Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2017/7

Carnikavā 2017.gada 17.maijā

Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2017.gada 17.maija lēmumu (prot. Nr.10, 5.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8. un 9.punktu

Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk tekstā - Noteikumi), kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2011.gada 25.maija domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 10.§) šādus grozījumus:

1. Noteikumu 1.-5.pielikumos vārdus "reģistrācijas numurs" aizstāt ar vārdiem "reģistrācijas kods".

2. Noteikumu 1.-5.pielikumos pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā: "Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saimniecisko darbību apliecinošus dokumentus, ja attiecināms."

3. Izteikt Noteikumu 6.pielikumu jaunā redakcijā:

"6.pielikums
Carnikavas novada domes
25.05.2011. saistošajiem
noteikumiem Nr.CND/SN/2011/11

Carnikavas novada domes
17.05.2017. saistošo noteikumu
Nr.SN/2017/7 redakcijā

IESNIEGUMS
IELU TIRDZNIECĪBAS/ORGANIZĒŠANAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI
(lūdzu vajadzīgo pasvītrot)

    ___.___._______.
(dokumenta izstrādāšanas vieta)   (datums)

Carnikavas novada pašvaldības
centrālās administrācijas
Klientu apkalpošanas centram

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai/organizēšanai
(lūdzu pasvītrot un atzīmēt nepieciešamo ):
pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā īslaicīgai ielu tirdzniecībai
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai  
Norādu šādu informāciju:
○ fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) un deklarētās dzīvesvietas adrese  
 
○ fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) un deklarētās dzīvesvietas adrese  
   
○ juridiskās personas nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese  
   
○ tirdzniecības laikā realizējamo preču grupas (lūdzu apvilkt, pasvītrot un/vai papildināt sarakstā):
pašu ražotā lauksaimniecības produkcija: • griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, koki (nocirsti vai podos augoši dažādu sugu koki), puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas vai cits ____________________________
• izmantošanai pārtikā paredzēti augkopības, lopkopības un svaigi zvejas produkti nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produkti vai cits ________________________________________
• augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāls vai cits _________________________________________
• mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas vai cits ______________________________________
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi
mežu reproduktīvais materiāls
pašu iegūtie svaigi zvejas produkti un medījami dzīvnieki vai to gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai
lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objekti, kas reproducēti personiskām vajadzībām
pašu izgatavoti amatniecības darinājumi un mākslas priekšmeti
nepārtikas preces
pārtikas preces
karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums)
○ paredzētā tirdzniecības norises / tirdzniecības organizēšanas vieta, laiks un ilgums
   
○ pārtikas preču tirgotājiem: PVD reģistrācijas numurs  
○ tirdzniecības vietai nepieciešamā platība ______ (m) x _____(m)
○ tirdzniecības vietai nepieciešamās elektroenerģijas jaudas lielums KW  
○ paredzēta skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana (lūdzu norādīt iekārtu skaitu un trokšņu robežlielumus):  
   
Pievienoju šādus dokumentus (lūdzu nepieciešamo atzīmēt ar ):
Visiem pretendentiem
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā
saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Carnikavas novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde
ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš (vēlams)
 
tirdzniecības dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi (vēlams)
   
Tikai preču pārdevējiem pastāvīgā tirdzniecības vietā, īslaicīgai ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (ja attiecināms)
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās
saimniecisko darbību apliecinoša dokumenta kopija vai apliecinājums, ka pretendents neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas
Tirdzniecības organizatoram
   tirdzniecības dalībnieku saraksts (tajā norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; un pievienots dokuments: saimniecisko darbību apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas)

Tikai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (izņemot gadījumu, ja pakalpojumu sniegšana paredzēta Carnikavas novada pašvaldības vai tās dibinātas iestādes rīkota publiska pasākuma laikā)
  pašvaldības izpilddirektora saskaņojums, kurā noteikts darbības periods, darba laiks un skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana
Apliecinu, ka (lūdzu nepieciešamo atzīmēt ar ):
vēlos pārdot preces - pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, kuru uz likumīgi lietotas zemes esmu izaudzējis, ieguvis vai saražojis, vai ieguvis pārstrādes produktus
ja paredzēta pārtikas preču tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības vietā - pirms pārtikas preču pārdošanas esmu veicis pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina manas tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei
visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.
Pretendents      
  (paraksts)   (vārds, uzvārds)"

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

Carnikavā 2017.gada 17.maijā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2017/7 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi ""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra (prot. Nr.67, 10.§) noteikumiem Nr.1473 izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", kas stājās spēkā 2013.gada 21.decembrī, savukārt, atbilstoši kuriem nepieciešams veikt grozījumus Carnikavas novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi).
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu; ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību; tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana; nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.

Līdz ar to saistošo noteikumu:

1. 1.-5.pielikumos vārdi "reģistrācijas numurs" tiek aizstāts ar vārdiem "reģistrācijas kods".

2. 1.-5.pielikumos pēdējais teikums tiek izteikts šādā redakcijā "Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un saimniecisko darbību apliecinošus dokumentus, ja attiecināms".

3. 6.pielikums tiek pilnveidots un izteikts jaunā redakcijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Papildus budžeta līdzekļi saistošo noteikumu izpildē nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, privātpersonas - fiziskās un juridiskās personas, kuras novada administratīvajā teritorijā vēlas pārdot preces ielu tirdzniecībā publiskās vietās vai organizēt ielu tirdzniecību.

4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā. Noteikti kritēriji un kārtība ielu tirdzniecības vietu saskaņošanai.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

30.05.2017