveri vai kāda esošā virtuālā servera kopiju, vai virtuālo serveru segmentu (lietotnes konteiners ar standartizētu tīkla konfigurāciju, standartizētiem vairākiem virtuālo serveru šabloniem), piemēram, testa vidi IS testam, būtiski samazinās. Tiek panākta iespēja daudz efektīvāk un dinamiskāk strādāt gan ar sistēmu testēšanu, gan ar jaunu produktu izmēģināšanu.

Nodrošinot valstiskā līmenī pieejamu, kvalitatīvu un drošu datu centru, kura izmantošana iestādēm ir izdevīgāka, samazināsies nepieciešamība pēc lokāliem datu centriem vai serveru telpām pašās iestādēs.

Ieguvumu kopsavilkums

Kopējā sociālekonomiskā ieguvuma ekvivalents naudas izteiksmē ir 6 370 040 euro. Sociālekonomiskie ieguvumi saistīti ar mazāku darba slodzi informācijas tehnoloģiju administratoriem, kā arī ar to, ka iestādēm nav nepieciešams ieguldīt resursus datu centru izveidē un uzturēšanā.

Nr.

p. k.

Sociālekonomiskais ieguvums

Ekvivalents naudas izteiksmē (euro)

Aprēķins

1.

Darba laika ietaupījums iestādēm, izmantojot LVDC

161 040

Ietaupītais darba laiks (L) – 2400 stundas gadā

IT administratora vidējā alga stundā (A) – 6,71/h

Projekta dzīves cikls (P) – 10 gadi

L x A x P = 161 040 euro

2.

Datu centru izbūves un to tīklu izbūves risinājumu izmaksu ietaupījums

5 649 000

Būtu nepieciešami vismaz 7 datu centri(6 IeM un 1 – LR Prokuratūrai)Ugunsdrošība un ventilācija – 100 000 euro x 7 = 700 000 euro

DC starpsavienojumu optikas noma –
7000 gadā x 7 = 49 000 euro

Būtu nepieciešams izbūvēt datu centru tīklu 7 datu centros (6 IeM un 1 – Latvijas Republikas Prokuratūrai) – 550 000 euro x 7 = 3 850 000 euro

Būtu nepieciešams nodrošināt datu centra starpsavienojumu DWDM risinājumu –
150 000 euro x 7 = 1 050 000 euro

3.

Datu centru un serveru konsolidācijas ietaupījums

560 000

Sagaidāmais datu centru un serveru konsolidācijas ietaupījums ir vismaz 40 % (avoti: The ROI of server consolidation, DATA CENTER CONSOLIDATION)

1 400 000 euro x 40 % = 560 000 euro

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
09.08.2017