Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 300

Rīgā 2017. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 29 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3. panta trešo daļu,
22. panta trešo daļu, 23. panta otro un astoto daļu,
32. panta otro daļu, 33. panta otro daļu, 34. panta pirmās daļas
9. punktu un 36. panta pirmās daļas 4. punktu un
Patvēruma likuma 54. panta ceturto daļu un
62. panta otrās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101. nr.; 2011, 19., 122. nr.; 2012, 70. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 255. nr.; 2015, 197. nr.; 2016, 138. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.8. Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes audzēknis vai pilna laika studējošais. Šis nosacījums neattiecas uz ārzemnieku, kurš ir Imigrācijas likuma 4. panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai ārzemnieks, kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai piešķirta pagaidu aizsardzība."

2. Papildināt noteikumus ar 4.1.14. un 4.1.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.14. persona, kura pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 33. punktu;

4.1.15. persona, kura pieprasa uzturēšanās atļauju sakarā ar nodarbinātību specialitātē (profesijā), ko Ministru kabinets iekļāvis specialitāšu (profesiju) sarakstā, kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu."

3. Izteikt 7.10. un 7.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.10. pieprasa vai reģistrē uzturēšanās atļauju sakarā ar to, ka viņš iecelts par aizbildni vai aizgādni Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim;

7.11. pieprasa vai reģistrē uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 23., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32. vai 33. punktu vai saskaņā ar Imigrācijas likuma 31. panta trešo daļu;".

4. Papildināt noteikumus ar 7.11.2 un 7.11.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.11.2 pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar mācībām Latvijas Republikā akreditētā vispārējās izglītības iestādē;

7.11.3 pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta trešo daļu;".

5. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Iesniedzot izsaukuma vai uzturēšanās atļaujas pieprasījumu, iesniedz dokumentu oriģinālus vai to apliecinātas kopijas."

6. Svītrot 16.3. apakšpunktā šādu tekstu:

"Šajā apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz, apstiprinot izsaukumu atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai vai apstiprinot izsaukumu komercreģistrā reģistrētam valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;".

7. Papildināt noteikumus ar 16.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3.1 Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz, apstiprinot izsaukumu:

16.3.1 1. atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja nemainās nodarbināšanas joma;

16.3.1 2. uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai;

16.3.1 3. komercreģistrā reģistrētam valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kuram ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

16.3.1 4. izglītības iestādes audzēknim vai studējošajam, kas ierodas Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā un iesniedz dokumentu, kas apliecina mācību vai studiju faktu;

16.3.1 5. ārzemniekam, kurš pieprasa Eiropas Savienības zilo karti, ja viņš netiks nodarbināts reglamentētā profesijā un darba devējs iesniedz ārzemnieka piecu gadu profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu, kas saņemts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka kārtību, kādā profesionālo pieredzi var atzīt par derīgu Eiropas Savienības zilās kartes saņemšanai attiecīgā specialitātē vai nozarē."

8. Papildināt noteikumus ar 16.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5.1 ja izsaukuma pieteikumu iesniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, papildus šajā punktā minētajiem dokumentiem iesniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja iesniegumu, kurā norādīta informācija par katra uzaicināmā ārzemnieka paredzamo nodarbināšanas ilgumu pie attiecīgā darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja un darba izpildes vietu;".

9. Svītrot 17. punktu.

10. Izteikt 18. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja uzturēšanās atļaujā norādītā termiņa ietvaros, nemainoties darba devējam, mainās nodarbinātā ārzemnieka profesija vai amats, kura ieņemšanai nepieciešams pieteikt brīvu darba vietu Nodarbinātības valsts aģentūrā, darba devējs ārzemniekam noformē jaunu izsaukumu."

11. Papildināt 28. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "derīgu ceļošanas dokumentu" ar vārdiem "samaksā valsts nodevu".

12. Izteikt 28.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.6. valsts nodevas samaksu apliecinošu maksājuma dokumentu vai tā kopiju, ja dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegti pārstāvniecībā."

13. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Ja ārzemniekam ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama vīza, viņš uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu, samaksā valsts nodevu un iesniedz šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētos dokumentus."

14. Izteikt 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 27. punktu, viņš uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu, samaksā valsts nodevu un iesniedz šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētos dokumentus.

31. Ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 1. vai 8. punktu, viņš uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu, samaksā valsts nodevu un iesniedz šo noteikumu 28.1., 28.2. un 28.6. apakšpunktā minētos dokumentus.

