Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14. nr.; 2001, 16. nr.; 2006, 21. nr.; 2007, 14. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 69., 190. nr.; 2015, 91. nr.; 2017, 5. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "ja profesijai neapstiprina profesijas standartu" ar vārdiem "ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu".

2. Papildināt 1. panta otro daļu ar 2.4, 2.5 un 2.6 punktu šādā redakcijā:

"24) modulis - profesionālās kvalifikācijas sastāvdaļa, tā pamatā ir sasniedzamie mācīšanās rezultāti kā novērtējams un pierādāms zināšanu, prasmju un kompetenču kopums;

25) moduļa programma - profesionālās izglītības programmas sastāvdaļa, kas ietver moduļa mērķus un uzdevumus, moduļa sasniedzamos rezultātus, moduļa saturu, satura apguves plānojumu, iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību, kā arī programmas īstenošanai nepieciešamo metožu un līdzekļu uzskaitījumu;

26) modulārā profesionālās izglītības programma - profesionālās izglītības programma, kuras profesionālo saturu atkarībā no izglītības programmai izvirzītā mērķa veido moduļu kopums un kuras apguves rezultātā var iegūt profesionālo kvalifikāciju;".

3. Papildināt 6. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Izglītojamajam, kas apguvis akreditētas modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai vairākus moduļus, kuri ir atpazīstami darba tirgū un identificējami kā novērtējamu zināšanu, prasmju un kompetenču kopums, bet neapliecina profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, izglītības iestāde izsniedz apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi, kurā norāda izglītības iestādes nosaukumu, izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu, akreditētās izglītības programmas kodu un nosaukumu, apgūto moduļu nosaukumus, sasniegtos rezultātus un vērtējumu, apguves laiku, izglītības iestādes vadītāja vārdu un uzvārdu, izsniegtās apliecības numuru un izsniegšanas datumu."

4. Papildināt 7. pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) nosaka obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību, ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu, sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību;".

5. 22. pantā:

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2) profesijas standarts vai profesionālās kvalifikācijas prasības, ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu, ko saskaņo ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi;";

papildināt 3. punktu ar vārdiem "un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi".

6. Papildināt 24. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Attiecīgās profesijas saistītajām profesijām un specializācijām nav nepieciešams izstrādāt atsevišķu profesijas standartu, bet izstrādā un saskaņo profesionālās kvalifikācijas prasības."

7. 26. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Profesionālajā pamatizglītībā, arodizglītībā, profesionālajā vidējā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā var īstenot modulārās profesionālās izglītības programmas.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

8. 28. panta pirmajā daļā:

papildināt 1. punktu ar vārdiem "tai skaitā darba vidē balstītas mācības";

izslēgt 4. punktu.

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Ministru kabinets līdz 2017. gada 31. jūlijam izdod šā likuma 7. panta 2.1 punktā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

06.07.2017