Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi

1. pants. 2017. gada 31. janvārī Tallinā parakstītais Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

 

IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS, LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS
PAR RAIL BALTIC/ RAIL BALTICA DZELZCEĻA SAVIENOJUMA IZVEIDI

Igaunijas Republikas valdība, Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, turpmāk tekstā "Puses",

ar vēlmi pilnībā integrēt Baltijas valstis un to galvaspilsētas Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmā un Eiropas transporta tīklā (TEN-T),

uzsverot to kopējo mērķi attīstīt kopīgu interešu projektu (kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulā (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010) Rail Baltic/Rail Baltica, kas ir stratēģiski un ekonomiski nozīmīgs to iedzīvotājiem un tautsaimniecībām,

apzinoties vajadzību vienoties par stratēģisku Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa izstrādes un pabeigšanas termiņu,

ņemot vērā akcionāru 2014. gada 28. oktobra Līgumu starp OÜ Rail Baltic Estonia, SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" un UAB "Rail Baltica statyba" par kopuzņēmuma AS RB Rail izveidi,

atzīstot, ka Rail Baltic/Rail Baltica projekts līdz šim ticis finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem ar atbalsta intensitāti līdz 85%, un, pieņemot, ka līdzīga atbalsta intensitāte tiks piemērota projekta turpmākai īstenošanai, ņemot vērā Rail Baltic/Rail Baltica projekta stratēģisko nozīmīgumu reģiona un Eiropas Savienības transporta tīkla attīstībai, kā arī Eiropas Vienotajam tirgum, un kopīgi aicinot Eiropas Savienības institūcijas paredzēt ilgtermiņa finanšu nodrošinājumu šādiem prioritāriem projektiem, cik drīz vien iespējams,

atsaucot atmiņā Eiropas Savienības mērķi - attīstīt Eiropas transporta tīklus, tajā skaitā Ziemeļjūras - Baltijas jūras galvenā transporta tīkla koridoru, kura sastāvdaļa ir Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļš,

uzsverot regulatīvās un sadarbības ietvara pielāgošanas nozīmīgumu starp Pusēm, veicinot efektīvu Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izmantošanu nākotnē,

turpinot sekmēt Rail Baltic/Rail Baltica projekta, visu projekta partneru un maršruta integrāciju attiecīgajos daudzpusējos sadarbības formātos, piemēram, Ziemeļjūras - Baltijas dzelzceļa kravu pārvadājumu koridorā, bet ar to neaprobežojoties,

apzinoties, ka dzelzceļa posms no Lietuvas-Polijas robežas līdz Varšavai vēsturiski ir veidots ar 1435 mm standarta sliežu platumu, bet ir nepieciešama tehnisko parametru atjaunināšana līnijas savstarpējās izmantojamības nolūkā Ziemeļjūras-Baltijas jūras galvenā tīkla koridorā,

no jauna apstiprinot savas līgumsaistības nodrošināt atvērtu un caurredzamu projekta īstenošanu un proaktīvu iesaistīšanos, un sadarbību ar atbilstošajām nacionālajām augstākajām audita institūcijām un oficiālajām Eiropas Savienības un Eiropas Savienības fondu audita institūcijām, pamatojoties uz starptautiskajiem auditēšanas standartiem, un apliecinot, ka šīm audita institūcijām nav ierobežojumu attiecībā uz projekta darbību auditēšanu,

Puses ir vienojušās par sekojošo:

1. PANTS
Līguma darbības joma un mērķis

Līguma mērķis ir nodrošināt efektīva, ātra, Eiropas sliežu platuma parastā dzelzceļa pabeigšanu un funkcionalitāti pasažieru un kravu transportēšanai pa maršrutu, ko būvē kā daļu no TEN-T tīkla Ziemeļjūras - Baltijas jūras galvenā tīkla koridora kā Pušu kopīgu interešu projektu saskaņā ar kopīgiem tehniskajiem parametriem.