32. Šo noteikumu 28. punktā minētās prasības nepiemēro, ja uzturēšanās atļauju pieprasa persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bēgļa statuss, alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība."

15. Izteikt 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.2 Ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju kā bēgļa, alternatīvo statusu vai pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā ieguvušās personas ģimenes loceklis Patvēruma likuma izpratnē, viņš uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu, samaksā valsts nodevu un iesniedz šo noteikumu 28.1., 28.2. un 28.6. apakšpunktā minētos dokumentus."

16. Papildināt 41. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šajā punktā minēto dokumentu iesniedz arī ārzemnieks, kurš pieprasa uzturēšanās atļauju  kā repatrianta vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona."

17. Papildināt noteikumus ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1  Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 33. punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, viņš iesniedz brīvas formas iesniegumu, kurā norāda aprakstošu informāciju par inovatīvo produktu, ko plānots radīt vai attīstīt, un informāciju par plānotajiem komercdarbības pasākumiem turpmāko triju gadu laikā. Pārvalde, nosūtot attiecīgu pieprasījumu, ir tiesīga Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteikto atbalsta programmu administrējošajai iestādei pieprasīt atzinumu par ārzemnieka iesniegumā norādītā inovatīvā produkta atbilstību Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā minētajai definīcijai. Pieprasījumam pievieno ārzemnieka iesniegto dokumentu."

18. Izteikt 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 8. punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā kā ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis, viņš iesniedz:

49.1 1. biznesa plānu, kas apliecina, ka ārvalsts komersanta biznesa stratēģija darbībai Latvijas Republikā veicinās ražošanas vai pakalpojumu nozares attīstību;

49.1 2. ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ārvalsts komersants reģistrēts ārvalstī vismaz piecus gadus pirms uzturēšanās atļaujas pieteikuma dienas, pēdējā gada laikā nodarbinājis vairāk nekā 50 darbinieku, tā gada apgrozījums pārsniedz 10 miljonus euro un tam nav nodokļu maksājumu parādu."

19. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 10. punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, lai mācītos vispārējās izglītības iestādē, viņš iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu vai izziņu par mācībām, kurā norādīts paredzamais mācību ilgums, uz kādu izsniedzama termiņuzturēšanās atļauja. Pārējo Latvijas Republikā akreditēto izglītības iestāžu audzēkņi vai studējošie iesniedz līgumu par mācībām Latvijas Republikā."

20. Svītrot 57. punktu.

21. Svītrot 69. punktu.

22. Papildināt 73.2. apakšpunktu aiz vārdiem "apdrošināšanas polise" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja termiņuzturēšanās atļauju saņem ārzemnieks, kuram Latvijas Republikā piešķirts alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība;".

23. Papildināt noteikumus ar 79.1 punktu šādā redakcijā:

"79.1 Ārzemnieks, kuram uzturēšanās atļauja izsniegta sakarā ar mācībām vispārējās vidējās izglītības iestādē, papildus šo noteikumu 79. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu par to, ka ārzemnieks turpina mācības šajā izglītības iestādē."

24. Svītrot 86. punktu.

25. Izteikt 100. punktu šādā redakcijā:

"100. Ja pieņemts lēmums atteikt ārzemniekam izsniegt uzturēšanās atļauju, beidzas ārzemniekam izsniegtās uzturēšanās atļaujas termiņš vai viņam izsniegto uzturēšanās atļauju anulē, bet ārzemnieks būtisku, humānu apsvērumu dēļ nevar nekavējoties izceļot no Latvijas Republikas, pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var pieņemt lēmumu, kurā norāda termiņu, līdz kuram ārzemnieks drīkst uzturēties Latvijas Republikā. Maksimālais uzturēšanās termiņš ir 45 dienas, ja šajā punktā minētais lēmums pieņemts saistībā ar termiņuzturēšanās atļauju, vai 90 dienas, ja lēmums pieņemts saistībā ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju."

26. Papildināt noteikumus ar 107.10 un 107.11 punktu šādā redakcijā:

"107.10 Šo noteikumu 16.3.1 5. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

107.11 Uz ārzemnieku, kas līdz 2016. gada 1. jūlijam saņēmis uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 2., 3. vai 4. punktu un reģistrē šo atļauju vai pieprasa atkārtotu uzturēšanās atļauju, neattiecina šo noteikumu 64., 66., 67., 82. un 84. punktā minēto prasību par minimālās nodokļu summas samaksu pirmajā nepilnajā pārskata gadā."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

09.06.2017