Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 425

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 37 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
27. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 99. nr.; 2013, 178. nr.; 2014, 220. nr.; 2015, 253. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "kredītkarte" (attiecīgā locījumā un skaitlī) ar vārdiem "maksājumu karte" (attiecīgā locījumā un skaitlī);

1.2. papildināt noteikumus ar 3.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.12. valsts aizdevuma saņemšanai un izdevumu veikšanai.";

1.3. aizstāt 5. punktā skaitļus un vārdu "3.10. un 3.11." ar skaitļiem un vārdu "3.10., 3.11. un 3.12.";

1.4. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Šo noteikumu 3.9. apakšpunktā minēto kontu kapitālsabiedrībai, kurā ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, Valsts kase atver vienas darbdienas laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās par naudas līdzekļu atlikuma ieguldīšanu kontā.";

1.5. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Klients nekavējoties rakstiski informē Valsts kasi par izmaiņām rekvizītos, tai skaitā par izmaiņām kontaktinformācijā (juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts), kā arī par tā reorganizācijas vai likvidācijas uzsākšanu. Klients nokārto visas maksājumu pakalpojumu saistības ar Valsts kasi pirms reorganizācijas vai likvidācijas pabeigšanas. Ja saistības ar Valsts kasi nenokārto, tās pāriet reorganizētā vai likvidētā klienta saistību pārņēmējam vai augstākai iestādei.";

1.6. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Beidzoties konta izmantošanas mērķa pasākumam (projektam), klients slēdz kontu, kas atvērts šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.11. un 3.12. apakšpunktā minētajam mērķim, vai iesniedz Valsts kasē brīvas formas pieteikumu, ja mainās tā konta izmantošanas mērķa pasākums (projekts), kas atvērts šo noteikumu 3.3., 3.5., 3.7., 3.8., 3.9. un 3.12. apakšpunktā minētajam mērķim.";

1.7. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Lai slēgtu kontu, kas atvērts šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.11. un 3.12. apakšpunktā minētajam mērķim, klients Valsts kasē iesniedz datorrakstā aizpildītu pieteikumu par konta slēgšanu (3. pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv. Ja kontā ir līdzekļu atlikums, klients pieteikumā norāda informāciju par naudas līdzekļu atlikuma pārgrāmatošanu. Šo noteikumu 3.10. apakšpunktā minēto kontu slēdz, pamatojoties uz saņemto informāciju no Tieslietu ministrijas par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu vai atbrīvošanu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā.";

1.8. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Valsts kasei ir tiesības slēgt šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.11. un 3.12. apakšpunktā minētajam mērķim atvērto kontu:

20.1. ja ir notikusi klienta reorganizācija vai likvidācija un nav noteikts finanšu līdzekļu pārņēmējs;

20.2. paziņojot par to klientam ne vēlāk kā 60 dienas iepriekš (izmantojot eKasi), ja kontā 24 mēnešu laikā nav bijis apgrozījums.";

1.9. papildināt 2. nodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu slēdzamajā kontā ir naudas līdzekļu atlikums, Valsts kase to ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.";

1.10. aizstāt 39. punktā vārdus "ministriju vai citu centrālo valsts iestādi, kura ir piešķīrusi budžeta finansējumu" ar vārdiem "finansējuma devēju";

1.11. papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta informāciju (piemēram, dokumentus), kas nepieciešama klienta iesniegto maksājumu rīkojumu izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Klients ir atbildīgs par informācijas un dokumentu pilnību, precizitāti un iesniegšanas savlaicīgumu.";

1.12. papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ja klienta kontā ir ieskaitīti naudas līdzekļi Valsts kases kļūdas, maldības, pārrakstīšanās vai cita iemesla dēļ bez tiesiska pamata, Valsts kasei ir tiesības veikt labojumu, ieturot minētos naudas līdzekļus no konta. Ja kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, tad klientam ir pienākums nekavējoties atmaksāt Valsts kasei bez tiesiska pamata saņemtos un neatmaksātos naudas līdzekļus. Ja klients pēc Valsts kases aicinājuma neveic bez tiesiska pamata saņemto naudas līdzekļu atmaksu, tad Valsts kasei ir tiesības ieturēt nepieciešamo summu no citiem klienta kontiem Valsts kasē.";

