Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 324

Rīgā 2017. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 30 23. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu

1. Noteikumi apstiprina oficiālās statistikas veidlapu paraugus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un nosaka veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādu oficiālās statistikas veidlapu paraugus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā:

2.1. pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldībā (1. pielikums);

2.2. pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā (2. pielikums);

2.3. pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu (3. pielikums);

2.4. pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām (4. pielikums).

3. Veidlapu pārskata periodi un iesniegšanas termiņi:

3.1. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās veidlapas pārskata periods ir kalendāra mēnesis, un veidlapu iesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam;

3.2. šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto veidlapu pārskata periods ir kalendāra gads, un veidlapas iesniedz līdz pārskata gadam sekojošā gada 15. februārim.

4. Pašvaldības sociālais dienests šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā elektroniski, izmantojot Labklājības ministrijas pārziņā esošo Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, vai pa e-pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā personīgi, pa e-pastu vai pa pastu. Ja veidlapu nosūta pa e-pastu un tā nav sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, respondents veidlapu papildus iesniedz papīra dokumenta veidā.

6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā personīgi, pa e-pastu vai pa pastu. Ja veidlapu nosūta pa e-pastu un tā nav sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, respondents veidlapu papildus iesniedz papīra dokumenta veidā.

7. Ja Labklājības ministrija konstatē kļūdas respondenta aizpildītajā veidlapā, tā paziņo respondentam par kļūdām. Respondents novērš veidlapā konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Labklājības ministrijā precizētu veidlapu.

8. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās veidlapas 1. punkta daļā "Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātās personas statuss" un 2. punkta rindā "Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā maznodrošinātas personas statuss" ietveramo informāciju respondenti iesniedz Labklājības ministrijā ar 2018. gada 1. janvāri.

9. Respondenti, iesniedzot šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto pārskatu par 2020. gada decembri un šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto pārskatu par 2020. gadu, izmanto līdz 2020. gada 31. decembrim apstiprinātos veidlapu paraugus.

(MK 21.01.2021. noteikumu Nr. 49 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 324

(Pielikums MK 21.01.2021. noteikumu Nr. 49 redakcijā)

Pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldībā
____. gada _____________
Respondents:
Sociālā dienesta nosaukums 
Adrese 
Tālrunis 
Fakss 
E-pasts 
Sociālā dienesta vadītājs 
Tālrunis 
E-pasts 

1. Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu pārskata mēnesī

RādītājsMērvienībaVērtība
Pārskata mēnesī no jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusampersonu skaits 
Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statussKopāpersonu skaits 
Pirmās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
Pārējās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopāpersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statussKopāpersonu skaits 
Pirmās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
Pārējās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopāpersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Informācija par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem KOPĀPārskata mēnesī pabalstus pieprasījušās personaspersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāti pabalstipersonu skaits 
Pārskata mēnesī pabalstiem izlietotie līdzekļieuro 
No tiem – pa pabalstu veidiemgarantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI)Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personaspersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalstspersonu skaits 
t. sk. pabalsts piešķirts pirmreizējipersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits 
līdzdarbības pienākumu nepildīšanapersonu skaits 
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
Pirmās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
Pārējās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopāpersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļieuro 
mājokļa pabalstsPārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personaspersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
no tāmpersonas, kurām ir spēkā trūcīgas personas statusspersonu skaits 
personas, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statusspersonu skaits 
t. sk. pabalsts piešķirts pirmreizējipersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits 
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalstskopāpersonu skaits 
personas, kurām ir spēkā trūcīgas personas statusspersonu skaits 
personas, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statusspersonu skaits 
personas, kurām mājokļa pabalsts izmaksāts kopā ar GMI pabalstupersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopāpersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiempersonām, kurām ir spēkā trūcīgas personas statusseuro 
personām, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statusseuro 
personas, kurām mājokļa pabalsts izmaksāts kopā ar GMI pabalstueuro 
pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksaiPārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personaspersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
no tāmpersonas, kuras saņem pabalstu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksaipersonu skaits 
personas, kuras saņem pabalstu ar izglītību saistītu izdevumu apmaksaipersonu skaits 
personas, kuras saņem pabalstu citu izdevumu apmaksaipersonu skaits 
t. sk. pabalsts piešķirts pirmreizējipersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits 
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalstskopāpersonu skaits 
personas, kuras saņem pabalstu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksaipersonu skaits 
personas, kuras saņem pabalstu ar izglītību saistītu izdevumu apmaksaipersonu skaits 
personas, kuras saņem pabalstu citu izdevumu apmaksaipersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopāpersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiempersonām, kuras saņem pabalstu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksaieuro 
personām, kuras saņem pabalstu ar izglītību saistītu izdevumu apmaksaieuro 
personām, kuras saņem pabalstu citu izdevumu apmaksaieuro 
 pabalsts krīzes situācijāPārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personaspersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalstspersonu skaits 
t. sk. pabalsts piešķirts pirmreizējipersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits 
līdzdarbības pienākumu nepildīšanapersonu skaits 
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits 
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopāpersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļieuro 

2. Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu no kārtējā gada sākuma līdz pārskata perioda pēdējam datumam

RādītājsMērvienībaVērtība
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statusspersonu skaits 
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā maznodrošinātas personas statusspersonu skaits 
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts, – kopāpersonu skaits 
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts garantētā minimālā ienākuma pabalstspersonu skaits 
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts mājokļa pabalstspersonu skaits 
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksaipersonu skaits 
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts krīzes situācijāpersonu skaits 
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms gadameuro 
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no gada sākuma – kopāeuro 
no tiemgarantētā minimālā ienākuma pabalstseuro 
mājokļa pabalstseuro 
pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksaieuro 
pabalsts krīzes situācijāeuro 
Veidlapas aizpildītājs 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Kontaktinformācija

tālrunis

 

e-pasts

 
Datums  
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 324

(Pielikums MK 21.01.2021. noteikumu Nr. 49 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā
____. gadā
Respondents:
Sociālā dienesta nosaukums 
Adrese 
Tālrunis 
Fakss 
E-pasts 
Sociālā dienesta vadītājs 
Tālrunis 
E-pasts 

1. Ziņas par darbiniekiem pašvaldības institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

1.1. Darbinieku skaits pārskata gada beigās pašvaldības institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Darbinieki pašvaldības institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzībukopāpersonu skaits 
t. sk. sociālā darba speciālisti institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumuspersonu skaits 
t. sk. sociālā dienesta darbiniekikopāpersonu skaits 
t. sk. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju darbinieki, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits 
no tiemsociālā darba speciālistikopāpersonu skaits 
t. sk. sociālā darba speciālisti institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits 
no tiemsociālie darbiniekikopāpersonu skaits 
t. sk. sociālie darbinieki institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits 
no tiemdarbam ar ģimenēm ar bērniempersonu skaits 
darbam ar pilngadīgām personāmpersonu skaits 
pārējiepersonu skaits 
sociālās palīdzības organizatoripersonu skaits 
sociālie aprūpētājikopāpersonu skaits 
t. sk. sociālie aprūpētāji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits 
sociālie rehabilitētājikopāpersonu skaits 
t. sk. sociālie rehabilitētāji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits 
citu profesiju pārstāvjikopāpersonu skaits 
t. sk. citu profesiju pārstāvji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits 
t. sk. sadarbojas ar klientukopāpersonu skaits 
t. sk. citu profesiju pārstāvji, kuri sadarbojas ar klientu institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits 

1.2. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) vadītāja un sociālā darba speciālistu izglītība pārskata gada beigās

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Sociālā darba speciālisti (bez sociālā dienesta vadītāja) ar augstāko izglītību – kopāpersonu skaits 
no tiemar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbāpersonu skaits 
ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopāpersonu skaits 
no tiemar sociālās palīdzības organizatora izglītībupersonu skaits 
ar sociālā aprūpētāja izglītībupersonu skaits 
ar sociālā rehabilitētāja izglītībupersonu skaits 
t. sk. iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbāpersonu skaits 
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā – kopāpersonu skaits 
no tiemiegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopāpersonu skaits 
no tiemsociālās palīdzības organizācijas programmāpersonu skaits 
sociālās aprūpes programmāpersonu skaits 
sociālās rehabilitācijas programmāpersonu skaits 
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbāpersonu skaits 
Speciālisti (bez sociālā dienesta vadītāja) ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību – kopāpersonu skaits 
no tiemiegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopāpersonu skaits 
no tiemsociālās palīdzības organizācijas programmāpersonu skaits 
sociālās aprūpes programmāpersonu skaits 
sociālās rehabilitācijas programmāpersonu skaits 
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbāpersonu skaits 
t. sk. profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomāpersonu skaits 
Sociālā dienesta vadītāja izglītībaotrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbāatzīmēt atbilstošo 
otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība citā profesijā 