2. PANTS
Definīcijas

Šajā Līgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:

a) "dzelzceļš" - jauna, ātra, divceļu elektrificēta parastā dzelzceļa līnija ar maksimālo projektēto ātrumu 240 km/h un Eiropas standarta sliežu platumu (1435 mm) maršrutā, ko izveido saskaņā ar vienotiem tehniskajiem parametriem, kas balstīti uz savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām, kā noteikts attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos;

b) "projekta koordinators" - kopuzņēmums RB Rail AS, kas dibināts 2014. gada 28. oktobrī Latvijas Republikā ar mērķi uzbūvēt dzelzceļu un attīstīt Rail Baltic/Rail Baltica projektu un kura galvenais darbības veids ir dzelzceļa projektēšana, būvniecība un mārketings (ieskaitot zīmolradi);

c) "maršruts" - no Tallinas caur Pērnavu-Rīgu-Paņevežu-Kauņu līdz Lietuvas - Polijas robežai, iekļaujot Viļņas - Kauņas savienojumu kā daļu no dzelzceļa;

d) "infrastruktūras pārvaldītājs" - jebkura iestāde vai uzņēmums, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/34/ES (2012. gada 21.novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, noteikto;

e) "dzelzceļa infrastruktūra" - dzelzceļa infrastruktūra saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/34/ES (2012. gada 21.novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, noteikto.

3. PANTS
Dzelzceļa savienojuma izveide

Pušu mērķis ir nodrošināt līdz 2025. gadam dzelzceļa izveidi un tā funkcionalitāti, lai uzsāktu tā darbību 2026. gadā.

4. PANTS
Būvniecības procesa sagatavošana

1. Puses sadarbībā ar projekta koordinatoru uzņemas atbalstīt visu to pētījumu un citu sagatavošanās darbību pabeigšanu, kas nepieciešami savlaicīgai būvniecības darbu sākšanai. Sagatavošanās darbības ietver:

a) maršruta zonas teritoriālo plānošanu;

b) nepieciešamās priekšizpētes, vides un citu pētījumu veikšanu;

c) visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, ieskaitot visus nepieciešamās infrastruktūras skiču un tehniskos projektus, lai būvētu dzelzceļu Pušu pārstāvēto valstu teritorijās.

2. Puses atbalsta vienotu līgumu ietvara izstrādi un kopēju publisko iepirkumu vadlīniju sagatavošanu, kas ir balstītas uz labas prakses publisko iepirkumu, tajā skaitā Pušu kopīgo iepirkumu praksēm saskaņā ar Eiropas Savienības juridisko ietvaru un Pušu noslēgtajiem līgumiem.

3. Puses atbalsta kopēju tehnisko vadlīniju izstrādi dzelzceļa projektēšanas un izbūves nodrošināšanai saskaņā ar savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām.

5. PANTS
Projekta koordinatora loma

Projekta koordinators līdz dzelzceļa pabeigšanai un pilnas tehniskās funkcionalitātes sasniegšanai koordinē sagatavošanās darbības un dzelzceļa izbūvi.

6. PANTS
Sadarbība ar citām valstīm un Eiropas Komisiju

Puses pilnībā sadarbojas un apmainās ar informāciju ar Eiropas Komisiju, un veic visas iespējamās darbības turpmākajai Polijas Republikas un Somijas Republikas iesaistei un sadarbībai ar tām dzelzceļa attīstības nolūkā ar mērķi atbrīvoties no sastrēgumiem TEN-T galvenajā tīklā un nodrošināt savstarpējo izmantojamību, tehnisko standartu harmonizēšanu, kā arī nosacījumus pilnvērtīgai dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai un dzelzceļa pakalpojumu tirgus komercializēšanas uzlabošanai.

7. PANTS
Zemes un infrastruktūras īpašumtiesības

1. Dzelzceļa infrastruktūras daļa pieder tai Puses pārstāvētajai valstij, kuras teritorijā atrodas projekta attiecīgā infrastruktūras daļa un ar to saistītā zeme.

