Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 428

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 37 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 55.1 panta trešo daļu,
55.2 panta septīto daļu un Izglītības likuma 14. panta 11. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 146. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā (izņemot 15.2. apakšpunktu) vārdu "ieviešanu" ar vārdu "atvēršanu";

1.2. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Akadēmiskās informācijas centrs (turpmāk - centrs):

2.1. savas darbības nodrošināšanai izstrādā studiju programmu ārējās kvalitātes novērtēšanas metodikas un procedūras, kas atbilst Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajiem standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā;

2.2. studiju programmas novērtēšanai atlasa un apstiprina trīs ekspertus (turpmāk - eksperti), no kuriem viens ir Latvijas Studentu apvienības deleģētais pārstāvis, viens - Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētais pārstāvis un viens - tās nozares eksperts, kurā pieteikta studiju programmas licencēšana;

2.3. sagatavo ekspertu kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas un publicē tās centra tīmekļvietnē;

2.4. dalībai ekspertu vizītēs augstskolās, koledžās un to filiālēs novērotāju statusā (bez balsstiesībām) var apstiprināt Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvjus;

2.5. organizē ekspertu darbu, tai skaitā ekspertu vizītes augstskolās, koledžās, to filiālēs un piedalās tajās;

2.6. izstrādā komisijas locekļu atlases kritērijus;

2.7. nodrošina studiju programmu licencēšanai nepieciešamās informācijas iegūšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām;

2.8. nodrošina studiju programmu licencēšanas procesa dokumentēšanu un arhivēšanu;

2.9. organizē Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes (turpmāk - kvalitātes nodrošināšanas padome) un komisijas sēdes, pieprasa un saņem nepieciešamās ziņas no valsts reģistriem;

2.10. centra tīmekļvietnē publicē informāciju par studiju programmu licencēšanu;

2.11. sniedz informāciju un konsultācijas studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas jautājumos;

2.12. piedalās starptautisko institūciju darbībā un pasākumos augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā;

2.13. veic citas ar augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi un nodrošināšanu saistītas darbības.";

1.3. izteikt 4. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Komisijas sastāvā ir septiņi komisijas locekļi. Komisijas locekļi atbilstoši augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas normatīvajā regulējumā noteiktajai kārtībai ir apstiprināti arī par studiju akreditācijas komisijas locekļiem. Komisijas locekļiem kopumā ir pieredze:";

1.4. svītrot 6.2. un 6.3. apakšpunktu;

1.5. svītrot 8. punktā vārdus "studiju programmas licencēšanai";

1.6. aizstāt 10.4. apakšpunktā skaitli "16.1." ar skaitli "10.1.";

1.7. papildināt 15.1.7. apakšpunktu aiz vārdiem "vērtēšanas kritērijiem" ar vārdiem un skaitli "un šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajai metodikai";

1.8. izteikt 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"22. Triju darbdienu laikā pēc ekspertu apstiprināšanas centrs informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par apstiprinātajiem ekspertiem. Augstskola vai koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu ekspertiem, iesniedzot centrā pamatotu rakstisku iesniegumu, norādot katra noraidītā eksperta noraidījuma iemeslus. Centrs izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja iesniegumu atzīst par pamatotu, apstiprina citus ekspertus.

23. Eksperti apmeklē augstskolu vai koledžu (arī filiāles, kurās paredzēta studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošana), izvērtē studiju programmu un sniedz centram kopīgu atzinumu. Sagatavojot kopīgo atzinumu, eksperti vienojas par šo noteikumu 24. punktā minēto kritēriju novērtējumu. Ja ekspertu viedoklis par kādu no šo noteikumu 24. punktā minētajiem kritērijiem atšķiras, atšķirīgo viedokli norāda kopīgajā atzinumā.

24. Komisija izvērtē studiju programmu, ievērojot šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto metodiku un šādus studiju programmu vērtēšanas kritērijus:

24.1. studiju programmas atbilstība augstskolas vai koledžas studiju virzienam;

24.2. studiju programmas pārvaldība;

24.3. studiju programmas resursi un nodrošinājums;

24.4. studiju programmas saturs un īstenošanas mehānisms;

24.5. absolventu nodarbinātības perspektīvas.";

1.9. aizstāt 28. punktā vārdus "locekļi, kuri piedalījās balsošanā" ar vārdu "priekšsēdētājs";

1.10. svītrot 30. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minēto";

1.11. papildināt noteikumus ar 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Centrs līdz 2017. gada 31. oktobrim publicē šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētās kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas savā tīmekļvietnē.";

1.12. svītrot 1. pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.12. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. novembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

28.07.2017