1.13. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Valsts kasei ir tiesības, par to iepriekš nebrīdinot klientu, ieturēt komisijas maksu no klienta konta (ja kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, tad Valsts kasei ir tiesības ieturēt nepieciešamo summu no citiem klienta kontiem Valsts kasē) tādā pašā apmērā, kā to ir noteicis saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks, šādos gadījumos:

45.1. par maksājuma rīkojuma izpildi, ja to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

45.2. par atmaksātu maksājumu, ja klients ir norādījis nekorektus saņēmēja rekvizītus un to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

45.3. par maksājuma izmeklēšanu, maksājuma rīkojuma atsaukumu vai saņēmēja rekvizītu precizēšanu, ja komisijas maksu pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks.";

1.14. papildināt 48. punktu aiz vārdiem "konta atlikuma pārskatu" ar vārdiem "konta apgrozījuma pārskatu klasifikācijas kodu sadalījumā";

1.15. izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Klients salīdzina konta izraksta datus ar klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Ja klients konstatē neatbilstību starp konta izraksta un klienta grāmatvedības uzskaites datiem, klients (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem) iesniedz izpildei Valsts kasē:

50.1. saimnieciskā gada ietvaros 90 dienu laikā no darījuma reģistrēšanas dienas - šo noteikumu 22.7. vai 22.8. apakšpunktā minēto pieteikumu;

50.2. līdz saimnieciskā gada piecpadsmitajai darbdienai par darījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā saimnieciskā gada ceturtajā ceturksnī, - datorrakstā aizpildītu pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu (5. pielikums) vai pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (6. pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.";

1.16. svītrot 51. punktu;

1.17. izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Ja līdz šo noteikumu 50. punktā minētajam termiņam Valsts kase nav saņēmusi klienta pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu, konta izraksta dati tiek uzskatīti par korektiem un atbilstošiem klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Valsts kasei pēc šo noteikumu 50. punktā minētā termiņa ir tiesības atteikt klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu, izņemot gadījumu, ja labojumu pamato izmaiņas tiesību aktos, nosaka citi tiesību aktos vai līgumos minētie gadījumi vai klients objektīvu iemeslu dēļ nav varējis iesniegt pieteikumu šo noteikumu 50.1. apakšpunktā minētajā termiņā.";

1.18. svītrot 54. punktā skaitli "51.";

1.19. izteikt 54.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.3. ja pieteikumā norādītā informācija par darījumu un labojuma pamatojums ir nepilnīgs, klientam pieprasa sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.";

1.20. aizstāt 58. punktā vārdu "komersantus" ar vārdu "kapitālsabiedrības";

1.21. papildināt 4. nodaļu ar 59.1 punktu šādā redakcijā:

"59.1 Valsts kasei ir tiesības ieturēt maksu no klienta kontiem par saņemto Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojumu, ja klients noteiktajā termiņā nenokārto šo noteikumu 59. punktā minētās saistības.";

1.22. izteikt 60. un 61. punktu šādā redakcijā:

"60. Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojums paredzēts, lai klienta pakalpojumu sniegšanas vietās pieņemtu norēķinus ar maksājumu kartēm, izmantojot maksājumu karšu pieņemšanas termināli vai citu alternatīvu sistēmu.

61. Valsts kase ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību nodrošina klientiem (izņemot zvērinātus tiesu izpildītājus, kapitālsabiedrības (izņemot valsts un pašvaldību), biedrības un nodibinājumus) maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu.";

1.23. papildināt 5. nodaļu ar 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Valsts kasei ir tiesības ieturēt maksu no klienta konta (ja kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, tad Valsts kase ir tiesīga ieturēt nepieciešamo summu no citiem klienta kontiem) par saņemto maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu, ja klients Valsts kases noteiktajā termiņā nenokārto savas saistības.";

1.24. izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR KONTA ATVĒRŠANU

20__. gada ______________   Nr.___________
Informācija par klientu
Nosaukums
 
Adrese   Reģistrācijas Nr.
 