1.3. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana pēdējo triju gadu laikā

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Sociālā dienesta vadītāja un sociālo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanapēdējo triju gadu laikā ir paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits 
no tiem72 stundas gadāpersonu skaits 
līdz 72 stundām gadāpersonu skaits 
virs 72 stundām gadāpersonu skaits 
nav paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits 
Sociālās palīdzības organizatoru, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju kvalifikācijas paaugstināšanapēdējo triju gadu laikā ir paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits 
no tiem48 stundas gadāpersonu skaits 
līdz 48 stundām gadāpersonu skaits 
virs 48 stundām gadāpersonu skaits 
nav paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits 
Aprūpētāju kvalifikācijas paaugstināšanair paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits 
no tiem8 stundas gadāpersonu skaits 
līdz 8 stundām gadāpersonu skaits 
virs 8 stundām gadāpersonu skaits 
nav paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits 
t. sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikāpersonu skaits 
Pārējo darbinieku, kuri strādā ar klientu, kvalifikācijas paaugstināšanair paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits 
nav paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits 
t. sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikāpersonu skaits 

1.4. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) sociālā darba speciālistu supervīzija pārskata gada laikā

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Sociālo darbinieku supervīzijair saņēmuši supervīzijupersonu skaits 
no tiemtikai individuāls atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
tikai grupu atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
kombinēts individuālais un grupu atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
nav saņēmuši supervīzijupersonu skaits 
Sociālās palīdzības organizatoru supervīzijair saņēmuši supervīzijupersonu skaits 
no tiemtikai individuāls atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
tikai grupu atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
kombinēts individuālais un grupu atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
nav saņēmuši supervīzijupersonu skaits 
Sociālo aprūpētāju supervīzijair saņēmuši supervīzijupersonu skaits 
no tiemtikai individuāls atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
tikai grupu atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
kombinēts individuālais un grupu atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
nav saņēmuši supervīzijupersonu skaits 
Sociālo rehabilitētāju supervīzijair saņēmuši supervīzijupersonu skaits 
no tiemtikai individuāls atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
tikai grupu atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
kombinēts individuālais un grupu atbalsts10 sesijas gadāpersonu skaits 
līdz 10 sesijām gadāpersonu skaits 
virs 10 sesijām gadāpersonu skaits 
nav saņēmuši supervīzijupersonu skaits 

1.5. Ziņas par sociālā dienesta sociālā darba pakalpojumu

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Sociālā dienesta darbības ietvaros nodrošinātais sociālā darba pakalpojumssociālie darbinieki, kuri sniedz sociālā darba pakalpojumupersonu skaits 
izlietotie līdzekļieuro 
tai skaitāatalgojumseuro 
aktīvo klientu lietu skaits gadālietu skaits 
pakalpojumus saņēmušie klienti (personas) – kopāpersonu skaits 
no tiembērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
decembrī aktīvās klientu lietaslietu skaits 
Pirktais sociālā darba pakalpojumssociālie darbinieki, kuri sniedz sociālā darba pakalpojumupersonu skaits 
izlietotie līdzekļieuro 
aktīvo klientu lietu skaits gadālietu skaits 
pakalpojumus saņēmušie klienti (personas) – kopāpersonu skaits 
no tiembērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 

2. Ziņas par visiem no pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem (bez sociālā darba) – kopā

RādītājsMērvienībaSavas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumiPašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašvaldībasno nevalstiskajām organizācijāmno privātpersonām
savas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijassavas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijas
ABCDEFGH
Visi pašvaldības sociālie pakalpojumi – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
t. sk. pārskata gada laikā pašvaldības izveidotās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijasinstitūciju skaits XXXXX
t. sk. sociālo pakalpojumu sniedzēji institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienībasinstitūciju skaits XXXXX
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      

Ja pašvaldībā sociālo pakalpojumu sniedzējs ir institūcija, kura ir sociālā dienesta struktūrvienība, tad par katru šādu sociālo pakalpojumu sniedzēju papildus norāda šādu informāciju:

Nosaukums 
Sociālo pakalpojumu veids 
Darbinieku skaits – kopā 
t. sk. sociālā darba speciālistu skaits 

2.1. Aprūpe mājās (sociālie pakalpojumi)

RādītājsMērvienībaSavas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumiPašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašvaldībasno nevalstiskajām organizācijāmno privātpersonām
savas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijassavas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijas
ABCDEFGH
Aprūpe mājās – sociālie pakalpojumi kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
no tiemklienta aprūpesociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
aprūpētājipersonu skaits XXXXX
klienta aprūpei izlietotie līdzekļi – kopāeuro      
no tiempakalpojumu sniedzējameuro      
aprūpētājameuro XXXXX
materiāls atbalsts aprūpējamameuro XXXXX
pakalpojumu saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
no tāmbērni ar invaliditātipersonu skaits      
t. sk. bērni ar garīga rakstura traucējumiempersonu skaits      
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits      
t. sk. personas ar garīga rakstura traucējumiempersonu skaits      
pensijas vecuma personaspersonu skaits      
citas personaspersonu skaits      
t. sk. personas, kurām vides nepieejamības vai cita iemesla dēļ nav pārvietošanās iespēju ārpus mājaspersonu skaits      
no tāmveselības stāvokļa dēļ gulošas personaspersonu skaits      
personas, kurām nav atbilstošu tehnisko palīglīdzekļupersonu skaits      
personas, kuras vides nepieejamības dēļ nevar pārvietoties, izmantojot tehniskos palīglīdzekļuspersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
no tiemciti sociālie pakalpojumi aprūpei mājās – kopāinstitūcijas, ar kurām pašvaldībai ir līgumi par attiecīgo pakalpojumuinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientikopāpersonu skaits      
vīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
no tiemnodrošināšana ar drošības poguizlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits      
pavadoņa–asistenta pakalpojumiizlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits      
apmaksātas siltas pusdienas mājāsizlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits      
apmaksāta veļas mazgāšanaizlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits      
citu veidu pakalpojumiizlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      

2.2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi

RādītājsMērvienībaSavas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumiPašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašvaldībasno nevalstiskajām organizācijāmno privātpersonām
savas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijassavas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijas
ABCDEFGH
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
no tiempilngadīgām personām sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      
bērniem sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      
pilngadīgām personām un bērniem sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      

2.3. Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi

RādītājsMērvienībaSavas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumiPašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašvaldībasno nevalstiskajām organizācijāmno privātpersonām
savas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijassavas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijas
ABCDEFGH
Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
no tiempilngadīgām personām sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      
sniegtie sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      

2.4. Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi

RādītājsMērvienībaSavas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumiPašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašvaldībasno nevalstiskajām organizācijāmno privātpersonām
savas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijassavas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijas
ABCDEFGH
Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
no tiempersonām ar garīga rakstura traucējumiem sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      
personām ar fiziska rakstura traucējumiem sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      
bērniem ar invaliditāti sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      
bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      
pensijas vecuma personām sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      
pārējie sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      

2.5. Krīzes centru sniegtie, krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumi

RādītājsMērvienībaSavas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumiPašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašvaldībasno nevalstiskajām organizācijāmno privātpersonām
savas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijassavas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijas
ABCDEFGH
Krīzes centru sniegtie, krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumi – kopāizlietotie līdzekļieuro      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
Krīzes centru sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
Krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāzvanu skaits      

2.6. Citi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālie pakalpojumi

RādītājsMērvienībaSavas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumiPašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašvaldībasno nevalstiskajām organizācijāmno privātpersonām
savas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijassavas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijas
ABCDEFGH
Citi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālie pakalpojumi – kopāizlietotie līdzekļieuro      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
Servisa dzīvokļa nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem)sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
Pusceļa mājas nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar garīga rakstura traucējumiem)sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
Grupu mājas (dzīvokļa) nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar garīga rakstura traucējumiem)sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
Specializēto darbnīcu nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar redzes un dzirdes invaliditāti, personām ar garīga rakstura traucējumiem)sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
Personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas nodrošinātie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopāpersonu skaits      
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits      
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      