2. Puses piekrīt, ka infrastruktūras pārvaldītājam (-iem) šī zeme un infrastruktūra ir pieejama izmantošanai.

3. Infrastruktūras pārvaldītājam (-iem) tiks piešķirta piekļuve saistītajām dzelzceļa apkalpes vietām.

8. PANTS
Normatīvais regulējums

1. Šī Līguma piemērošanā jautājumus, kas netiek risināti tā ietvaros, regulē Eiropas Savienības tiesību akti, Pušu nacionālie likumi un noteikumi, un starp Pusēm noslēgtie līgumi.

2. Īpašie šī Līguma noteikumi, kas skar dzelzceļa tirgus atvēršanu, piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, dzelzceļa savstarpējo izmantojamību, drošību un citas attiecīgās jomas neatceļ attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu.

3. Puses apņemas informēt viena otru par visām nozīmīgajām izmaiņām attiecīgās Puses nacionālajos normatīvajos aktos, kas varētu ietekmēt šī Līguma piemērošanu.

9. PANTS
Piekļuve Eiropas standarta sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa infrastruktūrai

1. Regulatīvā ietvara koordinētā pieeja tiek veidota, izmantojot sadarbību starp nacionālajiem regulatīvajām iestādēm un nacionālajām drošības iestādēm, lai uzlabotu sadarbību un salāgotu lēmumu ietekmi.

2. Tiek piemērota saskaņota pieeja attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūru un pakalpojumiem, ieskaitot maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu, dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un kustības vadību.

3. Puses apņemas nodrošināt, ka tiek sasniegta visefektīvākā un racionālākā infrastruktūras pārvaldība ar šī panta 9.2 punktā minētajiem aspektiem, bet ne tikai, un infrastruktūras pārvaldītājs (-i) tiek noteikts kopīgi un savlaicīgi, lai veidotu pārliecību un nodrošinātu nepārtrauktas saistības ar kopīgo interešu projekta institucionālajiem partneriem, kā arī sniegtu ieguldījumu Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa ilgtspējībā.

10. PANTS
Jurisdikcija

Šis Līgums neietekmē Pušu pārstāvēto valstu jurisdikcijas izmantošanu to teritorijās.

11. PANTS
Finansēšana

1. Puses ir Eiropas Savienības atbalsta gala saņēmēji.

2. Puses meklē atbalstu atbilstoši maksimāli pieļaujamām Eiropas Savienības līdzfinansējuma likmēm saskaņā ar attiecīgā finanšu avota nosacījumiem.

3. Puses piekrīt Viļņas-Kauņas savienojuma kā dzelzceļa maršruta daļas būvei, lai savstarpēji savienotu visu Pušu pārstāvēto valstu galvaspilsētas, un vienojas pielikt kopīgas pūles, lai iegūtu Eiropas Savienības finansējumu Viļņas-Kauņas savienojumam, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu vai līdzvērtīgu finansēšanas instrumentu, ievērojot to, ka šis posms būvēts tā, lai viss projekts netiktu kavēts vai apturēts.

4. Puses drīkst tieši no valstu rīcībā esošiem resursiem līdzfinansēt darbības, ko īsteno projekta koordinators.

12. PANTS
Domstarpību risināšanas kārtība

Domstarpības starp Pusēm par šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu tiek risinātas sarunu un konsultāciju ceļā starp Pusēm.

13. PANTS
Depozitārijs

1. Latvijas Republikas valdība darbojas kā šī Līguma Depozitārijs.

2. Depozitārijs informē Puses par šī Līguma spēkā stāšanās dienu, par jebkuriem Līguma grozījumiem, vai izstāšanos saskaņā ar šī Līguma 14. pantu.