(iela, numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

   
Tālrunis   e-pasts
Atvēršanas pamatojums un konta valūta
Pamatojums (norāda konta atvēršanas mērķi, pamatojumu (piemēram, normatīvais akts, lēmums, rīkojums, vēstule, līgums) un projekta vai pasākuma nosaukumu):

 

Konta valūta  
Pieteikumam pievienotie dokumenti

dokumenta kopija par budžeta līdzekļu piešķiršanu (piemēram, lēmums, rīkojums, vēstule, līgums)
 

cits dokuments (norādīt, kāds)
Klienta kontaktpersona
Vārds, uzvārds  
 
Tālrunis   e-pasts
 
Iestādes vadītājs/
pilnvarotā persona
   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts1)

 

(datums1)


Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

Valsts kasei

Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīte

 

Nr._________/___________

 

(aizpilda Valsts kase)

Klienta nosaukums
   
Reģistrācijas numurs Klienta numurs
(aizpilda Valsts kase)
Pilnvarotā persona
Vārds   Pilnvarojuma apmērs
Uzvārds   Iesniegt sagatavotus maksājumu rīkojumus un citus dokumentus maksājumu pakalpojumu saņemšanai
Personas kods   Iesniegt pieteikumus e-pakalpojumu (eKase, ePārskati, ePlāni) sistēmu lietošanai vai lietošanas pārtraukšanai
    Parakstīt aizdevuma izmaksas pieprasījumu
Pilnvaru termiņš Līdz atsaukumam
Paraksta paraugs
No
 

(dd.mm.gggg.)

 
Līdz
 

(dd.mm.gggg.)

 
 
Iestādes vadītāja paraksts
 
Minēto pilnvarojumu apstiprinu  
Paraksts   Paraksts
 
Vārds, uzvārds   Vārds, uzvārds
Personas kods   Personas kods
Amats   Amats
 
Pamatojošie dokumenti, kas nosaka klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības1

 

Valsts kases atzīmes
Atļauts pieņemt parakstu paraugus
Paraksts   Vārds, uzvārds
Amats
Datums
   

Piezīme. 1 Kartītei pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus (prasība neattiecas uz dokumentiem, kuri pieejami publiskās ticamības datubāzēs).

3. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR KONTA SLĒGŠANU

20___. gada ___.___________   Nr.
Informācija par klientu
Nosaukums   Reģistrācijas Nr.
Konta numurs un slēgšanas pamatojums
Konta numurs: LV TREL  
 
Pamatojums:
 
Informācija par pārgrāmatošanu1
Pārgrāmatot:
konta atlikumu ar klasifikācijas kodu
   

(summa)

 
konta apgrozījumu    
     
uz:
kontu Valsts kasē LV TREL ar klasifikācijas kodu
 
kontu maksājumu iestādē:
 
Saņēmēja nosaukums
 
Reģistrācijas Nr. Konta Nr.
 
Pieteikumam pievienotie dokumenti:
saskaņojums no finansējuma devēja vai finansējuma devēja noslēguma maksājuma references numurs (norāda pamatojumā)
 
cits dokuments (norādīt, kāds)
Klienta kontaktpersona
Vārds, uzvārds  
 
Tālrunis   e-pasts
 
Iestādes vadītājs/
pilnvarotā persona
   
 

(paraksts2)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums2)


Piezīmes.

1 Sadaļu aizpilda, ja slēdzamajā kontā ir naudas līdzekļu atlikums vai jāpārgrāmato konta apgrozījums.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.25. izteikt 5. un 6. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR KLASIFIKĀCIJAS KODU LABOŠANU

20__. gada ______________   Nr.____________
Informācija par klientu
Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Lūdzu veikt klasifikācijas kodu labojumu
Konta numurs LV TREL  
 

Maksājuma rīkojuma reference(-es)

Klasifikācijas kods

Klasifikācijas kodu labojuma pamatojums un būtība

labot no

labot uz

summa (euro)

         
         
Klienta kontaktpersona
Vārds, uzvārds   Tālrunis   e-pasts
 
Iestādes vadītājs/
pilnvarotā persona
     
 

(paraksts1)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums1)

 

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR DARĪJUMU PĀRGRĀMATOŠANU

20__. gada ______________   Nr._________
Informācija par klientu
Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Lūdzu pārgrāmatot
no konta LV TREL     uz kontu LV TREL  
 

Maksājuma reference

Summa maksājuma valūtā

Pārgrāmatot no

Pārgrāmatot uz

Pārgrāmatošanas pamatojums un būtība

klasifikācijas kods

summa maksājuma valūtā

summa (euro)

klasifikācijas kods

summa maksājuma valūtā

summa (euro)

                 
Klienta kontaktpersona
Vārds, uzvārds   Tālrunis   e-pasts
 
Iestādes vadītājs/
pilnvarotā persona
     
 

(paraksts1)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums1)

 

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Šo noteikumu 1.22. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

28.07.2017