2.7. Pārējie sociālie pakalpojumi

RādītājsMērvienībaSavas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumiPašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašvaldībasno nevalstiskajām organizācijāmno privātpersonām
savas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijassavas pašvaldības teritorijāārpus savas pašvaldības teritorijas
ABCDEFGH
Pārējie pašvaldības sociālie pakalpojumi – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits XXXXX
t. sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits XXXXX
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits      
no tiemsociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits      
no tiembērnivīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits      
sievietespersonu skaits      
no tiembērniemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
pilngadīgām personāmsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar redzes invaliditātisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditātisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits      
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits      
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits      
citi sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits      
izlietotie līdzekļieuro      
pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits      

3. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību – kopā

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Visi pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 

3.1. Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 

3.1.A. Ziņas par pamata pabalstiem

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Pamata pabalsti – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Vidējais pamata pabalsta lielums vienai personai gadāeuro 
Vidējais pamata pabalsta lielums vienas personas mājsaimniecībai gadāeuro 
Vidējais pamata pabalsta lielums vairāku personu mājsaimniecībai gadāeuro 
Vidējais pamata pabalsta lielums vienai personai mēnesīeuro 
Vidējais pamata pabalsta lielums vienas personas mājsaimniecībai mēnesīeuro 
Vidējais pamata pabalsta lielums vairāku personu mājsaimniecībai mēnesīeuro 
Vidējais pamata pabalsta saņemšanas ilgums vienai personaimēneši 
Vidējais pamata pabalsta saņemšanas ilgums vienas personas mājsaimniecībaimēneši 
Vidējais pamata pabalsta saņemšanas ilgums vairāku personu mājsaimniecībaimēneši 

3.1.1. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc mājsaimniecības sastāva

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Ģimene, kurā ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personasizlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībāspersonu skaits 
Ģimene, kurā ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personasizlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībāspersonu skaits 
Ģimene, kurā nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personasizlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībāspersonu skaits 
Ģimene, kurā nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personasizlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībāspersonu skaits 

3.1.2. To mājsaimniecību raksturojums pēc ienākumu līmeņa uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, kurām izvērtēta materiālā situācija

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Pārskata gadā ir spēkā trūcīgas mājsaimniecības statussizlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
pirmās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
pārējās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
no tāmlīdz valsts noteiktajiem garantētajiem minimālo ienākumu sliekšņiem (ieskaitot tos)izlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
virs valsts noteiktajiem garantētajiem minimālo ienākumu sliekšņiem līdz trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņiem (ieskaitot tos)izlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Virs trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņaizlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Pašvaldības noteiktais augstākais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai personaieuro 
Pašvaldības noteiktais zemākais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai personaieuro 
Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss
(izņemot trūcīgās personas)
izlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
pirmās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
pārējās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 

3.1.3. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Izlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
Mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
tai skaitāvienas personas mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
Pirmās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
Pārējās personas mājsaimniecībāpersonu skaits 
Personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Personas mājsaimniecībās, kurām atteikts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība ienākumu līmenimpersonu skaits 
neatbilstība īpašuma kritērijiempersonu skaits 
citas neatbilstībaspersonu skaits 
Vidējais garantētā minimālā ienākuma pabalsta lielums vienai personai gadāeuro 
Vidējais garantētā minimālā ienākuma pabalsta lielums vienas personas mājsaimniecībai gadāeuro 
Vidējais garantētā minimālā ienākuma pabalsta lielums vairāku personu mājsaimniecībai gadāeuro 
Vidējais garantētā minimālā ienākuma pabalsta lielums vienai personai mēnesīeuro 
Vidējais garantētā minimālā ienākuma pabalsta lielums vienas personas mājsaimniecībai mēnesīeuro 
Vidējais garantētā minimālā ienākuma pabalsta lielums vairāku personu mājsaimniecībai mēnesīeuro 
Vidējais garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanas ilgums vienai personaimēneši 
Vidējais garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanas ilgums vienas personas mājsaimniecībaimēneši 
Vidējais garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanas ilgums vairāku personu mājsaimniecībaimēneši 

3.1.4. Mājokļa pabalsts

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Izlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
no tiempersonām, kurām ir spēkā trūcīgas personas statusseuro 
personām, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statusseuro 
personas, kurām mājokļa pabalsts izmaksāts kopā ar GMI pabalstueuro 
Mājsaimniecībamājsaimniecību skaits 
Personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tāmpersonas, kurām ir spēkā trūcīgas personas statusspersonu skaits 
personas, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statusspersonu skaits 
personas, kurām mājokļa pabalsts izmaksāts kopā ar GMI pabalstupersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
No izlietotajiem līdzekļiemīres maksājumiemizlietotie līdzekļieuro 
no tiemīrētie mājokļi no privātpersonāmeuro 
pašvaldību īres mājokļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
no tāmīrētie mājokļi no privātpersonāmmājsaimniecību skaits 
pašvaldību īres mājokļimājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībāspersonu skaits 
no tāmīrētie mājokļi no privātpersonāmpersonu skaits 
pašvaldību īres mājokļipersonu skaits 
apsaimniekošanas maksājumiemizlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībāspersonu skaits 
komunālo maksājumu segšanai un kurināmā iegādeiizlietotie līdzekļieuro 
no tiemprivātie mājokļieuro 
īrētie mājokļi no privātpersonāmeuro 
pašvaldību īres mājokļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
no tāmprivātie mājokļimājsaimniecību skaits 
īrētie mājokļi no privātpersonāmmājsaimniecību skaits 
pašvaldību īres mājokļimājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībāspersonu skaits 
no tāmprivātie mājokļipersonu skaits 
īrētie mājokļi no privātpersonāmpersonu skaits 
pašvaldību īres mājokļipersonu skaits 
tai skaitācietā kurināmā iegādeiizlietotie līdzekļieuro 
no tiem – privātie mājokļieuro 
no tiem – īrētie mājokļi no privātpersonāmeuro 
no tiem – pašvaldību īres mājokļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
no tām – privātie mājokļimājsaimniecību skaits 
no tām – īrētie mājokļi no privātpersonāmmājsaimniecību skaits 
no tām – pašvaldību īres mājokļimājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībāspersonu skaits 
no tām – privātie mājokļipersonu skaits 
no tām – īrētie mājokļi no privātpersonāmpersonu skaits 
no tām – pašvaldību īres mājokļipersonu skaits 
telekomunikācijas un interneta izdevumiemizlietotie līdzekļieuro 
no tiemprivātie mājokļieuro 
īrētie mājokļi no privātpersonāmeuro 
pašvaldību īres mājokļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
no tāmprivātie mājokļimājsaimniecību skaits 
īrētie mājokļi no privātpersonāmmājsaimniecību skaits 
pašvaldību īres mājokļimājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībāspersonu skaits 
no tāmprivātie mājokļipersonu skaits 
īrētie mājokļi no privātpersonāmpersonu skaits 
pašvaldību īres mājokļipersonu skaits 
citiem ar mājokli saistītiem izdevumiemizlietotie līdzekļieuro 
no tiemprivātie mājokļieuro 
īrētie mājokļi no privātpersonāmeuro 
pašvaldību īres mājokļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
no tāmprivātie mājokļimājsaimniecību skaits 
īrētie mājokļi no privātpersonāmmājsaimniecību skaits 
pašvaldību īres mājokļimājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībāspersonu skaits 
no tāmprivātie mājokļipersonu skaits 
īrētie mājokļi no privātpersonāmpersonu skaits 
pašvaldību īres mājokļipersonu skaits 
Personas mājsaimniecībās, kurām atteikts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība ienākumu līmenimpersonu skaits 
neatbilstība īpašuma kritērijiempersonu skaits 
citas neatbilstībaspersonu skaits 
Vidējais mājokļa pabalsta lielums vienai personai gadāeuro 
Vidējais mājokļa pabalsta lielums vienas personas mājsaimniecībai gadāeuro 
Vidējais mājokļa pabalsta lielums vairāku personu mājsaimniecībai gadāeuro 
Vidējais mājokļa pabalsta lielums vienai personai mēnesīeuro 
Vidējais mājokļa pabalsta lielums vienas personas mājsaimniecībai mēnesīeuro 
Vidējais mājokļa pabalsta lielums vairāku personu mājsaimniecībai mēnesīeuro 
Vidējais mājokļa pabalsta saņemšanas ilgums vienai personaimēneši 
Vidējais mājokļa pabalsta saņemšanas ilgums vienas personas mājsaimniecībaimēneši 
Vidējais mājokļa pabalsta saņemšanas ilgums vairāku personu mājsaimniecībaimēneši 