14. PANTS
Līguma stāšanās spēkā, grozījumi, darbības termiņš un izstāšanās

1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Depozitārijs ir saņēmis pēdējo Pušu rakstisko paziņojumu pa diplomātiskajiem kanāliem, kas apstiprina, ka valstu juridiskās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā, ir pabeigtas.

2. Līgumu var grozīt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Grozījumi stājas spēkā saskaņā šī panta pirmajā daļā noteikto procedūru.

3. Pusēm, saglabājot savas līgumsaistības īstenot Rail Baltic/Rail Baltica projektu pilnā apmērā, ir tiesības pārskatīt savas līgumsaistības finansēt un pabeigt projektu līdz datumam, kas minēts šī Līguma 3. pantā, ja ilgtermiņa finansējuma pieejamība kopīgo interešu projektam tiek ievērojami samazināta, nopietni ietekmējot projekta iespējamību vai neparedzamas izņēmuma situācijas vai notikuma gadījumā, kas ir ārpus Pušu kontroles, kas attur tās no šī Līguma saistību izpildes, un šādā gadījumā nav uzskatāms par kļūdu vai nolaidību no viņu puses, un ir nenovēršams, neskatoties uz pienācīgu rūpību ("Force majeure").

4. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Puse, ievērojot 14. panta trešās daļas nosacījumus, var izstāties no šī Līguma rakstiski pa diplomātiskiem kanāliem, par to paziņojot Depozitārijam. Izstāšanās stājas spēkā sešu mēnešus pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas Depozitārijā.

To apliecinot, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Līgumu ir parakstījuši.

Parakstīts Tallinā 2017.gada 31.janvārī vienā eksemplārā igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodās, visiem tekstiem ir vienāds spēks, un tas tiek glabāts Depozitārija arhīvā. Depozitārijs nosūta apliecinātas Līguma kopijas visām Pusēm. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Igaunijas Republikas
valdības vārdā
J. Ratass
Igaunijas Republikas
premjerministrs

Latvijas Republikas
valdības vārdā
M. Kučinskis
Latvijas Republikas
ministru prezidents

Lietuvas Republikas
valdības vārdā
S. Skvernelis
Lietuvas Republikas
premjerministrs

 

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA,
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
ON THE DEVELOPMENT OF THE RAIL BALTIC/RAIL BALTICA
RAILWAY CONNECTION

The Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to fully integrate the Baltic States and their capitals into the European Union railway system and the trans-European transport network (TEN- T),

Emphasizing their common objective to develop the project of common interest (as defined in Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010) Rail Baltic/Rail Baltica that is of a considerable strategic and economic importance to their citizens and economies,

Acknowledging the need to agree upon the strategic timeframe for the development and completion of the Rail Baltic/Rail Baltica railway,

Taking into consideration the Shareholders' Agreement relating to the Joint Venture RB Rail AS between OÜ Rail Baltic Estonia, SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" and UAB "Rail Baltica statyba" from 28 October 2014,

Acknowledging that Rail Baltic/Rail Baltica project has been hitherto co-financed from the European Union sources with intensity in the order of 85% and assuming that a similar support rate will be applied in relation to the project's implementation in the future - given the strategic importance of the Rail Baltic/Rail Baltica project to the region and the European Union transport network, as well as the Single European Market - and jointly encouraging the European Union institutions to envisage a long-term financing horizon for such priority projects as soon as possible,

Recalling the objective of the European Union to develop trans-European transport networks including the North Sea - Baltic Core Network Corridor which the Rail Baltic/Rail Baltica railway is part of,

Emphasizing the importance to adjust regulatory and cooperation framework within the Parties in order to facilitate the efficient use of the future Rail Baltic/Rail Baltica railway connection,

Continue to promote the integration of the Rail Baltic/Rail Baltica project, all project partners and route in the relevant multilateral cooperation frameworks, such as North Sea - Baltic rail freight corridor, but not limited to,

