Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15. nr.; 2000, 12., 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 11., 16., 22., 23. nr.; 2003, 10., 15. nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13. nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21. nr.; 2006, 1., 7., 22. nr.; 2007, 3., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; 2009, 13., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178., 199. nr.; 2011, 99., 117., 148., 199. nr.; 2012, 202. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 66., 70., 105., 204., 214. nr.; 2015, 11., 34., 227., 235. nr.; 2016, 31., 59., 81., 254. nr.; 2017, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 42. panta trešās daļas otro teikumu.

2. Papildināt likumu ar VIII2 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII2 nodaļa
Mantas īpašā konfiskācija

70.10 pants. Mantas īpašās konfiskācijas jēdziens

Mantas īpašā konfiskācija ir noziedzīgi iegūtas mantas vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta, vai ar noziedzīgu nodarījumu saistītas mantas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā. Mantas īpašā konfiskācija nav kriminālsods.

70.11 pants. Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija

(1) Noziedzīgi iegūta manta ir manta, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā.

(2) Ja mantas vērtība nav samērīga ar personas likumīgiem ienākumiem un persona nepierāda, ka manta ir iegūta likumīgā ceļā, par noziedzīgi iegūtu mantu var atzīt arī mantu, kas pieder personai, kura:

1) izdarījusi noziegumu, kas pēc sava rakstura ir vērsts uz materiāla vai citāda labuma gūšanu;

2) ir organizētas grupas dalībnieks vai atbalsta to;

3) ir saistīta ar terorismu.

(3) Par noziedzīgi iegūtu mantu var atzīt arī mantu, kas atrodas citas tādas personas rīcībā, kura uztur pastāvīgas ģimenes, saimnieciskas vai citādas mantiskas attiecības ar šā panta otrajā daļā minēto personu, ja šīs personas rīcībā esošās mantas vērtība nav samērīga ar tās likumīgiem ienākumiem un ja persona nepierāda, ka manta ir iegūta likumīgā ceļā.

(4) Noziedzīgi iegūtu mantu, līdzekļus, ko persona ieguvusi no šādas mantas realizācijas, kā arī noziedzīgi iegūtas mantas izmantošanas rezultātā gūtos augļus konfiscē, ja tā nav jāatdod īpašniekam vai likumīgam valdītājam.

70.12 pants. Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta konfiskācija

(1) Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmets ir rīki un līdzekļi, kuri bija paredzēti vai tika izmantoti noziedzīga nodarījuma izdarīšanai.

(2) Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmetus konfiscē.

70.13 pants. Ar noziedzīgu nodarījumu saistītas mantas konfiskācija

(1) Ar noziedzīgu nodarījumu saistīta manta ir apgrozībā aizliegtas lietas vai lietas, kuru izcelsme vai piederība konkrētajā krimināllietā nav noskaidrota, vai tāda noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai piederoša manta, kas sakarā ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu nav atstājama personas īpašumā.

(2) Ar noziedzīgu nodarījumu saistītu mantu konfiscē.

(3) Dzīvniekus var konfiscēt, ja sakarā ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu tie nav atstājami noziedzīgu nodarījumu izdarījušas personas īpašumā.

(4) Konfiskācijai var pakļaut noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai piederošu transportlīdzekli, ja izdarīts noziedzīgs nodarījums pret satiksmes drošību alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

70.14 pants. Konfiscējamās mantas aizstāšana

(1) Ja noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmets pieder citai personai, var piedzīt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta vērtību.

(2) Ja noziedzīgi iegūta manta ir atsavināta, iznīcināta, noslēpta vai nomaskēta un to nav iespējams konfiscēt, var piedzīt konfiscējamās mantas vērtību.

(3) Ja personai piemērota noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija, konfiscējamo mantu var aizstāt ar finanšu līdzekļiem šīs mantas vērtībā. Nedrīkst aizstāt mantu, kurai ir vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība.

(4) Ja noziedzīgi iegūtu mantu nav iespējams konfiscēt, jo tā ir atsavināta, iznīcināta, noslēpta vai nomaskēta, un noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai nav citas mantas, uz kuru vērst piedziņu, konfiscēt var:

1) mantu, ko persona pēc noziedzīga nodarījuma uzsākšanas atsavinājusi citai personai bez maksas vai par vērtību, kas ir būtiski zemāka vai būtiski augstāka nekā tirgus vērtība;

2) personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, un tās laulātā kopīgo mantu, ja vien vismaz gadu pirms noziedzīga nodarījuma uzsākšanas nav noteikta laulāto mantas šķirtība;

3) mantu, kas pieder citai personai, ar kuru noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai ir kopīga (nedalīta) saimniecība, ja šī manta iegūta pēc noziedzīga nodarījuma uzsākšanas."

3. Izslēgt 230. pantā vārdus "konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas".

4. Izslēgt 262. pantā vārdus "un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas".

5. 314. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"314. pants. Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās, glabāšana un realizēšana

Par mantas, kuras vērtība nepārsniedz ievērojamu apmēru, iegādāšanos, glabāšanu vai realizēšanu, apzinoties, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā, -";

izslēgt otro un trešo daļu.

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Šā likuma VIII2 nodaļas normas attiecībā uz tiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kuri izdarīti līdz 2017. gada 31. jūlijam, piemērojamas, ciktāl šīs normas nav nelabvēlīgākas par tām Kriminālprocesa likuma normām, kuras regulēja rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu attiecīgā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā."

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīvas 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā."

Pārejas noteikums

Personas, kuras noziedzīgu nodarījumu izdarījušas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, sodāmas saskaņā ar tām Krimināllikuma normām, kas bija spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā.

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

01.08.2017