3.1.5. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
Personas, kurām atteikts pabalsts, – kopāpersonu skaits 
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība ienākumu līmenimpersonu skaits 
neatbilstība īpašuma kritērijiempersonu skaits 
citas neatbilstībaspersonu skaits 
no tā – ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksaiizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tā – ar izglītību saistītu izdevumu apmaksaiizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tā – citu izdevumu apmaksaiizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 

3.2. Pabalsts krīzes situācijā

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Pabalsts krīzes situācijā – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
personas, kurām atteikts pabalstspersonu skaits 

4. Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pabalsti – sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pabalsti – sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
t. sk. personām ar invaliditāti kopš bērnības izlietotie līdzekļieuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
personas, kurām atteikts pabalstspersonu skaits 
no tiembārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
personaskopāpersonu skaits 
vīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tāvienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanaiizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
t. sk. bērniem ar invaliditāti kopš bērnības izlietotie līdzekļieuro 
personaspersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditāti kopš bērnībaspersonu skaits 
vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādeiizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
personaspersonu skaits 
mājokļa pabalstsizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
personaspersonu skaits 
ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācībasizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
t. sk. bērniem ar invaliditāti kopš bērnības izlietotie līdzekļieuro 
personaspersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditāti kopš bērnībaspersonu skaits 
psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
personaspersonu skaits 
pabalsts audžuģimenei – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
t. sk. bērnipersonu skaits 
no tāikmēneša pabalsts bērna uzturamizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
t. sk. bērnipersonu skaits 
pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādeiizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
t. sk. bērnipersonu skaits 
atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu (mazāk par mēnesi)izlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
t. sk. bērnipersonu skaits 

5. Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pabalsti – atbalsts daudzbērnu ģimenēm

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pabalsti – atbalsts daudzbērnu ģimenēm, nevērtējot materiālo situāciju, – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 
no tāmājokļa izdevumu apmaksai – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
tai skaitābērnipersonu skaits 
tai skaitābērni ar invaliditātipersonu skaits  
ar izglītību saistītiem izdevumiem – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
tai skaitābērnipersonu skaits 
tai skaitābērni ar invaliditātipersonu skaits 
citiem izdevumiem – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
tai skaitābērnipersonu skaits 
tai skaitābērni ar invaliditātipersonu skaits 
Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pabalsti – atbalsts daudzbērnu ģimenēm, vērtējot materiālo situāciju, izņemot pamata un papildu sociālās palīdzības pabalstus, – kopāizlietotie līdzekļi – kopāeuro 
no tiemnaudāeuro 
natūrāeuro 
mājsaimniecībasmājsaimniecību skaits 
personas mājsaimniecībās – kopāpersonu skaits 
no tāmbērnivīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits 
sievietespersonu skaits 
no tāmbērnipersonu skaits 
t. sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits 
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits 
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits 
nestrādājošas personaspersonu skaits 
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits 
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbuspersonu skaits 
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits 
pensijas vecuma personaspersonu skaits 

6. Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem

RādītājsMērvienībaVērtība
ABC
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiemeuro 
no tiemsociālā palīdzībaeuro 
citi ārējos tiesību aktos noteiktie pabalsti – sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēmeuro 
citi ārējos tiesību aktos noteiktie pabalsti – atbalsts daudzbērnu ģimenēmeuro 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie (pirktie) sociālie pakalpojumieuro 
citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiemeuro 
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumieuro 
tai skaitāsociālā darba pakalpojumameuro 
Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumieuro 
Veidlapas aizpildītājs 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts*)
Kontaktinformācija
tālrunis 
e-pasts 
Sociālā dienesta vadītājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)
Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 324

(Pielikums grozīts ar MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 49)

Pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu ____. gadā
Respondents:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs 
Reģistrācijas numurs Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
Institūcijas nosaukums un juridiskais statuss 
Adrese 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas direktors/vadītājs 
Tālrunis 
Mobilais tālrunis 
Fakss 
E-pasts 

1. PERSONU SKAITS INSTITŪCIJĀ PĀRSKATA GADĀ

1.1. Personu kopskaitsPersonu skaitsVīriešiSievietes
Uz pārskata gada 1. janvāri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā   
izstājušās   
uzņemtas   
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā   
no tāmgulošo (pozicionējamo) personu skaits   
personu skaits, kuras institūcijā ir uzņemtas līdz 1998. gada 1. janvārim   
  
1.2. Plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījumsPersonu skaits
Plānotās vietas pārskata gadā 
Plānotās vietas gadā pēc pārskata gada 
Faktiskais vietu aizpildījums pārskata gadā (gultasdienu skaits)1 

Piezīme. 1 Neaizpilda ģimenes bērnunamiem.

2. ZIŅAS PAR PERSONĀM INSTITŪCIJĀ UZ PĀRSKATA GADA BEIGĀM

2.1. Personu sadalījums pa vecuma grupāmPersonu skaitsVīriešiSievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā   
no tāmbērni – kopā   
tai skaitā0–1 g. v.   
2–3 g. v.   
4 g. v.   
5–6 g. v.   
7–12 g. v.   
13–14 g. v.   
15–17 g. v.   
pilngadīgas personas – kopā   
tai skaitā18–25 g. v.   
26–35 g. v.   
36–50 g. v.   
51–61 g. v.   
62–69 g. v.   
70–79 g. v.   
80–89 g. v.   
90 un vairāk g. v.   

 

2.1.1. Pilngadīgo personu sadalījums pa aprūpes līmeņiem

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā   
no tāmar 1. aprūpes līmeni   
ar 2. aprūpes līmeni   
ar 3. aprūpes līmeni   
ar 4. aprūpes līmeni   
 
2.2. Personu sadalījums pēc piešķirtās pilsonības statusaPersonu skaitsVīriešiSievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā   
no tāmLatvijas pilsoņi   
Latvijas nepilsoņi   
ārzemnieki (ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām)   
bērni, kuri ieguvuši alternatīvo statusu   
citi   
    
2.3. Personas ar invaliditāti (skaits) institūcijāPersonu skaitsVīriešiSievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas ar invaliditāti – kopā   
no tāmbērni ar invaliditāti – kopā   
tai skaitā0–1 g. v.   
2–3 g. v.   
4 g. v.   
5–6 g. v.   
7–12 g. v.   
13–14 g. v.   
15–17 g. v.   
pilngadīgas personas ar invaliditāti – kopā   
tai skaitāI grupas   
II grupas   
III grupas   
darbspējīgā vecumā   
pēc darbspējīgā vecuma   
Pārskata gadā uzņemti bērni ar invaliditāti – kopā   
Pārskata gadā uzņemtas pilngadīgas personas ar invaliditāti – kopā   
    
2.4. Personu sadalījums pēc pensijas vai pabalsta veidaPersonu skaitsVīriešiSievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā   
no tāmpersonas, kurām piešķirta pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, – kopā   
tai skaitāI grupas invaliditātes pensija   
II grupas invaliditātes pensija   
vecuma pensija   
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts   
cita pensija/pabalsts (norādīt, kāds)   
personas, kurām nav piešķirta pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, – kopā   
    
2.5. Personu sadalījums pēc rīcībspējasPersonu skaitsVīriešiSievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvojošas personas, kurām ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja   
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvojošas personas, kurām ar bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizgādnis   
    
2.6. Personu vidējais vecums un mūža ilgumsGadi
(personas)
Gadi
(vīrieši)
Gadi
(sievietes)
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvojošo personu vidējais vecums2   
Pārskata gadā mirušo personu vidējais mūža ilgums3   

Piezīmes.