Acknowledging that the section of the railway from the Lithuanian-Polish border to Warsaw is historically with 1435 mm standard gauge, but requires an upgrade of technical parameters for the purposes of interoperability of the line across the North Sea - Baltic Core Network corridor,

Reaffirming their commitment to ensure an open and transparent implementation of the project and a proactive engagement and cooperation with the relevant national supreme audit institutions and official European Union and European Union funds auditing institutions based on international auditing standards and assure that those audit institutions do not have any restrictions to audit the project activities.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
Scope and the purpose of the Agreement

The purpose of the Agreement is to ensure the completion and functionality of an effective fast conventional European gauge railway, built as a project of common interest according to the common technical parameters, for passengers and freight transport on a route as part of the TEN-T Network North Sea - Baltic Core Network Corridor.

ARTICLE 2
Definitions

For the purposes of the Agreement, unless the context of the Agreement otherwise requires:

a) "railway" means new fast conventional double track electrified railway line with the maximum design speed of 240 km/h and European standard gauge (1435 mm) on the route to be completed in accordance with uniform technical parameters based on the Technical Specifications for Interoperability, as defined in the relevant legal acts of the European Union ;

b) "project coordinator" means the joint venture RB Rail AS established on 28 October 2014 in the Republic of Latvia for the purpose of completing the railway and developing the Rail Baltic/Rail Baltica project, whose main business is the design, construction and marketing (including branding) of the railway;

c) "route" shall be from Tallinn through Pärnu-Riga-Panevezys-Kaunas to Lithuanian-Polish state border with a connection of Vilnius-Kaunas as a part of the railway;

d) "infrastructure manager" means a body or bodies as defined in the Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European railway area;

e) "railway infrastructure" means railway infrastructure as defined in the Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European railway area.

ARTICLE 3
Completion of the railway connection

The Parties aim to ensure completion and functionality of the railway by 2025 in order to commence its operation by 2026.

ARTICLE 4
Preparation for construction

1. The Parties commit to support, in cooperation with the project coordinator, the completion of all studies and other preparatory activities necessary for a timely start of the construction works. The preparatory activities shall include, in particular:

a) the spatial planning of the route area;

b) performing of necessary feasibility, environmental and other studies;

c) the completion of all necessary documentation, including the preliminary and technical design, of all necessary infrastructure in order to construct the railway in the territories of the States represented by the Parties.

2. The Parties support establishment of a contracting framework and common tendering guidelines, based on best procurement, including joint procurement, practices according to law of the European Union and agreements concluded by the Parties.

3. The Parties support establishing common technical guidelines for design and construction of the railway in view of compliance with Technical Specifications for Interoperability.

ARTICLE 5
The role of the project coordinator

The preparatory activities and the construction of the railway until its completion and achieving full technical functionality shall be coordinated by the project coordinator.

ARTICLE 6
Cooperation with other countries and with the European Commission

The Parties shall fully cooperate and exchange information with the European Commission and undertake all reasonable measures for a continuous involvement of and cooperation with the Republic of Poland and the Republic of Finland in the development of the railway with a view to remove the bottlenecks in TEN-T core network and to ensure interoperability, harmonization of technical standards, as well as to provide the conditions for the best use of railway infrastructure and for improving commercialization of railway service market.

ARTICLE 7
Ownership of land and infrastructure

1. The State of the Party within whose territory the part of the project's infrastructure and land related to that infrastructure is located shall own that part of the railway infrastructure.

2. The Parties agree that land and infrastructure shall be made available for use by nominated infrastructure manager(s).

3. Infrastructure manager(s) will be granted access to related service facilities.

ARTICLE 8
The laws and regulations

1. In the application of the Agreement, any matters not dealt with herein shall be regulated by the law of the European Union, national laws and regulations of the Parties, and agreements concluded between them.

2. The specific provisions set out in the Agreement are without prejudice to European Union law concerning rail market opening, access to railway infrastructure, railway interoperability, safety and other relevant areas.