2 Vidējais vecums (ar vienu zīmi aiz komata) – kopā uz pārskata gada beigām faktiski dzīvojošo personu vecums pilnos gados, dalīts ar personu skaitu.

3 Vidējais mūža ilgums (ar vienu zīmi aiz komata) – kopā pārskata gadā mirušo personu vecums pilnos gados, dalīts ar mirušo personu skaitu.

2.7. Bērnu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijāBērnu skaitsVīriešiSievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja bērni – kopā   
no tiem uzņemti nocitām bērnu aprūpes iestādēm   
ārstniecības iestādēm   
ģimenēm   
aizbildņiem   
audžuģimenēm   
citi varianti   
    
2.8. Iemesli bērnu ievietošanai institūcijāBērnu skaitsVīriešiSievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja bērni – kopā   
no tiembāreņi   
bez vecāku gādības palikušie bērni   
tai skaitāpārtrauktas aizgādības tiesības   
atņemtas bērnu aizgādības tiesības   
pamestie bērni   
ievietoti slimības dēļ   
ievietoti sociālo apstākļu dēļ   
citi ievietošanas iemesli   
    
2.9. Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu izglītība4Bērnu skaitsVīriešiSievietes
Uz pārskata gada 31. decembri pirmsskolas un skolas vecuma bērni – kopā   
no tiempirmsskolas vecuma (5–6 g. v.) bērni – kopā   
tai skaitāmācās specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē   
mācās pirmsskolas izglītības iestādē   
mācās vispārizglītojošā skolā   
mācības mājās/izglītošanās ārpus izglītības iestādes   
citi   
skolas vecuma (7–18 g. v.) bērni – kopā   
tai skaitāmācās vispārizglītojošā skolā   
mācās profesionāli tehniskajā vidusskolā vai arodskolā   
mācās speciālajā skolā   
mācības mājās/izglītošanās ārpus izglītības iestādes   
citi   

Piezīme. 4 2.9. tabulu aizpilda par bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam un vecākiem – saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 42. panta pirmo daļu.

2.10. Personu garīgā attīstībaPersonu skaitsVīriešiSievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā   
no tiembērni – kopā   
tai skaitāgarīgi veseli bērni   
bērni ar mācīšanās iemaņu traucējumiem (aizturi)   
bērni ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)   
tai skaitāviegla pakāpe (F70)5   
vidēja pakāpe (F71)5   
smaga pakāpe (F72)5   
dziļa pakāpe (F73)5   
bērni ar psihiskām slimībām   
pārējie bērni   
pilngadīgas personas – kopā   
no tiemgarīgi veselas personas   
personas ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)   
tai skaitāviegla pakāpe (F70)5   
vidēja pakāpe (F71)5   
smaga pakāpe (F72)5   
dziļa pakāpe (F73)5   
šizofrēnija (F20–F29)   
demence (F00–F09)   
citas diagnozes   

Piezīme. 5 Saskaņā ar Starptautisko slimību klasifikatoru.

2.11. Personu saslimstība pārskata gadāPersonu skaitsVīriešiSievietes
Bērni ar somatiska rakstura traucējumiem – kopā   
no tiemar fiziskās attīstības traucējumiem   
tai skaitāar kustību traucējumiem   
ar redzes traucējumiem   
ar dzirdes traucējumiem   
ar valodas attīstības traucējumiem   
ar citiem somatiska rakstura traucējumiem   
Bērni ar sirds un asinsvadu slimībām   
Bērni, kuri ir Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centra (turpmāk – TBC) uzskaitē   
Bērni, kuri inficēti ar seksuāli transmisīvām slimībām (turpmāk – STS) – kopā   
no tiemar sifilisu   
ar citām STS   
Bērni ar onkoloģiskām slimībām   
Infekcijas slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā – kopā)   
no tāmakūtas zarnu trakta infekciju slimības   
akūtas respiratoras slimības   
cilvēka imūndeficīta vīruss (turpmāk – HIV)   
cita infekcijas slimība   
Elpošanas sistēmas slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)   
Gremošanas trakta slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)   
Traumas (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)   
Pilngadīgas personas, kuras ir TBC uzskaitē   
Pilngadīgas personas, kuras inficētas ar STS, – kopā   
no tāmar sifilisu   
ar citām STS   
Pilngadīgas personas ar onkoloģiskām slimībām   
Infekcijas slimības (gadījumi pilngadīgām personām pārskata gada laikā)   
no tāmakūtas zarnu trakta infekciju slimības   
difterija   
HIV/iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)   
cita infekcijas slimība   
Traumas (gadījumi pilngadīgām personām pārskata gada laikā)   

3. ZIŅAS PAR BĒRNIEM, KURI UZŅEMTI INSTITŪCIJĀ PĀRSKATA GADĀ

3.1. Sadalījums pa vecuma grupāmBērnu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā   
no tiem0–1 g. v.   
2–3 g. v.   
4 g. v.   
5–6 g. v.   
7–12 g. v.   
13–14 g. v.   
15–17 g. v.   
    
3.2. Bērnu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijāBērnu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā   
no tiemno citām bērnu aprūpes iestādēm   
no ārstniecības iestādēm   
no ģimenēm   
no aizbildņiem   
no audžuģimenēm   
citi varianti   
    
3.3. Bērnu garīgā attīstībaBērnu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā   
no tiemgarīgi veseli bērni   
bērni ar mācīšanās iemaņu traucējumiem (aizturi)   
bērni ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)   
tai skaitāviegla pakāpe (F70)6   
vidēja pakāpe (F71)6   
smaga pakāpe (F72)6   
dziļa pakāpe (F73)6   
bērni ar psihiskām slimībām   
pārējie   

Piezīme. 6 Saskaņā ar Starptautisko slimību klasifikatoru.

3.4. Bērnu slimībasBērnu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā   
no tiemveseli bērni   
bērni ar sirds un asinsvadu slimībām   
bērni, kuri ir TBC uzskaitē   
bērni, kuri inficēti ar STS   
bērni, kuri inficēti ar HIV   
bērni ar elpošanas sistēmas slimībām   
bērni ar gremošanas trakta slimībām   
citas diagnozes   

4. ZIŅAS PAR BĒRNIEM, KURI IZSTĀJUŠIES NO INSTITŪCIJAS PĀRSKATA GADĀ

4.1. Izstāšanās kopējie rādītājiBērnu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gadā izstājušies bērni – kopā   
no tiematgriezušies pie vecākiem   
adoptēti (sk. 4.2. tabulu)   
nodoti aizbildnībā   
nodoti audzināšanā audžuģimenēs   
aizgājuši patstāvīgā dzīvē   
pārvietoti   
tai skaitāuz pašvaldības bērnu sociālās aprūpes iestādēm   
uz valsts finansētām ilgstošas aprūpes institūcijām bērniem   
uz ārstniecības iestādēm   
uz pilngadīgu personu sociālās aprūpes institūcijām   
uz specializētajām mācību iestādēm   
miruši   
cits iemesls   
    
4.2. AdopcijaBērnu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gadā no iestādes adoptēti bērni – kopā   
no tiemadoptēti Latvijā   
tai skaitābērni ar invaliditāti   
adoptēti uz ārzemēm   
tai skaitābērni ar invaliditāti   

5. ZIŅAS PAR PILNGADĪGĀM PERSONĀM, KURAS UZŅEMTAS INSTITŪCIJĀ UN IZSTĀJUŠĀS NO TĀS PĀRSKATA GADĀ

5.1. Pilngadīgo personu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijāPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gadā uzņemtas pilngadīgas personas – kopā   
no tāmno mājām   
no citām sociālās aprūpes institūcijām   
no psihiatriskās ārstniecības iestādēm   
no citām ārstniecības iestādēm   
no pusceļa mājām   
no grupu dzīvokļiem (mājām)   
no citām institūcijām   
citi varianti   
    
5.2. Pilngadīgo personu izstāšanās rādītājiPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gadā izstājušās pilngadīgas personas – kopā   
no tāmatgriezušās mājās (ģimenē)   
tai skaitānodrošināts pakalpojums dzīvesvietā   
pārcēlušās   
tai skaitāuz citām sociālās aprūpes institūcijām   
uz psihiatriskās ārstniecības iestādēm   
uz citām ārstniecības iestādēm   
uz pusceļa mājām   
uz grupu dzīvokļiem (mājām)   
pakalpojuma sniegšana izbeigta par sistemātisku iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu   
mirušas   
citi varianti   

6. IEŅĒMUMI PĀRSKATA GADĀ

6.1. Faktiskie ieņēmumi pārskata gadā (izņemot humāno palīdzību)Pārskata gadā kopā (euro)
Institūcijas ieņēmumi – kopā 
no tiemiemaksas no valsts budžeta 
pašvaldību iemaksas 
apgādnieku iemaksas personas uzturēšanai 
personas līdzmaksājumi (iemaksas no pensijas u. c. maksājumi par pakalpojumu) 
iemaksas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (par personām, kas ievietotas institūcijā līdz 1998. gada 1. janvārim) 
institūcijas pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības 
citi ieņēmumi 
  
6.2. Saņemtā humānā palīdzībaPārskata gadā kopā (euro)
Institūcijā saņemtā humānā palīdzība, ziedojumi u. c. – kopējā vērtībā (euro) 
no tiemzālēm 
ēdināšanai 
mīkstajam inventāram 
biroja precēm 
mācību līdzekļiem un materiāliem, grāmatām un žurnāliem 
citiem mērķiem 

7. IZDEVUMI PĀRSKATA GADĀ

7.1. Faktiskie izdevumi pārskata gadā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiemPārskata gadā kopā (euro)
Institūcijas vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms (bez kapitālajiem izdevumiem) 
no tiemēdināšanai (kods 2363) 
zāļu iegādei (kods 2341) 
mīkstā inventāra iegādei (kods 2361) 
kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiālu iegādei (izņemot sanitāri higiēniskos materiālus) (kods 2350) 
sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei (kods 2350) 
mācību līdzekļu un materiālu iegādei (kods 2370) 
grāmatu un žurnālu iegādei (kods 2400) 
biroja preču un inventāra iegādei (kods 2310) 
pārējām vajadzībām izlietotie līdzekļi – kopā 
tai skaitāatalgojums (kods 1100) 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (kods 1200) 
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (kods 2220) 
izdevumi par kurināmā un enerģētisko materiālu iegādi (kods 2320) 
 pārējie izdevumi – kopā 
tai skaitāpārējie remontdarbu un iestādes uzturēšanas pakalpojumi (kods 2249) 
pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs (kods 2389) 
citi ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīti izdevumi (norādīt, kādi) 
Kapitālie izdevumi – kopā 
no tiempamatlīdzekļu iegādei – kopā (kods 5000) 
kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas (kods 9000) 
  
7.2. Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu personu
(bez humānās palīdzības un kapitālieguldījumiem – kopā)
Pārskata gadā uz vienu personu izlietots (euro)
Kopējie izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ) 
Ēdināšanai izlietotie līdzekļi (DIENĀ) 
Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi (DIENĀ) 
Mīkstā inventāra iegādei izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ) 
Sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ) 

8. IESTĀDES TERITORIJA, ĒKAS, TELPAS

8.1. Teritorija, ēkasPlatība (m2)
Kopējā institūcijas ēku platība 
Kopējā dzīvojamā platība 
Kopējā dzīvojamo istabu–guļamtelpu platība 
Dzīvojamo istabu–guļamtelpu platība uz vienu personu 
Kopējā teritorijas platība 
Zeme apsaimniekošanā (palīgsaimniecībām) 
  
8.2. Dzīvojamās istabas–guļamtelpasSkaits
Dzīvojamo istabu–guļamtelpu skaits – kopā 
no tāmvienvietīga istaba (dzīvo viena persona) 
divvietīga istaba (dzīvo divas personas) 
trīsvietīga istaba (dzīvo trīs personas) 
četrvietīga istaba (dzīvo četras personas) 
piecvietīga istaba (dzīvo piecas personas) 
sešvietīga istaba (dzīvo sešas personas) 
istabā dzīvo septiņas personas un vairāk 

9. ZIŅAS PAR INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJĀM INSTITŪCIJĀ

9.1. DatoriKopējais skaitsNo tiem iegādāti pārskata gadā
Datori  
no tiem ar interneta pieslēgumu  
  
9.2. ProgrammatūrasAtbilstošo atzīmēt ar "1"
Iemītnieku uzskaites programma 
Cita (norādīt, kāda) 

10. ZIŅAS PAR INSTITŪCIJAS VADĪTĀJU

Izglītība un iegūtās zināšanasAtbilstošo atzīmēt ar "1"
Institūcijas vadītāja izglītībaotrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītībasociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā 
citā profesijā 
pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības organizēšanas jomā 
tai skaitāiegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību 
cita izglītība 
tai skaitāiegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību 
speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā 

11. INSTITŪCIJAS DARBINIEKI UZ PĀRSKATA GADA BEIGĀM

11.1. Profesijas nosaukums saskaņā ar profesiju klasifikatoruApstiprināto amata vienību skaits 
(uz pārskata gada 31. decembri)
Faktiski nodarbināto darbinieku skaits (neatkarīgi no slodzes apjoma7)
Darbinieku skaits – kopā  
no tiemadministratīvais personāls8 – kopā  
veselības aprūpes speciālisti – kopā  
tai skaitāārsti  
medicīnas māsas  
citi  
rehabilitācijas speciālisti – kopā  
 tai skaitāergoterapeiti  
fizioterapeiti  
masieri  
psihologi  
sociālie pedagogi  
logopēdi  
defektologi  
citi  
sociālā darba speciālisti – kopā  
tai skaitāsociālie darbinieki  
sociālie aprūpētāji  
sociālie rehabilitētāji  
aprūpētāji, aukles  
pārējie darbinieki – kopā  

Piezīmes.

7 Tā kā darbinieki var strādāt nepilnu slodzi vai vairāk par slodzi, šim skaitam nav jābūt apstiprināto amata vienību skaita summai. Šeit uzrāda kopējo institūcijas darbinieku skaitu.

8 Administratīvais personāls – direktors un direktora vietnieks, grāmatvedis, ekonomists, lietvedis, arhīva lietu speciālists, personāla inspektors.

11.2. Sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju izglītība un iegūtās zināšanas (uz pārskata gada 31. decembri)Personu skaits
Sociālie darbinieki – kopā 
no tiemar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā 
ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības organizatora izglītību 
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā 
ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību 
tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītībasiegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja, sociālās palīdzības organizatora izglītību 
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā 
ar speciālajām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā 
Sociālie aprūpētāji – kopā 
no tiemar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja izglītību 
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā 
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā 
ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību 
tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītībasiegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja izglītību 
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā 
ar speciālajām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā 
Sociālie rehabilitētāji – kopā 
no tiemar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā rehabilitētāja izglītību 
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā 
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā 
ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību 
tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītībasiegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā rehabilitētāja izglītību 
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā 
ar speciālajām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā 
Veidlapas aizpildītājs 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts*)
Kontaktinformācija
tālrunis 
e-pasts 
Institūcijas direktors/vadītājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)
Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 324
Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām
____. gadā
Respondents:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs 
Reģistrācijas numurs Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
Institūcijas nosaukums un
juridiskais statuss vai fiziskās personas vārds, uzvārds
 

Ziņas par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vietu:

Adrese 
Tālrunis 
Mobilais tālrunis 
Fakss 
E-pasts 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējas institūcijas vadītājs 
Tālrunis 
Mobilais tālrunis 
Fakss 
E-pasts 

1. Ziņas par pārskata gada laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušajām personām

1.1. Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušo personu skaitsPersonu skaits (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personas – kopā   
no tāmbērni   
pilngadīgas personas   
tai skaitāsaņēma no valsts budžeta apmaksātu pakalpojumu   
saņēma no pašvaldību budžeta apmaksātu pakalpojumu   
saņēma citu organizāciju vai privātpersonu apmaksātu pakalpojumu   
    
1.2. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pa vecuma grupāmPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personas – kopā   
no tāmbērni – kopā   
tai skaitā0–1 g. v. (1 g. 11 mēn. 30 d. ieskaitot)   
2–3 g. v.   
4–6 g. v.   
7–12 g. v.   
13–14 g. v.   
15–17 g. v.   
no tāmpilngadīgas personas – kopā   
tai skaitā18–25 g. v.   
26–35 g. v.   
36–45 g. v.   
46–55 g. v.   
56–65 g. v.   
66 un vairāk g. v.   
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma vardarbības veicēji – kopā   
no tiemlīdz 17 g. v.   
18–25 g. v.   
26–35 g. v.   
36–45 g. v.   
46–55 g. v.   
56–65 g. v.   
66 un vairāk g. v.   
    