3. The Parties shall inform each other of any significant change in their national laws and regulations that would affect the application of the Agreement.

ARTICLE 9
Access to European standard gauge (1435 mm) railway infrastructure

1. A coordinated approach to regulatory framework shall be taken through the cooperation between national regulatory bodies and the national safety authorities, in order to enhance their coordination and align the impact of their decisions.

2. A coordinated approach shall be taken concerning access to railway infrastructure and services, including levying of charges for the use of railway infrastructure and allocation of railway infrastructure capacity, and traffic management.

3. The Parties commit to ensure that the most effective and feasible infrastructure management with a view but not limited to aspects mentioned in paragraph 2 of this Article is achieved and infrastructure manager(s) determined in a joint and timely manner to build confidence and achieve continuous engagement of project of common interest institutional partners and contribute to long-term feasibility of the Rail Baltic/Rail Baltica railway.

ARTICLE 10
Jurisdiction

The Agreement shall not affect the exercise of the jurisdiction of the States of the Parties within their territories.

ARTICLE 11
Financing

1. The ultimate recipients of the European Union support shall be the Parties.

2. The Parties shall seek support at the highest permissible European Union co-financing rates according to the provisions of the relevant source of financing.

3. The Parties agree on the connection of Vilnius-Kaunas as part of the railway's route in order to interconnect all the capitals of the States of the Parties and to deploy joint efforts to achieve the eligibility of the Vilnius-Kaunas connection for European Union support under Connecting Europe Facility or equivalent financing instrument, bearing in mind that the construction of this section will be phased in such a way that the entire project would not be delayed or stopped.

4. The Parties may co-finance directly from national resources the activities implemented by the project coordinator.

ARTICLE 12
Settlement of disputes

Disputes between the Parties concerning the interpretation or application of the Agreement shall be resolved by negotiations and consultations between the Parties.

ARTICLE 13
Depositary

1. The Government of the Republic of Latvia shall act as the depositary of the Agreement.

2. The Depositary shall inform the Parties of the date of entry into force of the Agreement or any amendments thereto, as well as of any withdrawal referred to in Articles 14.

ARTICLE 14
Entry into force, amendments, duration and withdrawal

1. The Agreement shall enter into force on the date of receipt by the Depositary of the last written notification by the Parties through diplomatic channels confirming that the national legal procedures for the entry into force of the Agreement have been completed.

2. The Agreement may be amended by the mutual written consent of the Parties. The amendments shall enter into force according to the procedure set forth in paragraph 1 of this Article.

3. The Parties, maintaining commitment to realize Rail Baltic/Rail Baltica project in full, shall have a right to review their commitments to finance and complete the project by the date as referred in Article 3 in case long-term financing availability to the project of common interest is significantly reduced severely influencing feasibility of the project or in case of unforeseeable exceptional situation or event beyond a Party's control, which prevents them from fulfilling their obligations under the Agreement, which was not attributable to error or negligence on their part and which proves to be inevitable in spite of exercising all due diligence ("Force majeure").

4. The Agreement shall remain in force for an indefinite period of time. Any Party may withdraw from the Agreement, subject to paragraph 3 of this Article by giving a written notification thereof to the Depositary through diplomatic channels. The withdrawal shall take effect six months after the date of receipt by the Depositary of such notification.

In witness whereof, the undersigned duly authorized have signed the Agreement.

Done at Tallin on 31 day of January 2017, in a single copy in the Latvian, Estonian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic, which shall be deposited into the archives of the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies of the Agreement to all Parties. In case of divergence of interpretation, the text in the English language shall prevail.

For the Government
of the Republic of Latvia
M. Kučinskis
Prime Minister
of the Republic of Latvia

For the Government
of the Republic of Estonia
J. Ratass
Prime Minister
of the Republic of Estonia

For the Government
of the Republic of Lithuania
S. Skvernelis
Prime Minister
of the Republic of Lithuania

06.07.2017
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.