1.3. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pa reģioniem1Personu skaits (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personas – kopā   
no tāmno Rīgas reģiona   
no Vidzemes reģiona   
no Kurzemes reģiona   
no Zemgales reģiona   
no Latgales reģiona   

Piezīme. Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumiem Nr. 391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".

1.4. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pēc vardarbības veidiem
1.4.1. Pakalpojumu saņēmušo bērnu sadalījums pēc vardarbības veidiemBērni (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma bērni – kopā   
no tiempēc emocionālas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc fiziskas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc seksuālas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitāģimenē   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
tai skaitāārpus ģimenes   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
    
1.4.2. Pakalpojumu saņēmušo pilngadīgo personu sadalījums pēc vardarbības veidiemPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma pilngadīgās personas – kopā   
no tāmpēc emocionālas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc fiziskas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc seksuālas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc ekonomiskas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitāģimenē   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
tai skaitāārpus ģimenes   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
    
1.4.3. Pakalpojumu saņēmušo vardarbības veicēju sadalījums pēc vardarbības veidiemPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma pilngadīgas personas – kopā   
no tāmvardarbība ģimenē   
tai skaitāpret bērnu   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)   
pret laulāto/personu, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pret citu ģimenes locekli   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)   
vardarbība pret svešu personu   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
persona izteikusi draudus pielietot vardarbību   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
persona, kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi   
tai skaitāģimenē   
pret bērnu   
ārpus ģimenes   
pret personu uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par tāda administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pret personu uzsākts kriminālprocess par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
citi   
    
1.5. Pakalpojuma kursa ilgumsPersonu skaits (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā saņēma bērni – kopā   
no tiemrehabilitācijas kursu, īsāku par 30 dienām   
rehabilitācijas kursu – 30 dienas   
rehabilitācijas kursu – 60 dienas   
rehabilitācijas kursu, ilgāku par 60 dienām   
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā saņēma pilngadīgas personas – kopā   
no tāmrehabilitācijas kursu, īsāku par 30 dienām   
rehabilitācijas kursu – 30 dienas   
rehabilitācijas kursu – 60 dienas   
rehabilitācijas kursu, ilgāku par 60 dienām   
    
1.6. Pakalpojumi (konsultācijas) dzīvesvietā (skaits)Personu skaits (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu dzīvesvietā saņēma bērni – kopā   
no tiemmaksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (10 konsultācijas)   
konsultāciju skaits, mazāks par 10   
konsultāciju skaits, lielāks par 10   
Pārskata gada laikā pakalpojumu dzīvesvietā saņēma pilngadīgas personas – kopā   
no tāmmaksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (10 konsultācijas)   
konsultāciju skaits, mazāks par 10   
konsultāciju skaits, lielāks par 10   
    
1.7. Vardarbības veicēju sociālā rehabilitācijaPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu vardarbības veicējiem saņēma – kopā   
no tiemgrupas terapija   
tai skaitāmaksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (16 konsultācijas)   
konsultāciju skaits, mazāks par 16   
konsultāciju skaits, lielāks par 16   
individuālās nodarbības   
tai skaitāmaksimālais valsts apmaksāto nodarbību skaits (10 konsultācijas)   
nodarbību skaits, mazāks par 10   
nodarbību skaits, lielāks par 10   
    
1.8. Pakalpojumu sniedzēja sadarbība saistībā ar pakalpojuma sniegšanu bērniemBērni (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma bērni – kopā   
no tiem – pakalpojumu sniedzējs sadarbojāsar bērna ģimeni   
ar tās pašvaldības sociālo dienestu, kuras teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta   

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu pilnībā un daļēji saņēmušo bērnu skaits un pakalpojuma pārtraukšanas iemesli pārskata gadā

2.1. Saņemts pilns piešķirtais pakalpojuma kurssBērni (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā – bērni kopā   
no tiem0–1 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
2–3 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
4–6 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
7–12 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
13–15 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
16–17 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
    
2.2. Pakalpojuma pārtraukšana, kad saņemti mazāk nekā 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursaBērni (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā – bērni kopā   
no tiem0–1 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
2–3 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
4–6 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
7–12 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
13–15 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
16–17 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
    
2.3. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesliBērni (kopā)VīriešiSievietes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā pakalpojuma kursa beigām   
Rehabilitācijas veida maiņa   
Veselības stāvokļa pasliktināšanās   
Pēc paša (vecāku) iniciatīvas   
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu   
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)   
Cits iemesls (norādīt, kāds)   
    
2.4. Pakalpojuma pārtraukšana, kad saņemti vismaz 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursaBērni (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā – bērni kopā   
no tiem0–1 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
2–3 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
4–6 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
7–12 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
13–15 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
16–17 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
    
2.5. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesliBērni (kopā)VīriešiSievietes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām   
Rehabilitācijas veida maiņa   
Veselības stāvokļa pasliktināšanās   
Pēc paša (vecāku) iniciatīvas   
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu   
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)   
Cits iemesls (norādīt, kāds)   

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu pilnībā un daļēji saņēmušo pilngadīgo personu skaits un pakalpojuma pārtraukšanas iemesli pārskata gadā

3.1. Saņemts pilns piešķirtais pakalpojuma kurssPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā   
no tām18–25 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
26–35 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
36–45 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
46–55 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
56–65 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
66 un vairāk g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
    
3.2. Pakalpojuma kursa pārtraukšana, kad saņemti mazāk nekā 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursaPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā   
no tām18–25 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
26–35 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
36–45 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
46–55 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
56–65 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
66 un vairāk g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
    
3.3. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesliPersonu skaitsVīriešiSievietes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām   
Rehabilitācijas veida maiņa   
Veselības stāvokļa pasliktināšanās   
Pēc paša iniciatīvas   
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu   
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)   
Cits iemesls (norādīt, kāds)   
    
3.4. Pakalpojuma pārtraukšana, kad saņemti vismaz 50 % no pakalpojuma kursaPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā   
no tām18–25 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
26–35 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
36–45 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
46–55 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
56–65 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
66 un vairāk g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
    
3.5. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesliPersonu skaitsVīriešiSievietes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām   
Rehabilitācijas veida maiņa   
Veselības stāvokļa pasliktināšanās   
Pēc paša iniciatīvas   
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu   
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)   
Cits iemesls (norādīt, kāds)   

4. Informācija par vardarbības veicējiem

4.1. Vardarbības veicēji pret pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušajiem bērniemPret bērniem (kopā)Pret vīriešiemPret sievietēm
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma – bērni kopā   
no tiemvardarbības gadījumi ģimenē – gadījumu skaits kopā   
tai skaitā vardarbības veicējsmāte   
tēvs   
viens no vecākiem un kāds no mājsaimniecībā dzīvojošiem cilvēkiem   
abi vecāki   
audžuģimene   
aizbildnis   
cits mājsaimniecībā dzīvojošs radinieks   
cits mājsaimniecībā dzīvojošs cilvēks   
vardarbības gadījumi ārpus ģimenes – gadījumu skaits kopā   
tai skaitā vardarbības veicējsārpus mājsaimniecības dzīvojošs radinieks   
ģimenes locekļu paziņa   
ar bērna izglītošanu, aprūpi vai audzināšanu saistīta persona   
tai skaitāno izglītības iestādes   
no bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes   
no sociālās korekcijas izglītības iestādes   
no ieslodzījuma vietas   
cits   
cits bērns   
svešs cilvēks   
    
4.2. Vardarbības veicēji pret pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušajām pilngadīgajām personāmPersonu skaitsVīriešiSievietes
Vardarbības veicējs   
tai skaitālaulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā   
cits radinieks vai kopīgā mājsaimniecībā dzīvojoša persona   
sveša persona   
bijušais laulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona nedzīvo kopīgā mājsaimniecībā   
cits (norādīt)   
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma – pilngadīgas personas kopā   
no tāmvardarbības gadījumu skaits – kopā   
tai skaitā vardarbības veicējsmāte   
tēvs   
viens no vecākiem un kāds no mājsaimniecībā dzīvojošiem cilvēkiem   
abi vecāki   
laulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā   
cits mājsaimniecībā dzīvojošs radinieks   
cits mājsaimniecībā dzīvojošs cilvēks   
ārpus mājsaimniecības dzīvojošs radinieks   
ģimenes locekļu paziņa   
svešs cilvēks   
    
4.3. Pret vardarbības veicēju pieņemtie lēmumiPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu   
Pieņemts tiesneša vai tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību   

5. Pārskata gada laikā atkārtoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušās personas

5.1. Sadalījums pa vecuma grupāmPersonu skaits (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personas – kopā   
no tāmbērni – kopā   
tai skaitā0–1 g. v. (1 g. 11 mēn. 30 d. ieskaitot)   
2–3 g. v.   
4–6 g. v.   
7–12 g. v.   
13–14 g. v.   
15–17 g. v.   
no tāmpilngadīgas personas – kopā   
tai skaitā18–25 g. v.   
26–35 g. v.   
36–45 g. v.   
46–55 g. v.   
56–65 g. v.   
66 un vairāk g. v.   
    
5.2. Sadalījums pēc atkārtota pakalpojuma piešķiršanas biežumaPersonu skaits (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personas – kopā   
no tām – laikposmā pēc iepriekšējā rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanaslīdz 6 mēnešiem   
līdz 12 mēnešiem   
līdz 24 mēnešiem   
līdz 36 mēnešiem   
pēc vairāk nekā 3 gadiem   
    
5.3. Sadalījums pa reģioniem2Personu skaits (kopā)VīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personas – kopā   
no tāmno Rīgas reģiona   
no Vidzemes reģiona   
no Kurzemes reģiona   
no Zemgales reģiona   
no Latgales reģiona   

Piezīme. Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumiem Nr. 391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".

6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju ieņēmumi

Ieņēmumi pārskata gadāPārskata gadā kopā (euro)
Pakalpojumu sniegšanai saņemto līdzekļu kopapjoms 
no tiemvalsts budžeta līdzekļi 
pašvaldību budžeta līdzekļi 
citu organizāciju vai privātpersonu līdzekļi 
citi (norādīt, kādi) 

7. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju izdevumi

7.1. Izdevumi pārskata gadā (faktiskie izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem)Pārskata gadā kopā (euro)
Institūcijas vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms (bez kapitālajiem izdevumiem) 
tai skaitābērniem 
pilngadīgām personām 
no tiemēdināšanai (kods 2363) 
tai skaitābērniem 
pilngadīgām personām 
mīkstā inventāra iegādei (kods 2361) 
tai skaitābērniem 
pilngadīgām personām 
mācību līdzekļu un materiālu iegādei (kods 2370) 
tai skaitābērniem 
pilngadīgām personām 
periodikas iegādei (kods 2400) 
biroja preču un inventāra iegādei (kods 2310) 
sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei (kods 2350) 
tai skaitābērniem 
pilngadīgām personām 
kārtējo remontu un iestādes uzturēšanas materiālu iegādei (izņemot sanitāri higiēniskos materiālus) (kods 2350) 
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (kods 2220) 
izdevumi par kurināmā un enerģētisko materiālu iegādi (kods 2320) 
atalgojumam (kods 1100) 
tai skaitā darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti rehabilitācijas procesā 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (kods 1200) 
tai skaitā darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti rehabilitācijas procesā 
pārējiem izdevumiem 
Kapitālie izdevumi kopā (kods 5000) 
  
7.2. Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu personu (bez kapitālajiem izdevumiem)Pārskata gadā UZ VIENU personu izlietots (euro)
Izlietotie līdzekļi kopāmēnesī 
tai skaitābērniemmēnesī 
pilngadīgām personāmmēnesī 
no tiemēdināšanaimēnesī 
tai skaitābērniemmēnesī 
pilngadīgām personāmmēnesī 
mīkstā inventāra iegādeimēnesī 
tai skaitābērniemmēnesī 
pilngadīgām personāmmēnesī 
sanitāri higiēniskajiem materiāliemmēnesī 
tai skaitābērniemmēnesī 
pilngadīgām personāmmēnesī 
par vidējo konsultāciju skaitu uz vienu bērnuvidēji vienam bērnam 
par vienu konsultāciju bērnamviena konsultācija 
par vidējo konsultāciju skaitu uz vienu pilngadīgu personuvidēji vienai pilngadīgai personai 
par vienu konsultāciju pilngadīgai personaiviena konsultācija 
   
7.3. Pakalpojumus saņēmušo bērnu pavadoņiPavadoņu skaitsSumma (euro)
Pārskata gada laikā pakalpojumus saņēmušo bērnu pavadoņu skaits, kuri uzturējās institūcijā X
Izdevumi pavadoņu uzturēšanai – kopējā summa pārskata gadāX 
Izdevumi pavadoņu uzturēšanai – vidēji uz vienu pavadoni dienāX 
   
7.4. Pakalpojumus saņēmušo bērnu pavadoņu raksturojumsVīrietisSieviete
Bērna pavadoņa vecums  
no tiemlīdz 17 g. v.  
18–40 g. v.  
41–61 g. v.  
62 un vairāk g. v.  
Bērna pavadoņa radniecība ar rehabilitēto bērnu  
no tiembērna vecāki  
brālis/māsa  
cits  
Bērna pavadonis cietis no tās pašas personas, kas veikusi prettiesiskās darbības pret bērnu  

8. Sociālās rehabilitācijas institūcijas teritorija, ēkas

8.1. Teritorija, ēkasPlatība (m2)
Kopējā teritorijas platība 
Kopējā rehabilitācijas institūcijas ēku platība 
Individuālo nodarbību, rotaļu un atpūtas telpu kopējā platība 
Kopējā dzīvojamo istabu platība 
Dzīvojamo istabu platība uz vienu bērnu3 
  
8.2. Plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījums, gultasvietasIstabu skaits
Plānotais vietu skaits pārskata gadā 
Istabu skaits – kopā 
no tām1–2 personas istabā 
3–4 personas istabā 
5–6 personas istabā 
7–9 personas istabā 
10 personas un vairāk istabā 
tai skaitāzīdaiņu gultas 

9. Sociālās rehabilitācijas institūcijas darbinieki uz pārskata gada 31. decembri

Amata nosaukums saskaņā ar profesiju klasifikatoruApstiprināto amata vienību skaitsFaktiski šajos amatos strādājošo personu skaits4Sniegto konsultāciju skaits
Institūcijas darbinieku skaits uz pārskata gada 31. decembri – kopā   
no tiemsociālā darba speciālisti – kopā   
tai skaitāsociālie darbinieki   
sociālie aprūpētāji   
sociālie rehabilitētāji   
veselības aprūpes speciālisti – kopā   
tai skaitāpsihoterapeiti   
medicīnas māsas   
citi   
pedagogi   
citi speciālisti – kopā   
tai skaitāsociālie pedagogi   
psihologi   
audzinātāji   
juristi   
aukles, aprūpētāji   
administratīvais personāls5   
pārējie darbinieki   

Piezīmes.

3 Aprēķina, kopējo dzīvojamo istabu platību dalot ar vietu skaitu institūcijā.

4 Tā kā darbinieki var strādāt nepilnu slodzi vai vairāk par slodzi, šim skaitam nav jābūt faktiski amatos strādājošo personu skaita summai. Norāda kopējo iestādes darbinieku skaitu.

5 Administratīvais personāls – direktors un direktora vietnieks, grāmatvedis, ekonomists, lietvedis, arhīva lietu speciālists, personāla inspektors.

10. Dati par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītāju

Institūcijas vadītāja izglītībaAtbilstošo atzīmēt ar "1"
Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā 
Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība citā profesijā 
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības organizēšanas jomā 
tai skaitā iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību 
Cita izglītība 
tai skaitā iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību 

11. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji dzīvesvietā

Pakalpojumu sniedzēju skaits un profesijas nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoruPakalpojumu sniedzēju personu skaitsSniegto konsultāciju skaits
Psihoterapeiti  
Psihologi  
Sociālie darbinieki  
Juristi  
Citas profesijas (norādīt, kādas)  
Veidlapas aizpildītājs 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts*)
Kontaktinformācija
tālrunis 
e-pasts 
Institūcijas vadītājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)
Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
01.01.2022